Duysh yorgutlary ya teswirleri

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

SUDUN BINASY:
Ishlerin bozulmagy we aladalaryn chekilmegini anladyar! Sudda advokat gormek gowluga yorulyr!

ACHLYK:
Duyshunde achlyk chekmek, finansoviy yagdaylaryn gowulanmagyny anladyar! cagany, yetimi, yada bir haywany doyurmak, spiritual gazanch boljagyna yorulyr!

ALYSH-BERISH:
Duyshunde zat satyn almak, gazanchly dowurun geljegine alamat!

dowamy bar!

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu yazgi ucin

 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: " telpek! Dowamy bolsun:)"
 • stalin 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • shetdaly 1 telpek goyyar we yazyar: "han-ow, dowamy :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hacan yazjak :) "Elinden we

hacan yazjak :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Elimdegen wagty yazjak boluba jan edyan!

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

ata aga men duysh gordum

ata aga men duysh gordum duyn agsham , gayrat edingde yorup berayingda:))
duyn otagymda , angyrayma baksam ejem shu tayda usa da , way eje nireden chykdyng diyip, way kakang surprise etjek boldum diydi, ozumem geplap hem bilemok, bir aglayan , hatda hushumda hem aglapdyryn , ejem gujaklap , bir hili ejeming boyy kichelipdir, bir aglayan ozumem gujaklap, ejemem aglap bashlayar ikimiz hem aglap bashlayas,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

öz usulyňy ulanaýynmy,

öz usulyňy ulanaýynmy, "mugt işlämok" diýip :)

düýş ýoramoga men, jigim. Diňeje degişli ýorgutlary terjime edip goýupdym, ony islendik türkçe bilýän edip biler. Men düýş ýormaga-da çekinýän, soň çyn bolaýsa, meni ýigrenerler ýa gowy görerler diýip :)

Umumy manyda ýakyn bir ynsany düýşde görmek haýra alamat bolup biler. Ýöne gabara taýdan kiçelme bolsa, şol ynsanyň azyrak kynçylyk çekýänine yşaratmyka diýýän. Pikirimçe, ejeň seni, ogluny, gelnini we ýanýoldaşyny görmek isläp, sizleri küýseýäni üçin şeýlemikä diýýän!

PS: Bu bir ýönekeý pikirdir, jigim!
Kiçiräk maslahat, oňa jaň edip, hasratyny giderip bilersiňiz aram-aram/ýygy-ýygydan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dogry ejeme bir zada bolyar

dogry ejeme bir zada bolyar hich kim aydanok , ozunden sorasang bolsa erbetdal diyyar , olam dogry kakam men barde , doganlam okuwda , ejem yeke ozi , ay gecherle, , ejem yaranok oytyan, kop jang etdim shu gunler aldyryp bilemok, wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ine aglaman bashladym, hkkkkk ejaaaaaaa

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

men yorup bereyin, duyshler

men yorup bereyin, duyshler esasan tersine bolya :), diymek senin ejen amerika wobshe-de gelmek islanok :D
edit: ejen hem boyy onkusinden has uzalan bolmaly :))
_______________________________________________
* Bugday nanyn bolmasa, bugday aragyn yokmudy?

howwa ola dogry , yone kakam

howwa ola dogry , yone kakam gerek bize barde gerek ejem , hokman gelmeli, ejeme aytsak , yok meni watanymdan ayyrmang diyip dur:( ongem boir gezek shun yanak yagdaya dushanda, turkiyada bolup:)) shondiyyar
ejem menden kicha onsangam:))) men tuwlemem til agach yanak bolup baryan

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

tüweleme, ynha, seňki has

tüweleme, ynha, seňki has hem gowy boldy öýdýän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

duyshunde tans etsen name

duyshunde tans etsen name bolyar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

dushing icindaki dushing icinde dush gorseng name bolayar?
ol dushingde de tmolympiada makalajik yazyan bolsang name bolyar hani ayt??
:D:D:D:D

oyun bir yana men dun dushing icinde duysh gordim. henizem oyanan daldirin oydip otyryn how.. biri cummuklap oyarsin meni..:D:D

bu yagdaydan nadip dynmali..?

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

dün agşam başga biri hem

dün agşam başga biri hem şeýle diýipdi, beh, mende-de ýekeje gezek bolaýdy öýdýän şeýle düýş, ýöne takyk ýadyma düşenok.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

shol duysimdaki adam sen bolayma..:D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

yoklay mena düyşdede

yoklay
mena düyşdede huşdada açlyk çekyan finans şol önküsi:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

beh, dogrudanam?! "Elinden

beh, dogrudanam?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men hiç gören düyşim

men hiç gören düyşim yadyma düşenok ol nama yorulyar

Her kimin dini özüne, düyş yordudy-da dinine göradir...

Önki açylan bloklarda düyş we yorgudy hakynda bilyanjelerimi, pikirjiklerimi çyrşankiş bolupdym, we şol sanda bilyanlerimem yazanlarymdan ybaratdyr öydyardim.

