gyz jan etmelimi ya oglan?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

shu wagt barde 5-6 sany gyzlar bolup jdeleship durys, yna sheyle waka boldy diyeli, bir oglan bilen bir gyz int usti bilen ya-da telefonyn usti bilen tanyshyalar, ya-da guda bolmaga gelinip, we 3-4 aylap gurleshyaler, yone bir birlerini gorenoklar, bir gunem bular dushushyk bellap dushushyalar, indi shu yerde dushushykdan son oglan birinji int yazmalymy ya-da jan etmelimi ya gyz? indi birimiza gyz ozi jan etmeli dal diyyas, ozi seni soyen bolsa jan ederdi diyyar, bashga birimiz bolsa gyz ozi jan edip goray belki yureginden zat tutup yaraman yatandyr diyyar:) kawagt bolyar oglan gyz owadan bolsa ol mana gowni yetmez diyip, ozuni keceltmejek hem bolup jan edenok, yogsam gyzy halan hem bolsa

PS:barde jedel edip otyran yerimizden gyzlara duryn bularyna pikirini hem bileli diyip yazyaryn:)
ay dushundirip bildim oydyan:)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • toty 1 telpek goyyar we yazyar: "101 - telpek, ürekden ayak yalanaç yöredin :)"
 • Wepa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

men üçin-a tapawydy

men üçin-a tapawydy yok,
yöne gyzyn jang etmegi uly risk. :)
sebabi oglan başga hili ulanyp biler.

hiç bir oglanyn yüregi tumaz, naçe owadan bolayanda-da, dineje şeyle görünmegi mumkin, artistdir oglanlar.
gyzlaram kem dal aslynda. :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

hmmm

onda sen gyzyn etmezligini goldayanda? menem shu wagta sheylerajik pikirde, gyzyn birinji jan etmegi oglana shans beryar oynamaga, yone beyle diysen oynajak bolsa oglan ozi jan edip oldum koydum hem diyip bilyar

gereksiz jedelmika diyyan

gereksiz jedelmika diyyan men-a
göwnüne yaran bolsa jan edibermelidir-da
gız yada oglan name tapawudı bar bu yagdayda

ay

ay birhili bolyarda, gyzyn gownune yaran bolsa oglanyn gownune yaramadyk yaly bolyar hacanda gyz ozi birinji jan edip oglan jan etmese

hawa, dogrydyr. :D we şeyle

hawa, dogrydyr. :D
we şeyle yagday bolsa, oglan "yok sen yaramadyn diymezligi mumkin.." :D
emma beyleki tarapdan seretsen, oglan gyza yaramadyk bolsa we oglan jang etse, onda gyz hökman "seni halamadym" diyyar.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

seni

seni halamadym diymez:) gel ikimiz dost bolaly diyer:)
gyzlar oldur diyjek zatlaryny goni diyip goybermezler aylap caylap diyerler:)))))))))

Tejribeli bolan

Tejribeli bolan dowyaray ::))

Dogrusy gyz bilen oglanyn

Dogrusy gyz bilen oglanyn arasynda dost bolmayar dostun sony eyyam soyga chekilyar.

ayyy,eger gyz bilen oglan

ayyy,eger gyz bilen oglan yakyn tanysh dal bolsalar oglan jan etmeli.Sebabi oglan jan etse gyzyn gownuni almak uchin jan edyan yaly bolyar,gyz jan etse bolsa navyazyvatsa edyan yaly bolyar.yone ikisem biri-biri bilen ozlerini arkayin duyyan bolsalar jan edibermeli tapawudy yok.hachana chenli eyle bolyar,beyle bolyar diyip gezjek?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

wo wo

wo wo menin diyjek bolyan zadym hacanda gyz jan etse ozuni navyazyvatja etjek bolyar diyip oglan piikir edyar, shonun ucin jan etmejek bolmaly:) ozlerini arkayyn duyyan hem bolsalar nace int ya-da tel gurleshselerem hem gorushenlerinden son biraz uytgeyar

Mylayym men senin aytyanyna

Mylayym men senin aytyanyna dushinyan gyzlar ozuni birneme gereksiretmeli diyjek bolyan hawa onyn dogry :hachana chenli gyzlar lak atyp yoren oglanlara bolya sozuni bermeli.Dogursy shu dowurde gyzyn bolyar diyen sozem oyun boldy olar name uchin bolyar diyenini bilman galyarlar.

Mylayym internet zat diyyan

Mylayym internet zat diyyan welin.. bir zatlar bar öydyan.. şu forumdanmy ol oglanam? :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

dur

dur howwww natdinay muny, diydima yokarda nace sany gyzlar bolup jedel edip durys diyip, menin bilen baglanshykly dal ol, barde int giryan gyza kana yanymda, we eli telefonlam bar:)

tapawydy name, jübütler

tapawydy name,
jübütler bir-birinden bihabar bolsalar, men kömek edip bilerin, oglan tarapa.. :D
çekinip, utnayp durmasynlar-da..
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

mylayym yone gyz tuweleme

mylayym yone gyz tuweleme yurekli , gurleship ynanyp , oglanam entak gormedik gyzyny nadip gudachylyga ugratdyka bir hili meng uchin geng

______________________________________
Live in the present, not in the past

gyz jan etmelisebap oglan

gyz jan etmeli
sebap oglan jan etse 1 köpügem zat bolanok
bolyan bolsady bizde bolardy:)

yanymdaky gyza sorasama(işdeşim)gyz jan etmeli dal oglan diya sebabem:oglan romantik bolmalymyş,jentilmen
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

h ah aha

el_mariachi wrote:

jentilmen

wot yna sen jentilmen diyyan onda name yene gyzyn jan etmegini isleyan? ya hakyky jentilmen bolup gyzlara yol beryan diyyanmi? :))))
bir zat bolsa ay gyzdyrda diyip ocyr berilenok a shonun yaly meselede bolsa gyzlara yol beryanmi :)

men özüma gyz mana jan

men özüma gyz mana jan etsede açman yapyan teli we son özüm yzyna jan etyan!
şeyle bolayyn beyle bolayyn şeytsem şeyle bolup bolmadygym diyip oylanybam baramoklay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Oglan... gyz... men

Oglan... gyz... men telefonda gürleşmegi halamok kän :D başga mümkinçilik ýokmyka?! :D
Internet has gowy!
Öz pikirimi çyrşaýyn:

Quote:

shu wagt barde 5-6 sany gyzlar bolup jdeleship durys, yna sheyle waka boldy diyeli, bir oglan bilen bir gyz int usti bilen ya-da telefonyn usti bilen tanyshyalar, ya-da guda bolmaga gelinip, we 3-4 aylap gurleshyaler, yone bir birlerini gorenoklar, bir gunem bular dushushyk bellap dushushyalar, indi shu yerde dushushykdan son oglan birinji int yazmalymy ya-da jan etmelimi ya gyz?

Ýagdaýlar üýtgeşik. Eger guda bolnan bolsa, kim jaň etse-de tapawudy ýok diýýän.
Ýok diňe internet/telefon tanyşan bolsalar, onda oglan jaň etse/ýazsa gowurak. Oýnamak bilen baglanyşygy ýok, ilki ýazybam, jaň edibem oýnap bolýar. Ýöne gyz ýazsa/telefon etse, taýýardygyny, razydygyny aýtdygy bolýar. Oglana soň aňsat bolýar. Bar bolany şol.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ay b,ze namay name etseler

ay b,ze namay name etseler öz aralarynda
başgalarynyn pikirine göra hereket etseler özleri bolmazlar
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

men pikirimche eger oglan

men pikirimche eger oglan jan etse gowy bolar. Bu gyza bir hormat bolar ve gyza confidence berer. bellap geceyin hemme gyz beyle dal ve seyle yagdaylarda gyz ucin uly bir komek bolar. Taryha seredip gorsekde hemme bagshylar ve shahyrlar hemishe gyzlary taryplap gecipdirler ve bizde sheyle dowam etsek bu nazik masgalalaryn ruhyny gotergilaris.

Şu temada bir gyzykly zady

Şu temada bir gyzykly zady belläp geçesim gelýär.
Mysal üçin, Hz. Hatyja(r.a.) Hz. Muhammede(saw) toý teklibini ilki edýär.

Eger gürrüň gowy musulman oglan we gyz barada bolsa, we öýlenmek barada bolsa, we gudaçylyk arada eýýäm mesele bolsa, gyzam oglana jaň etse hiç hili erbet ýeri ýok. Emma jaň edip, serýoznolygy saklap bilse gowy. Ikiçäk gürrüňlerem gowy bolsa gowy.

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • men-da... 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

diyyan

diyyanin dogry welin, yone bu wagt HZ.Muhammed (SAW) den geljek oglan yokda, i bolmazam,
indi shu wagt shonun yaly edilse gelnin elmydama dili pes bolyar, calaja bir zat bolsa ozin geldin diyyaler, edil shu yagday nace yerde bollany gordum, ya calaja gelni degiship hem zat bir zat diyse "ay meni sanin bilen toy etjekdimmay ozin olup ocup bardyn gel toy edeli diyip" yuzuni alyp goyberyaler, gayynlarynyn baldyzlarynynam dili sheylerajik bolyar kak gacyp gelen gelninki yaly

Menem ýokardakyny umumy we

Menem ýokardakyny umumy we her kime bolan instruksiýa edip goýmadym. Elbetde, aýdanym ýaly, gowy musulmanlar üçin niýetlenen. Sen Hz. Muhammet ýaly ýok diýýäň, we dogry aýdýaň. Ýöne Hz. Hatyja hem galmady gyzlaryň arasynda.
Gep onda hem däl. Gowy oglanlaram, gyzlaram bar. Emma gowulygyny 100% bilseň, tanasaň, özüňem göni TOÝ ETMEGI teklip edip bilersiň gyz hökmünde. Oglan kabul etse, edeni, etmese, ýitirýän zadyň ýok.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hmmm

Bayram wrote:

Oglan kabul etse, edeni, etmese, ýitirýän zadyň ýok.

men pikirimce oglanyn kan yitiryan zady yok teklip edip goyberse, gyz teklip etse bolsa ol eyyam birhili bolyar, teklip etmeklik elmydama oglan teklip etse gowy bolar!

