AĞZIBİRE TANRI BİR, AĞZALANI GANRIP İYER

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

ŞU DANA SÖZÜN DOĞRISINI YAZIP BİLMEDİM ,YÖNE MANISINA AZ DA KANDE DÜŞÜNYAN.SİZİN NAME DÜŞÜNYANİZİ VELİN BİLMEK İSLEYARİN! MÜMKÜN BOLSADA HER KİM 2 SETİR YAZAYSA DİYİP UMIT EDYARİN!sİZİN PİKİRİNİZÇE YURDUMUZ ŞU SÖZE EYE Mİ? EYE BOLSA 10 BAL ÜSSÜNDEN NACHE BERERSİNİZ? GYSGAÇA BİZ AGZYBİR Mİ YADA BOLMAGA DYRMAŞYARIS MI?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

HER KİMİN ÖZ PİKİRİ !

Demokratiki tarapdan her kimin öz pikirini aytmağını isleyarin..Yagnı her kimin pikirine hormat goymalı,yöne öz pikirenem çekinman aytmağı başarmalı! men pikirimçe gaty şeyle ağzybir diyip biljekdal..Sebap mana değmeyan yılan mün yıl yaşasın diylen pikir üssün.Ya -da sabır kasemiz yerine Alla tarapın bedre goylupdır..

Hudaya shukur Biz AGZYBIR

Hudaya shukur Biz AGZYBIR hemme yerde hem bolyandyr, onca munca kabir zatlar , name urush dawa yok mundan bashga name zada agzybirlik diyiler eysem

gulluk eden oglanlardan

gulluk eden oglanlardan sorap gor nace urush dawanyng bolyandygyny gullukda.welayat-welayat topar-topar bolup urushanlaryny gyzyk edip gurrun berer sana. bas million ilatly yurta bas welayat bar, sholaram oz aralarynda ongshup bilenoklar.gaty gynandyryjy. men kop oglan bilyan gullukda shu urshlarda olen. hatda birini oldurip arkasyna tat diyip yazypdyrlar. ya-da shotlandesmi namemi bir zada diyyaler kabir welayatlara.shu zatlara onca-munca diymek bolmaz men pikirimce. bu zatlar kukurt chopung alowlary yaly zat her hacan tutashyp uly yangyna sebap bolmagy mumkin.shu zatlara halkyn dusunmegi gerek.kellani ishledip bu zatlaryn biderekdigine goz yetirip herek etmeli.

bagyshla

bagyshla welin gullukda 6 aya cenli kimem bolsan urulyarsyna:) bu gunumizede shukur edelinle, Turklerinki yaly kurtler bir yana turkler bir yana bolup teroristlik doremese bolyarda, ya bolmasa olarynky yaly guluga giden oglanlary ursha akidenoklara,
her kim oz obasynda biraz horazlyk etjek bolyar, znacit senin diyyan taraplaryna bashga welayatlardan oglanlar gitse olaram koseyandirler,
edil shu wagt seretsen Gurbanyn yazyshy yaly onki yaly sen eyle beyle diyyan yoga, Siz hemme zady birden bolmagyny isleyaniz.

Nury, meň

Nury, meň bilýänim:"Agzybire Taňry bir(berer), agzalany gaňrybir(gaňryberer)!" bolmaly. Mümkin, ýalňyş bilýändirin. Bu babatda öňem ýazypdym, aşakdaky linke bir göz aýlap gör:

http://tmolympiad.org/?q=node/2439

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yalnysh.. Bolmalysy:

Yalnysh..

Bolmalysy: AGZYBIRE TANRY BIYR, AGZALANY GANRYBIYR..