Emma sonky okan kitabym düyş yorgutlaryna biraz başgaça garamagy öwretdi, menem siz bilen paylaşayin diydim.

Her kimin dini özüne, düyş yordudy-da dinine göradir diyyar Türk galamşorlaryndan Elif Şafak şol kitabynda*.

Sonam şeyle dowam etyar setirlerine;

mysal, hristiyanyn düyşine serkaw(kilise, church) girse yagşylyk we hayra yoryar hristiyan,

emma bir musulmanyn düyşinde şol bir hristiyan buthanasynyn töwereginde, beterem içinde gezmegi hayra alamat dal.

Bir musulmannyn düyşinde Gurhan görmegi, bu, onun Yaradan'yn söyen bendesidigine yşaratdyr. Yene-de şol bir kişi düyşindde İncil görayse; ya onun güna işlejegine ya-da namysly birine töhmet atjagyna yorulmagy mümkin.

Gezek Töwrat'a gelende welin, gen tarapy, Yslam & İyudeyligin hristiyanlyga garalanda has yakyn garyndaşlygy bolmagyna we menzeş düyş yorgut adatlaryndan peydalanmaklaryna garamazdan, Yslamy düyş yorgutlary ensiklopediyalarynda iyudeylige bagly yşaratlara yok diyen yali duşulmayar.

Musulman düyşinde ymam görer, hristiyan din adamyny görer... emma iyudey hahamyny asla...
______

Yokardaky setirleri okamdan sonra düyş yorgutlaryna bolan ynançsyzlygym has hem güyjedi.

Muna şol bir düyşi gören, ynançlary ayry iki,üç... adamyn yorgutlarynyn biri beylekisinden tapawutly çykmagy we ykbalyn hem şol yorgutlardan dine birini saylamagy ya-da ahlisini puja çykaryp başgaça hereket etmegi sebap boldy.

Yagny ykbal öz bilyanini, ynsanlaram özininkini okayar diyilse-de yerliksiz boljaga menzanok.

Bu men yali düyş yorgutlaryna garşy biperway bolanlara we düyş yorgutlary ensiklopediyalaryny okamagyn
howayi wagt harjamak manysyna gelyar diyip ahlisinin ullakan yalandygyna ynanlar üçin şeyle.

Elbetde Hz.Yusuf(as) we Hz.Muhammet(sav) zamanasynda yaşan bolsam yagday tersine bolardy, yagny düyş yorgutlaryna ynanardym. Sebabini-de bilmeyan yokdyr öytyan...

Emma zamanamyzyn ensiklopediyalarynda yazilan we halk arasynda dilden dile gezyan we şu sahypadaky yazylan düyş yorgutlaryna ynananlar üçin hem bir hakykat bar, olam:

Her kimin dini özüne, düyş yordudy-da dinine göradir.

____

(*)Elif Şafak'yn yazgylaryndan emele getirilen Med-cezir atly eser.

اَلإِسْلاَمُ حُسْنُ الْخُلُقِ
Yslam, gözel ahlakdyr.
Hz.Muhammet(as)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek!"

dushingi aytyang welin

dushingi aytyang welin yazangynga degmeyar yorup berengzok shonung uchina men ayzyp oturjak dal
______________________________________
Live in the present, not in the past

öňkiler näme

öňkiler näme diýýädiler şeýle halatlarda:

Aglama gurjak,
Seni eý görjek,
Tikip täzeje,
Köýnek geýdirjek.

Eh, köýneg-ä däl welin, bir sahypadan düýşüň ýorgudyny ýazaýaýyn:)
Ýöne türkçe:

köpek
Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır. Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır.

çeşme: şu ýerde

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga manga taze koynek

ata aga manga taze koynek alyp berjekmi , sizing manga alyp bermeli zadyngyza kan oza :)))
telpek yok ata aga turkce yazangyz uchin:)))))
______________________________________
Live in the present, not in the past

a-how, jigim, men köýnek

a-how, jigim, men köýnek aljak däl, ýöne düýşüň ýorgudyny goýjak diýdim-ä :)
Wiý, sen türkçe bileňokmydyň näme?! Men, Baýram aýtmyşlaýyn, "türk ürünüsiň" öýdüp ýördüm özüm ýaly:)
Men häzir gitmeli, ýöne şony terjime etmedik tapylmasa, özüm bugün terjime ederin, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yok taze koynek dikip berjke

yok taze koynek dikip berjke diyding sozungde dur :)))
______________________________________
Live in the present, not in the past

ýokaryk seret, ata

ýokaryk seret,

ata wrote:

...Eh, köýneg-ä däl welin, bir sahypadan düýşüň ýorgudyny ýazaýaýyn:) ...

diýlip ýaylanyny görersiň! Şoň üçinem aljak däl :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

düýşüňde it/köpek görmegiň ýorgudy:

Düýşünde özüne köpek alanyňy görseň, onuň beýleki ynsanlar bilen oňat gatnaşjakdygy aýdylýar.
Köpegiň dişlänini görmek bolsa, oňat dostuňyz/joraňyz bilen araňyzda oňuşyksyzlyk boljagyna yşaratdyr diýilýär.
Köpek uwlasa ýa hawlasa, onda islegleriniň kabul(amal) ediljegine we arkaýyn boljagyna yşarat.
Eger köpegi öldürse, onda duşmanlaryny ýeňjegine yşaratdyr diýilýär.

