Siz nace dogan?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
1
0% (0 votes)
2
3% (2 votes)
3
18% (11 votes)
4
34% (21 votes)
5
21% (13 votes)
6
10% (6 votes)
7
0% (0 votes)
8
2% (1 vote)
9
5% (3 votes)
10 we yokarsy
7% (4 votes)
Jemi 61 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam hormatly agzalar we

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Onki ses berlishikde, 1985 we 1987 yillarynda doglanlardan 8 agza ses berip, bu babatda 1-nji boldular, 90 we has kiciler bolsa 5 bolupdyrlar :)
Garaz, bu sahypada yazgy yazyp, pikir paylashyanlaryn aglabasy oran kici ekeni, ozumi birhili garry gorup bashladym :)
Beyleki tarapdan bolsa, oran begendim. Ensallah, bu yashlar oz yashayan, ishleyan we okayan yerlerindaki gowy sistema we bilimi owrenip, gelip TM-da onat hyzmatlar berer diyip umyt we dileg edyarin!

Indi taze ses berlishik:

Agzalar nace dogankalar?! Bu babatda meni gecip biljekmikaler :))

Men bashlayan, sizem dowam edin :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha ha

185 bah ol asyrdanam galanlar bar ekenay:)
digankalar menina diganim yok, doganym bar:)
name onsonam menden gecerlermi diyip gorkyzjak bolyanyzmy:)

milka, name diyyan-ayt

milka, name diyyan-ayt :)
dogr-a how :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bah

bahhhh yoklay oynamok jyzyp oynayanyz jyzak jyzak:)
reply edilenden sonam edit edipsiniz:)

akyllyja bol, jigim, meň

akyllyja bol, jigim, meň adymdan bir zatlar diýeniňi eşidäýsem, men hem seň adyňdan bir zatlar ýazaryn :))

Neme, üstden gülme-dä başda, jigim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men jigilerim gelip ses

men jigilerim gelip ses berseler men hazirlikche birinji bolaryn.
Ata agan jigileri gelip ses berseler hemishelik birinji bolarlar:)

entega birinjiligi biz

entega birinjiligi biz chekyas...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

beh, Yhlas we seni bilýän,

beh, Yhlas we seni bilýän, başga-da dogan-jigileriňiz barmydy ýa :))
9-dan köpmi siz çyndanam?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Beh ata aga diyane

Beh ata aga diyane tmolympiad agzalarynyn ustunde statistika geciryan welin bir taslama zat yazyanmy :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha "

bärde ses berlişik açyp

bärde ses berlişik açyp bilýän, başga nirede açyp bolýar?!
Wiý, yslam.info da hem açyp bilýän, açaýsammykam :))

Neme, Arslan jan, senem ses berlişik açaý bolmasa, hiç kim açmansoň açýan-laý içim gysyp :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

1.5 milliard golayi

1.5 milliard golayi musulmanchylykdan doganymyz :)
6+ milliard Adam we Nuh Atadan
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • moonwalker 1 telpek goyyar we yazyar: "akylly :)"

Baýram, näme, iň köp biz

Baýram, näme, iň köp biz diýjek bolýaňmy ýa degişýäňmi :))
Diýýänleň dogry-how ýöne :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ey, guldurip bildiniz, sag

ey, guldurip bildiniz, sag bolun baryn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

way 10 doganlam barey, shu

way 10 doganlam barey, shu wagt geng gorup otyryn
biza 3 dogan , 2 oglan menem korpesi :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Jigim, oň nämesine geň

Jigim, oň nämesine geň galýan, bizde-de ýekeje dogan bolan bolsady, bizem 10 bolýadyk :)
3 diýip gomparýaňmy:) Urýas häzir üýşüp bar-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Tuweleme, ata aga gyz

Tuweleme, ata aga gyz uryangyzmy? plan diyme shu wagtky oglanlar soygulerini uryarmyshlar diyip eshdim

______________________________________
Live in the present, not in the past

men gyz uramok, yone 1 gyza

men gyz uramok, yone 1 gyza urulasym-a gelyar, sebabi, "gyzyn urany, Hudayin bereni" diyilyar Turkmencilikde :))

