Doglan günüňiz bn hormatly agzalar! (Gadyr aga, Azik, metamorphic, mati we batýok)

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Iýulyň 13-ine Azik-iň(Azat Amanow), 18-ine Gadyr aganyň we ýene Iýulda agzalarymyzdan metamorphic (MamedAli) hem-de mäti-niň doglan günleri ekeni. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde olary gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

"Allah sizi Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Allahyň dergahyna baranyňyzda, bu dünýäde eden ýa-da edip bilmedik zatlaryňyz üçin içiňizde hiç-hili puşmanlyk bolmasyn!

Geljekki ýoldaşyňyzam siziň Oňa we Onuň Habibine(SAW) has ýakynlaşmagyňyza sebäp bolsun!

Ýokardan garaňky dünýä seredileninde, siziň gurjak öýüňiz ýyldyz ýaly parlap dursun,... enşallah!

Doglan günüňiz gutly bolsun!"

Soňundanam, sallah bolan agzalarymyza:

“Eý, ýaranlar, aşyk boldum men bir “melege”,
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!
Külli emriň ýetir Sen bu pelege!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Dilegim onuň bn maşgala gurmak,
Jennetiňde Habybyňa biz goňşy bolsak,
Bakyýetde her juma Jemalyň görsek!
Dileglerimi kabul eýle, Beýik Allahym!

Özüňe laýyklykda bendeler boljak,
Habybyňa laýyklykda ymmaty boljak,
Watana, millete peýdaly boljak,
Nesilleri bize bergin, Allahym!“

dilegini edýärin!

Täze ýaşyňyz gutly bolsun! Bu täze ýaşyňyzy ençeme haýyrlara sebäp etmegini Beýik Biribardan dilemek bilen!

Mikrofon indi sizde, agzalar:)

PS: Indiki aý hem güýçli agzalaryň doglan günleri bar ekeni, baryny jemläň, birlikde gutlasakmykak indiki aýyň(Awgust) başynda :))

PS2: Gadyr agaň DOB-y üçin blog eýesi tarapyndan ýörite edit edildi:) Neme, TM-dady özi şol wagtlar - bahana :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Gozel setirlerin uchin"
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "goshgy ucin"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ikinizkem Gutly bolsun,

ikinizkem Gutly bolsun, janynyz sag bolsun, ustunlikler yaran bolsun, guler yuzuniz hic solmasyn, hemme arzuwlarynyza yetmeginizi Allajandan dileyan

Ikingizem doglan gunungiz

Ikingizem doglan gunungiz bilen gutlayan , alla dan uzak yash dileyarin , hemishe yylgyryp gezing
perishde yaljak gelingiz bolsun:)))

______________________________________
wagt garashmayar , menem garashjak dal.

Men hem sizing etip gelen

Men hem sizing etip gelen doglan gununiz bilen gutlayaryn! Size manyly we bereketli yashayshy Biribardan dileg edyarin!
hormat bilen,
Sylap

doglan gununiz bn oglanlar!!

doglan gununiz bn oglanlar!!

SAGJABOLUNG

UNUTMAN, YADA UNUDARYN GORKYSY BILEN :)) 1 HEPDE OZALYNDAN GUTLANYNYZ ÜÇİN MINNETDAR :)))ATA AGA WE GADYRLY BEYLEKI AGZALAR

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • moonwalker 1 telpek goyyar we yazyar: "täze ýaşa täze telpek :)"

hachan tort iyas

hachan tort iyas :)))

______________________________________
wagt garashmayar , menem garashjak dal.

...

beyleki blokda aglap majorny aldyng, indem tort diyang ay sen ökdelay selbiş :))
Bolye nesip bolsa 22sine doglan günüm Gününde iyayeris, yaa tmolympd duşyşygynda... karz depderine yazip goyarsyngda bir kusok tort bergim bardygyny :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "hezil edirip guldurenging uchin :)))))he he "

soz beryangmi , ine shu wagt

soz beryangmi ,
ine shu wagt yazyp alyp galdym , bir kusok diyangmi name dinge men iymelimi , beylekiler emenera :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

uzak yaşang

put on a happy face:))

bagtly durmuş dileyan we

bagtly durmuş dileyan we gutlayan
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Doglan gununiz

Ikinizin hem doglan gununiz gutly bolsun!

doglan gününiz gutly

doglan gününiz gutly bolsun, ikinize watana-millete, maşgalanyza,bütün ynsanlyga peydaly uzyn ömür dileyan.