Men aýdýan, entemegi,

Men aýdýan, entemegi, gezmegi däl, toý etmegi!
Bolsa bolany, bolmasa bolmany. Şeýdeni, bir hili öňünden geçip, ýüzüne seredip duranyndan erbet däldirä. Ýa "nädip belli etsemkäm?" diýip gezip ýöreninden.
Bilýäňmi, meň dostum bar. Ony bir gyz halapmyşyn. Ol gyzam 100 ýerde "waý şol oglan yzyma düşüp goýanokda" diýip aýdyp gezipdir obada. Oba kiçi, gep çalt ýaýraýa. Az wagtdan, ol oglan şol gyz bilen söýüşýänini başgalardan eşidip... haýran galýar.
Soň bir görse ol gyzam görünjek bolup her zat edýämiş. Netije?
Netije oglan gyzy swidaniýa çagyrýar, "gaty isläpdir" diýip. Soň oýnaýa, soňam taşlaýa. Oglan özüni günäkär görenok, gyzam sebäbi gaty isläpmişin. Ýöne netije ine öňünde. Gyzam aglap, özüni öldürjegini aýdyp ýörmüşin.
Halaýaňmy? Gowy görýäňmi? Açyk, 100%, toý teklibi et we swidaniýa çykmajagyňy aýt. Bolmasa, ahyr gözüne düşüp, ynanarsyň, oýnalarsyň!

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • yhlastkm 1 telpek goyyar we yazyar: "Çözdüň!!!"

wot

wot edil shu swidaniya cykmajagyny bir yakyn joram bir yzyna dushyan oglana aytdy (oglanyn mashgalasam gowydy ozem) , ol oglan bolsa " men senin bilen swidaniya cykyp gujaklashyp ogshashyp otyrmak niyetim yok, prosta hasiyetlerimizi owrenjek we senin bilen gurleshmek iseleyan diydi" ol gyzam bir sapar swidaniya cykarsyn salamlasharsyn ikinjide ........... diydida ol oglana otkaz etdi, ol oglanam oz ozunde birhili dashlashyp gitdi, ol gyzam ozuni mertlerce alyp baryp ozem hic hili el uzatmajak boldy, sheydibem ol oglanam bashga gyzy aldy, indi gyz arasynda okunyarem we buysanyaram =, okunyanin sebabi wah 1-2 sapar swidaniya cykanym bilen hic zat bolmazdy, belki bir birimizi owrenship has uly soygi dorardi diyyar, gyzyn ozune hem baglydyr diyyadi, ozumi gowyja alyp baran bolsam hic zadam bolmazdy diyyar, buysanyanyn sebabi hem ay diyyar men onun bilen swidaniya cykyp gurleshen bolsam, men onun bilen swidaniya gecen gyz diyip adym bolardy we manlay bolup bashga birine cykmaly bolsam dilim gysga bolardy diyyar,
PS men beyle diydighim swidaniya gecmekligin tarapdary dal!

o nahili gyzay? hi gyzy

o nahili gyzay?
hi gyzy tanamany alyp bormay,svidaniya yok diymeli dalde,svidaniyada opjek wagty yok diymeli.men pikirimche gyz erbet yalnyshypdyr.

Meň pikirimçe, gyz dogry

Meň pikirimçe, gyz dogry edipdir. Eger meň oglan hökmünde pikirim şol gyzy gyzyklandyrýan bolsa, aýdaý, gaty gowy edipdir.
Eger oglan hakykatdan isleýän bolsa, gudaçylyga iberip bilerdi. Azyndan telefonda gürleşip bilerdi. Swidaniýa çykmak başlangyç. Soň köpräk çykmak. Soň elleşmek. Men ol gyza aýdaýyn, oglan gyzy hakykatdan halan/hormat goýan bolsa, sypdyrmazdy. Diýmek ol gyz belki zaposnoý wariantdyr başdan.
Ol oglan başga birini alan bolsa, bagtly bolsun! Ýöne gyz özüni riske atmaly däl. IMHO.
PS Başga gep, gyz ulumsam bolmaly däl. Ulumsy bolsa, hem hemmelere ýok diýip gezse, onda çykman galar.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • men-da... 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

belki zapasnoy daldir,nirden

belki zapasnoy daldir,nirden biljek?
oglan gyzy tanaman nadip alsyn? in azyndan bir-iki gezek svidaniya gitmeli diyjek welin,bir-ikem az galyar.
svidaniya gitmegem ozuni riske atmak dal.Svidaniya gitmemek risk.Gyz sho riski aldy,oglanam gitdi.
Public yere gidip bilerdiler,kafe ya restorana.imho gyz sho oglany gowy goryan bolsa gaty yalnyshypdyr.

ps.ashgabatdaky sladkolar idealnyi yer,hem uyutnyi hem adamam kop.

Quote: oglan gyzy tanaman

Quote:

oglan gyzy tanaman nadip alsyn?

Öňküler swidaniýa geçip alypdyrlarmy? Tanamaly, gürrüňi ýok, ýöne swidaniýa tanamaga mümkinçilik berýärmi?
Öňküler ene-atasyny, maşgalasyny, oturşyny-turşyny görüp TANAPDYRLAR azda-kände. Sorap idäpdirler ahlagyny. Galanynam, iki tarapam gaýrat edip çözüpdir.
Men swidaniýanyň keýp üçindigine ynanýan 99.9% wagtlarda. We tanamaga tekiz netije berenok. Orsýetde we Amerikada 1-2 gezek swidaniýa dursyn, 2-3 ýyl bir otagda, bir öýde ýaşap, ýatyp turup ýörenlerem bilýän. Edil är-heleý ýaly, diňe resminama ýok. Ýöne şonça "tanamak" bir hili gowy netije berenok. Soňunda "aý ikimiz gabat gelemzok" bolaýýar, köplenç.
Hä, tanamadylarmyka? Ýa olam azmy?

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • men-da... 1 telpek goyyar we yazyar: "1000 telpek!!!"

Hmmm. Onkilerin arasynda

Hmmm.
Onkilerin arasynda svidaniya gechmani alanlaram bardyr elbetde,yone svidaniya gechip alanlaryn kopdugina bilyan. "Ykbalda" gaty gowy yazyar nahili svidanie gechilyanligi,hatda Mollanepesin goshgylaryndanam onki dowrin svidaniyalary barada kabir maglumatlary edinsen bolyar:)
Elbetde onki dowurlerde tanaman almashak has yaygyndy,yone menin pikirimche sho mashgalalar hazirka gora has bagtsyzdyr,hazirki dowurdaki tanap alanlaram sholara gora has bagtlydyr.In azyndan gelinler uyshup "Yhhymmyl" aydanoklar yada "Lale" kakanoklar.Her iki goshgyn birem "soygulimden ayirdylar" dal:)
birem orslar-amerikanlar barada aydypsyn.Men sheyle diyyan:oylenjek bolsan gyzy hokman gowy tanamaly.Yone her tanayany almaly dal.yagny gyzy gowy tanayanlygyn shony almak uchin yetenok.gyzyn oz kachestvalary yeterince gowy bolsa alybermeli.Zaten sho kachestvalary barlamak uchin dushushyk gechirmeli diyyan,yogsam shon yalak super gyzdygy barada pechatly garantiya bar bolsa pikirlenmani iberibermeli ejeni gudachylyga.
sen orsly-amerikanly mysal beripsin,yone olar durli kulturadan bolanlygy uchin biraz yalnysh mysal bolup duryar.Olar uchin bile yashamak edil bizinki yaly crucial zat dal.yone yenede sholardada tanaman oylenyan mashgalalar gaty azdyr we olaram kop halatda bagtsyzdyr. Galybersede 3-4 yil bile yashap sonam oylenen mashgalalar bar bolsa,sho mashgalalar gaty berk we bagtlydyr.A ayrylan oglan-gyzlar uchinem bile yashap dogry edipdirler diyjek,sebabi oylenip son ayrylshan bolsalar has erbet bolardy.

Men seň bagtlylyk baradaky

Men seň bagtlylyk baradaky teoriýalaryňa düşünemok...
Bagtlylyk we bagtsyzlyk? Dünýädäki bar anketalaryň görkezmegine görä, günbatar, ýapon we ş. m. medeniýetleriň adamlary has bagtsyz duýýalar özlerini. Hindiler, biziňkiler we ş. m., näçe "tanaman öýlenselerem", günbatarlara görä, has bagtly, has berk maşgala gurýalar. Maşgalada bagtly bolmagyň tärleri we ýollary bar. Gyzy gowy tanamak diýmek hiç zat, eger durmuş filosofiýaňyz näsaz bolsa.
Aý onsaňam şu tanamak gürrüňine ynanamok. Adamy 1-2 swidaniýada tanap bolanok. Şol adamy ömür boýy bilýänlerden sorap-idäniň, 100 gezek ikiçäk swidaniýa geçeniňden gowy.
Her kimiň öz pikiri.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bayram wrote:

Bayram wrote:

Öňküler swidaniýa geçip alypdyrlarmy?

