Çagalary ynandyrmak (degişme)..

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

*türkçe bolany üçin ötünç sorayan, aranyzda köpüniz türkçe bilyaniz, eger köp talap etseniz, türkmença hem terjime ederin, yöne wagt gerek. :)
saglygynyz. (bu bir degişme, öykeleşmek yokdyr)

Uzman Din Adamı (UDA) amcaları, okulda evrim teorisini öğrenen çocuklara, insanın maymundan geldiğini söyleyen bu teoriye inanmamalarını söyler. Bunun üzerine çocuklarla arasında şöyle bir diyalog geçer:

Çocuklar: 'Peki amca biz maymundan evirilmediysek nasıl olduk?'

UDA: 'Sizi Allah yarattı.'

Çocuklar: 'nasıl yani?'

UDA: 'Şey, kem kum, bir Allah vardı, zorunlu ve ilk sebepti, aslında zamandan ve mekandan münezzehti, hatta sebep ve sonuçtan da, ama bir gün, durduk yere gökleri ve yeri yarattı. Tam 6 gün sürdü ve hiç yorulmadı (1). Önce yeri yarattı, sonra gökleri (2).

Çocuklar: 'Bizim öğretmen öyle şey olmaz diyor.'

UDA: 'Bırak şimdi kafiri. Yeri uzatıp yaydı, beşik yaptı. Sarsılmasın diye de denge dağları dikti (3).'

Bir çocuk: 'nasıl yani Dünya düz mü?'

Bir diğer çocuk: 'dağları sarsılmasın diye dikti ise, neden deprem oluyor?'

UDA: 'Kem-kum, geçelim. Gökleri yerin üstüne düşmesin diye tutmakta(4), yakın gökteki yıldızları da karanlıkta yol bulasınız diye yarattı (5).

Çocuklar: 'nasıl yani o kadar yıldız yakın gökte mi, yol bulalım diye mi?'

UDA: 'Allahın hikmeti işte. Hem bu gökler 7 kat olup(6), bunların Nur'u Güneştir(7). Bu gökler öyle bir acayiptir ki, kuşlar uçuşur(8), bulut iner yağmur iner(9), demir bile iner(10). Hem bu Göklerde sabah ve aksam ve de gölge bile vardır (11).'

Bir çocuk: 'Kola da oradan mi iner, amca?'

Bir diğeri: 'Saçma değil mi, gökte sabah akşam olması?'

UDA: 'Kem-küm. Allah gökleri yarattıktan sonra, Arş’a istiva etti(12), eskiden Arş’ı suyun üzerinde idi(13), Arşını taşıyan melekler vardır(14) ve bunların ikişer, üçer ve dörder kanatları vardır(15). Kıyamet günü gökler dürülünce Arş ta çökmesin diye 8 melekle güçlendirecektir(16).'

Çocuklar: 'Ne yani Allah’ın, meleklerin taşıdığı bir evi mi var? gökleri dürünce Arş çökecek mi ki 8 melekle takviye ediyor?'

UDA: 'Ehhm şey, tabii ki biz onu anlamayız. Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter.'

Bir çocuk: 'Her şeye gücü yetiyorsa, meleklere niye taşıtıyor kendini?'

UDA: 'Allah katı o kadar uzaktır ki, Cebrail 50.000 yılda varır(17). Allah katında bir gün geçse Dünya’da bin yıl geçer(18). Ama Allah size şah damarınızdan yakındır(19).'

Çocuklar: 'Cebrail kim?'

UDA: 'Cebrail melek. Allah’ın emirlerini Peygambere iletir(20). Bir de Aişe'nin resmini gösterip 6 yaşında evlenmesini sağlamıştır.'

Çocuklar: 'nasıl yani yazılı olarak mı?'

UDA: 'Hayır, aklına sokar.'

Çocuklar: 'Peki, Peygamberin doğru söylediğini nereden bileceğiz?'

