emaildaki hatlary saklamalymy?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salammalikim Millet! hemmeniz yene bu name samrayarka diyip okajak bolyansynyz:) bidereklay sorajak zadym, men owal emailimdaki hatlaryn birinem udalit edemokdym, indi welin gun gunden hacer kopelyar, barlanyp dur poctalar, name maslahat udalit etmelimi ya durybersin, birhili kawagtlar dokazat etmage gowy bolyardy, yna ozin sheyle diyip yazdyn diyip, ya yanynda bloknot goterman shol kabir hatlary acyp goraymeli bolyardy, indi welin kynlashyar

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata22 2 telpek goyyar we yazyar: "pahyrjyk :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Haker sen pochtany natsinay

Haker sen pochtany natsinay Mylayimjan?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

way

way ol gun bara ustumizden biri bir prikol tutyar, sen ona sheyle diyipsin diyip:) kawagt gyzlar bilen bolmajak zatlaram yazyshyas onson sholary okasa gowy dala

Şeýlemi? Meselem, näme

Şeýlemi? Meselem, näme ýazyşdyňyz?
Men bilmesem maslahat berip bilmenä? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

A serýoznyrak aýtsam,

A serýoznyrak aýtsam, diýipsiňli gürrüň kän, myş-myş. Hakerligem keýpine etmek aňsat dälä, netije çykmasa ýa sen bir üýtgeşik adam bolmasaň.
PS Menem käwagt her temada gürleşýän. Ýöne hakerden goramak kellä gelmändir...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ay

ay kabirleri hezil edip hacerligi keypine edyaler we okayalar netije cykmasada:) seninem hemme hatlaryny okap cykyandyrlar:)

Bayram wrote: Haker sen

Bayram wrote:

Haker sen pochtany natsinay Mylayimjan?

hahaha..

indi aramyzda hacker bar bolsa Mylayymyn pochtasyny gorjek bolar:P

PS meninem hacerligi

PS meninem hacerligi owrenesim gelyaray, owretjek yokmay?:)))))

yeryüzünde sen gepini

yeryüzünde sen gepini dinlemande başga gyz kandirlay
A.Jolie
Alba
zatlan hatyny okara:)
ondan sonam üyşüp yatan hacker yoklay olanam içinde türkmeni bamy diysen:)
bar derdin şol bolsa ---nahili soragay bu ğpozasyn gelse pozarsynda bolmasada durarda:)))))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay nadyanizay Sizem bara kim

ay nadyanizay Sizem bara kim senin poctany name etsin diyip, barlamasyna meninki bir sapar barlanypdyr ozume aytdylar licno:( shu yerde sheyle diyipsin diyip, onsonam dine meninkini diyemok asly siz name edyqaniz hatlary sohranit edip goyyanyzmy ya udalit edip goyberyanizmi

şu tmolympiyadyn

dogry aydyar mylayym gyz, şu tmolympiyadyn privatlaryny açyan biri-ha bar..
özem türkmen haker.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Hudaya

Hudaya shukur tasyklajagam bar eken:) a to dine menin ustumden gulen bolyalar kim seninkini bashyna yapsynay diyip

meng pikirimche siz oytyan

jenap che meng pikirimche siz oytyan :)) joke

______________________________________
Live in the present, not in the past

meňem şu agzalygymyň

meňem şu agzalygymyň kodyny üýtgedip biri ýaňy-ýakynda, haýran galaýmaly...
Men hem üýtgetdim welin, ýene-de bilmejegini nireden bileýin.
Kän bir gizlin zat ýok-la bärde welin, ýene gowy däl-dä.
Baýram bn PM-leşäýmesem, indi kän bir PM hem ýazyp duramok :)

Oň daşyndan komp-y gowy bilýänler haçk edip bilýämikä diýýän açarsözlerini. Eşidipdim ýokardaky ýagdaýa meňzeş ýagdaýlar barada. Aý, şony edýän;eriň ynsaply bolmagyny diläýmesem, ýa gowy öwrenip, gorag prg döredäýneseň, onam çözer-laý olar :)
Garaz, gowy niýetli bolsa, özüne gowulyk bilen bildrer haçk edenini. aý, bor-laý, bulaşmaýyn, şu ýerde goýaýyn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay kim bilyar belki bu gyz

ay kim bilyar belki bu gyz secret service-in adamydyr.nuclear warhead kordinatalaryny bilyandir :)
15''68''45'' yaly...

(oyun edyanle,derrew gaharlanmasana)

1. emaillerini bashga yere kopy edip bilersin (cd,dvd,usb,floppy A)

2.erbet zatlaram yazayan diyipsin, shu zatlary azyrak yazmak ya-da gowylashdyrybrak yazmak, aydaly bir hacer chykyp ''hany men bir shu gyzyn maillerini hezil edip okayin'' diyip senin maillerini okan yagdayinda-da erbet zat tapyp bilmez yaly.onda ol hacker hackerligi goyaymasa :) ''ay hacerlikden tolk yoklay men gowusy gidip taryh ekzamenime tayyarlanayin'' diyip

gaharyma

gaharyma shu wagt saclarymy utjek bolup durdym, halem oyun edyan diyyen yerini goraydim:) yok how kan uytgeshik zadam yazyhsamyzok yone ahyram gyzlaryn gybatyda eyle beyle gybat edilyarda, gowyda dallay
bar taryh ekzamininde ustunlik

Sen tanyshlaryndan biri

Sen tanyshlaryndan biri sen kodyny bilen bolaymasyn, yadanam mailine adyn bn kodyny yaz diyip birzatlar gelse yazsan sheydibem kodynyn alyp bilyaler...

ay sen mailini kim name

ay sen mailini kim name etsinay:)
oyun:9
mena yygnayan diysem yalan bolmaz..pozubem duramok arhiwe iberayyan...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

men taryhdan birinji kursda

men taryhdan birinji kursda galdym, yone son gecdim.ona indi uc yil bolup gelyar.men yone taryh kellame geldi yazaydym-da...

walla erkek adam okamaya

haker eger erkek bolsa ol okamaz eger erkek bolsa jyndanam. kan yazypsynyz okap bolyancam ertir duşya men taze girdim kak habarym yok kakwagyt sokuluberyan ( bagyşlarsynyzda) mailyndaky hatlary öz kompyna copyala we maildakylary poz, komp özunki dal bolsa usb badyra şona copyala.