Shu wagt Aygytly adim'i okap otyryn, gurrun 1920-nji yillar barada gidyar...
Yone Ayna bilen Artygyn gechyan svidanialary yaly dushushyk shu dovurem kop adama yetdiryan/etdiryan zat daldir :)) Kone dovur bolsa-da, anyrsy-barsi bilen gechipdirler
svidaniany...

Men oglanlaryň gyzlaryň

Men oglanlaryň gyzlaryň ýanynda hereketleriniň üýtgedýändigini bilýän. Ikiçäk swidaniýanyň 100 sanysy, durmuşda gabat gelip biljek wakalaryň 0.1% bilen deň gelenok. Özem oglanlaryň keýpçidigini özüň bilmeli.
Şuny ýöne aýdasym gelýä, duşuşmaly öňi-soňam. Emma hiç zat bolmajakdygy, we oglanyň toý niýetiniň barlygyny 100% bilip. Bolmasa haňk-huňk swidaniýanyň ýüzlerçesini gördüm. Gaty gowy tanadylar ýaşlar. Hemme ýerini tanap çykdylar. Aşa gowy tananlary köp boldy içinden. Soň halamandyrlar käbir detallaryny...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men yazan zatlarymy aslynda

Men yazan zatlarymy aslynda oglanyn point of view-sundandy.
yagny gyzy tanamak uchin hokman dushushyp gormeli.durli zatlar barada gurleship gormeli.Dushunjesi,hasiyedi,gylygy barada pikir edinmeli.Tutush omrin boyuncha gurleshjek adamyn nahili gurleshyanligini bilmesen nahili boray?
Nache tanasanam shoncha gowy.Eger tanap-halamasan diymek dushushanynyz gowy bolupdyr,sebabi sho halamadyk zatlary oylenenden son bilen bolsan eyyam gich bolardy.
Oglanlaryn keyp chekmek uchin gelyan svidaniyalaryna gelsek.:)
Olam gyzy tanamagyn yollarynyn biri.Kabir gyzlar aydan shutkana gulip dursa,gije 12-a chenli chola yerlerde oglan bile galsa:) oglan sho gyzy kop halatda alasy gelmez elbetde sebabi o gyz ozuni erbet taraplardan gorkezdi. We chynymy aytsam gowy gyzlar sheyle yagdaylarda belli bolyar. Mana erap yatan tryapka gerek dal,oz abrayi barada alada edyan,terbiyesinin-principlerinin ustunden adip bilmeyan gyz gerek.
Gyzlaryn point-of-view-suna gelsek,olarynky biraz kynrak. Shaherdakiler barada bir zat diyjek dal,olar oglany tanap bilerler,yone obadakylaryn eli gysga chyndanam.Yone sho gyzlaram oglanlar bilen yeke-chak galsalaram ozlerini erk edip bilmek oz ellerinde.Zorlap posa aljak yokdur menin pikirimche.

hmmm

GaraDag wrote:

ps.ashgabatdaky sladkolar idealnyi yer,hem uyutnyi hem adamam kop.

indi shu yerde ashakda hem yazylypdyr kopcilik yerde dushushyk gecirmek barada, bolyar indi saherdaki gyzlar diyeli kan tanap durmaz diysen, beyle diyilse saherde hem tanalyp durulyar, , oba yerinde yashayan bolsan shonun yaly kopcilik yerinde gecirsen bizin turikmenlerimiz arasynda nahili gybat yayrar, Hokman " wiiiii dash etsin pylan kesin pylan gyzy ol gun hakyt oz gozum bilen gordum oglan bilen kafede otyryp dur eken " diyip gybat yayrayar, yna ekeje bir adam gorse dushunup dushunman sheyle gybat doreyar, onson nahili kopcilik yerinde gecirip bolar?

ayyy,uytgeshik diyip biljek

ayyy,uytgeshik diyip biljek zadym yok.
Blame Canada diyaymesem.

yagny uytgeshik edip boljak

yagny uytgeshik edip boljak zat yok.Oban shonsy erbet we yalnyshda:)

mena yigrenyanim gudachylyk

mena yigrenyanim gudachylyk , hemde yigrenyanim halashyp barmak
ey name uchin shu zatlar gerek , herkim ozuche azat yashasady , herkim yekeje ozi name gerek bir giden problemalar halamayan. kabir turkmen........ name diyilyare ha daplerini
yone meng pikirimche gyz jang etmeli dal , bu oglanyng ishimika diyyan .

______________________________________
Live in the present, not in the past

ай херхили гыз баров!!

гошулян мылайым.
мен ёне дурмушда окунен адам кан гордум.
менин пикиримче, кабир шертлере гыз разы болса свиданя герегем даллай.
ай бу меселеде наме дийсен дийибермели.
Адамлара гора уйтгапдуряр.

A umumy manyda bolsa, seň

A umumy manyda bolsa, seň aýdýanyň ýaly gürrüň çykyp biler. Ony eden oglan kän eýýäm ýalňyşýan ýaly. Ýöne gelnem şony diýdirmez ýaly bolmalyda. Ikide bir aglap ondan nalynsa, ondan zeýrense, ýöne iňirdäp ýörse, degnaňa degilip aýdarsyňda "aý şu öýüňä ýagdaýy, özüň isläp geldiň, zor bilen getiren ýok! Kaýyl bolda ýaşaber" diýip.
Problemalar bolmasyn maşgalada. Ýöne kiçi problemalar her wagtam bolýa, bolsa ulaltmajak bolmalyda.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Giyew boljak oglan birazajyk shupjelidir???

Diyjek bolyan zadym Mylayim mena erkek bolup bir gyza oylenen sonun ol gyz edil ejen bilen den bolmasada shonun bar yani diyip pikir edyan, onsonam senin ol diyyan oglanalarin akly basga yerde...??? (belki basga birinde galan bolaymasa?)

Meň pikirimçe 1-2 gezek

Meň pikirimçe 1-2 gezek duşuşylyp bilner, belli bir çäklerden çykmazlyk şerti bilen. Munuň üçin 3-nji bir adam bolsa gowy bolar. Elbetde, oýnuň emini ýaly aralarynda durmaly diýen zat ýok :), uzagrakda durar, ýöne ýaşlaryň özlerini kontrolda tutmaklaryna ýardam berer, bolgusyz gürrüňleriňem öňüni alyp biler (şaýat hökmünde). Ýöne durmuş gurjak ýaşlar gürleşmeli bolar, dinimizde-de görmek maslahat berilýär. Belki daşyndan biri-biriňe görä diýip hasaplarsyň, ýöne beýle bolman biler. Sebäbi ýüzbe-ýüz gürleşmeseň jest we mimika ýaly mesaj bermekde esasy rol oýnaýan faktorlary görüp bileňok. Telefonda gürleşmek bolsa uly mozaikanyň diňe bir bölegi ýaly bolup galýar.

3-nji adam bilen bile

3-nji adam bilen bile swidaniýa çykmaga razy boljak azda, bolmasa seň aýdýanlaryňa düşünýän :D
Bir hili, ters geplejegiň ýaly, ile gülki boljagyň ýaly. Ýa aşa serýozno bolar üçünji adam bolsa, ýa-da bir hili bolar.
Ýöne telefonda umumy pikirler alşyp bilner. Ýüzem görüşmek kyn däl. Görübermeli uzakdan
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Mena pikirimi aytsam ..

Bashda shundan bashlali .. Giz diyen halkin bir govi tarapi bar.. olam hacanda oz nazini chekdirende ... Turkmen yigitleri nazi govi gorya ... menem olyan naze ...
Hachanda giz ozundaki sho azajik nazini yitiren yagdayinda oglanda yigrench yali duygular doreya ve unsini bashga gizlara berip bilya.. shon uchin giz hemme vagit nazini chekdirmeli ... olam bir erkek oglan uchin lezzet. ... yone oz pridelinam bilmeli oglan gaharlanaymagam gati ahmal... den agramlirak bolsan govi bolya...

ay na.. yaşlaram bagtly

ay na.. yaşlaram bagtly bolsun.. diymek galya bi ze.. :P

menden nesihat!

Türkçe bir söz bar.Kız evi ,naz evi! yagnı sen biraz nazli bolmalı..Nazini çektirmeli..Oğlan eğer azacık nazini çekip bilmeyan bolsa ona barayma! yalnışarsın...Onun yalı erkekler öyde diktator bolyar..onun munun gepine gideğen bolyar.. Heleylen nazini çekmek yalı govı zat yok,yöne heley çakını bilse..men Erkek bolup aydyan şu zatları...Nirede gyz erkeğe söz aydıpdır..Erkek barsın da name..öylenyançan gyzyn guly bolmalı..öylenenden sonam öyün gulı bolmalı!..

men-a şeyle pikir etyan!!

