yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam,
yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

*musulman erkek musulman bolmayan ayala öylenip bilyar, emma musulman ayal, musulman bolmayan erkge çykyp bilenok, diylip bilinyar..
*köp yerlerde ayalyn yarym adamdygy, meselem namazda, bir ayal yarym jemagat bolup bilyar. yada şayat tutulanda 2 ayal, bir adamyn yerine geçyar..
miras paylaşylanda hem ayala az berilyar, erkege köp.
* dünyade zenana garşy gazapda, musulman yurtlaryn önde bolmagy.
* bir erkegin 4 ayaly alyp bilmegi, ayalyn bolsa dine bir erkege çykmaga hakynyn bardygy..
* kabir musulman yurtlarda (iran we kabanin bolan yeri: saud arabystan) ayallaryn maşyn sürmegi gadagan..
* ayal erkegin gapyrgasyndan yaradylypdyr..
* öylenenlerinden sonra, ayalyn erkekden ayrylyşmagynyn kyn bolmagy, emma erkek islan wagty, ayaldan ayrylyşyp bilyar, köp musulman yurtlarda, esasan hem arap yurtlarda şeyle.

şular sebapli, yslamda zenanyn orny, erkekden pes diyip bolarmy?
name üçin? name üçin dal?
gyzlaryn pikri has gyzykly bolsa gerek şu temada..
esasan hem dine bagly gyzlaryn pikirleri.
saglygynyz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1.* o nahili erkek alyp

1.* o nahili erkek alyp bilyar musulman dali? ikisinde nika dushenoga eger kelemani cowrup bilmeseler, sheyle dami eysem
5.*Saud arabystada beyle daldir shu gun agsham tocno bilerin:) Siriyada hemmesi surup yorler diyyar,
7* shola dogry edilipdir:) yogsam hemme ayallar bir wagt talagyny berip goybererdiler arlerinin:)

dogry aydyan

dogry aydyan...esasanam TMde hemme(kopusi) ayallar bir wagt talagyny bererdi we dowledimiz ene-ataly yetim chagadan dolardy....

name üçin tm'de hemme

name üçin tm'de hemme ayallar talagy berermiş??
name tm ayallar, şeyle edepsizmi, adam yaly adamsy barka, çagalaryny yetim goyar yaly?
eger ayal talagy bermek isleyan yagdaya düşen bolsa , onda onyn adamsy pikirlensin özi barada, ayaly bilen gowyja onuşjak bolmaly, agzybir maşgala üçin, 2 taraply söygi gerek.
eger ol baglanyşygy saklap bilinmeyan bolsa, onda ayrylyşsynlar has gowy, zor bilen otyrandan, ayrylyşany gowy.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

erkek musulman dal emma

erkek musulman dal emma hudaya ynanyan birini (hristiyan yada yewrey meselem) almaga haky bar. emma musulman gyz dine musulman erkege çykmaly.
kabir arap yurtlarynda, maşyn sürmekden başga, saylawlarda ses bermek, deputatlyk we ş.m zatlara kandişdat bolmak hem gadagan.

gyz bolmagyna garamazdan 7nji barada şeyle pikir etmegin gaty geng. sen gelejekde, eger adamyn bn onuşmsan, halamasan, ayrylyşmaga hakyn bolmayar, şona razymy sen?
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

hmm

Jenap-Che wrote:

gyz bolmagyna garamazdan 7nji barada şeyle pikir etmegin gaty geng. sen gelejekde, eger adamyn bn onuşmsan, halamasan, ayrylyşmaga hakyn bolmayar, şona razymy sen?

razy men shona:) sebabi menin dilim kan duranok onson uc sapar talak talak talak diyip goybermegim gaty ahmal:))))

Ustune basdynay

Ustune basdynay::))))

Erkek hristiyan

Erkek hristiyan yada bashga dinden birini alanda shony musulman etmek sherti bn alyamyka diyyan...ayalada egerde musulman edip biljek bolsa rusgat berilyarmika diyyan..eger musulman edip bilmejek bolsa hich birinede rusgat berilenok menche...

mena yazyp oturjak dal yone

mena yazyp oturjak dal yone shu goshgyny yazaydym.

Diÿdiler erkekden, belentdir aÿal,
Onä üçin diÿip berdiler sowal.
Jogabyny berdiler, gutaryp ömrüň,
Yagty dünyä bilen, hoşlaşsaň bir gün.

Aÿal ,är ojagyny saklar diÿdiler,
Söÿgüňi müň kerem, haklar diÿdiler.
Çagalaryňy iÿdir, geÿdir diÿdiler,
Şeydip ÿaş ömrüni, köÿdür diÿdiler.

Emma beÿdip bilmez, erkek diÿdiler,
Bu babatda pesdir, entek diÿdiler.
60- dan, 70-den geçdigi saÿy,
Gözlerini ÿumdumy, eziz aÿaly.

Yatdan çykar wepa, ygrar diÿdiler,
Ikinjiň gözlegine, ylgar diÿdiler.
Diÿdiler, diÿdiler , diÿdiler kän zat ,
Käbirisi aňsat, köpüsi kyn zat.
Aňsadyň hemmeler, başar diÿdiler,
Kynyny başarmakda iş, bar diÿdiler

______________________________________
wagt garashmayar , menem garashjak dal.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! köp sag bol bu goşgy üçin, hakykaty beýan edýär!"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

İndi gezek alymda...yazgy gaty uzyn, emma gaty tasirli...

Aşakdaky yazgy zamanamyzyn yslam alymlaryndan Muhammet Fethullah Gülen'in Prizma atly eserinden alynan we açylan mesela düypden nokat goyup biljek derejede tasirli. Umumy manysyny yitirer öydip yazgyny gysgaltmadym.

Terjime ukybymyn bolmany sebapli Türkçesini yerleşdirdim. Men ederin diyan terjime etsin türkçe bilmeyanler üçin, ya-da düşinen düşinmedige düşindirsin.

