Agzalar bn baglanshykly wakalar...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kella "shu sahypan agzadyr myhmanlary bn bu sahypa bn baglanyshykly bolup gecen wakalaryny paylashalyn!" diyen pikir geldi.

Men Tm gidemde gorushipdim kabirleri bn. Olaryn suratlaryny hem goyup, wakalary aydaysam diyyan az-owlak. Bugunlerde sahypan gyzygy adatdan dasharyrak welin, belki, az-owlak gozganaysyn diydim :)

Men ashakda bashlamakcy, sizem sheyle waka we surat bar bolsa goyaysanyz!

Sag bolun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Agajan (aA) aga bn bir

Agajan (aA) aga bn bir caylashaly diyipdik tm baramda. Onun ish yerine bardym, goruship gepleshdik we cay icdik. Sohbetdeshlik barada azyrak gurrun berdi. Edyan ishleri barada we sh.m.

Cykaryan jurnallaryndan we bashga-da kabir eserlerinden nusgalar berdi.

Ha, birem, dushushygymzdaky gyzlaryn 8 Mart gutlagy pikiri we eseri hem Agajan aga degishlidi, ona minnetdarlyk bildirip bilersiniz, sebapkarler :)

Ynha-da, Agajan aga bn dushen suratymyz:

Image Hosted by ImageShack.us

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

9 Martdaky duşuşygyň

9 Martdaky duşuşygyň öňisyrasynda aA aga, Atamyrat, Akmuhammet we Kakajan dagy bn görüşdim. Maslahatlaşdyk, özara gepleşdik, surata düşdük we ş.m. duşuşyk barada aýratyn blog açypdym, ynha, şu ýerde. Has giňişleýin şol ýerde okap bilersiňiz. Suratam, ynha:

Image Hosted by ImageShack.us

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dushushykdan onrak Mirdaki

Dushushykdan onrak Mirdaki internet kafe bardym.
tmolympiad.org we talyplar.com sahypalaryny acyp otyrdym welin, biri gapdaldan seslenyar:
-Senem agzamy barik?!
-Hawa, ha, name?!
-Nace telpegin bar?!
-Az, sende kan oydyan?!
-Ay, yok, gyzyklanaydym-la, bilyanmi ya bilenok diyip telpek barada.
-Beh, sen kim bolarsyn sahypada?!
-Men Doby, sen kim?!
-Men hem ata. Tanshanymyza oran shat!
-Men hem.

diyip gepleship otyrkak, yzdan bir ses geldi shol mahal:
-Atamyrat!
yzyma yalta seretsem, Maksat Murdykow dur, talyplarda "achilles" ady bn agza bolan, son dowam etdi:
-Ey, senem bardemi?!
-Hawa, sen name ishleyarsin?!
-Men sahypa girjekdim :)
...
...

Garaz, 3 agza bolup, gurrunleshdik int kafede, ynha-da, suratymyz:

Image Hosted by ImageShack.us

ortadaky Doby

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "bu zatlaryn gowjadygyney..:D zat dagyn dal perişde..:::::D"

Atamyrat, Shahyr, Kakysh,

Atamyrat, Shahyr, Kakysh, men we aA aga dushushypdyk diyipdim, ynha, yene bir surat. Mugallymlar hem bardy shol yerde:

Image Hosted by ImageShack.us

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Harezmi 5 telpek goyyar we yazyar: "Suratlar ucin!"
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "şu mugallymlara jan pida!"

Kakysh yok ekeni yokarkyda,

Kakysh yok ekeni yokarkyda, onunam ish yerinde bir suratyny alypdym, olam, ynha:

Image Hosted by ImageShack.us

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Pyragy bn hem gorushipdim,

Pyragy bn hem gorushipdim.
Onam ustunden dushupdim duyn oz blogynda:)
ynha, suraty:

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Birem, sahypany myhman bolup