"Agzybire tanry (oz yardamini) berer" we sheylelikde tanrynyn yardam beren adamy bolsa, oz arasinda agzala bolan beyleki toplumlary (kishi/taypa we shm) yengmage ozunde guyc tapar, "ganryp biler" manyda..:)

okadyk we kabul etdik

okadyk we kabul etdik :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gynansagam cyndanam kabir

Gynansagam cyndanam kabir duzeldilmeli yagdaylar yok dal , halkymyz 100 % agzybir diyip bijek dal , halkymyzyn agzybirligi dine hokumetin gozegcilik etmegi bilen gozganman dur , yogsam ahlak taydan halkymyz entek pesirak , munyn esasyrak sebaplerinden birem , kone dusinjeli adamlardyr , mysal ucin kakalarmyz , atalarmyz w,s,m olara bu zatlan peydasyz gaytam zyyan , yurdy oz icinden yykmak bolyanlygyna dusinmediginden daldir , elbetde olaram bilyandirler su zatlan gowy daldigini , yone olaram ozlerinden ondaki gecenler eyermek ucin solara okindilermika diyan , emma indi biz taze nesil indi biz bilyasa ozumize geljek peydany zyyany , bu zatlan belli bir bolegem orslardan galandyr ,orslar Turkmenleri eyelemek ucin oz icinde agzala etmage calysdylar we cyndanam olaryn bu niyetleri basa bardy . Emma bular hem wagtyn gecmegi bilen azalysdylar , hazir onka garanda Allaha sukur gowulasyar 100 % bolmasada.
Hatda biz kicirakkak (85-95) aralyklary hem esidyadik , tireparazlyga degisli kabir dusinsmezlikleri.
Men ozumi mysal getirip biljek su meselede , men oz kakam tireparaz (hazir azalysdy) dine Teke diyip yatyr , atamyn bu mesele barada kabir basdan gecirmelerini guwanyp gurin beryardi , bir gezek atamyn bir gyzyna "Atalardan" biri gudacylyga gelipdir , atam bolsa "esegem oz denini gasar" diyip kowup goyberipdir diyip kakam dovolny bolup gurrin bererdi. Menem kicikam kakama okinmelimikam diyip , obamyzdaky kicirak tiran cagalary bilen onusmadyk mahalym , tiresine dil yetirerdim , indi bolsa bu hereketime gaty okunyan , wagt gecyar , agy-garany saygaryan , kakan bolsada hemme hereketine uymaly diyen zat yok ,kakam bolsa bolubersin , kakam ozi seyle bolsada mana "oglum senem men yaly bol!" diyenok , diyayendede men ol aydanyny etmeyan , gowy zat aytsa alaryn , emma yanky yaly zatlaryny almaryn , onarsam kakama su gylyklaryny taslatjak bolaryn, cunki men bilyan , su tireparazlyk yaly kirli pikirlerin ne-ha Yslam diynimizde orny bar , ne-de adamcylyk arasynda orny yokdyr. Men name ucin zat yok yerden ozume dusman gazanmaly? tiresi basga bolany ucinmi? ay yok ojagaz zat menin watandaslarym bilen dusman bolmagyma sebap bolup bilmez , Alla olara olar edip yaradyp dyr , bizem biz edip , onsan name ucin Allan yaradan adamsyny kemsideyin? bir sylanmayanyrak tireden dogan bolsa , olam dogulmazyndan on elinde bolsa , sol tireden dogulmazdy , name ucin biderek gepleri cekip yorsin. Dogulmagymyzdan on dogjak tiramizi , yada dogjak yerimizi saylap bolyan bolsa , bir entegimiz basga bir osen yurtlarda , munyn yalak problemalan bolmadyk yurdunda dogulardy , emma hic zat bizin elimizde dal , sonun ucinem hic kimi kemsitmage hakymyz yokdur. Taryhda konelrmiz nahili bolan bolsalar seyle bolsunlar , olary dine taryh hokmunde owreneris , we dine gowy hereketlerine oykineris.