Son yıllarda erkek-kadın eşitliği hakkında çok şeyler söyleniyor. İslâmî açıdan mes'eleye yaklaştığımızda neler söyleyebiliriz?

Erkek-kadın eşitliği mevzuuna girmeden önce 'eşit' ve 'eşitlik'in kelime mânâlarını görelim.

'Eşit', hiçbir fark göstermeyen, tabiatı, niteliği, değeri ve boyutları bir olan demektir. 'Eşitlik' ise hakları bakımından insanlar arasında hiçbir ayırım bulunmaması anlamınadır.

Bu 'eşit' ve 'eşitlik' tarifleri çerçevesinde acaba kadının, erkek karşısında durumu nedir?

1) Fıtratta Farklılık

Kainatta Allah (cc) her şeyi çift yaratmıştır. Bu çiftlerden her birinin diğerine, bütün yönleriyle eşit olduğunu söylemek mümkün değildir.

'Her şeyi çift (erkek ve dişi) yarattık ki düşünüp ibret alasınız.' (Zariyât/49)

Zerrelerden bitkilere, ondan hayvanlar ve insanlar arasındaki erkeklik-dişiliğe kadar her şey çifttir ve birbirine muhtaçtır.

Pozitif negatife, elektron protona, gece gündüze, yaz kışa, yeryüzü gökyüzüne, erkek kadına, kadın erkeğe muhtaçtır. Bunlarla birlikte şu anda bilemediğimiz fakat ilim ve teknolojinin gelişmesiyle öğrenebileceğimiz daha nice çiftler vardır.

İşte Allah (cc) kadını yaratırken, elektrona nispeten protonu, pozitife nispeten negatifi, erkek tohuma nispeten dişi tohumu yarattığı gibi yaratmış ve bu çiftlerden bir vahdet meydana getirmiştir.

Fakat elektron protona, pozitif negatife eşit olmadığı gibi, kadın da erkeğe eşit olamaz. Bu, fıtratın değişmeyen kanunlarındandır.
Zira tek olan Allah'tan başka her şey eksik olduğu gibi, varlığını sürdürebilmek için de, hiçbir şey kendi kendine yeterli değildir.

Bu itibarla, eksik olan erkek ve kadın bir araya gelerek birbirlerini tamamlayacak ve bir vahdet teşkil edeceklerdir ki, bütünde asıl olan da budur.

Dolayısıyla kadın ve erkek birbirinin eşiti değil, aksine birbirinin tamamlayıcısıdır.

Allah Resûlü bir hadîslerinde bu gerçeği şöyle ifade ederler: 'İnnema'n-nisâ şekâikur'r-ricâl = Kadınlar erkeklerin yarısıdır.'

Hadîste geçen 'şakik' kelimesi, tam ortadan ikiye bölünen bir bütünün parçası mânâsınadır. Yani, bir bütünü meydana getiren iki parçadan her biri, diğerinin 'şakikidir.'

Buna göre, insan olma yönüyle kadın ve erkek eşit yarımlardır. Ama hiçbir zaman biri diğerinin aynı değildir.

Yani bunların fıtratları ruhî ve psikolojik yapıları tamamen farklıdır. Hiçbir zaman kadın fizik ve ruh bakımından erkeğe eşit olamayacağı gibi, erkek de ona eşit olamaz.
Ne erkek kadının biyolojik olarak daha gelişmiş bir şekli, ne de kadın erkeğin az gelişmiş bir tipidir.

Cinsiyet farklılığına beşerin müdahalesi olamayacağına göre, inanan veya inanmayan herkesin, eşitlik hayallerinden vazgeçip erkeği ve kadını olduğu gibi kabullenmesi şarttır.

Kaldı ki sadece farklı cinsler arasında değil, aynı cinsler arasında bile, tam bir eşitliğin olduğunu söylemek mümkün değildir.
Böyle bir ümniyenin gerçekleşmesi için uğraşmak, fıtrat kanunlarını değiştirmeye uğraşmaktır ki, bu tür gayretler bütünüyle boşa giden emek sayılır.

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, kadınlarda bu yaratılış farklılığı onların hor ve hakir görülmelerini gerektirmez.

Bilakis Cenab-ı Hakk, 'her şeye takdir ettiği şekli verip, sonra da doğru yolu gösterendir.' (A'la/3)

Kadını, erkeği 'en güzel yaratılış üzerine yaratan' ve ona yücelmenin, yükselmenin yollarını öğretendir. Onları birbirinin tamamlayıcısı, örtüsü ve koruyucusu yapandır.

2) Vazifede Farklılık

Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi, fıtratta kadın erkeğe eşit olamayacağı gibi, vazifede de eşit olamaz.

Erkeğe ait vazifeler kadından istendiği zaman ona zulmedilmiş olur. Zira kadının fizyolojik, biyolojik ve ruh yapısı itibariyle, erkekten çok farklı olduğu inkâr edilemeyecek kadar açıktır.

Böyle bir yaratılış farklılığından kaynaklanan bazı hak ve vazife farklılıkları da gayet tabiîdir.

Meselâ; erkek kadına nisbetle daha güçlü ve daha kuvvetlidir. Kadının bu noktada, erkeğin yapabileceği vazifeyi yapması oldukça zordur.
Bu durum, kadın için asla bir eksiklik değildir.

Buna karşılık kadın da erkeğe nazaran daha şefkatli, daha merhametli, daha zarif ve daha duygusaldır. Bu noktada da erkek kadınla boy ölçüşemez.

Her iki cins de göreceği vazifelerin gerektirdiği kabiliyetlerle donatılmıştır ki, gerçek hak ve adalet de işte budur.

Dolayısıyla, erkek-kadın eşitliği değil, kadın ve erkeği ayrı ayrı, kendi fıtratları içerisinde ele alıp değerlendirme en isabetli yoldur.

Evet; kadının yaratılışına ve istidatlarına göre belli vazife ve hakları vardır ve kadın bu istikamette istihdam edildiğinde daha iyi neticeler elde edilebilir.