Ikisine-de goşulamok. Näz

Ikisine-de goşulamok. Näz çekmekde kän ökde däl, we belkem diktatoram bolaryn. Ýöne näz çekmek näme... aý borda...
Men şu temada eýýäm kän ýazdym. Gyz bilen oglan "söýüşmän", göni toý edýän bolsalar, nämäň näzi barada gürrüňaý?! Swidaniýa çykarjak bolsaň, söýüşýän bolsaň, näz çekersiň, owadan gepläp başyny aýlajak bolarsyň, gaýrat edersiň. Emma gudaçylyk bilen öýlenýän bolsaň, nämäniň näzini çekmelikä?! näz edere sebäp ýoga?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Sen gitjek yerin yok dossum

Name gudachiliga baranda naz chekemok diyjek bolyanmi?
Galin salmagin bir ujundada nazbarda govja pikirlensen...
Onsonam oylenenson nazin namedeigne hasam dushunersin..
Gizin nazi gizi robatdan tapvut etdiryan hasyetdir.
shol hasyet bolmasa gizin duzi gachya.
Garaz has ginishleyin yazip oturmayin.

aý bolýa, tejribe

aý bolýa, tejribe gürleýän bolsa, men dymaýyn
PS men näz çekip bilmesemem, halaýan. käwagt çekip bilýän, käwagt bilemok. köplenç bilemok
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gozumege gelyar bayram aga

gozumege gelyar bayram aga gyzyng nazini chekyar :))) he he

______________________________________
Live in the present, not in the past

Nähili? Gürrüň bersene

Nähili? Gürrüň bersene :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

eeeeeee millet men bir

eeeeeee millet men bir oglana teklip edyan yaly etdinizowww bu tema menin bilen baglanshygy yok, PM-de mana sen jan eday diyyaler:)))) prosta bir gyzlar bilen jedeleshdik mana degliiiii yeriiiiiiiiiii yok, prosta pikir alyshmak ucin acyldy bu tema, oz problemamamy cozmek ucin acmadym men muny we

we sahypa biraz gyzykly gider diyen niyet bilen

aý köpler sen baradadyr

aý köpler sen baradadyr diýip pikir edenoklardyrlaý, gaýgy etme.
PS jaň edäý ýöne özüň :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ha ha

PS jaň edäý ýöne özüň
berk yuzuni yap, hazir howadan bir shapat gidyar yuzune:)

Kararyny berdinmi

Kararyny berdinmi sen jan etmelimi ya ok jan etmelimi?::))

hmmmm

seninem yuzune hazir ors bazarda srogy gecen tortlaryndan birini iberyan:)

Ay tort diyenin

Ay tort diyenin srogy gechenem bolsa suyji zatdyr, iberiber nahili tordyn bolsa warotada ozum durandyryn hemmesini tutaryn:::)))

men üçina gyz jan etmeli.

men üçina gyz jan etmeli. men yaly utanjan oglanlar nadip söze başlajagynam bilenoga.

sen

sen indi utanjan diyyan, bolyar indi sen bir gyzy haladynda, ol gyzam senden beter utanjan bolsa, name indi shol gyza utanan bolup, hic zat aytman yashaberjekmi "soyen gyzym nirde sen diyip":)birinji oglan jan etmeli name diysenem

ey siz gyzlar problema

ey siz gyzlar problema çykarman durup blenzokmay:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Köp many

Salam dostlar.Bu gyz jan etmeli meselesi,soragda dine gyz jan etmelimi diyilipdir.Haysy meselede jan etmeli,jogaplar ona göra bolar.İlkinji başde elbetde oglan jan eder.İkisinin tanyşlygy yakyn bolsa gyzynda jan etmesi bolar.Bu öz aralaryndaky baglanşyga bagly.Bu herhili mesele bolyp biler.Tanyşlyk,byr zat sorama,söwüşüp-yaraşma we başgalar bulara göra bolar.Yöne gyzlar nazli bolar.Gyzlar sizem nazinizi oglanlar bilen paylaşsanyz,derdiniz azalar.Salamlar blilen.

milka, ishin gaydypdyr,

milka, ishin gaydypdyr, ha-ha-ha :)
gyybat etme diydim sana, gor, indi sen gyybatyn gidyar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha

Agam menin ishim gaydanok olaryn ishi gaytdy, birinin yuzune sharpyk gitdi, birin yuzune tort gitdi:) hany galan gybatcylaram gorkezin olarada indi dubilka zat tayynlayyn

daýow ekeniň-eý, men-ä

daýow ekeniň-eý, men-ä gaçdym, beýlekiler piňime-de däl :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Milka men sen

Milka men sen shu temandan son duralgalarda bildirish asaysammykam diyyan... `Iki utanjan soygulin soyushme yada oylenme teklibini bir birine yetirme hyzmaty` diyip:::))) 336699 belgili nomere jan edip bilersiniz::)))

bah

bah tuweleme iller nahili pul yasamanyn yoluny srazuw tapyalaray:), name indi beyle organizasiya acyp ishlejek bolyanmy, bashlyk ishin kop pul getirse guk diyyay asistent bolup ishine gecerin:))))

ish bar bolsa mangada guk

ish bar bolsa mangada guk diying aylygy gowy bolsum manga shu wagt pul gerek

______________________________________
Live in the present, not in the past

guuuuuuuuuuuuk 300 bolyan

guuuuuuuuuuuuk
300 bolyan bolsa
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

gachma agam mert dur

gachma agam mert dur

______________________________________
Live in the present, not in the past

erbet gaçypdyrynmaý

erbet gaçypdyrynmaý :)
bor, duraýaryn, ýöne gyzlar bn uruşmak ýaraşanog-a erkeklere :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he. shu wagt bir hili

he he.
shu wagt bir hili ,bir hili bolup duryn duyshde yalak
______________________________________
Live in the present, not in the past

mena gyz jang etse halayan,

mena gyz jang etse halayan, goy hemishe gyzlar jang etsin!:D

Utanoňok-maý, Serdar aga?!

Utanoňok-maý, Serdar aga?! :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

onda gyzsyz

onda gyzsyz galarsyngyz
:)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Shu blogy yaman govi gordum


shu blogy yaman govi gordum.. shunyali bloglan hovri kop bolsun..
Kime oyun kime chin :)

Kimin puly kan bolsa şol

Kimin puly kan bolsa şol jan etmeli.

Bu zamanada gyzlar "bizin erkeklerden hiçhili tapawudymyz yok" diyip gezyaler welin, restoranda erkek pul tölemeli, birinji erkek jan etmeli...

Şasenem bilen Garyp mysal üçin, birbirini söyyaler. Şasenemin mobilinde her wagt credit unit bar, Garybynkyda bolsa yok. Onda Şasenem jan etmeli...

Söygi dami, söyyan bolsan, telefonynda credit unit bar bolsa, gyz yada oglan bol, tapawudy yok, jan edibermeli...

Men Garyp bolamson, mana jan edyaler :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "+1 :))"
 • Tagan 2 telpek goyyar we yazyar: "Şasenem we Garyp üçin :D"

ay utanjan diyip gyzsyz

ay utanjan diyip gyzsyz galayasymyz yokla eje,gelneje,jigi, dogan hemmesi üyşse özi jan etyanini tapmazmyka mena yaman arkayyn edip goyberdiler-how şular indi yzynda dursalar.

ay nabeleyin ozi jang etsin

ay nabeleyin ozi jang etsin diyseng

______________________________________
Live in the present, not in the past

türklerde bara ödemeli

türklerde bara ödemeli diyip....

eger 20-den köp kontor bolsa ödemeli edip bolya
gyz oglana ödemeli jan etsin oglanda 29-den kanmi yokmy görsün--son az bolsa öi jan etsin köp bolsa oglan
:)

yada tersi:)oglan gyza ödemeli janlasyn:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

odemeli sozung name

odemeli sozung name bolyar?

______________________________________
Live in the present, not in the past

pulun yok bolsa jan etjek

pulun yok bolsa jan etjek adayn nomerinin önüne 9696 yazyp aylayan welin ödemeli bolyar.

eger ol açsa pul ondan gityar...tr-da şeylerak
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

türkmenistanda şonga geday

türkmenistanda şonga geday sobşenya diyyarlermay mtc*de::D
MTC- BALAKASYZ GOYAR SENİ DİYİP BİR ŞYGAR HEM BARDY
indi pikirlening
mtc-a balaksyz goyyan bolsa, onsong hem dinge oglanlar jang etmeli bolsa, bu yerdaki gyzlar balaksyz oglanlar bilen söyüşmegi kabul etyarlermay:D

ha dushhundim

ha dushhundim

______________________________________
Live in the present, not in the past

Ufff..Yene-de shol

Ufff..Yene-de shol "maly/meli"-li sozlerda...Jan etMELI, naz chekMELI...
Name uchin duygylar bilen baglanyshykly yerde gereksiz yuk/borch
yuklemeli oglanyn/gyzyn boynuna ?? Eger maksat 1 sawlikden saklamak bolsa,
onda "eytmeli DAL", "beytmeli DAL" yaly zatlary yazmak dogry dalmi ??

Galyberse-de, bashgalaryn oz durmushlaryndan yola chykyp "yasan" teorialaryna
gora yashamak dogry dal, sebabi shol teoriany garshydaky adam hem bilyan bolup
biler we ol senin ol teoria ynanyandygyny ulanyp, sen yumshak damaryny tapyp biler.