UDA: 'Kuran öyle diyor.'

Çocuklar: 'Kuran’ın doğru olduğunu nereden bileceğiz? Peygamber bildirmiyor mu?'

UDA: 'Kem-küm. Konuyu dağıtmayalım. Derken Allah bir gün meleklere ben yeryüzüne bir insan yaratacağım der(21), sonra, iki eliyle çamurdan bir insan yapar(22) ve ona ruhundan üfler(23).'

Çocuklar: 'nasıl yani, Allah’ın elleri mi var? Çamuru nereden bulmuş?'

UDA: 'Allah herşeye kadirdir. Sonra bu çamurdan put'a, ruhundan üfledi ve Adam canlandı. Bütün melekler ona secde etti(24), İblis etmedi(25), ve Allah İblis’e insanları azdırması için müsaade verdi(26). Sonra Adem'den kendine bir eş yarattı ve insanlar çoğaldı(27).'

Çocuklar: 'nasıl çoğaldılar? Yani Adem'in oğulları ile kızları birbiriyle mi yattı?

UDA: 'Onu Allah bilir, fazla kurcalamayın, Gülmeyin günah! Omuzlarınızda bulunan melekler her yaptığınızı yazıyor(28).'

Çocuklar: 'Neden, Allah unutabilir diye mi?'

UDA: 'Karıştırma. Allah’ın zati ve subuti sıfatları vardır.'

Çocuklar: 'Nedir bunlar?'

UDA: 'Siz anlayamazsınız. Sırdır. Ben 10 sene kafamı duvarlara vurdum hala anlamadım.'

Çocuklar: 'Peki biz bunlara inanmazsak ne olur?'

UDA: 'Cehenneme gider yanarsınız(29). İnanırsanız cennete gider,

sonsuza kadar, göğüsleri yeni tomurcuklanmış bakire kızlarla yatarsınız(30).'

Çocuklar: 'Kadınlara ne var peki?'

UDA: 'Onlara da tabii ki ödül olarak erkekler var(31).'

Çocuklar: 'Desene bu dünyada boşa çarşafa giriyorlar.'

UDA: 'O Allah’ın emri. Yoksa Cinler gelir ve onlarla ilişkiye girer(32).'

Çocuklar: 'Cin mi?'

UDA: 'Evet, dumansız ateşten yaratılmıştır(33). Melekler ayrıdır. Mesela Allah savaşlarda Müslümanlara melek gönderip yardım eder(34).'

Çocuklar: 'Şimdi neden göndermiyor? Neden hep Amerika kazanıyor?'

UDA: 'Evladım meleklerin inip çıkması 50.000 yıl alır demedik mi? Sabretsene, ne acelen var?'

Çocuklar bir kenara çekilirler ve kendi aralarında yorum yaparlar,

Bir tanesi: 'Bu adam bizim zaafımızdan yararlanıyor, Biz bu evrenin nasıl oluştuğunu bilemiyoruz diye, kendi saçma sapan fikirlerini bize yutturuyor.'

Bir diğeri: 'Bence de öyle. Diyelim ki bir Allah var, Onun bu adamın söylediği gibi olduğunu, elçi veya kitap gönderdiğini nereden bilebiliriz ki? Belki de bir kaç tane Allah var.'

'Maymun konusu bilimsel ve kanıtlı. Ama Allah konusu metafizik, hiçbir zaman kanıtlanamaz.'

'Bence bu adam manyak. Bir psikiyatrist'e gönderelim.'

'Aman boş verin, ortalık bunlarla dolu. Hem hangimiz onun zırvalarına inandı ki?'

'Arkadaşlar, haydi Fen Laboratuarına. Ders başlıyor!'

Not: Bu yazıdaki tüm bilgiler Kuran’dan alınmıştır. Parantez içindeki numaralara göre, aşağıdaki listeden bu ifadelerin hangi ayetlerde geçtiği bulunabilir.