Nesiller kadın tarafından dünyaya getirilir ve onun tarafından terbiye edilir. Beşeriyete, iyi ferdler, onun feyizli ve bereketli eli ile kazandırılır.

Hele neslin yetişmesi hususunda kadının şefkatle donatılması kadına ayrı bir lütufdur. Bu yönüyle kadın, bütün aile fertleri içinde, saygı duyulacak bir ihtiram abidesidir.

O evin mürebbiyesi, muallimesi, kayyimesi ve huzur kaynağıdır. Erkek onda itmi'nana kavuşur. Çocuk onun şefkatli sinesinde neş'et eder büyür; hisli, duygulu, şefkatli ve sağlam fikirli yetişir.

Eğer o, iffetli yaşayabilmiş ise, onun sayesinde çocuk yozlaşmaktan ve bu gibi çocukların teşkil edecekleri cemiyet de bodurlaşmaktan kurtulur.

Evet, Cenab-ı Hakk'ın, ona bahşettiği eltaf-ı sübhaniyesinin yanında, bazı insanların eşitlik adı altında ona vereceği her şey çok sönük kalır.

Ve eşitlik iddialarıyla ona tanınacak haklar, yapılacak iyilikler, baştan aşağı altın madalyalarla donatılmış bir kişinin yakasına, bir bakır madalya iliştirmek gibi gülünç olur ve hafif kaçar.

Evet Allah (cc), kadına öyle müzeyyen bir elbise giydirmiştir ki, artık bundan sonra onun üstüne giydirilecek her şey sırtına bir çul geçirme, bir semer yükleme mânâsına gelir.

Allah (cc), her hak sahibine hakkını vermiştir. Verirken de onu ne hoyrat hale getirmiş, ne de gülünç duruma düşürmüştür. Bundan öte ona verilecek her hak bir haksızlık ve zulümdür.

Kadın bir iş yapacaksa, bu mutlaka onun, fizyolojik, psikolojik ve ruhî yapısına uygun olmalıdır.

Ona altından kalkamayacağı ağır işler teklif etmenin ve kadını fıtratının dışına taşan işlerde çalıştırmanın ne eşitlikle ne de insanî yaklaşımla alâkası vardır.

Aksine böyle bir davranış kadının elinden birçok hakkını gasbetme mânâsına gelir.

Efendimize ait şu hadis, söz konusu hususu ne güzel ve ne çarpıcı ifade eder.

'Bir ineği boyunduruğa koşmuşlardı. Döndü ve sahibine şöyle dedi: Ben bu işler için yaratılmadım.' Yani bu iş için öküzler yaratıldı.

Hülasa her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Her varlık yaratılış gayesine ve kabiliyetlerine göre istihdam edilmelidir ki, gerçek adalet teessüs etsin.

blogdaky soraglary

blogdaky soraglary nomerleseniz gowy bolardy..

1. musulman erkek hem musulman bolmayan ayala oylenip bilenok.. ika giyilanda iki tarap hem kelimani chowurya ( kelimei shehadet getirya).. yagny bolmalysy shu.. kelimei shehadeti bolsa dine musulmanlar getirya.

2. namazda ayal yarym jemagat bolanok.. bir erkek namaz okanda ymam boljak bolsa, ayaly yzynda durup kylanda eyyam jemagat bolyalar..

şayatlykda bolsa iki ayal bolmaly diyip aydylmagynyn sebabi bolsa biri yadyndan çykarada beylekisi yatlar yali.. hokman 2 ayal diyilenok, iki ayal bolsa has gowy bolya diyip maslahat berilya..

miras paylaşygynda bolsa ayala seretmek şo ayalyn başta kakasynyn, son bolsa adamsynyn borjy.. yagny ayal çagasyny yada adamsyny eklemili diyyan borjy yok.. erkegin bolsa şeyle borçlary bolany üçin ona kop berilya..

3. kabir adamlaryn dini öz isleglerine gora ulanmagynyn netijesimika diyyan..

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

4. erkegin 4 ayala oylenmage

4. erkegin 4 ayala oylenmage haky bar..yone 1 şert bar, yagny hemmesine garşy adalatly bolmaly.. eger adalaty saklap bilmejek bolsa oylenmegi maslahat berilenok, sebabi hasaby kyn.. ayal bolsa name işi bar 4 sany erkege durmusha cykyp.. toba diyin :)))

5. adamlaryn saylawy.. hakykatda din beyle zady buyuranok

6. bılemok

7. talagy erkek kişi berya.. yone nika giyilan wagty ayal erkekden söz alyp bilya, talagy berme hakyny mana ber diyip.. erkek razy bolsa son ayal ayrylşasy gelen wagty talagy berip bilya.. ayal has duyguçyl bolup kabir kynçylyklara döz gelman biler.. şeyle yagdayda talagy berip gitmez yaly bolmagy mumkin..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

bir kitapda okapdym..

bir kitapda okapdym.. üstün pes diyilyan zat yok.. olar birbirini tamamlamak üçin yaradylan yaratıklar :D

yone her kim öz yerini bilse gowy.. erkek erkeligini bilmeli, ayal hem ayaldygyny yatdan çykarmaly dal.. we herkim öz wezipesini yerine yetirmeli..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Molodec :-)"

salamlar

gaty wajyp mowzugyn ustunden basdynyz
bu mowzugy tartyshabilmek ucin ilki bilen oglanlaryn gyzlara
(yagny gelejekdaki ayallaryna) bolan garayshyny bilmeli. Menin Diyyanim
Turkmen oglanlarynyn Turkmen Gyzlaryna bolan garayshy
Meni beyleki milletler gyzyklandyranok
Siz oglanlar aydyn:
- Oylenip zat etseniz ayalynyzy ozuniz bilen den derejede goyarsynyzmy
ya-da elmydama sizin aydanynyz bilen yashar, ozi hic hili pikire eye bolmaz..
Sizin gorushiniz nahili

Quote: Siz oglanlar

Quote:

Siz oglanlar aydyn:
- Oylenip zat etseniz ayalynyzy ozuniz bilen den derejede goyarsynyzmy
ya-da elmydama sizin aydanynyz bilen yashar, ozi hic hili pikire eye bolmaz..
Sizin gorushiniz nahili

Meň pikirim şeýleräk.
Men hiç kimi özümden pes göremok, ýa-da şeýledigime ynanasym gelýär. Men adaladyň fanaty. Eger özüniň adyl we adalatlydygyny, pikir we manyly zatlary aýdýandygyny görkezse, her meselede oň bilen razylaşmaga taýýar. Ýagny şu nokatlarda menden öňde bolsa, beýik bolsa, men özümdenem beýikde görjek aýalymy.
Ýagny bu pikiriniň dogrylygyny görkezip bilen ýagdaýynda. Emma "dogry" her kime görä üýtgeşik zat. Onuň görýän "dogrysy" meňkiden has üýtgeşik bolsa, onda diýmek men ýalňyş saýlapdyryn, sebäbi pikirlerimiz deň gelenok. Bu bolsa, maşgala üçin erbet. Eger ýagdaý şeýle bolsa, meň aýdanym bilen ýaşar. Wessalam. Meň "dogry" wersiýam maşgalaň çäklerinde dogry bolar. Sebäbi bir meselede maşgalada 2 sany üýtgeşik garaýyş diňe maýda we ujypsyz zatlarda bolup bilýär, uly prinsipial temalarda garaýyşlar gapma-garşy bolsa, maşgala deň hukukly we agzybir bolup bilmeýär. Diktatura geçmeli :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

türkmenler musulman

türkmenler musulman bolsa-da..
köp zady yslamy kadalara göra hereket edenok.
men yokarda yslam barda we yslamy kadalara göra hereket edyan diyyan arap yurtlary barada yazdym.
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

"Jennet ejelerin ayaklary

"Jennet ejelerin ayaklary aşagyndadyr."
"Sizin in hayyrlynyz, zenanlar bilen in gowy geçinyaninizdir."
"Ejene gowulyk et. Ejene gowulyk et. Ejene gowulyk et. Son bolsa kakana."
"Gyzy öylendirjek wagtynyz ondan rugsat islan. On dymmagy rugsat beryandigine alamatdyr."
"Ayallary gynandyrman. Olar Alla Tagallan size beren amanatydyr. Olara garşy nazik/yumşak bolun, gowulyk edin."
"Ayalynyn hakyny berjay etmeyanizin orazadyr namazy kabul bolmaz."
"Ayallara dine belent adamlar baha berer (gadryny biler). Ayallary dine erbet adamlar pes görer (gadryny bilmez)."
"Ayalyny uran, Hudaya we Pygamberine garşy geler. Kyyamatda men on duşmany bolarn."

... yaly, Muhammet Pygamberin aydyp geçen hadyslary, Yslam dininde ayallara berilmeli hormaty görkezyar.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • agashka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Wagtym ýok häzir, ýöne

Wagtym ýok häzir, ýöne mowzuk barada Akgül jogaplan bolsa dogrydyr :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bay boww .. Yslamda ayal

Bay boww .. Yslamda ayal hukuklarymy? sol meselani Turkmen ayal-gyzlarmyza aytmayyn son kyn bolar diyip gizlap yordum welin , gyzlaryn yalnys dusunmezligini umt edip aydayaly , yone biur sert bilen : onkilignize galarsynyzda :D .
Bilseniz Yslam dininde ayallan erkinligi gaty uly , ayal are cykyp yekeje zatda ona garsy cykyp bilenok , yagny etjek dal diyip bilenok , olam caga dogurmak , ayal dine sony arine diymage haky yok , yagny "caga dogurup berjek dal" diyip bilenok , galan hemme isleri "etjek dal" diyse ari sona garsy cykmaga haky yok , ana son yaly hukuk berya Yslam dinimiz ayallara , barde ayal-erkek Yslam dinini gowy bilensonlar arap ayallary mes yasayalar , hemme islerini ari adam tutup etdiryaler , ayallary bolsa ciysip aylanyp yorler , yada oydenem cykman ozlerine sereden bolup otyrlar , dogrusy bu meselani oydakilere bildiresim gelenok yogsam kakama , agalamma nebsim agyr :D .
Cunki edil hazirki zamanda , TM ayal gyzlarynyn masgalada bitiryan isleri agirt ulydyr , hic yerde islemayendede oydaki usak isler hem adamy yadadya , dogrusy erkek bolup solan gyrmyldysy yaly edip bilmerin mena , boynuma alayyn.
Ana son yaly , yone sert goyandyrys , seredin gyzlar Yslam rugsat berdi diyip bratoklan sacyny agardayman , asyrlar boyy TM ayal-gyzlarynyn tapawutlanyan taraplary , urus bolsun is bolsun erkekler bilen den durup gayrat gorkezdiler , indam bozayman. Rugsat berileni bilenem parz dal , gaytam yoldasynyza komek etseniz sogap alarsynyz :)
Saglygynyz!

Myrada jogap

Myrada jogap şeýleräk.
Myrat inim, näme bolup ýörow?! Ýa depressiýaň ortasymy? Soňky döwür soraglamalar agyr tarapa agypdyr.
Borda, ahyry gelsin!
Meni hem döwründe Pygamberimiziň Hz. Aişa 9 ýaşynda öýlenmegi azap berýärdi. Men häzirem üstünde köp dursam, gaty kyn ýagdaýlara düşýän.
Seň soragyň ýöne has "aňsat". Men amerikan aýallarynyň ýagdaýlaryny bilýän. "Azatlyk we deňhukuklylyk" lozunglary bilen, bular amerikaň erkeklerinden has kän hukukly. Emma gelde ýagdaýlaryny gör... musulman aýallaryň eýe bolan zatlaryna, agzybir maşgala we gowy erkege, we ýene-ýenelere zar. Barynyň nalynjy şol.
Adamzat käwagt näme isleýänini bilmeýä. Durmuşda hemme zat baglanyşykly. Adamlar hem köp ýatmagy arzuw edýä, men ýaly, hemem BMW i525 süresleri gelýä. Gapma-garşy dälmi eýsem?!
Aýallara aýrylyşmak haky? Gör amerikan aýallaryň halyny. Aýrylyşyp, aýrylyşyp bagt tapypdyrlarmy?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Hehehehe :-)"