Bizin halkymyz "milletcilik" sozune azajyk yalnys dusinyaler , milletcilik , milletini somek gowy zat , her kim oz milletine guwanmalam , yone milletcilik etman yerine tireparazlyk etmeli dal , tirelerin hemmesem Turkmen milletinin bir bolegi , emma ka biri uly tireler , kabirlerem kicijek tireler bolanson kan sylananoklar , bu is bolsa uly tirelere ayyp we ejizeganymlykdyr , men ucin Turkmen passportyny goteryanlen hemmesem Turkmendir Isle Myrat bolsun , Aleksey bolsyn , Joramyrat bolsun , Januk bolsun , hemmesem watandaslar we bizin bilen begenjimize begenmelem , gynanjymyza gynanmalam. USA , FRANCE yaly yurtlaryn nace procenti hakyky yerli halkdyr oydyaniz , kopisi garalar dalmi ? emma sol garalaryn birine bir zat diyjek bol , beyleki ak watandaslary nader oydyan , al petinden alar , watandasy ucin sana garsy hemme zat edip biler , onsan bizin "tatlarymyz","nohurlarmyz", buluclarmyz" sol garalardan namesi kem?
Biz name ucin agzybirligi one surmeli dal , name ucin bilelikde synmaz guyc doretmeli dal , eger aranyzda bir ganly boljak men hic-hili gatnasjak dal son yaly tireler bilen diyse ol oz haky, yone beyleki tirani kemsitmek on haky daldir.Son ucin watandaslar indi biz taze nesil , bir-birimizi soyelin , tireparazcylygy Alla'tagala soyenok , diymek gowy zat dal , hokman bir dini delil gerek dal , delili oz kellanizden alyn , eger yurdun icinde ozara agzalalyk bolsa , belli bir mohletin icinde yurt nama owruler? biz oz tiredeslermiz bilen uysip tireparazcylygyn aladasyny etmeli dalde , eysem watandaslarmyz bolup uysip, yurdun aladasyny etmeli.
Son ucin watandaslarym yene yuzlenyan , koneden galan name pikiriniz bolsa , hokman uyup yorjek bolman , kakamyzyn dalde , Allan soyenini edelin. Agzybir bolsak almajak galamyz yok , agzybir bolsak miwesini yakyn wagytda gorup baslarys.
Saglygynyz!!!

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • brave 2 telpek goyyar we yazyar: "men aydanlarına goşulyan dost.!doğrı aydyan..her kim şeyle pikire eye bolsa keşke!!!"

Quote: AĞZIBİRE TANRI

Quote:

AĞZIBİRE TANRI BİR, AĞZALANI GANRIP İYER

Haha..:) Nury sena onardynow tuweleme.. Kim name iymeli-how..:)

agzı ala nı ganrıp iy..:)

Ağzıbir bolsan iyjek zadını Tanrı berer diyya..Ağzı ala bolsan iyip oturan zadını ganryp alar diyya....şeyle dal mi Gadyr ?? :):):))))))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Goy sen diyenin bolsun klasdash..:)"

tüweleme!

Gadyr sen edebiyatçı bolanson senden asıl doğrısını öğrenayelin diyip yazdım aslında!sizin o ali düşüncelerinizden peydalanmak niyeti bilen;
Bilmemek ayıp değildir,öğrenmemek ayıpdır.. şeylelik bilen öğrencilik hayatım bittikten sonra ,öğrenmeye asıl indi başladım..

ey, men hem edebiyatcy

ey, men hem edebiyatcy welin, Gadyr akga aldyranok :)
Nury, sen Turkce yazyp duran bolupsyn-la how:)
Senem bir arassa Turkmenca gec gysga wagtda :)
Yrsarayar diyip pikir etme, bashda men hem sen yaly garym-gatymrak yazyardym, indi %99 Turkmen dilinde oydyan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Elbette welinn.....

Geçsem bolar velin , men türkmençe yazıp bilemmok..bizde ı harpı türkçedaki y harpı..şonun üçinem mana sopsem kın gelyar yazmak..ay name galanınam görübererisda..

hemme zat gowy bor-lay,

hemme zat gowy bor-lay, ensallah :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"