Neme, haysy "akylly" oz soygulisini uryarka?! Aslynda, hic-hili sebapsiz we ozi haksyz bolan yagdayinda?! Ikilik etmedigi yagdayinda?! Men-a hijem dozmeyan sheyle bolaysa :)
Urmaga-da garshy men-a, gepleshibem dushuniship bolyar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena eshdim uryarmyshlar

mena eshdim uryarmyshlar diyip , bu wagtyng oglanlaram birhilida , gowjalaram bar akyllylar yone seyrekda,
angiliyada gyz yokmy bir gezejek lak atyp goyber belki shonda bir shabat alarshyngyz joke :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, bärde gyz kän-laý,

hmm, bärde gyz kän-laý, maňa Türkmen gyz gerek, maňa Türkem gerek däl, iňlisem gerek däl, diňe Türkmen gyzy gerek :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Türkleriň nämesi

Türkleriň nämesi erbet?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

...

turkleng meni yok turkmen bolmagi ucin :D:D
belkide shondandir..

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

name hemmesi bir adamdyrda ,

name hemmesi bir adamdyrda , mena turk oglana barardym eger turkmen bolmasa manga tapawudam yok :))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

men turk

selbi men türk..özem erkek(men)..hakıkı Türk MEN ..
azat orazov aydıpdı öydyan..tapawudı yok diyip..

Biza 4 dogan , gompardyp

Biza 4 dogan , gompardyp yazsam "FouR<4>BrotherS"
Bah bizin betdigmizay , yyl aydysmakdada 85 bolup birinjini aldyk , dogan sandada birinji bulup otyrs :D
Aslynda seredip gorsem cyndanam biz yaslan arasynda ekenik , kopusi "pylan aga" diya welin ozum yalak oglan name ucin bey diyarka diyadim, asyl ozumiz yalak dal eken ,
Bir begenyan zadym 86-87 den yokardaky yaslar , taze pikirli , taze dusinjeli ekenler , ors kelleli dal , watansoyiji yaslar , ozuminem ulyrak bolup ors kelleli bolman , su yaslaryn pikirinde galanmyza begenyan.

hawala, bizem

hawala, bizem japbaklardan.
chyndanam 4 chagaly mashgala kan ekenay...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Gurban, men hem saňa başda

Gurban, men hem saňa başda "aga" diýýädim, sebäbini hem aýdaýynmy :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"ozuni owening, tanapy

"ozuni owening, tanapy chuyruk " agzalar shun yalak nakyl barmy ?

______________________________________
Live in the present, not in the past

bar, näme boldy

bar, näme boldy :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bir hili gownume yada biri

bir hili gownume yada biri ozuni owyami?:D

______________________________________
Live in the present, not in the past

kimka ol :)) "Elinden we

kimka ol :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

biljek bol shu taylarda oza

biljek bol shu taylarda oza

______________________________________
Live in the present, not in the past

mendirin-laý, başga kim

mendirin-laý, başga kim bolsun :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yogey ata aga size diyip

yogey ata aga size diyip bolmaza , yokarda biri bar

______________________________________
Live in the present, not in the past

Ha sebabi name Ata (aga) ,

Ha sebabi name Ata (aga) , (dost) , (inim) ? sem haysyndan bolyan bulan?

...

her adam gora uytgarda gurban kaka...:D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Gurban, busa-nyn hem aydyshy

Gurban, busa-nyn hem aydyshy yaly, ol uytgeyar adamdan adama.
Yash boyunca men senden uly(yakynda 29 dolyar), ol tarapdan "aga" diysenem bolar, yone "akyl yashda dal, bashda" diyen nakyla gora, mana "inim" diysenem bolyar. Her ikisini hem diymek islemesen, onda "dost" diysenem bolyar!
Ozune bagly-da:)

Sana aga diymegimin sebabi bolsa, bir wagtlar mana PM bn moderlerden nalynyp yazypdyn. Sebabini hem :"...kop gowy zatlar yazmak isleyan, yone rugsat berenoklar mana..." we sh.m. zatlar yazypdyn, men hem kosheshdirmek ucin, ashakdan alypdym, hoshamay sozler bn :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Turkmenistanda ortaca bir

Turkmenistanda ortaca bir enanin 3.07 chagasy bar. Bu 2006 sifri. Yone 2000 de eyyam bu 3.63 eken. Yuwash yuwashdan her masgaladaky chaga sany azalyar.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_fertility_rate

PS-Bizem 4 dogan

biza 5 aramyzdaky yaş

biza 5
aramyzdaky yaş sanymyz bolsa
3,2,1,0=ekiz:):):) :):):)

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

...