Yokardaky setirlere mysal(Turkmenistan uchin):
Kop gyz oglanlaryn "elyetmez" gyzlary halayandyklary baradaky gurrunden habarly. Shon uchinem internet'de ya-da hakyky durmushda, tapavudy yok, kop gyz oglan uchin "okalmadyk kitap" bolmak isleyar. Ylayta-da on 1-2 gezek "okalan" bolsa, onda bu gezek "Indi bir beyle etmayin" diyip, hasam arassasyrayar/akyllysyrayar. Gyz ozuni sheyle alyp baranson oglanlar, ylaytada tejribesiz oglanlar muna ynanyalar we gyzyn toruna dushyaler, sheydip arassa oglan 7 deryan suvuny ichen, birnache gezek "okalan" gyza oylenyar ! "Dash toveregindakilerden soramaly ekeni" yaly gurrunler hem bu eyyamda wopshe manysyz, sebabi indi adamlar onki dovurdaki yaly herkimin biri-birini tanayan, 2-3 mun adamly obasynda yashanok. Avtobusda zatda gidip baryaka tanyshyp, 2 gunun ichinde hich kimin gormeyan yerinde etjegini edip, "kidat" edilensonam sheytan akylyny ulanyp, hich zat bolmadyk yaly oyunde otursa kimin habary boljak ?? Gepin tummek yeri, indi yagdaylar onkusi yaly ansat dal...

Gepi uzadyp oturmayin. Yokardaky soraga ozume gora gysgacha jogap:
Ideal yagdayda birinji bolup oglan jan etse gowy, yone oglan birnache gun jan etmese, onda gyz "ondan-mundan" problemalar bilen bolsa-da oglandan habar tutsa govy. 100 durli sebap bolup bilyar: Belki chaga utanandyr/ YOK jogabyndan gorkup jan edyan daldir/ Gyzyn nomerini tapyp bilyan daldir/ Telefonynda pul yokdyr/ yaranokdyr we etc...
Gyz elbetde 1-nji gezekde oglan diyip olup yatandygyny(yagday sheyle bolsa) bildirmese govy "Mena nache gundir telefony gujaklap oturmakdan yadadym, sen ozunden bilip jan etmekchi dalmi ?!" dagy diyip :) Yone duybinden jan etman oturmaklyk hem men pikirimche doly dogry karar dal !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ol oglanyng problemasy

ol oglanyng problemasy yaramasa yada telefonda puly bolmasa , meng pikirimche oglan jang etmeli bir chykalga tapyp
shu wagtyky oglanlar ozung jang edip gunume goymadyng diymekdenem gaytmaz kabirleri:)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

selbishka wrote: ol

selbishka wrote:

ol oglanyng problemasy yaramasa yada telefonda puly bolmasa

Nadip shey diyip bilyanay Selbi ?? Oglanlar name borchlymy beytmage ?? Idilije oglan bilen durmush gurjak bolmak gyzlara gerek zat dalmi ?? Na beyle asmandan sallap goyyan gyzlary oglanlar yetjek bolup oler yaly ?? Hudayjan gorkezmesin welin, idilije oglany shular yaly biderek sebapler diyip sypdyryp, yzyndanam 1 biderek adama chyksana bilerdin namanin/kimin problemasydygyny...Illera idili oglan tapyp bilenok "Agzy arassa, ishli, eyle, beyle bolsa bolyar" zat diyip, senem hamala diyersin her gyza gunde 1000 idili oglan teklip edyan yaly "on problemasy" diyyan...Gaty yerliksiz "naz" shu diyip oturyshyn, durmush 1 sharpyk chalsa gaty erbet deger, hudayim chalmasyn welin...
Ozune erkek diyyan oglanyn yuzune shu sozleri aytsadyn, men sana 99.99% garantia beryan, idili jogap almazdyn...Hol naz chekyandirin oydup heleyguly bolup yorenler pis-pis gulup chydaymasa beyle "gujujek" edilmage.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

bu

Bu yazanym Mergenin yazzanna degishli dal, yone dile geldi bile geldi diyilyan yaly shondan yadyma dushyaydi,
shu agzy arassa diyip, kabir oglanlar ozlerini owyarler men shuna hic hili dushunemok yeri agzy arassa bolsa ozune arassa, agzy hapa bolsada in birinji ejir cekjek ozu bolyar, edil agzy arassa bolayanda-da ozu birinji shonun huzuruni gorshi yaly, shol yerde ikinji ejir cekjek gelni bolar, yone birinji ejir cekjek ozu bolyar agzyn hapalygynda hem arassalagynda

Dogry, aslyna seretsen

Dogry, aslyna seretsen oglanyn "agzy arassa" bolmagy adaty zat bolmaly, yagny "samo saboy" sheyle bolmaly zatlaryn biri, yone agzy hapa oglanlaryn sany beter kop bolanson, agzy arassa oglanlaryn olaryn tasirine dushman, oz gelejegi barada pikir etmegi hem eyyam belli 1 derejede jogapkarchilik alyp bilyandigini gorkezyar. Bu kop zat dal, yone yene-de mohum zat !
Men shu tomus TM'de 4 sany gyz bilen gurrun edip otyrkam "Chykjak oglanynyzyn nahili bolmagyny isleyaniz ?" diyemde, olaryn barysy(isklyucheniyasyz !!!) sozlemlerine "Agzy arassa bolsun..." diyip bashladylar, ondan son "dushunjeli, ishli, eyle, beyle" zatlar bilen dovam etdiler...Yagny, bu dovurde oglanyn agzynyn arassa bolmagy, bay/owadan/ishli/dushunjeli/akylly/we sh.m bolmagyndan has mohum bolup duryar !

sizem tuweleme gyzlardan

sizem tuweleme gyzlardan dagy sorayangyz:)))
ay bu babatda men bilmedim yone 1, ochyr oglanyng agzy arassylygydyr yone shu wagt men chekyan bardyr oydemok yashlardan!

______________________________________
Live in the present, not in the past

aşa sada bolýas öýdýän

aşa sada bolýas öýdýän :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

name diyjek bolyang ata aga

name diyjek bolyang ata aga :)))

:_________________________________________
Live in the present, not in the past

garaz, cilimdir nasdyr we

garaz, cilimdir nasdyr we .m. zatlar bn agyny hapalaýan ýaş nesliň känligi mälim welin,sen aşa sada bolýaň şeýle däldigini aýtmak bn, ýagny, şeýledigini aýdýanlara güpbe ynanýaň. Beýle-de bolma, ýöne ýagdaýyň şeýle bolmagy üçin dileg welin et:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bolya ata aga :))) alla

bolya ata aga :))) alla hemmazize gowsuny etsin :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Amin! :) "Elinden we

Amin! :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "amin kabul bolsun :))"

selbishka wrote: yone shu

selbishka wrote:

yone shu wagt men chekyan bardyr oydemok yashlardan!

Oyt-oytme, olara bildirip duranok, /Yash nesildenem chekyanlerin birgidendigi
gynanchly bolsa-da fakt...Onkilere garanda azyrak, yone yene-de yok diyerden kop !

agzy arassa diyilse menem

agzy arassa diyilse menem sowunenok diyip gorkup otyryn-cekmeyan icmeyan ekena:)men agzy arassalardan bolyan diymek:)

tr-de seylerak icyan kan bolmasada gyzlaryn arasynda cekyami cekenokmy kan seredilenok.gyzlaram oglanlarca cilim cekya - praktika gelen 17-18 yasynda gyzlary goryan welin nahardan son kukesip otyrlar,i;sleyan ayallana bary diyen yaly cekyar
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

mukdar taýdan biljek däl,

mukdar taýdan biljek däl, ýöne şu zenanlaň çilim çekme häsiýedi Tm-dekä görä has köp.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena cekemok diysem gayta

mena cekemok diysem gayta sena icgyzgync ekenin diyyaler:)
cekip baslamalymy namemi:)invisible may siz
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Agzy arassa oglanlar entagem

Agzy arassa oglanlar entagem gyt.

Indi agzy arassa gyz tapmak kyn!

hm

Tagan wrote:

Indi agzy arassa gyz tapmak kyn!

toba toba ishimiz gaytdy

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Dogry aydyar

Dogry aydyar, agzy arassa gyz tapmak kyn, hemmesinin bolmasada kopusinin agzy gep gybatdyda::))

!

Reschik wrote:

Dogry aydyar, agzy arassa gyz tapmak kyn, hemmesinin bolmasada kopusinin agzy gep gybatdyda::))

bula dogry:)
yone oglanlar gybat etisha bizden beter, gyzlary oho gyrada oturtya:))) yone oglana gelshenokda!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

men oglanlara dushunemok :))

men oglanlara dushunemok :)) gyzyng ozi jang etmeli , galyngy az salmaly , bashgada kop zatlar bar :)))
ey manga on yanak oglan gerek dal ozum jang etmeli bolsa, men pikir edip oturmaly name ol meni haladymaka yada wah pahyrjygymyng ishi chykandyr yada telefonda puly yokdyr yada yarayan daldir diyip on yalak oglan gerek dal durmusha chykmanymam gowydyr ... men nabeleyin onung arasydygyny yada ong gowudynyn ony dinge huday saylasyn :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

"Huday saylasyn" bolanda

"Huday saylasyn" bolanda "Mekdebe gidip baryakam manlayinda "Selbi" yazylan oglan onumden chyksyn" yaly 1 zat bolyamy ??? Ya nahili zat o ??
Ya-da bizem "agzymyz arassa bolmaly, ishlemeli, oydakileri eklemeli, oyunde oturmaly...ohooo, namame gerek on yaly zatlar, birgiden pul dagy gidirip 1'jigine oylenenimden yeke ozum hezil edip yashaberjek, huday bererda 1 gun" diysek, bize-de berermika sana bershi yaly ?

