:: öwrenişmek ::

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Waleyk salam hormatly agzalar! Göni tema geçjek men a aylap oturman.. Bizin mollumlarymyzy öye zada myhmançylyga çagyranymyzda nahili lezzetli nahar bişirsegem iyip bilmeyanleri hemmamize malim bolsa gerek.. Kabir türkde (ya da daşary yurtda:) okan bolan bolan bolup gelen oglanlaram iymediksiran bolyamy ya da çyndanam öwrenşip bilenokmy? Ya da sizde şu yagdaylar nahili?.. meselem daşary yurtda zatda gündelik iyyan zatlarymyz bilen yurdymyzda iyilyan zatlaryn name tapawudy bar?.. ya da haysy yurdam bolsa şo yurdun dilinde gepleşesi gelip duran yaly.. ya da ilki bada gulagynda gulak halka bolsa ya da saçy uzyn bolsa ony ayyrmak kyn düşyar.. ya da geyim gejimi geymekde kynçylyk çekilyar.. meselem geçen yyl bir türkde 1 yyl okan dayaw oglan toya nike köwüşli, yyrtyk yyrtyk jynsyly, birem kellesine şapga(kepga:) geyip barayypdyr..
PS: (garaz) gepin gysgasy gürrünimiz türkmenistana adaptasion barada..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Govja Blog achipsin

Hakikatdanam sen diyanlen dogri ... shonyalak yagdaylar az dush gelenok... Yone Turkmenistanda 10 yil yali yashan mollimlar bu problemani chozupdirler.. indi olan onune name nahar goysan hezil edip iyyarlar..
Adapdasyan barada aytsam bu zada vagit gerek.. Gelen gununden bashlap shotayinin duzgunine gora yashap bolonok.. Yone sheyle bir yagdayam bar adamda onyargi bolmali dal. oda misal uchinmen hindi naharlarni bir hili hapa goryan. sh naharlara hich vagidam adapde bolup bilern oydemok... Ay onsnam sabirlica bolsam ovrenshede bolarlay hemme yagdaya...

men-a adaptasyon periudum

men-a adaptasyon periudum bash minudam dal oydyan.Name goyulsa iyyan.Eshigime biraz uytgeshik diyyarler,aslynda dine ejem uytgeshik diyyar,yone chynymy aytsam olam uytgeshik dal,normalnyi oydyan:) beylekilera gen gorenok.
turkmenlen nahary beylekilenka gora has yagly.shon uchin iyip bilmeyan bolup bilerler.Hindi naharlary super menin pikirimche,men-a hindilerin ozunden beter halayan.

Garadag sen birem

Garadag sen birem hindileriň nahar iýişini gör :) Tagamlar gaty gowy yöne menä olaryň nahar iýişini görüp oňaýdym :)

toba toba gulak halkaly

toba toba gulak halkaly oglanam barmy?:))

______________________________________
Live in the present, not in the past

name eşitmedinmi?

Indiki dörün oğlanları uzyn saçlı we gulakhalkalı bolyar..taze moda! Selbishka durmuşa çıkanda kürte mi/ patamı name geyyan bolsan,şolar yalı yene birini almagı yattan çıkarma:):) bir şpilka gerek dal..olam razmeri bolmanson..Bolsa indiki dövrün oğlanları şonam geyjek walla!!!

nahili dogry aytyangyz

nahili dogry aytyangyz ,
yone turkemn oglanlaryng gulakalka dakmalysa bir hili yone ongirak bir oglan gordum eli lakly gara ozem yone ol ors ,ilka gozume gorunyamika oytdim welin asyl eli lakly , songra bir gulkim tutyar :)))
dogry aytyang mena pikir edip oturyan kawagt shu oglanlar dinge shulara uzyn etekli koynek galdy galan barysyny moda edip chykdylar diyyan :)))
oglanlar gaharyngyz gelmesin yone dogry zady aytyan
mena shiplika hem geyyerler oydyan

______________________________________
Live in the present, not in the past

name diysende dogry

mena dogrisin aytsam turkiyada bolup giden mahallam 2-3 gunun icinde derrew naharlara owrenisyadim. Emma indi gitsem koplenc gury naharlar iyyan ve coreksiz. Olam elbette barde iyyan naharlam seylerak bolanson ashgazan kicelipdir. Oyde herkim uly tarelkada iyse men kicide iyyan ve derrew doyuryar ve hamyrly naharlarda ha hasam az iyyan. Meselem manty iysem 6 sanysyny zordan iyyan.Dogrisini aytsam oydakilere joke bolup gelyar olar ay econom edip owrenipdir indi seret kan iyibem bilenok diyip.Esik meselesinde mena name geymelidigini dogrisini aytsam bilemok eger toya zada bolsa Kastyum-Buryuk geyip olar bn den bolaymasam yogsam geyen zadimiza basga goz bn seredyan yali bolup dur yogsam menem herkimin geyyan zadini geyyan welin mana diyyarler sen gurleysin uytgeshik hemme zat hakinda pikirlensin ve garayshin uytgeshik diyyarler. Yone yenede hemmamiz sol yerin tozanli kocelerinde ulaldik ve eger yenede gidip yashasak gaty gitse 3 ayin icinde hemmamiz yene shol garagol turkmen oglanlari ve garagoz turkmen gyzlary bolup durubereris.