Fibonacci sanlarining 2. 3. ve 4. setirindaki sanlara deng gelyar..
:D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

gowdygyna ekizler

gowdygyna ekizler barmy

______________________________________
Live in the present, not in the past

bizem dört, aramyzdaky

bizem dört, aramyzdaky sanlar.
3.2.1 :D
3 oglan..
oglanlaryn arasyndaky sanlar 3.
size sorag.. naçinjimiz gyz? :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: ":))))))))))))))))))))"

...

nomer 2. bolaymasa.
sebabi 1. oglan diysek we 2. hem gyz bolsa olaring arasinda 1 yash tapawut bar. 3. nomerem oglan bolsa olang yash tapawudy 2 yil. 1. nomer bilen 3. nomering arasinda 3 yil tapawut bar. 4. nomer yene oglan diyeli 3. nomer bilen 3 yash tapawut bar.. we sheylelik bilen nomer 2. dogry jogap

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

sen yzdan başlapsyn.. dogry

sen yzdan başlapsyn.. dogry jogap. gutlayan :D

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

:))) ________________________

:)))
______________________________________
Live in the present, not in the past

Biza 6 dogan

Biza 6 dogan, men 3nji we yeke:))

bäh 5 gyzyň arasynda

bäh 5 gyzyň arasynda ýeke oglan bolmak gyzyklydyraý!
"meniň atym meleguş"-da, Alta gelnejeleriniň seredişi ýaly, patşa ýaly ýaşaýansyň!
meň ýeke gyz doganym bar, biziň öýümizde hergün "oglanlar zormy, ýa da gyzlar" diýip bäsleşik geçýän ýalydy, we köplenç feminizm ýeňýädi,,, dawamyz goha ýazsa, ejem-kakam "doganyňyň aýdanyny et" bolaýýa göni :(
hernä arzuw edip geçdim, köp gyz doganymyň bolmagyny, şolar ýaly bolsa olar öz aralarynda "jigiňi söýmek" diýip bäsleşik geçirýän ýaly :))
Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha :)"

Ay nahili bolsada

Ay nahili bolsada gyzykly etmek oz elinde, men yone uzak wagtlap doganlarymyn yanynda bolmadym, yonebiz indi gyzyklandyrjak bolyas:)))In azyndan chagalarmyza owretjek bolyas gyzyklandyrmany:))

biza uch dogan, men ing

biza uch dogan, men ing ululary we yeke gyz.
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

bizem üç dogan, we diňe

bizem üç dogan, we diňe iň ulymyz gyz.
bäh, senden kiç jigiň seň bilen deňiräk bolsa onda güni kyndyr :) öýüň işlerini paýlaşanyňyzda. biziňä kellämizde spisok bardy, kim haçan näme etdi!
- Serdar, bar çaý demle,
- Kaka! düýnem men demledimä!!! :)
- bolýa jigim, men demläýerin, ýöne sen saçagy ýygna :S

iň kiçimiz menden ýedi ýaş kiçi bolansoň, onuň diýenä kanun. arada ýene men sokulýan :)
Maru Şahu Jahan

hahaha ay shu chay meselesi

hahaha ay shu chay meselesi bara yaman kynay, ey uly adamlar oncha chayy nadip ichyarkaray, hakyt her gunem chay bolarmay, aram aram suw hem ichaymelidirda:):)
menem 2 dogan, jigim menden 3 yash kichi hem welin gaty dayow, meni yenger urushaysak:) ongler uryadym kayaraym gaharymy getirse welin shu tomusa chekindimay:):) yaman erbet zaday jiging senden dayow bolsa:)