PS: Ynha, jigim, düýşüň türkmençe ýorgudyny hem goýdum, indi senem sözüňde dur :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "wah koynek geyayjek boldum"

ha-ha, "ynha, munyň

ha-ha, "ynha, munyň bolýar, ýogsa, şol eje-eje diýdiň durdyň" :)

PS: "aýtmadymmy degmäliň diýip?!" hem diýilýär şol multikde, maňa-da şeýle diýdiräýme birden :)

PS2: Şu gyzlara düşünip bilemok. Seretseň, belki, tonnalap köýnekleri bardyr, ýöne ýene köýnek aljak bolup durandyrlar bar-a :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dogry aytyangyz ata aga

dogry aytyangyz ata aga koynekden doyamok gyzlarda :))))
______________________________________
Live in the present, not in the past

Elimdegen wagty yazjak boluba jan edyan!

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

achma beyle eling degmeyan

achma beyle eling degmeyan bolsa!
______________________________________
Live in the present, not in the past

pyragy dowamyny yazjak

pyragy dowamyny yazjak bolsan shu tayik yaz,bu blog dolup ashan halatynda shu mowzukda tazesini achyp bilersin.

Parahat, bärik ýaz düýş

Parahat, bärik ýaz düýş teswirleriniň dowamyny, doluberende täzesini açaý!
Öňkiňi iş edinip terjime edip, soňam ony ýazyp almadyk bolsaň, ynha, şolaň:

pyragy wrote:

********* Oglanlar, barde yazylanlary oyun etmek, turkce dalga gecmek manysynda yazylyan daldir! Duyshlerin yorumy gaty esasy meseleler bolyp shony bilmek isleyanler uchin hergun 10-15 minut ayrylyar! Hormatda in onde bolalyn! Kop sagbolun! **********

ALTYN: Duysunde altyn bilen baglansykly name gorsen, finansoviy, psigologiki we saglyk taydan arzuw edilyan hyyallaryn yerine gowushmagy we das-towerekdakilerdenem hemayat geljegine alamat!

ACHAR: Duyshunde achar yitirmek, erkekler uchin-taze tunege gechyanligine alamat, ayal-mashgalada-mashgala icinde onushmasyzlyga alamat! Duyshunde achary tapmak, guych we onat gelejek tayarlamak uchin ediljek amatly ishlere alamat!

ENE: Kimde kim duyshunde enesine yagny ejesini gorse, onat we gazanchly gunlere alamat! Ejesini olu (aradan cykan) halynda gorse, onat habara yada onat wakanyn boljagyna alamat! Ejesi bilen gygyrshanyny duyshunde goren kimin basyna nagileliklerin we finansoviy yitgilerinin boljagyna alamat!

***Men alfabe gora yazyan, eger hususy bir zadynkyny bilmek isleseniz bir telpek garsylygy yazyp bererin :)****

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

duyshungde bir giden chaga

duyshungde bir giden chaga gormek name manyny beryar

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ilki türkçesi: Rüyada

ilki türkçesi:

Rüyada çok çocuk görmek, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir.Rüyada erkek çocuk görmek iyi bir habere ,kız çocuk görmek kötü bir habere işarettir. Süt emen bir çocuk görmek sevince işarettir . Hasta bir çocuk görmek, kendi çocuğunuzun çok sağlıklı olacağı; fakat başka sorunlarla karşılaşacağınız anlamına gelir.(3165)

terjimesi:

Düýşde çaga görmek:
1- baýlyga we şatlyga;
2- erkek çaga görmek oňat habara;
3- gyz çaga görmek erbet habara;
4- süýt emen çaga görmek begenje habara;
5- hassa bir çaga görmek - öz çagaň sagatlygyna ýöne başga kynçylyklara yşaratdyr diýilýär.

PS: Ýokardaky linkden aldym, takyk şeýledir diýemok, ýöne jogap bermk üçin ýazandyryn.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol"

bolyala duyn dinge chagalary

bolyala duyn dinge chagalary gorup chykypdyryn

_____________________________________
Live in the present, not in the past

duyshungde yylan chakjak

duyshungde yylan chakjak bolsa name bolyar

_____________________________________
Live in the present, not in the past

düýşüň gutaranok-laý

düýşüň gutaranok-laý seňem, jigim :)

Ýokardaky linkden aldym ýene jogaplary, başda türkçesini goýaýyn, aşagyndan terjime eder ýaly:

"
yılan
Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.

yılan balığı
Rüyada yılan balığı görmek, etrafınızdaki kimselerin sizi kıskanacağına işaret eder.

yılan sokması
Yılan, akreb gibi yaratıkların sokması yasak ve sakıncalı iş yapmaya, Bir yerinden iki kez sokulduğunu görmek ahmaklığa delalet eder.