Bayram dost, gaty gowy

Bayram dost, gaty gowy zatlar yazypsyn we mende hem gaty uly shubhe emele getiryan temanyn ustunden barypsyn.
Muhammet Aisha atly gyzjagazy 6-yashynyn ichinde oyune akidip, 9-yashanda hem ona oylenendigi akla sygmajak zatmyka diyip men pikir edyarin. Dine bu hem dal, onun shu meselede dine bir yada dort bash bilen dalde onlarcha ayallara oylenendigi menin uchin kabul ederli dal.
1. Khadija/Khadijah bint Khuwailid/Khywaylid - died first
2. Sauda/Sawda bint Zam’a
3. 'Aisha/Aesha/’A’ishah - 9 yrs old, 2nd wife

4. Omm/’Umm Salama/Salamah
5. Hafsa/Hafsah
6. Zaynab/Zainab of Jahsh
7. Juwairiya/Jowayriya bint Harith
9. Safiya/Safiyya bint Huyai/Huyayy bint Akhtab
10. Maymuna/Maimuna of Hareth
11. Fatima/Fatema/Fatimah
12. Hend/Hind
13. Asma of Saba (Sana bint Asma')
14. Zaynab of Khozayma
15. Habla?
16. Divorced Asma of Noman / bint al-Nu’ma
17. Mary the Copt/Christian
18. Rayhana/Raihana/Rayhanah bint Zayd/Zaid
19. Divorced Omm Sharik
20. Maymuna/Maimuna (slave girl?)
21. Zaynab/Zainab the third?
22. Khawla / Khawlah
23. Divorced Mulaykah bint Dawud
24. Divorced al-Shanba’ bint ‘Amr
25. Divorced al-‘Aliyyah
26. Divorced ‘Amrah bint Yazid
27. Divorced an Unnamed Woman
28. Qutaylah bint Qays (died right away)
29. Sana bint Sufyan
30. Sharaf bint Khalifah
Murat ildeshimizing islamdaky kop ayyalygy etimlere, dullara, garyplara yardam yaly sebapler uchin rugsat edilendigini aytmak islapdir. Towratda, yada beyleki pygamberlerin yazgylarynda, Injilde, shol dowurlerde hem olaryn yashan erlerinde etimler, garyplar we dullar bolsada, bu problemany chozmek uchin chykalganyn kop ayyalykdadygyny Huday aytmandyr, munun deregine adamlara etimelere we dullara, gelmisheklere rehimli, merhemetli bolmagy, ellerinden gelen yardamy etmegi talap edipdir.Huday muny talap etmesede kabirler durli yagdaylarda kop ayyally bolupdyrlar, olaryn her biri durli sebapler uchin sheyle yagdayda bolupdyrlar. Bu sebapden Birhudaylyga eyeryan Yahidilikde hem, Mesihilikde hem kopayyallylyk taglymaty one surulmeyar we praktika edilmeyar.
Bayram, senin amerikan ayyallary barada aydyanlarynda hakykat bar, shol yagdaya uchrayanlar hem Hudayn ar-ayal baradaky prinsiplerine eyermeyan we sholar esasynda mashgala gurmayanlarda bolup gechyar.Isa Mesihe ynanyanlaryn ynanyan we praktika edyan zatlary secular jemgyetin ayallaryn denligi baradaky prinsipleri bilen gidyan daldir, gynansakda, secular jemgyetin hudaysyzlyk prinsipleri, bu tayda yashayan imanlylaryn hem durmushyna tasir edyar, bu sebapden mashgala problemalary gaty kop. Hudayn Sozune esaslanan hristian ar ayal gatnashygy hakynda taglymat, dap dessur yorelgeleri gaty gowy we sagdyn mashgala uchin in gereklidir. Bular hakynda men isleseng shu mowzukda, yada ayratyn mowzukda yazyp beyan edip bilerin. Kop adamlaryn yalnyshyan zady, Isa Mesihe ynanyan (hristian) diende, tizden-tiz kellelerine getirjek zatlary, golliwudyn kinolarynda goryan imidjleri, yagny obrazlary, her hili erbetlikden doly jurnallary, websitlary gormekden gelyan pikirleri,menin pikirimche hristianlary sholary degishli etmek we olar hem sheyle prinsiplerde yashayandyr diyen dushunje yalnysh. Hemme amerikanslar hakykat yuzunde Isa Mesihe iman edip, Onun yoly bilen yashamayarlar. Bu yagday her bir taryhy taydan hristian diyilip tanalyan yurtda we jemgyetlerde sheyledir. Munun sebabi hem shol jemgyetlerin bashdaky yurt yada halk doranindaki hudayhon, iman prinsiplerden yyllaryn gechmegi bilen dashlashmagy esasynda we shu gunler hem iman yolunda gezyanlerin sanynyn hak yuzunde azdygy uchin yuze chykan yagdaydyr.
Shonun uchin eger deneshdirme getirjek bolsak, Yahudilik, Injilin bu hakynda taglymatyna, olardaky bash gahrymanlaryn durmushlaryna goz aylamaly we olara esaslanyp, bar bolan mashgala prinsiplerini, ar-ayal gatnashyklaryndaky prinsipleri ara-alyp maslahatlashmaly.