Onsonam oglan saylanda turkmenlen "onum bolandan sonum bolsun" diylen sozuni yatdan chykarma, gyz wagty 1 diyenini 2 etdirmedik adama chykan gyzlaram gorduk, yone "menki bolsun" diyer yaly durmushlysy az-azdy !!!

mena huday saylasyn

mena huday saylasyn diyiberjek :))) yada enem atam saylarda :)))
bir zat dushundirjek bolyan sho zady hich kimede dushundirip bilemokdym gyzlarda dushundirjek bolyadym olar siz yaly aytyady :))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Hich kim dushunmeyan bolsa,

Hich kim dushunmeyan bolsa, sen dushundirjek bolyan zadynda 1 yalnyshlyk bar bolaymasyn ?? Onsonam men bilyan Hudayim saylanok, ol saylatya !! Yone kim saylayanda-da gelejekde ol saylanan adam bilen yashajak sen, we durmush "Palanyn saylany narkoman chykdy, beylekin saylany ishsiz chykdy, hany indi ozumem 1 saylap goreyin" diyer yaly zat dal, shon uchinem jogapkarchiligi bashgalarynyn boynuna atman, oz ustune-de azajykdan bolsa-da alyp bashlamagy owrenson govy bor !

onunde iki alternatiwa

onunde iki alternatiwa duranda "ynha, shu" diyip gorkezip bilsen bolyar:)) senin sayladygyn bolar sholam

Onunde duran 2 adamyn 1-ni

Onunde duran 2 adamyn 1-ni dash sypatyndan bashga namesine gora saylap bolyaka ?? We shu kriteria ol adama durmusha chykmak uchin yeterlimi ??

ay men ony pikir etmage gaty

ay men ony pikir etmage gaty irmika oytyan... wagty geler ozam chykarla, bir 27 dagy yashaly okaly ,ishlali ejemize pul bereeli onsang pikir etsegem bolyar, entak irle :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

27 yashaly ?? Bay

27 yashaly ?? Bay bouw...Sena US'e gidenin yany, eyyam olar yaly "karyera etjek, durmusha chykyp name edeyin" diyip bashlapsyna how :)

ha-ha, "pişigiň

ha-ha, "pişigiň ýyndamlygy samanhana çenli" bolaýmasyn :))

Men aýtsam boljak, sebäbi, eýýäm 29 ýaşap gelýän, a sen 18 ýaşadyň ýa ýok :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he ;)))) ay ongdenem

he he ;)))) ay ongdenem bardy bu pikir :)))
ey durmushda goryang welin 27 dahy yashajak diydiryar :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

27 yashanson hamala 1 zatlar

27 yashanson hamala 1 zatlar uytgeyan yaly...

belki uytgar o dowur

belki uytgar o dowur , halatdagy 300mln dagy gelmezmika :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

O wagta chenli alyp gachmak

O wagta chenli alyp gachmak moda bolmazmyka :D

el-ynsap biraz köp dalmi

el-ynsap biraz köp dalmi

yok kop

yok kop dal

_____________________________________
Live in the present, not in the past

27 yaşan gyza 300 mln galyn

27 yaşan gyza 300 mln galyn tölejek çykar öydemok.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha :)) Chuyledin Tagan !"
 • дайхан 1 telpek goyyar we yazyar: "Ай 27 яшана бир товук галын гечираймели боларда!!"

bey dyip bir yazma . ozung

bey dyip bir yazma . ozung 300 mln berip gyz alayma:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

300 mln şazada üçin

300 mln şazada üçin sorasalaram bermern!

Gyzyn ene-atasyny (şol sanda hem özüni) tanaman özüminkileri gudaçylyga ibermerin. Olar meni, men olary tanasam galynam mesele bolmaz enşallah.

Diymek Galyn bermage

Diymek Galyn bermage duybinden garshyda ?? T.e. kor kopugem berjek dalmi ?? Ya-da 300 mln yaly, agzyny uchukladyan summalara garshymy ??

Galyna garşy dal. Gyzyn

Galyna garşy dal. Gyzyn maşgalasyny tanamson edil 300-a berip biljek dal welin :D, ilin beryanini berern.

300 milyona

300 milyona ayal dogany bilen diysemem, ejesi kakasy bilen bile alyp gaytsan bolyar diysenem ayyp boljak shumahal...Oncha puly gyzyldan gyzam bolsa dishinin gatysyny alsyn::))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Bashga niresinin namesini alsynlar ? :D"

men sheyle bir nakyl bilyan

men sheyle bir nakyl bilyan ULY GEPLEME shu nakyly bir yerden eshdim yone bilemok nireden :)))))):)
ey yone 300 mln dogurdanam kanlay , yone pikirlenip oturyan shu wagt gyzlang halady arzan az diyjek bolyanym, gaty az getiryarler:)
meng pikirmche gyz tarap gowy ylalashyar, eger oglan gowy bolsa , hemde gyz bilen gowy gornushyan ene ata gowy ylalashyar, esasy bu tayda chagasyng bagty gidyar, kop ne aa sheyle pikir etyar:))) yone shu wagt bir gyzyng bolanan 5 oglan bolany gowy bolaymasa, gyzy durmusha chykaryp bayadym diyyan yok, beter berga batdyk diyyar:)))
yone gyzam alan pulyny doly yzyna ertyar, ya ejesing torunde goyanok!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

alyp bir gachsyn gozuni

alyp bir gachsyn gozuni turmeden achmanmy! huday saklasyn olenem gowudyr biabray bolup durmush guranymdan ...

______________________________________
Live in the present, not in the past

Menin bir wagtlar achan

Menin bir wagtlar achan mowzugum bardy "gowy gyzy soysem olam meni halamasa alyp gachaymaly"-diyip.
chyndanam turma dykarlarmykanay?

Eger gyzyn ene-atalary

Eger gyzyn ene-atasy seni suda berseler we sud senin gyzy zor bilen alyp gachanlygyn barada karar chykarsa, onda hawa, basyalar !! Yone gyz tarap milisia arza berende olar gyzy chagyryp sorayalar "ozun razy bolup gachdynmy ?" diyip, "hawa" diyse sudlashma bolanok, yok, "zor bilen alyp gachdy" diyse, oglan turma giryar !!
Shon uchinem TM'de gijan 1 wagtyna chenli svidania zat gechmegem howplyrak, sebabi eger gyz zandyyaman bolup, isle-isleme sana chykmak isleyan bolsa, onda shantaja bash goshup bilyar. Yagny: Diyeli siz gije 12'de gyz bilen 1 cholarak yerde/oyde otyrsynyz, ony alyp gachmak dagy niyetinizem yok. A gyzyn mashgalasy ur tut milisia "Gyzym yitdi, tapyp berin" diyip arza berse, olaram gyzy senin yanynda tapsalar, onda yene-de yokarda yazyshym yaly gyza sorayalar "Seni zor bilen alyp gachdymy, ya ozun islap shu yerde otyrsynmy ?" diyip...Bu yagdayda oglanyn turma gidip gitmezligi gyzyn jogabyna bagly(TM'de sheylerakda..). Onson gyz oglanyn onunde ultimatum goyyar "Ya mana oylen, ya-da turma git" diyip. Oglan pahyram turma gitmejek bolup ok diyyar, onson nika dagy gyyansonlar gyz tarap milisiadan arzasyny yzyna alyalar.
Men ozum shayat boldum sheyle yagdaya, tanyshrak oglanlaryn biri sheyle gune dushdi. Ol "gyz"-laryn asyl niyeti bolsa oglana durmusha cykmak dalde, "durmusha chykan" adyna eye bolmak. Ay name, yash bashlaryna etmedik b*klaryny goyman, sonam sheydip "are chykdym" edyaler. Ilin arasynda "Arim narkomandy, ayrylyshdym" diyenin govydyrda "Gyz wagtym etmedik zadym galmady, elden-ele gitdim" diyeninden !!
Shon uchinem gaty seresap bolun, gijan 1 wagtlary adam-garan yok yerinde svidania zat gechman yarym-yamalak tanayan gyzlarynyz bilen !!

mergen aga shonga oglang ozi

mergen aga shonga oglang ozi gunaker. name uchin yengil kelle gyz saylayarlar? oynajak diyip songam bashlaryndan sowup bilenoklar . muny akylly oglana etmeyar!

______________________________________
Live in the present, not in the past

Oglan entak gyzy saylanok

Oglan entak gyzy saylanok Selbi, ol entak gyzy tanamak tapgyrynda, saylajak bolsan eyyam tanayan bolmaly. Galyberse-de yenil gyzlaryn manlayinda yazylgy dal "Men yenilkelle" diyip. Onsonam oglan akylly dal diyip shu gune dushiraymelimi ?? Belki pahyr ynanjandyr, gyz bilenem gurrune gyzyp sagadyn 12'liginden habary yokdyr ??

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

yengil kelle gyz bilen agras

yengil kelle gyz bilen agras gyzyng arasynda mung tapawut bar !
name saylanok diyip 12 chenli gurring gurring gityar bu name onda dostlugam dal, onda munga nahili soygi diyilyar?
ynanjyglygy ol oglanyng ozi gunaker!beyle gyz tutyan oglan ynanjang bolmana haky yok!