Bir böceğin sokması büyük bir düşmanlık, kötülüktür.

Bir kimseyi rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanlarin sokmasi, o kimsenin mahzurlu ve yasak olan bir seyi yapmasina isarettir."

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men hemmesini terjime edip

men hemmesini terjime edip durjak däl, gysgça:

Düýşüňde ýylan görmek, duşmanyň barlygyna yşarat;
Ýylan ýa içýan we ş.m. haýwanlaryň çakjak bolmagy, erbet iş etjek bolýanyňa, çakmagy edýänligiňe yşarat.
Ýylany öýde görülmegi bolsa, şol öýdäki är-aýalyň düşünişmezligine yşarat diýilýär.

PS: Bu diňeje düýş ýorgudy bolup, kän bir ynanyp baramok özüm-ä! Galyberse-de, aýdylýan zatlar umumyrak, şoň üçinem, hemişe-de erbet zatlardan ägä bolmaly we nebsimize ýeňilmeli däl. Nebsiň erbetligi ündeýäni mysal hökmünde şu blogda bar bolmaly.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ata aga sebabi meng shu wagt

ata aga sebabi meng shu wagt elim boshda shonyng uchin dush gorupjik yatyryn :))
nesip bolsa shu gunem goreyin ertir yazaryn
shonung uchin tayyar dur :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

....

shu gun meng selalikden song goren duyshim.

"ozimi obada goryan song. oyun oynayas oyunung ady "kurbanlik" yagni birini guylip oni gurbanlik goyun yali kesyansiremek. bardaki maksat ozingi guyildirmezlik. 10 toweregi oglan bardi. doly yadima dushenok. meni guyildim guyildim diyyakaler. manga sheyle bir guyc gelya weli shol oglanlang eden ahli azabini biderek edip sypyan. olaram hayran galyarlar. song oye gelyan weli. kimdir biri masini bilen batli oymizing gabadinda duryar. song sheyle diyya. "Ata ertir birgun meng toyumdur geleweri ussesine sanga gelnanjam mugt hemme zadam mugt diyyar." menem ejeme sorayan beyle mugt cagirmak moda mi barde diyip.

geng galaymali duysh kino yali. turamda sagat 11 toweregi. gurbanlik nireden geldi? birising meni toya cagirmasi ussesine mugt. yogsa hic biri pikirlenip goren zatlarim dal. pikirlenen bolam diyjek. bular barada aladalanyan shong ucin gorendirin diyip.yok beyle dal.

uzyn wagt bari tm da bolup goremok. mugtuna cagirma modasi yokdura dostlar??:):)

hani kim nahili yorup beryar meng duyshimi..??

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

uzyn ýorgudyny

uzyn ýorgudyny ýaltanmadyklar goýar-da, men gysgaça terjimesini goýaýyn:

Gurbanlyk meselesinde, gurbanlyk görmek, hakykatda bolşy ýaly, Allaha ýakynlyk gazanjagyňa yşarat diýilýär. Belki, 9-10 bolup, saňa hakykaty düşündirjek bolýalar, sen gaçjak bolýaň, ýöne wagtyň geçmegi bn sen ýagdaýa düşünip, olary hem Allahy tanama, söýme we tabyn bolma ýaryşynda olary hem geçip gitjegiňe yşaratdyr, enşallah. Bu babatda Türkçe bir link bar, seredip gör!

Toý hem ýagşylyň alamaty bolmaly düýşde görülen ýagdaýynda. Seni mugt toýa çagyrmaklary bolsa, senden maddy ýa ruhy(manewi) taýdan goldaw aljaklaryna yşarat bolaýmasa.

Bilmedim, men-ä şeýleräk ýordum!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

meng pikirmimche siz

meng pikirmimche siz oylenjeksingiz:))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

duyshungde erbet eje diyip

duyshungde erbet eje diyip aglamak nameni agladyar? ata aga

_____________________________________
Live in the present, not in the past

soň ýazaryn,

soň ýazaryn, enşallah

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

- aglamak, umuman,

- aglamak, umuman, begenmäge yşarat diýilýär, diýmek, ýkynda ejeňi görüp, begenip bilersiň:)

PS: düýş ýorgudydyr, men terjime etdim, şonuň üçin şeýle boljagyna bil baglap, soň maňa gargynma, ýöne, enşallah, görersiň diýip umyt edýärin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "heyde adama gargap bormy"

gynansakda oyde bolyady bu

gynansakda oyde bolyady bu waka

_____________________________________
Live in the present, not in the past

onda begenensiňdir-dä şol

onda begenensiňdir-dä şol düýşüňde aglan günleriň öýňüzde!