1-Kaf 38-Araf 54-Furkan 59-Hadid 4
2-Bakara 29-Fussilet 12
3-Nahl15-Hicr 19-Lokman 10-Nuh 19
4-Lokman 10-Rad 2
5-Enam 97
6-Isra 44-Fussilet 12-Nebe 12-Nuh 15-
7-Nuh 16-Nebe 13
8-Nahl 79
9-Enam 6-Bakara 19
10-Hadid 25
11-Rad 15
12-Yunus 3-Hud 7
13-Hud 7-11
14-Zumer 75-Mumin 7
15-Fatır 1
16-Hakka 17
17-Mearic 4
18-Secde 5
19-Kaf 16
20-Tekvir 19
21-Bakara 30-Sad 71
22-Hicr 28
23-Hicr 29
24-Hicr 30-Bakara 34
25-Hicr 31-Bakara 34
26-Araf 14-17-Hicr
27-Nisa 1-Araf 189
28-Kaf 16-17-18
29-Araf 179-secde 13
30-Nebe 31-32-33-34
31-Nisa 124
32-Rahman 56-74
33-Hicr 27
34-Enfal 9-Al Imran 124-124

çeşmeleri şu yere seredip barlap bilersiniz:
http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&kid=1

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hormatly Jenap-Che!

Hormatly Jenap-Che! Özüňiz ynanmaýanam bolsaňyz, başgalarynyň ynanjyny pese düşüriji zat ýazmak gowy däl. Prikol halyna getirilmeli zatlar bar, getirilmelil däl zatlar bar. Hezreti Alynyň aýdyşy ýaly "Eger ahyret ýok bolsa meniň ýitirjek zadym ýokdur(diňe ömrüni belli prinsiplere görä arassa ýaşar), emma bar bolsa onda seniň halyň nähili bolar".

Myrat men hiç haçanam dini

Myrat men hiç haçanam dini temada beýlekilere sapak berer derejede amal edýändirin öýdemok. Ýöne ýokardaky ýazylan stilde Fox we CNN ýaly musulman duşmany kapyr kanallar işleýär we "degişýär". Olaryň derejesine düşme, ateist hem bolsaň, sebäbi etiki dogry däl.
Sözleri we sözlemleri kontekstinde düşünmeli. Her zat kontekste görä üýtgeýändir. Fox'yň habarlaryny diňleseň, bar Palestinaly terrorist, Ysraýyl diňe özüni goraýa, bar musulmanam terrorist, arabam terrorist. Nädip beýle netije alynýa? Ine seň ýokardaky ýazylan degişmedäki metodyň bilen.

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Indem saňa menden maslahat,

Indem saňa menden maslahat, her din temadaky "degişmäň" üçin bir tema açman, hemmesini bir ýerde toplasaň gowy bolar. Dowamy bar bolsa, şu ýerde goý diňe. Dowamy bolmaz diýen umyt bilen...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

prikolsumak makalalaryn bn

prikolsumak makalalaryn bn name gazanaryn oydyan dost? birhili guljek bolup,yazgarjak bolup yazylan zatdyr bu. maymyn temasy subut edilenok dost. hemmesi utopia oynalan oyunlar yuwas yuwas belli bolup gelyar. yewropada orta mekdep biologia kitaplaryna yaradyjy (the creator) barada tema girizilmek islenilyar.sen bolsa subut edilen diyen bolyanmy? (aslynda bu tayda gurrun edilere zat yok, dine dini pese dusurmek ucin kabir maglumatlardan yalnys, oz islegleri boyunca many cykaryp yazylan makala)

ba .. ahyr meni gepletjekler

ba .. ahyr meni gepletjekler ow...:D ay yo öz özüm geplap otyrynla y yene şu wagt..:D

bu blogdaky...