______________________________________
Live in the present, not in the past

:)) Entak yashyn

:))
Entak yashyn kichirakmika diyyan Selbi, sen entak 100 durli maskaly
oglanlary/gyzlary gormedik bolmaly 1 gorende gyzyn nahilidigini aydyp
bilerin oydyan bolsan. Soygi-dostluk dagy nireden chykdy ?? Gep dine
gurrun barada gitdi, gurrun etmek uchin soyushmegem, dost bolmagam hokman
dal...Galyberse-de beyle gyzy "tutyan" yok, meselem men aydyan yagdayimda
gyzyn ozi oglanyn "bar git" diyip biljek dereje-de dogumly daldiginden
peydalanyp yanynda oturan. Oglan ona zadam edenok, elindenem tutanok, yone
bizin milisiamyzy "subutnama" diylen zat o diyen kop gyzyklandyranok, onson
ellerini sallap gidibermeli bolyalar...

hey 12 chenli oturarda

hey 12 chenli oturarda elinden tutmasmy? sizem bolsa menden iki yash ulydyrsyngda , sizem gaty uly dal!
dushunmansingiz meng yazanyma mena naip dushundirjegim bilemok
galybersede beyle gyzy tutyan yok ,, onda name uchin ong bilen 12 chenli oturyan ?

______________________________________
Live in the present, not in the past

selbishka wrote: hey 12

selbishka wrote:

hey 12 chenli oturarda elinden tutmasmy?

A namesi bar munyn ?? 12 chenli otursan, hokman gyzy lapat edip galmaly
diylen zat barmy ??
Bilmeyan bolsan 1 kichirak "etika" duzgunini aydayin, oda telefonda
gurlesilende ya-da dushushykda, tapavudy yok, gyssagly ish yok yagdayinda
gyzyn birinji "indi goyaly"/"gaydaly" diymelidigi !! Gyz gurleship otursa
oglan koplench sagadyna-da seretmeyar, gyzlar sorayar "gijem bolandyr, sagat
nache ?" diyip, eger diymeyan bolsa, onda "gyz oglany tutyar" bolyar !! Shona gora-de "12'a chenli gurleship oturypsyn" diyip oglana pritenzia bildirmek manysyzrak !!

Yash diyemde men bu mowzuklarda yashdygyny goz onunde tutdym, yogsa sen yashynda
bolubam men ustume senem goshsan, yene-de kop bilyanler bardyram belki !

borla menregen aga bashyma

borla menregen aga bashyma dushmansong bilemok:)))
yone prosta pikirimi yazyan , yone erbet gyzlara belki bul yarayandyr , ene atasy kayeyan daldir , ay borla :)))
:))

______________________________________
Live in the present, not in the past

yash diyjek bolyanym sizem

yash diyjek bolyanym sizem entak kichirak shu postan :))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Bolup biler ! kichi-Uly

Bolup biler ! kichi-Uly diyilyan zat subjectiv zatlar,
kabirlerine gora kichi zatlar, beylekilere gora uly
bolup biler, kabir uly gorunyanlerem aslynda gaty kichi
adamlar bolup bilerler...Deneshdirme terezin olcheyshine
baglyda !

:))) ay borla

:))) ay borla
eger men bolsam shol oglany 3 chenli sakalardym

______________________________________
Live in the present, not in the past

shun yaly yagdayda milisa

shun yaly yagdayda milisa gowja para bersen,gyzyn ozunem turma dykyp bolyar,tem bolee aldayanlygyny bilmek o diyen kyn bolmaly dal.

wow birden para almayan

wow birden para almayan bolsa name etjek?

______________________________________
Live in the present, not in the past

hmmm,onda gowy rassledovanie

hmmm,onda gowy rassledovanie gechirer we yenede gyzy turma dykar.Sho yagdayda kyn dal gyzyn podstroit edendigini subut etmek.

gel turmeli gurrungi goyaly

gel turmeli gurrungi goyaly huday saklasyn allajan hich kime gorkezmesin
yagshy gurrungler edeli
halat berde alayda :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

ynanma mekan

selbishka wrote:

halat berde alayda :)))

yok mekan, ynanma, beraymegin:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

ay menin entak on yaly

ay menin entak on yaly aladam yok,eger bolayan yagdayindada bashda adaty yol bilen aljak bolaryn,in bolmadyk halynda alyp gacharyn.ol in sonky chykalga.

hmmm

gyzyn ozuni nahili turma salyp biljegay, hic hili salyp bilmersin, gyz oglany name ucin salyar namysyma degdi diyip, salyp bilyar "islese"

senin diyyanin kabir oglanlaryn sheydeni bir makalada okapdym, gyzy gowy goryar oglan ol gyzam bashga birini gowy goryar, sen shona barmarsyn diyip oglan alyp gacyar, alyp gacanymdan son gidip biljek yerin yok diyip, yone gyz suda bermeyar, gyz sen menin bashyma shu guni saldyn senem gulesin yok diyip, nace yylap oglanyn icini yakyp gezyar (nahar, kir yuwmakda, yuzuni tossardyp durmakda,) shonca yyllabam oglanam ozunin soyen gyzy bilen hem bolsa kan bagtly bolmayar, ahyr sony bir gun oglan yaraman guni aralarynda soygi doran bolyarda shondan son bagtly bolup bashlanyar,

diyjek bolyanym,eger gyz

diyjek bolyanym,eger gyz mergenin aydyshy yaly podstroit etse,sho podstroit edenini subut edip turma dykyp bolyar.

ay ichemok,chekemok,nesip

ay ichemok,chekemok,nesip bolsa okuwly bolsam gyzyn ejesi arza berip durmazlay:)

he he alyp gachmasang, gowja

he he alyp gachmasang, gowja galyng toleseng arza beresi yokla :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

size yaly gowy oglan alyp

siz yaly gowy oglan alyp gachar oydemok,

______________________________________
Live in the present, not in the past

Ay onda Mergenin aydyshy

Ay onda Mergenin aydyshy yaly,tananok ekenin meni:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha :))"

kawagtlar gowy diyyang erbet

kawagtlar gowy diyyang erbet chekyarda :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

bir zada

bir zada sorajakdym.nameday...ha,hany onsan jan etdinmi Milayim,ya o jan etdimi?

ehhh

ehhhhhhhhh garadagym arkadagym indi sen bashladynmy, sana name yuzune ibersemkam?:) wi wiiiiii yna gapdalymda cashka kofe bar eken , seninem yuzune shol gitdi yap yuzuni:)
bu tema mana degishli dal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hany remikslali: "gyzyn

hany remikslali:
"gyzyn zyndygy-hudaying berdigi"-diyipdirler.

yany selbishka seretdim 17

yany selbishka seretdim 17 telpegi bar ekeni.
onden bari alada edip gelyadim,hich telpek almamson,her kime paylayanym uchin telpegim gutaryp baryandyr oydyadim,bir gorsem entagem 16 telpegim bar ekeni.nirden chykdy oncha telpek huday bilsin:)

yarsyny manga oklasana ,

yarsyny manga oklasana , gayrat kyl doganjan, telpek name gerek sanga

_____________________________________
Live in the present, not in the past

kimin

kimin telinde pul kop bolsa shol jan edaymeli :)
men uchina kim onurti etsede tapawudy yok shonda da her kim oz pikirini aydyp goyarda. ol birinji jan etdi bu birinji jan etdi diyip yzyny eleshdirip otumak nama gerek yone gurrun seryozniy gatnashyk barada gityan bolsa.

ah\

heyde shu wagt gyz jang edermi?mena beyle pikr edemok, sebabi oglanlang dilleri yaman uzyn , etmedik zadynga etdi diyip bilyarler, edaysengdagy bilmedim , name diyjeklerini,:)))shonung uchin ongarsa gyz jang etmeli dal, gyzyng arzysy gachyar
meng pikirim!

_____________________________________
Live in the present, not in the past

oglanyn dili uzunmy?

oglanyn dili uzynmy?:)
guldurme meni, o nahili oglanlar kan zat gurleyare?
gyzlar onda ak persihde yalida?

way gulking

way gulking gelyami:)))gulking gelsede shol dogry!dogry aytyang sozung mamalar gyzlar ak perishde, ak pagtajyk, taze achylan roza:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

eger habaryn

eger habarymyz bar bolsa, ayal- mashgala gunluk 20.000 soz gepleyamish, erkekler bolsa 10.000 soz gepleyamish, men muny ozumden oylap tapamok, bu bir gozleg netijesinde chikan netije. a belki siz yenede ayallar(gyzlar) dine gowy gurrunler edya diyip bilersiniz, yone 20.000 mung soz gaty kan gowy gurrunler uchin?:)

ak perishde bilen gyzyl roza???:)
onna gyzyl roza bolayin sizler gowysy?!

diyyanin 50% dogry...

