:: hezil günler ::

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Geçenlerde jübimde yol pulumyn yarysyna yetjek pulym bardy.. We uniwersitetdedim.. Gowy göryan oglanlarymyn biri gabat geldi.. "Yör stol tennis oynaly. . " diydi.. Köplenç stol tennisi şol oglan bilen oynayan.. Özem gowja oynaya.. Edil şo wagta öye nadip gaytjagymy alada edyadim diysem yalan bolmaz.. tanyş biri duş gelmezmika diyip içimi gepledip yörün.. Garaz onunam edil menki yaly puly bar ekeni. Stol tennisinem kireyinin pulyna ikimizin jübümizdaki pulymyz zordan yetyar.. Garaz nam bolsa şo bolsun diyip gitdik we oynadyk.. Yadap çykdyk we azajyk dynç aldyk.. öylanin yssysy yakyp gelya.. Uniwersitetin içindaki erikler bişipdir. Aslyşyp erik kakdyk we erik çöpledik.. Sonam yuwup ony iydik.. Ol yssyda ikimizden başga iki ayaklam geçenok yoldan.. Garaz yagdaylary gowulap bolyanja yerimize pyyada gaytdyk.. Pyyada gelyakagam hiç kimden hiç zat soramadyk.. Hatda on üstünden mun üstünden düş nadip gelenimizem bilmandiris.. in azynda 3,5-4 km bardyr. İkimizem gonşy.. Gelibem garpyz .. sonundanam kino... garaz diyjek bolyanym..köpümiz talyp.. kawagt aylyk köprak sowyanymyz ya da bergi edyanimiz (...) sebapli juda yetdiren wagtymyz bolya.. Emma seredyan welin in hezil, lezzetli, keypli hem de şat günler şo günler ekeni.. kawagt şeyle bir yagday bolya welin münmeli awtobusun gelyança pejigen bolyan "o na gija galdyka ?" diyip.. Emma kawagt bolsa şol awtobus gelse de münip bilmezlik seni köp zada düşünmegine itergi beryar.. şol günlerin yekeje sekundyny on yyla çalyşmaryn.. ya men yalnyşyarmykam..:D sizin yatlamalarynyz..

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • busa 2 telpek goyyar we yazyar: "unversitet yillarimi yatlatdi"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hey gidi taliplik yillarim

taliplik yillarima bagishlap,

Talip talipliging chin bolyan bolsa
Ka wagtlar okuwa yorap yorapjik git
Berilen stipendiyalaringam kan bolsa
Gechen ayde eden bergileringi uzip git

p.s: dili ceperrakler mung yali zady ele alsa has manyli bormika diyyan:)

yzyndaky setiri kan

yzyndaky setiri kan gelshenok:)))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

shu talyp barada goshgyny

shu talyp barada goshgyny onema bashgarak tipde eshidipdim :) yone gowy chykmasada rugsat berseniz, menem bir iki sozuni uytgedayin bolanyna gora.

Talyp, talyplygyn chyn bolyan bolsa,
katelerne okuwa pyyadalapjyk git.
Alan talyp hakyny kop goryan bolsan,
pod zapis alan zatlana hakyn berip git :))

ajayip

tuweleme.uytgedilen gosgilarin ikisem yaradi mana.a mana galsa :

Talip talipliging chin bolyan bolsa
Ka yarim okuwa yorenjeklap git
Berilen stipendiyalaring kan bolyan bolsa
Gechen ayda eden bergileringi uzip git.

buse adli gardasin yazani ab,ab kapya duzumine dine ucunji setirde "bolyan" sozi kem.We bir iki sani harplarda yalnişlik bardi
yone ikisem oran ajayip bolupdir.....bar bolsa iberinday shun yalilardan.ozimdailer bn denesdirip gorjek. bolmasa are cikjak giz yali utanyan eserlerimi size hodurlemane

talyp talyplygyn chyn bolyan

talyp talyplygyn chyn bolyan bolsa
gowja okap, achysh baryn achyp git
okamak gyzyksyz, kyn bolyan bolsa
yashligin keypin gor, oynap gulup git..

isle yatyp isle yorap, ylgap git
okuwdyr ol, gerek bolsa uchup git
dine gitmek bolsa bir zady borla,
esasy zat sapaklaryny okap git:D

p.s.
stipendiyan koplugi nireden chikday?? kim stipendiyasyny kop goryarkaray, men cheta dushunmedim??

Telpekler (3 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme "
  • tarymlah 1 telpek goyyar we yazyar: "shahyr bola!Hut kerim aga boldunda!"
  • Mylayym 3 telpek goyyar we yazyar: ":) "

Islam

Islam:
talyp talyplygyn cyn bolyan bolsa
tmolympiadan cykyp
exzaminlerine tayynlyk gormage git,

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry aydyan:D"

Islam agang ishini

Islam agang ishini gorupsingle mylayyym . he he he

______________________________________
Live in the present, not in the past

högün yene birinin

högün yene birinin üstünden düşyaler türkmen oglanlar..
-Ey şu plany yaman pullyja gezyarey..
-nadip bilyan?
-Ey, hergün awtobusluja okuwa gidip gelya..
-:P
-:D

biz a bir gapdalyn a tapyp bilsek zor boldugymyz diyip degişyardiler..:D

yene biri sagat 13:30 daky sapaga yetişjek bolya welin yol kireyi yok.. Hemme jübilerini barlap çykya yene kör köpügem yok.. bile galyan oglanlarynyn birinden soraya onda da yok.. Okuwa gitmegi bolsa yüregine düwya.. Nadip okuwa aşsamkam diyip pikir edip otyrka kellesine sadaka gutysy gelya.. gidip seredyar welin içinde yekeje şaylyk pul bar(1 YTL).. begene begene alya we derrew tayynlanyp depder ruçka alyp duralga ylgaya.. mundan ön wagtynda gelmeyan awtobus ugrajak bolup dur ekeni.. Şopyra puly uzadyp geçiberjek bolya welin şopyr :" Gardaş beren pulyn yasama (sahte) .. düşüp bilersinmi ?" diyya welin nadayersin.. hemme yolagçylaryn önünde yüzüni sallap düşmeli.. indi aydyar halki oglan.. "Ey elime bir pul geçse da .. 2 okuwçyn puluny berje ga .."diyya.. garaz aşyp bilmandir da şol gün..:Dgülmeli yeri.. biz a tasdan ölyadik aydyp berende...:::::D

islam aga siza shahyr

islam aga siza shahyr ekingiz , duzerjek bolsak sizing yanyngyza bararysda :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past