Haýsy ýylda doguldyňyz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
1981 we üsti
4% (2 votes)
1982
2% (1 vote)
1983
2% (1 vote)
1984
6% (3 votes)
1985
20% (10 votes)
1986
12% (6 votes)
1987
20% (10 votes)
1988
14% (7 votes)
1989
6% (3 votes)
1990 we aşagy
12% (6 votes)
Jemi 49 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Şu ýere, umuman, talyp

Şu ýere, umuman, talyp agzalar girýär. Şolaryň aglabasynyň haýsy ýyllara degişlidigini öwrenmek üçin, şu ses berlişigi açaýyn diýdim.
Hany, başlalyň onda:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sonky dowur chykyan temalar

Sonky dowur chykyan temalar "haysy ayda doguldynyz?" we "hays yilda doguldynyz" yaly bolup durlahow :)
Ya bir tema achyp, shol yerde guni, yili we ayi yazaymaly oydyan:
29.08.1984
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bayram, bolanyna gora tel

Bayram, bolanyna gora tel nomerin hem yazaymaly ekenin :)
men tel-ime "el koydular" tm-da dostlarym, bar contactlar gitdi :)
PM iberay!

Maksadym, shu yere in kop haysy yash toparynyn giryanini owrenmekdi bu ses berlishik bn, yagny, yashlaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

1 aydan dogla günün ekeni-da, nesip bolsa ilkinji şo blogy men açjak :))
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

tuweleme 87ler yirtik

tuweleme 87ler yirtik haltadan dokulen yaly kop ekenlay :) ozumem 87 lay :)

hehe

yirtik halta dal how. ol yirtik balak diyyaler bizing yanalrimizda...:D:D

aldama yyrtyk haltadan

aldama yyrtyk haltadan diyilyar :))))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

...

85ler hany gayrat edeling, 87leri geçyas :PP

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

90 laram erbet dal oydyan

90 laram erbet dal oydyan yone ashkdakylar diylipdira

______________________________________
Live in the present, not in the past

Ohow 85-yasullar otyrka ,

Ohow 85-yasullar otyrka , yaslar name :) , entegem bizin barymyz ses bermage yetisemizok cagalardan yana , yogsam su 85 bara....:D
15.09.1985 cisloda aylanayyn palow iyers , et tapsak :D

nira barmaly :))) et

nira barmaly :))) et tapylara

______________________________________
Live in the present, not in the past

...

et menden nira gelmeldigini aytasangiz bolyar..

way gowudygyny , birden et

way gowudygyny , birden et menden diyip et gerek wagtam gchyp gidayme :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

...

eti menden diyyakam oz etimden dal how jigi.

gerek bolsa goyunungkidan, gechingkiden tapilarla...

name kan TM de goyun geci sygyr kan gezip yoren sholang birini yikaymali bolarda. :D:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "he he "

Oho biya yuwasjadan

Oho biya yuwasjadan boluberjek , huday diyene huday yetirjek , ay hemman et alyp oturman , birin kasir , birinem tuwi , yene birki sanynam suw-salat , suyji-koke alynda geliberin gacjak yerim bolmaz :DDDD
Wiiy sowgatjyk almagy yatdan cykarmawerin :DDDDD.
Piramidalan yanynda oturyp gowy bellars , asyl sol gun yadynyzdan cykmaz :DDD

onda bolmajagyda musurde

onda bolmajagyda musurde dagi bolsa
ata doganjan umydygy uzeber onda

______________________________________
Live in the present, not in the past

neme, jigim, yazan Gurban

neme, jigim, yazan Gurban welin, men barde name ishleyan?! :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

size diyyar,

size diyyar, indi Gurban dushunmeli-da:P

Gelnim sana aydayin gyzym sen dushun diyyan bolaymasin birden.. Ata aga bir yuwashja zat, name diysenem yuwdar oturar diyip, size diyyar beylekilerem aljagyny almaly=)) hehe

ehhhh

ehhhhhhh yalan sozledinay:) busanyn ady ata diyip dur, ona diydi selbishka,

ay selbishka dushunjek

ay selbishka dushunjek bolup yaman gorga galyas, yone bolanok-da:D

wah pahyrjyk

wah pahyrjyk :)))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

sizem gepleman gepleman ,

sizem gepleman gepleman , dow dil ashdy etdingiz :)))))D joke

______________________________________
Live in the present, not in the past

beh, meni gowy tanaýan

beh, meni gowy tanaýan ekeniň:))
soňky wagtlar Türkmençäni döwüp ýazýaňmy, nakylly zatly :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he dow dil achdy diyiba

he he
dow dil achdy diyiba aslynda islam aga yazypdym yone uchup ashak dushdi
kosenyan ozuma yazjak bolup

______________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, men hem yslama yazypdy

hmm, men hem yslama yazypdy nakylly yazgymy, yone sen hem shon yaly, aslynda:))
Reply yagdayiny owrenenson kosenmersin-le, meselem, kimin kime reply edenini hem bilmek kyn bolmasa :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga men busa aytyan ,

ata aga men busa aytyan , busang ady ata dalmi manga ol ata diydi

______________________________________
Live in the present, not in the past

ahyrym reply eden ekeniň

ahyrym reply eden ekeniň :)
hawa, busa-nyň hem ady Ata ekeni, aslynda, meňki Atamyrat welin.
Busa hem polat ýaly ata-lardan ekeni-le, men ýalňyşypdyryn.
Ýöne Gurbanyň ýazgysyna reply edeňde "ata" ady geçensoň geň galdym, asyl, sen hem Gurbana hem busa birlikde 1 ýazgyda jogap ýazan ekeniň, men çopan indi düşündim :)
1 tonnajyk ganymy geçeweri, jigim:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

beyle komplex bor yali name bar barde dogrymy aytsam mena dushunmedim

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Busa, men komplex edemok-la,

