ISLAM doglan gunun bilen!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

yna bu gunem Yslamyn 21 yyl mundan owal dunya inen gunu:) jigimjan doglan gunun gutly bolsun, dushumli yyl bolsun, ustunlik yaranyn bolsun,
Bar eden arzuwlaryna yet, watanmyzyn buysanyan oglanlaryndan bol, enan - atan elmyda sana buysanyp gezsinler, senem oz soyen gyzyn bilen durmush gurup bagtly bol!
YASHYN UZYN BOLSUN!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Doglan gunung bilen Yslam

Doglan gunung bilen Yslam aga , hemishe bagtly we uzak yashang , hemishe yylgyryp gezing
perishde yaljak gelningiz bolsun
______________________________________
Live in the present, not in the past

sagja bolun

sagja bolun ikinizem dileglerinize-de gutlaglarynyza-da:)

Islam abi,doglan gununiz

Islam abi,doglan gununiz gutly bolsun. Durmushunuzda,okuwunuzda,hemme etsem-tutsamlarynyzda ustunlik we abray arzuw edyan.

Yslam abi jigim bilen bir

Yslam abi jigim bilen bir gunde doglupdyra. duyn oyde de doglan gun belledik
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "jiginem doglan guni gutly bolsun!"

Yslam doglan gunin gutly

Yslam doglan gunin gutly bolsun! Hemme gowy arzuwlarynam hasyl bolsun!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men hem gutlamakçy: Gutlagy

Men hem gutlamakçy:

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Yslam, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Allahyň dergahyna baranyňda, bu dünýäde eden ýa-da edip bilmedik zatlaryň üçin içiňde hiç-hili puşmanlyk bolmasyn!

Geljekki ýoldaşyňam seniň Oňa we Onuň Habibine(SAW) has ýakynlaşmagyňa sebäp bolsun!

Ýokardan garaňky dünýä seredileninde, siziň gurjak öýüňiz ýyldyz ýaly parlap dursun!
Firdews jennedinde-de maşgalalarymyz bir-birine goňşy bolsun, enşallah!

Doglan günüň gutly bolsun!"

Soňundanam, seniň üçin:

“Eý, ýaranlar, aşyk boldum men bir “melege”,
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!
Külli emriň ýetir Sen bu pelege!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Dilegim onuň bilen maşgala gurmak,
Jennetiňde Habybyňa biz goňşy bolsak,
Bakyýetde her juma Jemalyň görsek!
Dileglerimi kabul eýle, Beýik Allahym!

Özüňe laýyklykda bendeler boljak,
Habybyňa laýyklykda ymmaty boljak,
Watana, millete peýdaly boljak,
Nesilleri bize bergin, Allahym!“

dilegini hem edýärin!

21 ýaşyň gutly bolsun, Yslam jan! Bu täze ýaşyňy ençeme haýyrlara sebäp etmegini Beýik Biribardan dilemek bilen!

PS: Eý, senem ýetişipsiň-ow, wagty gelende, Biribar saňa daş keşb(gözellik), iç keşb(kämil iman, gözel ahlak) taýdan ap-akja we bilimdir aň taýdan güýçli gyz nesip etsin gelin hökmünde:)

PS2: Awgustda dogulan ähli agzalary aýry bir blog açyp, gutlarmykam diýýädim welin, Milkajyk öňürtilän ekeni, indi bärde Awgustda doglanlary ýokardaky dilegleriň ählisi bn gutlaýaryn!

PS3: Baýramyň DOB(Date of birth - doglan güni) hem şu aýyň 29-ynadyr, ol "PS2"-ň daşynda, ýagny, aýratyn blog açaryn ýa-da öňki açylany aktiw ederin, enşallah. Elbetde, ýene biri menden öňürtmese :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yslam aga, doglan gununiz

Yslam aga, doglan gununiz gutly bolsun, asuda durmushda bagtly yashamak we arzuwlarynyza, maksatlarynyza gowushmak nesip etsin!
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Shugun totanleyin

Shugun totanleyin internete girdim, Yslamyn doglan gunini gutlamak nesibimde bar eken...Mena artykmach zat aydyp otyrjak dal, muna klaviaturamam garshy chykyar::))Doglan gunin gutly bolsun, Milkan eden dileglerinin barysyna goshulyan, hemme arzuwlaryna yetmegini dileyan...

Gutlayan uzak yasa , yasan

Gutlayan uzak yasa , yasan yyllarynam bagtly yasa , durmusda ustinlik arzuw edyan , gosgy bilen gutlamasak bolsa menem yazjak , yone ozuminki dal , Turkmenbasyn gosgusy , gowy gordum su gosgyny hemem sen bilen paylasjak

Ysk basda uranda,ucmajak bolsan
Asmandan gec,ganatdan gec,perden gec
Gorogly dek esrap,gocmejek bolsan
Aguynus periden gec,huyrden gec

Gara dasdan gaytma ok dey atylsan
Bal bile yag bolgun ile gatylsan
Bina galdyr ynsap bile akyldan
Hazynanda altyndan gec,zerden gec

Bir yanda Huday bar,bir yanda seytan
Aralykda bas gun kylar sen seyran
Watana,il-ulusa yetmese peydan
Peydadan gec,hayyrdan gec,serden gec

Toyda arlap damak yyrtar pul pesi
Degirmen yoruder hokum hem mesi
Dowus guni,howp abanan pillesi
Sen gercek sen,arslan bolup serden gec

Saparmyrat goter ilin derdini
Il depesine gotermeyar her kimi
Omrun berdin,sen yenede bergili
Bu dunyade,merdem yasa merdem gec

Howa menem sana yasulymyzyn aydysy yaly "Bu dunyade merdem yasa,merdem gec!" diyarin.
Saglygyn!

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • vVv 3 telpek goyyar we yazyar: "merdem yaşa merdem geç.."
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

bagtly

bagtly bol!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hemmanize

hemmanize koooop sag bolun...Yhlas seninem jigin doglan guni gutly bolsun..
p.s.
menem Tokyoda aylan chaylan edip yorun, yene 3gun galdy oydyan..son nesip bolsa uchyas..

yslam doglan gunun bn.

yslam doglan gunun bn. koroce durmushda bashyn dik bolsun. hic wagt ozunce yok adamlardan minnet cekme.bereketli durmush dilegi bn. bir dost

menem gutlayandirin..:)

menem gutlayandirin..:)