Türkiyede ýa-da başga

Türkiyede ýa-da başga ýerde okan bolan bolan bolup gelemzok-da okap geldik.

Hakykatdan hem biziň naharlarymyz ýagly we Tm baraýan günleriňde dykyp dykyp türkmen nahary iýjek bolsaňam bolanok.

Edil şuwagt bolýan ýurdum bilen Tm arasynda gaty uly tapawut bar. Tmde Balkan welaýatyndan başga ýerdäkileriň haýsy biri hergün balyk iýýär? Iýäýende-de hasy biri hepdäniň 3-4 güni ertirlik üçin balyk iýýär? Şu ýagdaya "Türkmenistandaky bilen gaty kän bir tapawudy ýoklaý" diýibiljek barmy?

Eger köp wagtlap daşary yurtlarda bolup ýörseň elbette birem öz diliňde gürlemeseň bir bada käbir sözler ýadyňa düşäýenok.

Üýtgeşik geýim gejime näme üçin bizde geň garalýarka? Aşgabatda ya-da beýleki ulurak ýerlerde-hä gaty geň görülmeýän bolsa gerek. Sebäbi indi üýtgeşik geýinmek üçin hokman daşary ýurtda okamak gerek däl.

ay dost!!!

moonwalker dost nirede yaşayanını unutmak gerek dal nirede okasanam..men özüma yırtık jınsılı ayağında sport kögüş,kellesinde kepka oban toyunda görsem menem gen görerin..Ya-da darajık jınsı geyip barsa..esasanam saçını uzaldıp baryalar.. Name ilden çıkmak gerek dal...başka yurtlar bilen deneşdirmek üçin ilki öz kulturanı bilmeli..oların kulturası başka ,bizinki başka..ona seretsen her kim erkekler hindu eşiklerini geyip çıksa ,sen gen görjek dalmi? hindu eşiklerem ıza galan kulturadan gelenok..

Geyim barada aytsak

Yokorda gorkezilen suratdaki yalak her kim oz dushunjesne gora geyinya.. ve adamlar shona birazajik dushunjek bolmali ... gen gorer yalak zat yok .. Yone obrazavanya pes yurt blonson chala bir uytgeshikligede gen seredip bilyalar tm da... olarada dushunmek gerek....

Omruni sheyle geynip yashayan dayzalarmizam az dal....
Mene oz mendeniyedime guvanyan. shul eshiklerem PaccoRabanin dizaynindan pes dal...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "herkimi yerinde,bolşy yaly kabul etmek gerek! Berekellla!"

Yokardaki surat birazajik

Yokardaki surat birazajik mowzukdan dashary manilimika diyyan! Pikirlensen kella enceme gowy/erbet pikirler gelip dur.. Meselem; kici gyz hazirlikce kicirak we "akja" bolma aladasi yok. Uluja gyz indi cagalikdan saylanip "gyzlyga" tarap saldamli adimler adip bashlandigi uchin onga hosh gorunmek, akja bolmak zerur. Shol sebapli-de ol tstanin derrew gapgara edip tashlayan gun shohlelerinden goranmak uchin kellesine yaglik we gosharina chenli yapik koynek geyipdir..

Yone bashga bir tarapdan seretsen yene-de mesele shol "hemme dushunjelere hormat goymak" mowzugina eltyar pikirlenyan adamlari.. Edil din barada diyip pikir etmek na derejede dogry bilip biljek dal welin dushunja hormat barada kelam agyz gurlese boljak.. Birinin gunden goranmak we akja bolmak pikiri bar.. Beyleki jigimizin (hazirlikce belki) beyle bir aladasi yok.. Diymek iki uytgeshik pikir bar ol yerde.. we biz IKI UYTGESHIK PIKIRDAKI GYZLARIMIZA-DA HORMAT GOYMALI..