Men detallara giresim

Men detallara giresim gelenok, sebäbi dini jedelleri halamok.
Yslamyň dogrylygyna, meň gözümde, millionlap yşarat bar. We bu din üçin prinsipial tema däl. Meselem, Hristiýanlykdaky "3 we 1" meselesi has prinsipial mesele, eýýäm ol diniň birinji sebäpkäri bolan Hudaý baradaky meselesi. Öýlenmek we ş.m. temasy has ejiz tema.
Ýöne ýokarda sen ýene ýalňyşýaň, olam Muhammet Pygamberden öňküler köp aýally bolmady diýip. Sen gowja öwren öňki kitaplary, kellämden birijigini aýdaýyn - Hz. Ybraýym.
Geleli Amerika baradaky mysalyma. Bu temada hiç kim Hristiýanlygy ýamanlajak bolmady. Bärde deň hukuklylyk temasy. We şol temada öňde giden ýurtlaryň biri hökmünde Amerika görkezilýär. Hakykatdanam, aýallar edenini edip ýörler, hemme zady öz kellesine görä edýäler. Şonda-da bir topary durmuşdan närazy... Sebäp? Sebäbi hem deň hukuklylyk ýa-da eden etdilik=bagtly bolmak ýalňyş deňleme.
PS Hz. Aişe barada gaty kän mysallar, ýazgylar we gürrüňler bar, we olary okap çykamsoň, indi beýle kellämi agyrdanok. Ýöne Şeýtan şu temada maňa was-was berenok diýsem, ýalan aýtdygym bolar. Emma elbetde şeýtan eýdip, ýa beýdip was was bermeli. Meň üçinem, ine şol bir gözenek ekendä...

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ildeshler, menin yazan

Bayram ildesh, senin aydanlaryn bilen ylalashyp bilyan. Chunki aydyshyn yaly mashgala meselesi, Mukaddes Yazgylarda in bir ilkinji taglymat dal.
Emma bu tayda mashgala hakynda gurrun edileni uchin we mashgalada ayalyn roly hakynda gurrun achylandygy sebapli bu gurrunler aydyldy. Dinlere esaslananynda bu yada ol ar ayal gatnashyklary hakynda taglymat, shol dinin esasy gahrymanlarynyn durmushyna layuklykda yada aydyp owredip gechenlerine layuklykda emele gelen.
Men beyleki pygamberlerin kabiri kopayally bolmandyr diyip aytmadym, elbetde olaryn kabiri durli yagdaylarda we durli sebaplerde kopayally bolupdyrlar. Emma bu diydigi bu Hudaydan gelen taglymat daldir diyjek boldym. Chunki Mukaddes Yazgylarda kopayllyk taglymaty one surilmeyar.
Amerikan ayallarynyn azat-erkinligi kabir derejede chakden chykyp mashgalanyn duybunden yok bolmagyna getiryandigi fakt we olaryn kopusinin bagtsyzdygy dogry zat we olar ozlerinin bagtsyzdygyny aydyp bilendigi uchin bu hakynda biz bilyaris. Emma musulman dowletlerinde yashayan ayyallar bagtlymyka? we naderejede olar ozlerinin bagltydygy yada daldigi hakynda aydyp bilyarka? Iki tarapda hem polojitel we otrisatel taraplar bar. Sorag, biz sholar hakynda achykdan achyk gurrun edip bilyarismi, yada nahilidir bir fakt getirilende, biri birimizin agzyny gorky yada bashga zat bilen yapmaga chalyshyarysmy. Menin pikirimche bizdaki hereket edyan ruh parahatchylyk ruhymy yada erbetlik ruhy! Biz her birimiz bu soragy ozumize bermage welin borchlydyrys!

bäý-bä...

diplomat wrote:

Emma bu diydigi bu Hudaydan gelen taglymat daldir diyjek boldym. Chunki Mukaddes Yazgylarda kopayllyk taglymaty one surilmeyar.

Pygamberleriň Allaň taglymatyndan daşary çykýany nirede görlüpdir. Hemme zada öz äýnegiň reňki bilen seretmeli däl. Siz Mukaddes ýazgy diýseňiz, menem Kurany Kerim diýerin. Hiçimizem gymmat ölçeýji mähek daşy däl.

Pygamberleriň Allanyň

Pygamberleriň Allanyň taglymatyndan çykyp günä edeni, kemçilik goýberýänini hali sen onda görmänsiň, muny görmedigiňiň sebäbide Hudaýyň Töwradyny, Pygamberler kitaplaryny, Zebury, Süleýmany, Injili okamansyň. Isa Mesihden başga hemmelerde pygamber bolsada kemçiligi boldy. Isa Mesih gökden geleni üçin tämiz, arassa, kämil ýaşaýyşda ýaşap bildi we kanunlaryň ählisini berjaý edip bildi! Hudaý Mukaddes Ýazgylarda pygamberleriň üstünligini hem kemçiligini hem görkezmekden çekinmeýär we olaryň hemme tarapy ýazylandyr. Bu bolsa ynsan bolup adamyň kämil bolup bilmejegini, hemişede Hudaýyň rehimine we merhemetine mätäçdigini görkezmek üçin edilendir! Eger pygamberleriň durmuşyny öwrenip görseň, olar durmuşyna laýyk gelýän zatlary kada kanun etmändirler-de diňe Hudaýyň Kanunlaryny we taglymatyny öňe sürüpdirler.

ahli pygamberlerin 'ismet'

ahli pygamberlerin 'ismet' sypaty bar, yagny, hic-hili gunasiz.
senin guna diyyanin, kici-girim sawlige meyilleridir, ona-da Biribar rugsat bermeyar.
Isa diydin, pygamber diymedin-ay, Sylap :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ýokarda 30 at dagyn

Ýokarda 30 at dagyn goýupsyň, Sylap, çeşme nireden?! Höwesiňize ýa islegiňize görä köpeldiberýäňiz öýdýän?!