Ejäniň gadry başgaça bolýar, elbetde, gerekmi düşündirýän linkler :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay meng derdimi

ay meng derdimi gozgarsyng:(((
onsuzam shu wagt sheyle kellam agyryar

_____________________________________
Live in the present, not in the past

orazaň täsirlerimi

orazaň täsirlerimi :)
düýşüňde suwdyr nahar baryny görüp çykansyňdyr onda :))

Bolýa-la, jigim, bu günlerem geçer, gowy günleri gazanmaga ymtyl, ýagny, gowy zatlar et, soň gowy ýatlamalar galar ýaly.

Bu babatda meşhurrak söz bar:"Lezzetiň gutarmagy ezýet bolşy ýaly, ezýetiň gutarmagy hem lezzetdir!"

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokla orazany bilemokla

yokla orazany bilemokla achlygy, ongem barik gaytmakam bir wagtyna iyip ichyadim wagt bolmansong .
mena duyshumde goremok welin kakam goryar shu gun name gordum naem gordum diyip gurring beryar:))dinge iymit goryar
kellam agyrmasy agsham bir sagat yatdym shondan shu wagtam hich yatyp bilemok , ineta guymenip otyryn, chaltyrak bir okuwym bashlasam :))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

garganlar gargaýar, ýöne

(selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "heyde adama gargap bormy")

garganlar gargaýar, ýöne seň ýaly arassa, hoşniýetli, päkniýetli we ş.m. gözel ahlaga eýe bolan ynsanlaram az däl!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bey diyip bir owme ata aga ,

bey diyip bir owme ata aga , birden bu gun manga bir zat bolaymasyn, chiship dagy yaralaymayyn, :)))
adamy gargamakdan huday gorasyn , chynymy aytsam sho zadyng namedigini marda okamda bildim,
hemme kishini huday bagyshlasyn, garganyng bilen name bolayr , bolduda sho gargan zadyng, yene ozung yzynda erbet bolup helak bolyang,
MENG UCHIN BIR YNSANYNG YANMAGYNY ISLAMOK!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Goý, hemmeler seni görelde alsyn!"

ucsang name

ucsang name bolyarka,,,kicilikden bari ucyan,,,kawagt ucup hezil edyan.keselli adam ucsa duyshunde, olyarmishin eshitdim,,entaga Hudaya shukur kesellamogam olemogom. bilyan barmy.

kän zat diýilýär,

kän zat diýilýär, meselem:

- göge uçanyňy görseň, ýa ölýäň, ýa-da haja gidýäň;
- talyp düýşünde uçsa, bilim öwrenmegine yşarat;
- bir ýerden başga ýere uçsaň, ornuň beýgeler;
- hassa düýşünde uçsa wepat eder;
- ganat görse, örän täsin/gowy aýratynlyga eýe bolar;
- ganatsyz uçsa, kyn ýolagçylyga çykar;
- oňat ýerden erbet ýere uçsa, örän isripçilige yşarat;

- uçmak, umuman, haýra alamatdyr we ş.m.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ehhhh men pahyr kan

ehhhh men pahyr kan duyshlere yzarlap yoremogamay, yone shu duyshinde hem garynja gorsen name bolyarka, bilenler guk diyip goybersin,

Türkçesi: karınca Karınca

Türkçesi:
karınca
Karınca görmek bolluk ve bereket işaretidir. Rüyada karınca yemek veya kendi evine girdiğini görmek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır. Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın belirtisidir.Rüyada görülen karınca uzun ömre yorulur. Karıncayı bir yerden uçuyor görmesi, oradaki hastanın ölmesine işarettir. Karıncayı evinden yemek ile çıkıyor görmesi, onun fakir olmasına yorumlanır. Rüyasında karıncanın bir köye girdiğini görmesi, o köye askerin gireceğine işarettir. Karıncayı evinden çıkarken görmesi onun ailesinin sayısının azalacağına yorulur.

Terjimesi:
- Garynja görmek bol-elinlik we bereketiň;
- Düýşde garynja iýmek ýa öýüňe girenini görmek, şol öýüň haýyr we bereketiniň köplüginiň;
- Örän tutanýerli/islegli(hemme işde) we hiç zatdan hoşal bolmazlygyň;
- Uzyn ömrüň;
- Garynjaň bir ýerden uçýanyny görmek, şol ýerdäki näsagyň ölmeginiň;
- Garynjanyň bir ýerden nahar bn çykýanyny görmek, onuň garyp bolmagynyň;
- Garynjaň bir oba girmegi, şol oba esgeriň/goşunyň girjeginiň;
- Garynjaň öýden çykanyny görmek, şol maşgalaň adam sanynyň azaljagynyň yşaratydyr.