Bu blogdaky galan yazgylar nirede?!... ya-da dine mende şeyle görünyarmika?!

put on a happy face:))

maymun Dost!

salam dostlar..Şol anekdotı yazan her kimem bolsa... Özüne gysgaça mılayımlık bilen MAYMUN demeye çalışıyor.. Yöne men şonda-da dost diyjek.Sebap sen hem türkmen çağasy,balasy.Darwinin çıkaran maymundan gelme teorisini Yewropanın özi kabul edenok indi.Sen bolsa enteğem Maymun döwründe aylanıp yörsün.. Maymun teorisini bir eyyam çüyrettiler,senin habarın yok ey Dost! İslesen men subut edeyin sana! Bilip goy.Yarım doktor candan,yarım molla imandan eder! Senem yarım Mola duşan bolaymasan öza.Türkmen balasy munun yalı çirkin anekdotları halamaz!başka yerde bir geplayme beydip,Gülerler!

Yazan türkmen çagasy,balasy bolmadyk bolsa...

Anekdoty yazan türkmen çagasy,balasy bolmadyk bolsa adam yerine goyulmayarmy?!

Türkmen çagasy ony halamaz muny halamaz diyip köpçiligin adyna yazmak dogrymy ya-da dalmi bilemok.

Emma öz adyma başgasynyn geplemegini hiç islemen, beterem milletparazlygy halamayşym yali, aydilanlaryn düybinde milletparazlyk yatan bolsa has hem yazgaryan.

Eger türkmen balasy hakykatdanam üstüne kül bitmez bolyan bolsa, onda yokardaky anekdota in az şol bir ussatlyk bilen garşy tez goymagy-da başarmaly...

put on a happy face:))

ATASÖZI: ITE GÖWHER

ATASÖZI: ITE GÖWHER DAKSAN, ITEM AGLAR, GÖWHEREM.

MANYSY: ÇAGA URANIUM BERIP "SERET BU ZAT YAMAN HOWPLYDYR!" DIYSEN, ÇAGA "BU DAŞYNYZ HOWPLY BOLARMAY" DIYIP ON ÜSTÜNE SIYIP SYÇAR. SONAM ÖZÜÇE (GAHRYMAN BOLUP) GÜLER.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Wiyyyy. Yatdan çykdy, bu

Wiyyyy.

Yatdan çykdy, bu zat "degişme" diyip yazyldy.

Hany onda gülen bolaly: HAHAHAHAHA !!!

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

sayta name bolyaray?? Shu

sayta name bolyaray?? Shu bloga bir comment yazipdim welin yok eyyam.. Umuman saytda 3-4 gunlik history yiten yali.. Aradaki 3-4 gunde edilen hemme zatlar edilmedik yali bolup gorunyar.. Duyna woopshe sayta girip bolmadi..

Bilyan bar bolsa gurrun bersinle nameler bolyar..

Huday el goydy öydyan.

Huday el goydy öydyan. :D

_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

admin kim su saytda? sona

admin kim su saytda? sona yuzleneli-de. bir zada bolyar su sayta

Jenap-Che, sana sorag. Sen

Jenap-Che, sana sorag.

Sen ynanyan kitabyny alyp, dogrulygyna yalnyşlygyna seretman, degişme düzsedi, SEN ona nahili sögünçli sözlemler düzerdin?

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Myrat, jigim, men bu

Myrat, jigim, men bu degişmeli blogyňa jogap hökmünde aýratyn blog açdym, belki-de, köp gülünen ýerine jogap ýokdur, ýöne bilesiň gelýän bolsa, onda soraýmaly, men hem bilmeýän bolsam, öwrenip jogaplaryn ýa bilýänler jogaplarlar, enşallah! Ynha, link:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/3363

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Millet Size Sorag

Bu Bame İndi Özünçe degişme Yazdynmy? Al menden Hem Sana bir degişme sen kakany ha bilemok yöne menki adam. (Men Orta mekdepdekam meni evolyusiya ynanamok diyenim üçin uran mugallyma jogabym)