Ynha, yslam tarynyna görä pygamberimiziň ýanýoldaşy bolma bagtyna gowuşan zenanlaryň jemi sanawy:

1- Hz. Hatyja (r.a);
2- Hz. Sevde binti Zem’a (r.a);
3- Hz. Aişe (r.a);
4- Hz. Hafsa binti Ömer (r.a);
5- Hz. Zeynep binti Huzeyme (r.a);
6- Hz. Zeyneb binti Cahş (r.a);
7- Hz. Ümmü Seleme (r.a);
8- Hz. Ümmü Habîbe (Remle binti Ebî Süfyan) (r.a);
9- Hz. Cüveyriye binti Hâris (r.a);
10-Hz. Safiyye binti Huyey (r.a);
11-Hz. Mâriyetü’l-Kıbtiyye (Ümmü İbrahim) (r.a);
12-Meymûne binti Hâris (r.a)

Ilki bilen-ä, görşüň ýaly, 30 däl-de 12;

Ikinjiden, 30-am bolsa, onuň belli bir maksat, hikmet we haýry bar, nädip?! Ynha:

1-Yslamyýeti birnäçe kowumlar çaltlyk bn kabul edýärdiler. Olara mugallymlyk etjek kämil musulmanlar gerekdi, aýratyna, zenanlar üçin bu kyn ýagdaýdy, şoň üçinem her kowumdan bir zenanyň pygamberimiziň maşgalasynda ýanýoldaş bolup ýaşap, yslamyň zenanlar üçin hökümlerini öwrenip, kowmundaky zenanlara bu babatda görelde, mugallyma we ýolgörkeziji bolmak gerekdi;

2- Allahyň ynsanlaryň içinden seçip, "söýgülim" adyny beren, ynsanlaryň we jynlaryň pygamberi yglan eden, dünýäde Allahyň "Emin, Rauf, Rahym" atlaryna eýe bolan, ahyretde "Makam-y Mahmud, Kewser howuzy, Şefaat-y Uzma" mertebelerine eýe boljak Hz.Muhammed Mustapa (SAW) üçin, Yslamyýeti kabul eden haýsy kowmuň serkerdesi ýa ynsany özüniň gyzynyň oňa ýanýoldaş bolmagyny islemez?! Garyndaşlyk bagynyň bolmagyny islemez?! Isläpdirler we bolupdyram;

3- Oňa (SAW) ýanýoldaş bolmak bn, dünýe we ahyretde Oňa ýanýoldaş bolmagy, musulmanlaryň eneleri/ejeleri adyna eýe bolmagy, şol wagtyň haýsy musulman zenany islemezdi?! Isläp, göwnäp gelipdirler we şol mertebä eýe bolupdyrlar, diýmek.

Üçünjidenem, pygamberimiziň köp zenana öýlenmegini nebsiniň islegi boýunça diýilmegi nä derejede dogry?! Eger şeýle bolsa, onda 25 ýaşyna çenli zenanlara gabagyny galdyryp bakmanlygy, 25 ýaşyndaka 40 ýaşyndaky dul zenan bolan Hz.Hatyja(r.a.) öýlenmegi we ol wepat edýänça, hatda, wepatyndan belli bir müddet soňam hiç bir zenany ýanýoldaş edip almanlygy, soň ýene-de diňeje dul zenan bolan Hz.Sewde(r.a.) bn 3 ýyl boýunça ýaşaşmagy munyň tersine aýdyň subutnama we şaýat dälmi?!

Türkçe ýazgy goýmakçy bärik:

Quote:

...
Şayet Hz. Peygamber, bu dönemde birçok güzel kadınla evlenmiş, sonradan onları terkedip daha başka genç güzel kadınlar almış olsaydı, şehvanî hisleri tatmin yolunda ileri sürülen iddialar bir dereceye kadar haklılık kazanmış olurdu. Oysa o böyle yapmamış, tam tersine hayatının son on yılı içinde (53-63) aralarında Ümmü Seleme gibi yaşça ilerlemiş, ve birçok çocuğu olanlar da dahil, aldığı hanımları ileri yaşlarda ve dul olarak almıştır. Meselâ, Hz. Sevde 53 yaşında ve dul. Hz. Zeyneb binti Huzeyme, 5O yaşında ve dul. Ümmü Seleme 4 çocuklu ve 65 yaşında bir dul. Ümmü Habibe dul ve 55 yaşında, Meymune 2 çocuklu ve dul.

Bir başka tarihî gerçek de şudur. Bu hanımlardan eceli gelip ölenlerin dışında hiçbirisinden de ayrılmayı düşünmemiştir.

Gençlik çağı geçtikten sonra nefsanî ve şehvani arzularda gerileme olduğu inkar edilemez bir fıtrat kanunu ve yaratılış gerçeğidir.

İşte Peygamber Efendimizin çok evliliklerini tahlil ettiğimizde karşımıza bu ibretli tablo çıkmaktadır.
...
...
...Şayet Hz. Peygamber, bu dönemde birçok güzel kadınla evlenmiş, sonradan onları terkedip daha başka genç güzel kadınlar almış olsaydı, şehvanî hisleri tatmin yolunda ileri sürülen iddialar bir dereceye kadar haklılık kazanmış olurdu. Oysa o böyle yapmamış, tam tersine hayatının son on yılı içinde (53-63) aralarında Ümmü Seleme gibi yaşça ilerlemiş, ve birçok çocuğu olanlar da dahil, aldığı hanımları ileri yaşlarda ve dul olarak almıştır. Meselâ, Hz. Sevde 53 yaşında ve dul. Hz. Zeyneb binti Huzeyme, 5O yaşında ve dul. Ümmü Seleme 4 çocuklu ve 65 yaşında bir dul. Ümmü Habibe dul ve 55 yaşında, Meymune 2 çocuklu ve dul.

Bir başka tarihî gerçek de şudur. Bu hanımlardan eceli gelip ölenlerin dışında hiçbirisinden de ayrılmayı düşünmemiştir.

Gençlik çağı geçtikten sonra nefsanî ve şehvani arzularda gerileme olduğu inkar edilemez bir fıtrat kanunu ve yaratılış gerçeğidir.

İşte Peygamber Efendimizin çok evliliklerini tahlil ettiğimizde karşımıza bu ibretli tablo çıkmaktadır.