Sen diyanin hemme oglanlar beyle dal. menin bile ishleyan bir ishgarimiz bar shol yone ayalyndan gorkushyna name etmeli bolsa ylgap yor, meselem bir gun ol ayalynyn diyenini yalnys edip gaharyny getiripdir welin ayaly ona mashynyny alyp galyp bar 50 manatlyk awtobus bilen ishe git diyip goyberipdir, bizem ishe geleninde soradyk welin ay ayalym mashyny goyup git diydi.
Ine shular yali gyzlar hem bar. yone men oglanlar hem yokdiyemok...

selbi bu adama gora uytgeyan

selbi bu adama gora uytgeyan zat.. eger gyz "bu oglan-a son yuzune urmanam hic zatca gormez" diyip pikir edyan bolsa men pikirimce oglanyn ozi jan etse de gurlesmesin..yone eger oglan gowydyr diyip pikir edyan bolsa, shona ynanyan bolsa ve oglan 1-2 gun hic jan etmedik bolsa gyzyn ozi jan etmeli..jan edip "hany gorusduk, nahili haladynmy meni" diyip dalde "yitdina, alada etdim gowumyn" diyaymeli.. (eger shol gyz gorusenden son oglany hakykatdan halan bolsa).. yone yok eger gyzam halamadyk bolsa uzatmak gerek dal..

chynymy aytsam hich yazyp

chynymy aytsam hich yazyp biljek dal, sebabi ozungde bolmayan zady kyna , kela name gelse yazyan, yone durmushda welin sheyle ozunge bashynga dushende etmek kyn, ol angsat men etderin, men beyderin, yone wgty gelendi,, yekje diyyen zadyngam edip bolmayar! aytjak bolyanym,..... bu tayda ilki oglan jang etse gowy , erkek bolyan bolyan bolsa gowy gorse, konkretni jogap bermeli, nokat goymaly, men seni haladym, yada bagyshla meni seni......yok!
gyz men pikirmche oglan jang etmese, ozi dushunmeli, nokat goymaly, oglanlar tapmaly wagty bay tapyarlar!:) name gel shonda jang etmese ozung jang etmelimi,???
meng pikirmche sizing diyyaning oglana degishli:)

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hmm

koroche bir karara gelinmedi oydyan barde!!

edil ozi

edil ozi:)
sebabi sen garshymykan oydyan:)

hmm

men garşy bolamda name uytgar!!??

gyzlan

gyzlan kop gurleyanine goshulyan, aslynda selbishke o sen kop gurleya diyyan erkeklen kan bir ayal adamdan tapawudam yok. hakyky erkek adamlar az gurleya manyly akylly gurleya. ayal adamyn kop gurleyanini bolsa statistika tassyklaya, menem goshulyan :).
erkekler (hakyky) syrlary gowy saklap bilya emme gyzlar derrrew bashga birine aytmak blndir.

Quote: erkekler (hakyky)

Quote:

erkekler (hakyky) syrlary gowy saklap bilya emme gyzlar derrrew bashga birine aytmak blndir.

Shu sebapli hem il arasynda "Erkek bol, palan zady hich kime aytma" diyilyan soz bar...We eger adam aydaysa, onda "heley ekeninlay" diyyaler. T.e. belli 1 derejede dogrylyk payi bar, sebabi erkek adam heleyler(zenanlar/ayallar/gyzlar diyemok!!!) yaly hereket edyar.
Yone "Erkek adam az gurleya" diyen zadam yok, eger gurlande manyly gurleyan bolsa, gurlabersin nache gurlese, yerinde-de dinlap bilyan bolsa. Herkim oz yerinde govy, kopchulikde biraz kop gurleyan, atmosferany oyunlary dagy bilen yumshadyp bilyan erkeklerem gerek, herkim "erkek" boljak bolup, dovlet derejesinde problema chozyan yaly seryozniy bolup, arasynda 1-2 sozlem aydyp dursa, ol yerde oturmak gyzykly bolmazmyka diyyan !

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha "dowlet prob. cozyan yaly seryozny blp" :)))"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Goshulyan"

:))

Guljemal wrote:

gyzlan kop gurleyanine goshulyan, aslynda selbishke o sen kop gurleya diyyan erkeklen kan bir ayal adamdan tapawudam yok. hakyky erkek adamlar az gurleya manyly akylly gurleya. ayal adamyn kop gurleyanini bolsa statistika tassyklaya, menem goshulyan :).
erkekler (hakyky) syrlary gowy saklap bilya emme gyzlar derrrew bashga birine aytmak blndir.

aha men barde ayjak bolyanym, kop gurleyan oglan hemme zatdan gurrung beryan oglan diyip men dushunyan, dili uzyn diyyanim, kabir oglanlar babnik oglanlar bar,men ong bilen soyusdim asylynda yuzuni bir gordumi ol:!sheyle yagday bolyar, oglan yryp bilmese ay mena ong bilenn soyushdim diyyar, meng bu aytyanlam obadaka degishli, men shaherde mun yanak gabat gelip goremok,belki shaherde bardyr! chynymy aytsam obada kop eshtyan, ay shaherde gongshymyzy tanamasak name:):))
gyzlarda bar syr saklamak! oglanlarda ikisinde de 50-50% beryan. ikisem deng derejede. kabir oglanlar bar seng yanygda bir zat kepleyar, baryp ol gyzyng yanyna bir zat gepleyar!
men ikisem bir dereje diyyan!her bir yering gowusam bar, erbedam diyilshi yalak, dijek boldum!:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

selbijan

selbijan gaty gordunmi?
yone men iki tarap den diymeyan yagny 50-50 dal.
Ta gyz chagajyklardan ullakan yashulylara cenli alyp gorsen gyz-ayal mashgala kop hem-de gereksiz gurleyandir. onsanam oba oglany yada shaher oglanynyn kanbir tapawudy yokmuka diyyan, tapawut obadakylar hemmesi biri-birini tanaya, shaherdakiler bolsa klasdashy zady bolaymasa kan biri-birilerini tanamayalar. Shaherdakilerem oba goybersen obankylardan gowy bolmazmyka diyyan :).

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "gaty gorerinmi Guljemal ,meni ursangam gaty gormen :)"

bolmady..

Quote:

Shaherdakilerem oba goybersen obankylardan gowy bolmazmyka diyyan :).

oba oglanlarynyn namesi erbet*
ikisinin arasyndaky tapawut name?
shaherlilerin:
-eli bosh, mes..
-suhoy blatnoy..
-azajyk kopurak goren obalylara garanda.
-shaherlilerim umumy kultura bilimi gowy.

obalylar:
-sadarak
-ynanjan

bashga uytgeshik yerini goremok men-a..

belki dogry aytyansyngyz ,

belki dogry aytyansyngyz , siz menden uly, ay men bu zatlardan kan bashym chykanok:))) yone pikirim.

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Gyzyn ejesi oglanyn ejesine

Gyzyn ejesi oglanyn ejesine jan edip, oglun name üçin gyzyma jan edenok diyip soramaly.

Jang etmek meselesinde,

Jang etmek meselesinde, menä oglan diyerdim, ýöne oglanyň özem jaň etdirmez, eger “real gentlemen” bolsa, çűnki gyz tel.pul tölejek bolsa nahili bolar? Yok, gyzyň tel.den gaýtam mugt gűrleşmek, ýagny has amaly bolsa gyz birinji jaň etsede bolýarmyka diýýän. Ýöne gaty gowy tanamaýan oglnanyňa jaň etmekden menä saklanardym, Hudaý bilsin, soň näme pikir eder?!
Meň pikirmçe gowsy gyz jaň etmesin, gaty gerekli bolsa oglanyň özi hem jaň eder, ýöne plan wagt jaň ederin diyip jaň etmedik bolsa, gyz : “aýlajak diýip aýlamadyňla”diýip jaň edip biler, onam ýöne bir zat bolan bolaýmasyn diýip gaty alada edýän bolaňyz, onda-da howlukmasaň gowusy.

_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Quote: ýöne oglanyň

Quote:

ýöne oglanyň özem jaň etdirmez, eger “real gentlemen” bolsa, çűnki gyz tel.pul tölejek bolsa nahili bolar?

şunyna goşulamok.. gyz tel üçin pul tolese oglan "real gentleman" bolanokmy? yada "rela gentleman" bolmak şeyle mohummi? men pikirimçe edil beyle de mohum dal..

goshulyan.. yone adamlar

goshulyan..
yone adamlar (oglanlar) dogulandan 'real gentleman' bolup dogulyamyka ya-da
sonundan bolyanlaram barmyka?

çaga alan terbiyesine, daş

çaga alan terbiyesine, daş toweregindakilerden alan göreldesine göra şekillenya diyip pikir edyan..

Gyz we oglan

Bu ssenariya gora uytgap biler
Kabir uytgeshik ssenariyalar:

1. Oglanyn bay we gyzyn cekinjen halatynda: Oglan jan eder
2. Eger tersi bolsa gyz jan eder (Sebabi oglanyn telefonunda pul yokdur)
3. Eger kino has gamgyn we gitdikche uzayan bolsa oglan we gyz bir birine shol bir wagtda jan eder emma ikisin hem telefony zanyat berer. (Hindi kinosyndan)
4. Gyz jan eder emma kopruden gechip baryan oglanyn telefony derya gachar (rus kinosyndan)
5. ..... we shuna menzeshler

Döwran Çilan

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • menazat 5 telpek goyyar we yazyar: "6. oglan jan eder, gyzyn ejesi alar ;)"

way,shunam bilenizokmy

way,shunam bilenizokmy :)
kim-kime gerek bolsa sholam jan etmeli..
-gyz oglana gerekmi? -Hawa...hokman jan etmeli.. -Yok..bashga birine jan etmeli :)

-oglan gyza gerekmi? -Hawa..diymek jan edaymeli.. -Yok..olar yali zat bolup bilmeya :)

gyzy alyançan sen jan

gyzy alyançan sen jan etmeli alanyndan son özem jan etyar ekeni:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "mygygy :D"
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Ynha Hakykat!"

Maşgala merkezi

Ýakynda biri bilen gepleşdim welin Türkmençilige görä (elbetde başga milletlerede hyzmat etmek şerti bilen) Maşgala Merkezini açjaklarmyş. Şonda kimiň jaň etmeli problemasy biraz azalarmyka diýýän.

P.S. Wagtyndan öň internetde aýdypsyň diýmegi mümkin. Aý ýöne reklama bolarda merkezi... Inşallah gaty görmez...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...