Birem, sahypany myhman bolup yzarlayan birnace dostlarym bar, olar bn hem surata dushdim welin, gerek dal diyip pikir edyan barik suratlaryny goymagy :)
Olar barini hem okap gulerler oz-a welin, goy, gulsunler :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ol gun selbishka bilen

ol gun selbishka bilen gulkinc waka boldy mende:) men ona sagat 1-de teke bazaryn yanyndaky slastyonyy bar diyip yazdym , onynam bir harpy yalnysh gidendirda men pahyrky omur sheyle, sonyndan selbishka yazyar men bardym yone gijiriajik bardym siz eyyam gaydypdyrsynyz diyya, menem nacede bardyn epeslije wagtya otyrdyk nira bardyn diysem? "teke bazaryn yanyndaky Kopetdag stadionna diyyar" gundiz gune yakyp stadioona otyrtjak eken bu gyz bizi:)

atamyrat aga tuweleme bar

atamyrat aga tuweleme bar agza bn tanyshyp cykdynmay? menem nesip bolsa sentyabryn 10-20 arasy tm -a barjak shonda mire gidip shu sahypa girip goreyin hany name bolarka?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha "

ha-ha, Aman jan, guldurip

ha-ha, Aman jan, guldurip bildin-ey :)
Hany, synap bir gor bakaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem-a barip gaytdim welin

menem-a barip gaytdim welin kan o diyen agza bilen yuz-yuze gorushmedim.. Men birneme gowshagrak shol temalara..:) Birem gaty bashagay etdiler meni..

Tel.de feya, leylii bilen janglashdim yone..:)

ey, gyzlar bn

ey, gyzlar bn janl;ashypdyr-ey :))
men bn janlashanyny name aytmadyn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hasam uns jekiji-de atamyrat

hasam uns jekiji-de atamyrat aga :)

neme, gyzlar bn

neme, gyzlar bn gepleshmegini aytmagymy :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gyrgyzdaki okuwlar barada

gyrgyzdaki okuwlar barada jang etdiler oydyan ikisem.. Bolany.. Ata aga tuweleme icin gujuklap gidipdir-le..:)

başda aýtmaly-da şeý

başda aýtmaly-da şeý diýip, ýogsam, içimi güjükledip otyrsyň bar-a :)

gaharyň geldi öýdýän, şeýle bolsa, ötünç soraýan, Gadyr akga!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokla gaharim

yokla gaharim gelermay..:)

PS: "icin gujuklapdir" diyen soz beyle agirmay?:)

ey tumar yitdilay.. Bayram,

ey tumar yitdilay.. Bayram, yzyna getir shony nira iberenem bolsan..:)

Aslynda sebäpler başga.

Aslynda sebäpler başga. Özi gelmese, alaç ýok.
Öňä bir üýtgeşik nik bilen geldem, soň gyzlaryň içi byjyklap syryny paş edensoňlar, ýene ýitdi.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

aA aga bilen 3 mr golayda

aA aga bilen 3 mr golayda durup gordum yone ozumi tanatmadim.. Sonurrak ymykly oturarin gelip, diyen boldum-da sonam el degmedi.. Ayiplashman aA aga..:)

şu ýerde Baýramaly

şu ýerde Baýramaly TTM-den uçurym bolan birnäçe agza bar, şolar bn hem baglanşykly köp waka boldy, olardan:

1- Baýram;
2- Gadyr;
3- mç_merw;
4- vVV;
5- batyr;
6- brave;
7- bluedomino;

we ş.m

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Batyr diýilýän agza

Batyr diýilýän agza menden soň uçurym(1999) boldy B-aly TTm-den. men 98-de uçurym bolamda, Türkiýä gaýtmakam, tomus soňky gezekler mekdepdedim. Şonda Batyr bir ýerlerden çykdy-da, meň bn göreşmek isleýänini aýtdy. men hem kabul etdim. Başladyk göreşmäge. Batyrda emel ýok, güýç bardy, mende ikisem bardy :)
Batyry ýykyp-ýykyp, halys surnukdym. Onsoň ýykyp bilmän başladym :)
Men hem emel etmän, onuň emel ederine garaşyp, dynç almaga başladym. Bilemok, ýykdymy, ýykan bolsa näçe gezek ýykdy, soň ýene güýç toplap, ýykyp başladym ony :)
Aý, onsoň goýbolsun etdik.