PS: Men esasysyny garaldyp görkezdim, Milka! Bu bir düýş ýorgudydyr, kän pitiwa etme! Gowulyk bolanda, maňa buşlap, erbetlik bolanda, maňa gargynaýma! Men doly ynanamok bulara, hadys beýany bolsa, elbetde, başga bolardy.

PS: Düýş wahyý-nyň 46-da 1 bölegi diýip hadys bar bolmaly, nä derejede sahih(dogry)ligini biljek däl. Ýöne şeýle bolanda, ahyr amanda käbir düýşleriň hakykat çykjagy hem beýan edilýär!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga duyshungde chashmak

ata aga duyshungde chashmak name manyny beryar?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

häzir gitmeli men, soňra,

häzir gitmeli men, soňra, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bayılmak Rüyada

bayılmak
Rüyada bayılırsanız üzücü bir haber alacaksınız demektir.Bayıldıktan sonra ayılmak,haberin etkisinden çabuk kurtulup, üstesinden gelineceğinin işaretidir. Aile içinde hastalığın, üzücü haberler alacağınızın işaretidir. Sıhhatinize dikkat etmeli ve yaşam şeklinizi değiştirmelisiniz.

Düýşde çaşmak:

- gynançly bir habar alyp bilersiňiz;
- çaşaňsoň, essiňe gelmek bolsa habaryň täsirinden çalt gutulyp, şol ýagdaýy ýeňjegiňize yşaratdyr;
- Maşgala içinde syrkawlygyň, gynançly habaryň yşaratydyr.
- Saglygyňyza üns bermeli we ýaşaýşyňyza ägä bolmaly.

PS: Diňeje ýorgutdyr!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "kop sagbol"

duyn gunduz konsollyga

duyn gunduz konsollyga gidenim uchin gowja yadawdym. we agzachardan son yatsi namazimi kilman yatip galypdyryn. has dogrysy kylmana yaltanip, selalige turanymda kilarinda diyip yatdim.
gije bir erbet duysh gordum, Allajan hich kimi beyle yagdaya duchar etmesin.

duyshumde menin chep ayagym dyzynyn ashagyragyndan chapilyamishin. bashy hich kellamde dal, yone bir kaza sepabli ayagym chapilipdir. yadima dushyan yerinden bashlayin. men bir kichijik hassahanada yatirin, menin chapilan ayagymy yerine dakjak bolyalar eydip beydip. hassahanang edil dashynda da repchi grupbalar aydim aydyar, olary gorsem yuregim bulashyar shu vagtam.
medsestra sargyny chozyar, tikip, maz chalyp yene birzatlar edip ayagimin chapyk bolegini dakyp goyupdyrlar. renki saralyp giden, edil zayalanyp porsap giden etin renki yali. doktor elini degiryar velin barmaklary ichine chumup gidyar ayagimin, hamy gopup yatir. son onu ayirmali bolyalar we protez dakyalar.

nache vagt sondygyny bilemok, ozumi yene shol yanki hassahanada goryan. sag ayagimin sunkleri mineral yetmezchiligi sebapli we bir zarpdan yana doly owranypdyr. hich ayagimi gymyldadyp bilemok. bir zat sebapli gips hem dakyp bolanok eken. bir nache agach dakyalar, ayagim gonu bitmesi ichin.

ondan son iki elimem hasaly yorap baryanimi goryan. bir nache dostlam bar eken, olaram menden gachyalar ve olary garanky otagda goryan. olar menin gorup duranymy duyyalarmy namemi, bir hili iki yana chyrpynyalar, menin gormeyan yerime gitjek bolup. yone basha barmayar.

son ozum bir yerde otyryn, chep ayagimin protez dakylan yerine seretyan. ayagymyn protez bilen yerleshyan yeri bir hili chiship irinlap gidipdir. ichimden duyyan eger bu beterleshse onda protezi hem ayirmali boljak, protez barha ayagymyn ichine girip baryar sebabi. belli ki ayagymyn ol bolegi hem ezilip yatir. ichimden dileg edyan sho vagt, in barkisi ayagymyn protez dakyp boljak haly bolsa, buda gidayse onda kolyaska gechmeli boljak... edil hakykat yalidow, yaman erbet bolyan eken agsaklygyny, yetmezligini gorup durmak. shol munun mana name uchin berlenini pikir edyan, name uchin mana muncha ezyet geldika diyip. kelleme "musibet" gelya. yagni eden erbetliklerin uchin bela-beterlere duchar bolmak. Allam bir eden erbetligim uchin jezalandyryar diyip dushunyan.

sonam agsak agsak oye tarap yorap baryanimi goryan, bir kruga tarap. krugyn dashyndan hemme mashynlar guyshli tizilkde aylanip durlar. hemmesininem yuzu gaharly we rehimsiz. ozem biri birini iyayjek yali. jubumde 30000 manadyn bardygyny duyyan. yoremek kyn bolany uchin bir taksi tutjak bolyan. emma durmaga hich, mana seredenoklaram, gormeyan yali ustume surup gelyaler.

sheydip oyanyan we sagat yani 4 bolupdyr. son derrew namazyma durdym.