Gutlayan! Dogulan guniniz

Gutlayan! Dogulan guniniz gutly bolsun oglanlar , uzak yasan , yasan yyllarnyzy bagtly yasan , iki dunyaniz abat bolsun!

menem gutlayan; doglan

menem gutlayan; doglan gununiz gutly bolsun, bagtly ve shatlykly durmushda yashan
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

doglan gununiz gutly bolsun,

doglan gununiz gutly bolsun, yokarda bar gutlaglara goshulyan! uzak we hayyrly omur yashan!

Salam! Ikinizinem doglan

Salam!
Ikinizinem doglan gununiz gutly bolsun !Uzak yasan !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy gutlapsyn! Berekella! (gününde!)"

...

sagbol M...!!! g-bekde inet bardygyny bilemokdum!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

ay garabekde gurnalyanca

ay garabekde gurnalyanca sacyma ak giraymese !Men barde how!

metamorphic, bu gun doglan

metamorphic, bu gun doglan gununda diymek. shu gun gutladygym bolsun :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "borla, tort yerine telpek eçilyan :))"

Bah tor berman onjak bolyan

Bah tor berman onjak bolyan oyudyan .Intek bir gelin!:)))))

hany manga telpek yada men

hany manga telpek yada men tort iyyanmi:))))
______________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpegi tortdan has islanin uchin :)"

Selbijan gaty gynanyan :))Su

Selbijan gaty gynanyan :))Su hantamacylyk gursun diysene :D

Aziga tanamok, metamorpham

Aziga tanamok, metamorpham tanaýan :D Ikiňizem gutlaýan, arzuwlaryňyza ýetiň!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "Senem sagaman öylen!"

Doglan gününüz gutlı

Doglan gününüz gutlı bolsun. agam mena seni naçe gün bari gutlap gelyan öydyan :D
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "Arman gutlanyn üçin :))"

ikinizem geçip giden dünya

ikinizem geçip giden dünya gaçan gününiz bilen tüys yürekden gutliydun! Güler yüzüniz hiç mahal solmasyn! Saçagynyz gujagynyz ojagynyz mal yatagynyz melleginiz boş boş bolmasyn! Hemme arzuwlarynyza yetin.. Allajan sizin yaly gözel yaşamak hemma de nesip etsin! Ay şony aydayyn gelaydim onda .. gutardy.. gülmeli yeri yok..:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "omyn omyn..."

Bäh, bu aýda mäti we

Bäh, bu aýda mäti we batýok hem doglan ekeni. Batýok 3-nji Iyulda, Mäti hem 19-njy Iýulda doglupdyr, ynanmasaňyz şahsy maglumatlaryna seredäýiň :)

Hawa, bugün Mamed Alyň (metamorfik) doglan güni, 3 gün öň Mätiňki, has öňräk hem Azik bn Batýogyňky. Men hemmäňizi hem ýokardaky ähli dilegleri öz içine alýan dileg bn gutlaýaryn!

Doglan günleriňiz gutly bolsun!
Ençeme doglan günleriňizi şu ýerde gutlamak miýesser etsin :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "Agam hiçikimi hiçyerde unudylanlardan eylemesin Allah..."
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Shu ayda doglanlaryn hemmesini gutlayaryn!"

Hemmanize öran minnetdar.

Hemmanize öran minnetdar. Köp sag bolun. Allajan hemmamize uzak yaş,bagt,abyray bersin.Hemmanizin il-yurt üçin peydaly, Ata Watan üçin wepaly nesiller bolup yetişmeginizi Gudraty Güyçli Biribardan dilryarin.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • moonwalker 1 telpek goyyar we yazyar: "Doglan günüňde täze telpek geý :)"

Gadyr aga, 1.5 aý gowragam

Gadyr aga, 1.5 aý gowrak gijä galanam bolsam, täze 26 ýaşyň bn gutlaýan! Şu blogdaky ähli dilegleri, oň daşyndan iň oňat dilegleri seniň üçin dileýärin!
PS: Gijikdik, tel üýtgeşikligi, tm-da bolmagyň we ş.m. bolsa bahanalar :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

menem oz gezegim de gutlayan

menem oz gezegim de gutlayan

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Minnetdar hemmanize..:)

Minnetdar hemmanize..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "menem gutlayan, gija galsamam!"

Menem doglan günleriňiz

Menem doglan günleriňiz bilen gutlaýan. Ýaş galyň*
*Azyndan köňlüňizde ;)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!