Şol ýyl biz gaýdamyzsoň, mekdebimizde göreş ýaryşy geçirilip, Batyr baş pälwan bolup, iň uly baýrak bolan goýuny alan ekeni, muny ýatlap ýylgyranymy bilmän galdym :)

beýlekiler bn hem waka ýa wakalar boldy welin, indi men-ä oýnajak däl, şertler oňaýly bolsa, oýna dowam etjek :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

finalda batyr bilen zakir

finalda batyr bilen zakir goreshipdi.. Shol final tutlushiginda batyry nace gowi gorsemem zakire balet edipdim.. Tuweleme bet emel bardi onda.. Hatda bir-iki yola apet gowreli batyry kicijik gowresine garamazdan aylap salipdi (oydyan).. Yone batyryn nejis guyji bardi, dow yali bolanson zakire eygertmedi ol.. Sheylelik bilen batyr yengiji bolupdi..

PS: Batyr sheyle guycli bolsa-da chaga yali sada we pak yurekli bir oglandi.. Menem balchik hasiyetlirak bolamson on ustunden yaman erbet oyunlar edyardim welin yuzi chalaja gizaryardi-da umsum oturiberyardi, hiczat diyenokdi.. In sonki sapar 2005'de gorupdim, sebabi onun bilen izmirde-de bilerakdik.. Shol dowurlerem ol sheyle pak niyetli, sada we arassa gowunli oglandi, insalla sonam uytgan daldir..:)

PSPS: gyzlar, sipdirmanow shu oglaniii!!..:)

Ha-ha-ha:)) Öz mahabatyňy

Ha-ha-ha:))
Öz mahabatyňy goýup, Batyry mahabatlandyryp başlapsyňmy :)
Belli bolýar birini tapanyň :) Toý haçan?!

Batyr şu wagdam şeýleräk ýaly, sebäbi, ýazgylaryny okaýan welin, kän üýtgeşiklik görmedim.

Daýowlygyna-da daýow ol, meň ýaly uzyn, ýöne menden haýalrakdy öýdýän :))

Onuň bn başga bir wakany aýdaýyn:

B-aly TTM-dekäk ikimizem woleýbol toparymyzyň oýunçylarydyk. Men köplenç kapitan bolup gatnaşýardym. Her gezek diýen ýaly, biziň mekdep ýeňiji bolýardy, birje gezek adalatsyzlyk edip, birinjiligi 7-nji mekdebe beripdiler, onuňam kapitany(topar ýolbaşçysy) Antondy, ol häzir biziň mekdepde beden terbiýe mugallymy bolup işleýär :)

Batyr diken agty, sag elini gös-göni tutup dikýärdi, ýöne örän gowy dikýärdi. Men-ä haýran galyp seredýärdim "äh, bu nädip şeýdip dikip bilýärkä?!" diýip. Özüm-ä oň ýaly dikip bilemok, ýagny, şol usul bn, ýöne ondan has gowy dikýärdimmikäm diýýän :))

Mary TTM bn Maryda ýaryşamyzda, Batyr, Şatlyk we kiçilerden ýene biri gorkup, pyssaryp galdylar. Gulam mollumyň saçyny silkeläp gygyryşyndan, Maryly oglanlaryň gowy oýnudan we Maryly tomaşaçylylaryň aýylganç seslerinden bolaýmasa :)
98 uçurymlarynda men, Kakageldi Annanazar we Wepa üçümiz bolsa, näçe jan etsegem bolmady.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Wiiii, a samoe glavnoe meni

Wiiii, a samoe glavnoe meni yatdan chykarypdyrsyn, gyz. ha ha ha, ito nahili edip satashdyk.

Life is just so wonderful!!!