PS: bu suratin niresinde dini garayish bar, dushunip bilmedim..:)

Wepa, sen eyyam

Wepa, sen eyyam TM-demin?!
Birhili, shol many cykdy-lay blogyndan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yo agam şu wagt

yo agam şu wagt yssambylda.. nesip bolsa ertir uçmakçy:P belki mundan son kan tmolympiada girip bilmaymesem.. sebabi haysy mekdepde işlejegim belli dal.. men yene girjek bolarynda Atha agam:P men size ayratyn hat yazdym.. hazir baryar..:D saglykda tapyşaly..:D

Owrenishmek

Dogrusi shu meseleleri mesele edyanleri gen goryan. Hamala diersin owrenishmek. Nahar, dushek, krovat,howa...
Asyl kyn bolan sana, senin dushinjane, mysal aydali gani,yuregine chenli komunist bir adamin musulmanlarin arasynda yashamagi yali. Ine bu hakiki azap. Bir dowur dashari yurtda okan wagtym juma guni chikip bir magazinin vitrinasina chekilen metjide seredip aglanim yadima dushyar. Owrenishmek kyn. Ondort yashdan son ichmeyan, chekmeyan, yatmayan gyzy anormal goryanlere owrenishmek kyn, sholarin arasina oglan bolup dushmek, sholarin arasinda namisini gorap gezyan oglanlari tanayan,ana sholara kyn, bir tarapdanam sheyle erkek ogly erkeklerin alnyndan opsen deger Nahar, nahili iyyaler..Geyinyaler, dushinje dar,,, ay bir tozan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

haa birem

Shu iki gunde eshik we bashga zatlari chalishyan oglanlar we gyzlarimizda harakter kemchiligi barmika diyyan, sebabi Pygamberimiz sav, asyl arassa geyinmek mohum hasaplapdyr. Ikinjem eshik bir adamin dushinjesini gorkezyan tarapynam gozonunde tutmali, araplar yali geyinsen sakal goybersen bashga, gulagyna halka daksan, gashina da shon yali zat daksan shona gora kabul ediljege hemmelere degishli, bu meselede baran yerine, yashayan yerine gora geyinmek dogru, yone rossiya bardim diyip mini etek geymek yali radikallik etmegi gowy goryanlere aydamok, normal akly yerinde harakteri,ozuni bilenleri goz onunde tutyan,

jan alyjy bakyilar, garayişlar...monotonlyk...we in kyny...

uzyn, arkadan boglan/bogulmadyk, şpilkaly/şpilkasyz, abadokly/abadoksyz, boyalan/boyalmadyk saçlar,

goşarlarynda deriden, simden, kirişden, metallardan işilen ya-da yasalan bilezikler, gin we bilden topuga yetyança daralan balaklar(köplenç jynsy),

ya-da goşarlaryna geçirilen, yerli gyzjagazlaryn saçyny bogma niyeti bilen ulanyan galyn, gin rezinkalaryna çalymdaş rezinka(lar),

önünde ya-da arkasynda yazgyly,şekilli, suratly/suratsyz we bedenine yapişayjak motifda dikilen yenli, yensiz maykalar/futbolkalar...

ayakgap hökmünde geylen yerlilerden üytgeşikstilda dizayn edilen, inamarka kletoçny sport kedylar(köplenç adidas)...

gulagynda nauşnik...

özüne üns çekmek isleyanin syraty naçe betnyşan bolsa bolsun tapawydy yok, agzalanlarynyn in az den yaryny geyayse yanyndaky syratly dostyny synlamagy unudan halk; özlerine göra inoplanetyan yali görnen, adatdan daşary geynen, üns çekmage meyilli yigidi synlaman durup bilmeyar.

üstesine şol bir halk synlamak yetmeyşi yali, gen geçmişegi, inoplanetyany göze görnenden ta yityança ugratmak bilen bolyar biperway bakyşlary bilen...

üstüne gönükdirilen garayişlardan birahat bolan yigit, name etjegini bilman aljyranlap barşyna tiz tiz yöremek bilen bolyar...her atan adimi sonrakysyny kowalayan yali barha tijenyar yigit...

tiz yöresem şol jan alyjy garayişlardan gutularyn öydyar, baryar. emma howayi..
gaytam tersine garayişlaryn sany artmak bilen bolyar...
her jayin burçynda bir garawul mysaly duran bakyşlara yigitden başgasy ilenok...

ahyryn inoplanetyan yigit sonky çare diyip, bialaç özüni yakin dostunyn gapysyna atyar, hopugyp hopugyp dost gapysyny döwere getirip urmaga başlayar...

we gapy açylyar:

emma dosty-da salamdan sonra kelama başlamazdan gen dostyny synlamak bilen bolyar, dostym garayişlarymdan birahat bolar öydman piperwaylyk bilen synlamaga dowam... inoplanetyanyn dostyndan hal yagdayini soramagyny garaşadursyn, dosty; ay dostjan bu senmay, Türkiyani bari göçürayipsynow diymezmi!
------

gynansagam halkymyz monotonlyga öwrenişdirilipdir...

monoton geyinmek, iymek, görmek, eşitmek, duymak, gülmek, bakmak, garamak...köpzat monoton.
Emma bu monotonlyklaryn arasynda in kyny bar welin olam MONOTON PİKİRLENMEK.