Busa, men komplex edemok-la, seretsen, ahli yazgylarymyn arkasynda degishme ysharty ( :)) ) bardyr, yagny, oyun edyan, kamahal sheydip yrsarap alyan-lakicjiklere :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men aytdyma bir majorna alyp

men aytdyma bir majorna alyp ber gecheyin

______________________________________
Live in the present, not in the past

majorna sozi berdim-a,

majorna sozi berdim-a, ensallah, alarsyn:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

mugt mojorna bar bolsa manga da ugradaweri..:D

ong liseydekak dostlar sheyle diyyadi "turkmene mugt sabin bersenem iyewresin diyip" sho yadima dushdi :D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Busa, saňa birini berseň,

Busa, saňa birini berseň, soň ýene islärler, men bankroda düşmäkäm gaçaýyn :)
Öňem Anna 1 pizza ýa manty sözüm bardy, ýene birine bir-iki sözüm bar, olary ýerine ýetirmän bakyýete göçäýsem diýen gorky bn gezip ýörün-how :)
Ýöne ölmän-ýitmän ýaşap ýörsem we seni görsem, onda 1-je marožna alarynam:)
Mundan soň hiç kime söz ýok, üstüme gelmäň-eý :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

manga ozum bilen deng

manga ozum bilen deng majorna alyp bergin , bolyamy atat aga

______________________________________
Live in the present, not in the past

4 burçam bir ýykan bormy,

4 burçam bir ýylan bormy, jigim :))

PS: "Atat aga"-nyň açylyşy Yslamyň ýazyşy ýalymy ýa näme üçin beýle diýýäň?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bir suyji ber aydayyn

bir suyji ber aydayyn :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

eý, senem wabşe

eý, senem wabşe etdiň-laý, jigim :))
Neme, başga söz isleme, bar, 1 süýji hem seňki bolsun! Bol, indi aýt bakaly :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay bolyarda aydayynda ,

ay bolyarda aydayynda , yazamda t harpyny gorman yazyp gidipdirin , yslam agada muny bashgacha edip goyberdi ine sheyle atat aga

______________________________________
Live in the present, not in the past

hmm, menden saňa kiçijek

hmm, menden saňa kiçijek maslahat:
agzalaryň atlary bn ýüzlenseň gowy bolarmyka diýýän, meselem maňa "ata (çopan)", busa hem "busa aga" we ş.m.
Ýogsam garyşyp gidýär-ä hoooow :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wiý, ýatdan çykdy,

wiý, ýatdan çykdy, süýji-müýji ýokdur, şoňa görä :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gynansagam men yone suyji

gynansagam men yone suyji iyemokda yone aydaydym
ata aga bolya gurrung gutardy siz aytdyngyz bizem boyun egdik :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

hay, sagja bol-a, jigim

hay, sagja bol-a, jigim :)
Multikden:"yogsa shol eje-eje diydin durdyn!" :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

indi kaka diymeli bolarsing..:D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

dogry aytyang indi kaka

dogry aytyang indi kaka diyjek :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

ey, durun, neme, barde

ey, durun, neme, barde nameler bolyar-a?! :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:))) he he

:))) he he

______________________________________
Live in the present, not in the past

...

multiging dowamini yazdik ata aga:D:D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

ok, busa :) "Elinden we

ok, busa :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

87 lerden galany aç

87 lerden galany aç kötene menzeyar :P

...

naman gürrüniouw
naharyn ysy geliw ugrady...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

bah tuweleme name bolyaray,

bah tuweleme name bolyaray, nacenji yylda dogylan, haysy ayda dogylan, nace caga onson indikide name diyilip acylarka,

haýsy ýyl toý

haýsy ýyl toý edýäňiz?! - diýip açaýmasam :))
senem-ä öýňüzdäkiler gyssaýandyr çykarjak bolup, ýa irmi :))
ses berlişikde şu ýyl ýa indiki ýyly yşaratlasaň geň görmen diýjekdim welin, diýjek däl :))

Neme, jigim, sen örän gowy ses berlişik açýaň diýip eşitdim, şeýle bolsa açyp goýber birini, bizem goşulaly :)
Ýogsam üstden düşmegiňi goý-da how :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

diyjek

diyjek dal diyeniniz shu bolsa diyjek diyyanizden gorkybermeli:) men pahyra bir ses berishligin jogaby gerekdi onam ses berishlik edip acyp bilmedim indi acjak dal:)

ol ses berlishigin gaty ir

ol ses berlishigin gaty ir ekeni, acanda-da ondan son ses berlishik bary acylanson, onyn sahypa cykmazdy, ay, cykarsa-da bolyar welin, sen blog bn cozupsin-a ol meselani :))
Tazeden has gowurak birini acay indi :)) Yone moderlere-de PM bn habar ber ses berlishik acanlygyn barada, yogsam, sen 52 acayanda-da bash sahypada gorunmez, sebabi, kabul (publish) edilmeli moderler tarapyndan.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

87-ler 1-nji barýar 9 agza

87-ler 1-nji barýar 9 agza bn, 85-ler ikinji :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa,

hawa 9-njy bolup men ses berdim, 85ler bn den bolup durmana goz yumup bilmedim:P

wah, cagajyk :)) "Elinden we

wah, cagajyk :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

82 yeke ozum ekenimlay..:)

82 yeke ozum ekenimlay..:)

prosto herkim gorenok

prosto herkim buny gorenok yada girenok