H owada, yatlatmasam

H owada, yatlatmasam yadygada dushmerdim:-(

Life is just so wonderful!!!

men owredeyinmi bir majorna

men owredeyinmi bir majorna alyp ber gurringi bolmaz :)))__

____________________________________
Live in the present, not in the past

Sen superlaý

Sen superlaý Selbiş!
:D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

men chynymy aytyan men reply

men chynymy aytyan men reply etyan yone bilmesim bashga yerik dushyar L)))_

_____________________________________
Live in the present, not in the past

hemmeler sana replay edip

hemmeler sana replay edip bilenok diyyalerey... :)
onem birki yerde gorupdim, oyun edyanley.

ay name uchin manga bey

ay name uchin manga bey diyangiz men chynymy aytyan reply etyan. ya meni gaty yuwash goryangizmi,...:))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

ha-ha-ha-ha-ha :)) eý,

ha-ha-ha-ha-ha :))
eý, erbet güldim-eý, sagja bol, jigim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hehe_ _______________________

hehe_

_____________________________________
Live in the present, not in the past

chynymy aytyan mem reply

chynymy aytyan mem reply etyan )))

______________________________________
Live in the present, not in the past

şu ýerdäki ýazgylarynda

şu ýerdäki ýazgylarynda reply eden ekeni, seredip göräý ynanmasaň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

HE

HE HE

_____________________________________
Live in the present, not in the past

he he telpegimi ber chalt

he he
telpegimi ber chalt bol !!!!!!!!:):):)

______________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Beh... aý telpek halal

Beh... aý telpek halal saňa :D

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

men ikisini diydime bayram

men ikisini diydime bayram aga
Bayram aga New York nahli?

____________________________________
Live in the present, not in the past

New York erbet däl. New

New York erbet däl. New Yorkda'da maşyn sürdüm diýip biljek. Ýöne trafik biderek ekeni. Maşyn sürüşleri ýaman däli ýalyhow. Gitdim, Manhattan we Time Square ýaly ýerlerde maşynly aýlandym. Central Parkda Türk Festiwalyny gördüm. Türkmenleriňem bir künjegi bar ekeni. Aý menä kän türkmen görmedim. Erbet däl ýöne.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

maňa-da çakylyk geldi

maňa-da çakylyk geldi şoňa e-mail arkaly, men baryp bilmeýädim-daý, ýene-de monça boldum :)

Nähili geçeni giňişräk ýazaý diýjek eliň degýän bolsa.

Men şu organizasiýalar barada täze blog açjak bolub-a ýördüm, arasynda şolam bar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

new yorku bilyan bolsa la

new yorku bilyan bolsa la guardiyadan jfk-e nadip gitmelisini aytsana. taxa pul beresim gelenok. men sorayanym public transportation

ay borla erbet dal bolsa ,

ay borla erbet dal bolsa , menem goresim gelyar New York y

______________________________________
Live in the present, not in the past

mena her gün monte kristo

mena her gün monte kristo bn:) diyen yaly agşam işden gelip nahar zat bişirmage gowruşdyrmaga yaltanyp bal iyya welin mena gulagym galya:)

agşamlary ylgamaga giden bolyas (her agşam dal)ola 5000 m menem 1000 ylgayan,hepdan sonky günlera kate,cinema gidilya,entemage gidilya...

Geçen tomus öyde yatyrkam gapy kakyldy,çykyp seretsem önümde yylgyryp monte dur:)
esgerler yaly edinip yapyaşyl-muşul geynipdir,zordan öya tapypdyr,öydede dine men bolanym sebapli,naharam elimden kan gelenok,pomidor yumurtga birzatlara gowrup iyipdik welin pahyrlan içi gysyp Bayramala baryança herhili düyş görüpdirler:)

1 gezek öy gözleyadik (şu yyl öytyan!)1 bet yere gabat gelipdik:İ) aytmayyn:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Tm-däki öýňüze geldimi

Tm-däki öýňüze geldimi ýa TÇ-de?!
Tm ýaly göründi, Tç-de bir ýerde bolýan bolsaňyz!
Monte horajyk oglandy, häzirem şeýledir-laý ?! :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hor dagy dallay--kick boz

hor dagy dallay--kick boz diydi merez diydi gatnap arnold bolda:D
tm-daki öye geldi tr-de bir öyde galyazz 1 otagda:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

şeý diý-ä, öň-ä

şeý diý-ä, öň-ä arryjak 1 zatdy ol :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bah siza çigip

bah siza çigip taşlar:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

özem 1 gelsin, näme

özem 1 gelsin, näme diýýärkä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men-a dine feya bilen

men-a dine feya bilen duşuşdym,
olam gonşyrak bolanson. :)
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..