Halky kabir monotonlyklardan goparmak belki ansat, hat-da halkyn özem garşy dal diyyar... emma monoton pikir..yna in kyny, apedi.

put on a happy face:))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "vVv-nin yerine bir tahya"
  • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "özüm berjekdim welin girmanime azyndan bir yyl bolandyr..:D bir kanistr gany geçin..:P"

börügüm bolan bolsady

börügüm bolan bolsady gaygyrman bererdim bir sanysyny :P diysen göwnüme yaran yerleri bar:P size bergim bolsun.. bolanda bererin..:)

şu wagt aeroportdan

şu wagt aeroportdan baglanyan we diysen üytgeşik duygylardan dolup otyryn.. begenjimden..:D düyn gije yatyp bilmedim diysemem bolar. nahili heyejanly ekenay dolanmak.. bo rla.. garaz .. registrasiya edilyan yerde bir dayza " şo tayda men bar jigim .." diydi welin Ata Watanyma dolanan yaly boldum.. emma welin yzyma seretsem jynsylyja saçynam sap sara boyadan garaja bir çekik gözli bir dayza.. emma welin türkmen.. toba tagsyr.. ya da türkmençe gepleyan gyzlarynam daşyndan seretsen türkmen dal yaly.. :P tükmen oglanlaryn kabirem üytgeşik üytgeşik şypbydykmydyr mayka mydyr geyibilipdirler..:d garaz eyyamden öwrenşip ugradym..
:D

hemmaniz sagbolu saglykda

hemmaniz sagbolu saglykda görşelin.. hakynyzy halal edin..:d ta dekabra çenli..:D

Ashgabatda internetden kosensen

Ashgabatda internetden kosensen Kpetdag stadiondaki ozen bilim merkezine gelip bilersin...
Shotayda sana komek ederler...

yolun ak, yoldashyn Hak

yolun ak, yoldashyn Hak bolsun, Wepa!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay yaglam bolsa zadam bolsa

ay yaglam bolsa zadam bolsa tm-e gitsem önüme işlekli goysalar gutaryança iyyan. yaman gowy nahar.

moda

moda kowalashy hetden ashmak barada bir goshgy setiri....

Moda kowalashdy,Hut hetden ashdy,
Onun sachyna gyzlan ankasy ashdy
Doglan gunini bellande Ashyr,
Sacha dakylyan lenta gozi satashdy.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ha-ha-ha :))"
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme! "

İlkinji commentim

Oğlanlar bizin tm'da parhly geyinmeğimize gen bakılmağı mençe bizin monoton yaşamağa öğrenişdirilmeğimizden.Elbette bu gowy zat dal yöne yene de muna dıkkat etmek gerek.Biraz sadarak geyinip özüni olara kabul ettirmeli,bolmasa dine synlanyan eksponat yalı bolmak hiçkiminem hoşuna gitmese gerek. İyilen nahara gelende yağly nahara öğrenişmek ansat dal(sağlyklam dal aslında) welin barde men bilen aynı kwartirada galyan türk kursdaşlarım birzady gutlamalı bolanda menden tm palaw pişirmeğimi hayış edyaler.Eee..name de bolsa Daşoğuzlı:).Öz kulturamızı tanatmakdan öte söydürelin gadyrdanlar...

Kim demiş gül dikenin himayesinde
Dikenin kıymeti ancak gül sayesinde
M. Akif

muha bu

muha bu sizmay?

______________________________________
Live in the present, not in the past

jigim, ne gozel ady

jigim, ne gozel ady betgelshik edip goymasana!
tanyshlaryna-da shony maslahat ber basharyp bilsen!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

marda muhammet diyen bir

marda muhammet diyen bir oglan bilen okadyk onsang shomyka oydim onga hemishe muha diyyadik
bagyshlsng siz Muhammet Jumadurdyyew-my?

______________________________________
Live in the present, not in the past

Garaz, Muha diýmed-ä,

Garaz, Muha diýmed-ä, jigim!
Klasdaşyň 1985-de doglanmy, özem şu wagt Türkiýede okaýarmy?!
Jogabyň "ýok" bolsa, onda bu Muhammed seň diýýäniň däl :)

PS: Reply edipsiň, ýöne ýene çepde görünýär, indi meö gözümde säwlik bar diýiberjek-laý men-ä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yok diyanging dalmen tas

yok diyanging dal
borla sizeden reply ish bolyar shuna taryha salaymaly boldy :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past