-Allajan shu gunki berenlerin uchin mun shukur. biz hetdimizi bilman ondan mundan narazy bolyas. emma shuphesiz hemmamizi iyip ichiren, hemme gerek-yaragymyzy tapyp beryan we bizi shu halda saglyk-amanlykda dowran surduryan Alla tagalladyr. bize bolsa Allan razylygny gazanmak uchin shukur namazyny okamak galyar.
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "paýlaşanyň üçin!"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ing songky dileging uchin"

Remezanda ýa az ýatmaga,

Remezanda ýa az ýatmaga, ýa-da kämahal ýatmazlyga başladym, ýöne gündizleri heläk bolýan, gözüm çym-gyzyl, aýakda ýa otyrkam uklap duran we ş.m.:)

Gündizleri ýatýan köplenjem selärligi iýip, ertiri okap, şu ýerlerde 1-2 sagat oturyp :)

Şondan soň düýş görýän, özem 10 dagyn düýş bolaýýar kämahal. Köpüsini ýatdan çykarýan "ähmiýeti ýok" diýip. Ýöne käbirleri galýar, meni pikirlendirýär, "näme manysy barka?!" diýdirip.

Garaz, düýşiňem çaky bar, käbirleri hiç düýş görüp bilenok uzak watlap, käbirleri 1 günde onlarça düýş görýär.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu gun bolek edil serial

shu gun bolek edil serial yaly duyshler gordum, bir turyan yene birini, sonra yene oyanyan yene birini ey bilmedim, 10 duysha gorendirindirin:))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Düýşüňde Käbäni görmek barada ýorgut:

Men-ä hiç görmedim, ýöne görenler meni hem göräýipdir öýdän mübärek ýerlerip birinde:)

Bärik ýorgudyny goýaýyn, enşallah, düýşünde görenlere(şol ýerde görülenlere-de, aslynda,isleýän hemmelere) Käbäni huşlarynda görmegi hem Biribar nesip etsin!

Rüyada kabe görmek

--------------------------------------------------------------------------------
Şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kur'an ve sünnete; kendisine uyularak hidayet bulunan salih ebeveyne, gerçek alim, evliya ve mürşide yahut cennete, Kabe de namaz kılmak yönetimden iyilik görmeye, düşmannın şerrinden emin olmaya, Kabe'ye bakmak esenlik ve huzura, Onun bir duvarının yıkıldığını görmek dini bir önderin vefatına, Kabe'yi adabına uygun olarak tavaf ettiğini görmek farz ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gereğini yerine getirmeye, Kabe'de yanış ve uygunsuz bir iş yaptığını görmek sünnetlere aykırı hareket etmeye, Kabe'nin kendi evine yahut başka yere geldiğini görmek o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete, Onun harap olduğunu görmek namazı terk etmeye yahut tadil-i erkana uymaksızın namaz kılmaya, Kabe'ye doğru yöneldiğini görmek din ve dünyasını ıslah ile hayra ve esenliğe ulaşmaya, Kabe bazen mevsimlere, kentin geniş sokak ve caddelerine, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara delalet eder. ( Kabe'nin Altınoluğu için Bakınız; Oluk.)

Kişi bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir zaman başlayacaktır. Çok iyi bir rüyadır.