Men jigimem menden dayawa

Men jigimem menden dayawa :)
kick boxer, boxer, göreş....
Yöne hany gymyldap görsün yanymda :)
Bilyana özün, ULA SYLAG KİÇA SÖYGİ ;)

meng kichi jiglem biri

meng kichi jiglem biri bilena 4 yash, beylekisem 10 yash tapawudymyz bar.
Ay, bilmedi mena ing kichileri bolsamam eydip beydip azar berseler, bolyar:
"eje, serdar diyenim edenok!"(jigim bilen atdash ekeningiz)
ay, umuman mena jiglem bilen gowy dost yaly, daje sikretlerimizem bolushyas kate, ol esasanam mekdepden gelyar, ay plan boldy, ol boldy, ol gyz plan diydi, dostungyngkydakalar plan gyz telefon oynady bolup dur. Kichimiz bolsa, Huday diy! Lalijegimiz! Nache bet bolsada yaman gowy goryanda!
Bilmedim ara tapawudymyzdanmy namemi uchimiz bir derejede laliksiredilen!
Yone men elmydama oglan doganymyng bomagyny arzuw edyardim!
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

ola dogry welin , yone

ola dogry welin , yone senden karatey gechip ugrayarlar:)
birem bir zat tapmaly bolsa selbi nirede meng ozadym , selbi nirede meng koynegimm:))) yada huday bir zatlary yitse , dowulse goni sen edensing bolyar:))) ay yone gyzyklam , yene ing gowy tarapy bar , hemme zatdan gorayar oglan doganyng bolsa , Goni cheper soz bilen aytsang Arkadagyng bolyar , bir oglan zat yr sarasa goni aytsang boldy ,gaydyp gongshyng bongshyng adyngy tutmayar, eger gongshyngda yr sajagy bolsa:) yone yaman gowy, oglan doganlang bolsa:) nahili goresim gelyar :)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bizde chay demlap bilsen

Bizde chay demlap bilsen sachagy yazyp ayyryan bar,bize yetirmeyar,ulyja oglumyz:))

he he biza 4 oglan velin,

he he biza 4 oglan velin, chay getir, sachagy yigna ishini dine 3njimiz edyar. bizde chaga 5 yashina chenli patysha bolyar, 5den son gul:)
men ikinji, in kichimiz hem 6 yashini gechdi, emma entek tagtyny gorayar:)
________________________________
sheriatda shu senindir bu benim
tarikatta hem senindir hem benim
hakikatta ne senindir ne benim...

Biza 3 chaga welin ,men ing

Biza 3 chaga welin ,men ing kichileri, gowy dal , ing kichileri bolsang , bar ish ozunge , ozem iki sany oglan doganym bar , kakam eger uly doganyma buyrsa , bar selbi akel , bar selbi ony al , bar sselbi muny al , edil gapdalyndan bir azajyk uzakda bolsada , alyp goybersene selbi , yone selbi , kichi bolmang uffff halamok,:) ozem yekeligi, hemishe gyz jigim yada gyz doganym bolmagyny arzuw etyadim , ongler ongushmayadyk , bay hezil dowur eken , way kaka meni urdy , way kaka meng zadymy aldy ,wah yene gelse shol dowurler, indi bizimiz gormanede zar , hemmamiz dargadyk:( her kim bir yerde , ay borda saglyk bolsa bolyar
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

men ýokarda ýazdym-maý

men ýokarda ýazdym-maý :)
hmm, biz 9 dogan. 6 gyz, 3 oglan. Men 5-nji we oglanlaň iň kiçisi.
Läligräk ekenim men hem kiçikäm. Atamyň ady dakylansoň, enem hem meň arkamy alýady pahyr. Ýatan ýeri ýagty bolsun! Onsoň gyz we oglan doganlarym dişlerini gyjap ýörendirler köplenç, aýratynam, telewizor babatda :)))

Ýöne köplügem bolsaň, onuň özüne mahsus/degişli gözelligi bar. Özara daýanyşma/goldaw bardy öz içimzide aram-aram kiçeňräk düşünişmezlikler bolsa-da.

Iň uly 2 gyz doganlarym we 1 kiçi gyz jigim durmuşa çykdylar, 2 oglan doganymam öýlendiler. 2-nji kiçi gyz jigim ýer depýär:"Sen ilki toý et, soň men çykjak" diýip:)
Uzak wagtlap menden "tolk" bolmansoň, indi olam rugsat isläp başlady - aldy hem :))

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

6 dogan: 4 oglan 2 gyz ****

6 dogan: 4 oglan 2 gyz
**** ya ploxoi 4elovek no ya tak xorow v etom ****

5'lik !!!

5'lik !!!