Internetdaki haysy habarlashma programmasyny ulanyarsynyz/halayarsynyz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
ICQ
5% (2 votes)
yahoomessenger
23% (9 votes)
MSN
44% (17 votes)
Skype
0% (0 votes)
gmailtalk
21% (8 votes)
mail-agent
3% (1 vote)
başga
5% (2 votes)
Jemi 39 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ozun haysini ulanyan agam

Ozun haysini ulanyan agam

agam, men ilkinji

agam, men ilkinji yahoomessenger ulanamsoň, şony yşaratladym, has werziş-dä :)
ýogsam, skype-yň daşyndakylary ulanyp gördüm, häzir skype we icq ulanamok.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Meň iň halaýanym yahoo

Meň iň halaýanym yahoo messenger. Soňam/deň derejede, msn/hotmail/windows messenger
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

men-a uch sanysyny ulanyan

men-a uch sanysyny ulanyan yokardakylaryn ustunede mail-agent:)

Gmail!

Gmail!

bizin int-miz dine mail

bizin int-miz dine mail -agenti gowy acyar dine shony, yone galanlaryn kopusinden hem registrasiya gecipdim:)

men-a bashga zat ulanyan

men-a bashga zat ulanyan

men gmail-de online bolamda,

men gmail-de online bolamda, gmailtalk-y hem ulanýan welin, şu başgany yşaratlanlar haýsy programmalary ulanýarkalar?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

jogabam yazaysanyz ulanyanyz

jogabam yazaysanyz ulanyanyz welin jogap yok sizden:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Anna, ýazýan-a how

Anna, ýazýan-a how jogap?!
kän online bolamok ýöne.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay hawa:) -Ata aga

ay hawa:)
-Ata aga sizmay?
...

ertir irden gelip açyan welin
-hawa
diyilip yazylandyrrrrrrrrrrr:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Hmm, men offline-kam

Hmm, men offline-kam ýazýansyňdyr-da, men nädip jogaplaýyn onsoň şol bada?!
Haçan-da online bolamda, görüp jogaplaýan, ol wagtam sen offine bolýaň!

Men online-kam ýazsaň welin, göni jogap berýän-ä :)

Köplenç "inwisible" bolup girýän, şony ýatdan çykaryp, online giräýsem, köplenç 3-4 kişi birden ýazyp başlaýar welin, men pahyr ýetişip bilemok, sende-de şeýle bolupdy 2-3 gezek :)

Aý, sen hemişe online-a how, günde azyndan 5-6 gezek online bolýarsyň, yzarlap gördüm :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hemesei Valakida..

Gulamalıyev name biri yetenokmı? yahoo ya-da msn messenger in yörğünlüsü..başkaları Walakida...

Kendi Ülkemiz Anne,Başkaların Ülkesi Üveyannedir...

Nury jan, sen kime reply

Nury jan, sen kime reply etdiň-ä?!
Maňa diýip kabul etsem, bu bir ses berlişik, hemmesini ulanýan diýmmek bolanok.
Ýöne men 2, 3 we 5-i ulanýaryn aram-aram. iň köp ulananym ýmsg

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gtalk rules :)

Yokardakilaryn skype dan basgasyny ulanyp gordum. In gowusy google talk men pikirimce. Esasanam LAN in ustunden baglanyanlar ucin. Yone bir zada hayran galdim - TRdakilerin kopusi MSN ulanyalar. Bizde ha in yorgunli google talk.

gmail talk effektler, ses we

gmail talk effektler, ses we kamera we.ş. ýok, şondan bolaýmasa:)
men-ä ulanýan kämahal.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ymsg diyip ses berdim welin

ymsg diyip ses berdim welin edil shoni ulanishim yali msn'em ulanyandirin.. Yone gmail talk'y ulanisihim bulara garangda pesrak..

ediljek men ekeniň-dä bu

ediljek men ekeniň-dä bu babatda!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hotmailden menem achasym

hotmailden menem achasym gelyar

_________________________
Live in the present, not in the past

açma, meni diňleseň.

açma, meni diňleseň. Peýda ýok.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Goşulýan :)) Maňa

Goşulýan :))
Maňa kämahal gerek bolýar, grup bolup habarlaşa wagtymyz.
Men hotmail-iň sahypasyndan MSN ýükleýän komp-yma welin, bir säwlik bar, problema bar diýýän penjirejik çykýar we durýar şeýdip, hiç-hili iş edip bolanok, ony ýapsaňam, MSN düýpli ýapylýar. 3-4 gezek şeýle boldy, ýagny, men häzir MSN ulanyp bilemok öz komp-umda. Nämedenkä sebäp?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga sizde duybi bilen

ata aga sizde duybi bilen sebap bar sebebi manga hemishe siz reply edengzok diyyngiz :))))

__________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, diýmek, saňa bu

hmm, diýmek, saňa bu babatda yrsaraýanlygym üçin, gaýypdan şarpyk hökmünde jeza gelýär-dä :)

Onda saňa yrsaramagy hem bir goýup, synap göreýin :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

He he he he he he

He he he he he he :))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

ata aga gmail

ata aga gmail nahili?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

şänik döwen ýaly

şänik döwen ýaly işleýär gmailtalk, diňe MSN satyp dur :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shondan achymaly diyip shu

shondan achymaly diyip shu wagt pikir etyan

_____________________________________
Live in the present, not in the past

öran aňsat, derrew "sign

öran aňsat, derrew "sign up" bol, "gmail talk"-y aýratyn download etmegiňe gerek ýok, sahypaň öz içinde bar ol.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu wagta yaltanyan bir gun

shu wagta yaltanyan bir gun acharynda

______________________________________
Live in the present, not in the past

name uchin gowy

name uchin gowy dalmi?

______________________________________
Live in the present, not in the past

ýok. Başda klasdaş,

ýok. Başda klasdaş, tanyş, dost we garyndaşlar bilen gepleşmek üçin açylýa.
Soň gepler bimanylaşýa, wagtam biderek gidýä. Soň ol ýerde käbir başga atlar peýda bolýa, bir topar gyz/oglanlar. Olara wagt gidýä biderek. We ş. m.
Gerek däl. :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hany pikirlenip goreyin

hany pikirlenip goreyin !!!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

gmail rocks.. titredyar

gmail rocks.. titredyar göni.. :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

meň MSN-imde entägme

meň MSN-imde entägme problema bar.
Näçe synadym, "Çontrol Panel"-den "Uninstall prgs"-dan "Windows Liwe Msg" aýryp, täzeden "MSN" sahypasyndan "download" etsemem, peýda etmedi. Açýar, 3-5 sekunt soň bolsa "problem" barlygyny bildirýän penjirejik çykýar. Ony ýapsaň-a MSN doly ýapylýar, gaýtadan açmaly, hernäçe gaýtalasaňam şol bir netije. Ýapmasaňam, hiç zat edip bolanok MSn-da.

Nämedenkä?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"