Rüyada Kabe'yi görmek devlet baskani, devlet büyükleri, hakim, evlenmek, Kabe'yi ziyaret etmekle yorumlanir. Kabe'nin içinde namaz kildigini gören, devlet büyüklerinden biri" ne yakin olur. Düsmanindan kurtulur. Kabe'ye girdigini görmek, bir devlet büyügünün makamina girmekle yorumlanir. Kabe'den bir haber aldigini görmek, hükümetten isine dair bir haber alacagina, Kabe'nin duvarlarindan birinin yikilmis oldugunu görmek. devlet büyüklerinden birisinin ölümüne delalet eder. Kabe'den bir sey çaldigini görmek, haram bir is islemege; Kabe'ye dogru yürü-mek. dininin kuvvetine; Kabe'nin üstünde namaz kildigini gör-mek. Islamiyet'ten uzaklastigina, Kabe'yi çignedigini görmek, sünnet-i seniyyeye karsi olmaya; gökten meleklerin inip Kabe'yi baska bir yere tasidiklarini görmek, o beldede asayisin düzgün olacagina, Kabe'yi pis görmek farzlari terk ettigine isarettir. Abdulgani Nablusi'ye göre: Rüyada Hacer-i Esved'i mesh etmek (eliyle oksamak) Hicaz halkindan veya Peygamberimiz (SAV) Efendimizden olan bir zata uymaya (iktiba etmege) delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada Kabe'yi görmek, halife veya bir bakan yahut bir reise ya da evlenmeye isarettir. Bazen rüyada Kabe'yi görmek, rüya sahibinin Beytullah'a girecegine isarettir. Rüyada Kabe'yi gören kimse, yapacagi hayirli bir amelle müjdelenir. Ya da islemeyi arzu ettigi bir serden sakinir. Bir kimse Kabe'de namaz kildigini görse, bir reisten veya imamdan kuvvet alir. Düsman serrinden emin olur ve hayra erisir. Rüyada Kabe'ye giren kimse halifenin huzuruna çikar, oradan bir sey aldigini gören kimse halifeden bir sey alir. Kabe'nin duvarlarindan bir duvarin yikildigini görse, devlet reisinin ölecegine isarettir. Bir kimsenin rüyada, Kabe'ye varip orada hac ile alakali bir sey yapmasi, o kimsenin Allah (C.C.)'in farzlarindan emrettigi seye veya kefaret i yemini yerine getirmek için çaba sarfetmesine isarettir. Rüyada Kabe'ye bakmak korktugundan emin olmaya isarettir. Bir kimse rüyada Mekke'de bir vazifeye memur edilse devlet reisinin isleriyle ilgili bir vazife o kimseye verilir. Rüyada Kabe'den bir nar çaldigini gören kimse, dinini islah eder. Mekke'de ölüler arasinda olduguna ve ondan bir seyler sorduklarini gören kimse, sehit olarak ölür. Bir kimse rüyada Kabe'de abdest bozdugunu görse, halifeye isabet edecek bir musibete isarettir. Rüyada Kabe'nin kendi evinde oldugunu gören kimse, daima saltanat, devlet ve halk arasinda söhret bulur. Ancak Kabe'nin seklinde kötü bir hal görse, rüyada ev sahibi için hiç bir hayir yoktur. Kendi evinin Kabe oldugunu görse. Kabe Müslümanlarin önderi, o kimse de onun maiyetinde bulunur. Bir kimse, Kabe'nin üzerinde namaz kildigini görse, irtidat eder. Hatmi serife girip, Kabe üzerinde namaz kildigini gören kimse in'am(nimetleri), ihsan ve rütbeye erisir. Mezhebinin kötü dedigi ve sünnete muhalif hareket etmesiyle beraber tahsildarlik yapar. Kabe'de bir hata isledigini gören kimse. Resülullah (S.A.V.)'in Sünnet-i Seniyyesine muhalif harekette bulunur ve nefsine uyan kimselerin yoluna girer. Bir kimse rüyada Meleklerin, gökten inip ve Kabe'yi temelinden kaldirip bir sehre koyduklarini görse, o yerde bir fitnenin çikmasina, Müslümanlarin önderinin o sehirde bulunmasina isaret eder. Bir kimse Kabe'nin harap oldugunu görse, namazini terk eder. Bir kimse, Kabe'yi tavaf ettigini veya hacla ilgili bir vazifeyi yaptigini görse, o kimsenin yaptigi vazife miktarinca dinin salahina isarettir. Bir kimse, Kabe'ye yönelmis oldugunu görse, din ve dünyasini islah edecek bir seye yönelecegine veya bazi islere karismak üzere sultanin bulundugu tarafa yönelmek üzere bulundugunu i isarettir. Bir kimsenin kendisini Sünnet-i Seniyyenin aksine olarak hac : vazifelerinden bazi seyleri noksan yaptigini görmesi o kimsenin namazinda kibleyi degistirdigi gibi dinini de degistirecegine isarettir. Kabe namaza da isarettir. Çünkü Kabe, namaz kilanlarin kiblesidir. Kabe mescit ve camiye de isarettir. Çünkü Kabe, Allah'in evidir. Kabe islam, Kur'an. Sünnet. Mushaf-i Serif, alim baba, Seyyid, koca ve ana gibi kendilerine uyulmakla hidayete erisilecek kimselere isarettir. Bazen Kabe, Cennete isarettir. Çünkü Kabe Allah'in evidir. Cennet de Allah'in evidir. Cennete kavusmak k ise, ancak Kabe'ye yönelmekle mümkün olur. Bazen de Kabe mevsim, . cemaat, sokak ve genis mevkilere isarettir. Bir kimse rüyada Kabe. kendisinin evi oldugunu görse, o kimsenin nBil oldugu devletine veya bildigi ilmine ya da yaptigi bir amelinden dolayi insanlarin ona kosup ziyaretine gidecegine ve kapisinin kalabalik olacagina isarettir.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Boş zatlara kellanizi

Boş zatlara kellanizi agyrdyp otyrman. Hayra yormak, shere yormak men pikrimçe kan kella yatgyn gelenok.

Interpretation of dreams diyip kitap bar(Frued) okap görin.

Adamyn unconscious we consciousnesin döreyar, adamyn isleg arzuwyny duyshunde görip, shona ermegin keypini çykarya.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Ataş, dogry aydypsyn,

Ataş,
dogry aydypsyn, düyş yorgutlary biderek gury, özüni aldatmak men üçinem.