Dördünjiden, durmuş guran zenanlarynyň içinden ýekeje Hz.Aişe (r.a.) toý gyzdy we olam özüniň, ejesiniň we kakasy Hz.Ebu Bekiriň(r.a.) islegleri boýunça Pygamberimizi äri hökmünde kabul edipdi. Medinä hijret edilmänka, 9 ýaşynda diňeje nikah gyýylýar, Medinä hijret edilip, 2 ýyl geçensoň, ýagny, 11 ýaşynda bile bolýarlar. Araplarda 11 ýaşyndaky bir gyzyň, umuman, beden we aň taýdan örän oňat ýetişýänligi hemmämizer mälim bolsa gerek?! Ýaşlarynyň 11 bolmagy olaryň şol ýaşda durmuş gurmagyna päsgel bolup bilmez! Sebäbi, hemme taraplaýyn ýetişen bolýar bu babatda.

Bäşinjiden, bir aýaly (Hz.Zeýnep(r.a.) üçin Allahdan görkezme/buýruk gelýär. Ynha, aýatyň türkçesi:

Ahzab suresi: 37-40 aýatlarynyň türkçe manysy:

Quote:

"(Resûlüm!) Hani Allah’in nimet verdigi, senin de kendisine iyilik ettigin kimseye: Esini yaninda tut, Allah’tan kork! diyordun. Allah’in açiga vuracagi seyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asil korkmana lâyik olan Allah’tir. Zeyd, o kadindan ilisigini kesince biz onu sana nikâhladik ki evlâtliklari karilariyla iliskilerini kestiklerinde (o kadinlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasin. Allah’in emri yerine getirilmistir."

degişli aýatlardan ýene birisi:

"Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babasi degildir. Fakat o, Allah’in Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her seyi hakkiyla bilendir."

Garaz, ýene-de birnäçe sebäpleri aýtsa bolar, ýöne ýokardakylar ýeterlikmikä diýýän.

Sylap, saňa aýratyn ýüzleniş, Yslam dininiň mugallymy bolan Hz.Muhammede(SAW) we Onuň eden sünnetlerine dil ýetirip, şahsyny kiçeltmek bn Yslam dinini peseltjek bolma!
Diliňi/eliňi ontak-muntak urma!
Hz.Isanyň beýikligini hemmeler kabul edýär, siziň bilşiňizdenem has beýik orna oturtýas ony. Gelip bärde pygamberimize şyltak atma!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata ildeş, Muhammediň

Ata ildeş, Muhammediň näçe aýaly bolandygy barada hem dürli maglumatlar bar, hatda musulman alymlary hem bir pikire gelip bilmändirler. Bolýa, eger seniň aýdan 12 sanysyny alanda hem az däl. Bu taýda gürrüň onuň köp aýal alyp almandygynda däl, elbetde başgada pygamberler hem öz döwründe mundan köpräk aýally bolan erleri bolupdyr. Gep, köpaýallyk Hudaýyň taglymatymy ýada ýok? Bilşiň ýaly, Kuran, islam bar bolan öňki bir ýoly ýagny Hudaýyň Yahidilikde we Injildäki ýoluny dowam etdirýär diýen düşünje bar, eger bu şeýle bolsa, onda näme üçin Yahudilikde we Injilde köpaýallyk taglymaty öňe sürülmeýär we ol ýola iman edenler köpaýallygy bu günler hem praktika edenok, emma gelip islam bu taglymaty Hudaýdan gelen taglymat hökmünde görkezýärler we köpaýýalygy goramaga çalyşýarlar?!
Men islam dinin yada pygamberini peseltjek bolamok, islamda bar bolan zatlara, Muhammediň durmuşynda bolan zatlary aýdyp sorag berýärin we olara düşünmek isleýärin, hakykatyň niredegini görjek we görkezjek bolýaryn!

Quote:

Hz.Isanyň beýikligini hemmeler kabul edýär, siziň bilşiňizdenem has beýik orna oturtýas ony. Gelip bärde pygamberimize şyltak atma!

Şeýle diýipde, onuň nämeüçin beýikdiginiň, Injiliň esasy maksadyny ret edýärsiň. Injil üýtgedilipdir, Isa Mesih eýle däl beýle däl diýmek bilen sen hem dil etirmeýärmisiň eýsem, Injili okamakdan ondaky ýazylanlara iman etmekden boýun gaçyryp, Isa Mesihiň esasy buýrugyny ret etmeýärmisiň eýsem?! Injil Isany Halasgär diýse, sen ony diňe bir pygamber ýaly görmek bilen Ony peseltmeýärmisiň eýsem! Bu zatlary diýmek bilen men saňa gaharlanamok, ýada sen Isa şyltak atdyň diemok-da seniň pikirleriňiň nädogrydygyny görkezmek üçin diskusiany dowam etdirdim we etdirýärin! Munuň üçin edýän gürrüňlerimizi syýasatlaşdyryp, soralmaly soraglary soratmajak bolma. Eger kimdir biri şübhe etjek bolsa, garşy çykjak bolsa haýsy tarapa bolanda hem haklydyr.

Amerikanlaryn name nalynjy

Amerikanlaryn name nalynjy bar??
bir tarapda, islanini edip bilmeyan musulman,
beyleki tarapda, islanini edip yöran amerikan.
şunun haysysy şat bolar durmuşyndan.
2njisi yagny erkin bolany, name etse hem öz islegi boyunça, öz razylygy boyunça edyar.
emma beylekinin, razyçylygy dinlenilip hem durulmayar.
ayrylyşmak meselesinde:
name ayrylyşmak şeyle erbetmi??
onuşyp bilman bile yaşanyndan, öz islegin bn ayra şat yaşanyn gowy dalmi??
ayrylyşandan son, bagt tapsyn-tapmasyn, yene-de öz islegi bn edyar ahyryn.
birem şol onuşmayan amerikanlaryn, zor bn saklanylandygyny pikir edip gör, şonda bagt tapar öydyanmi?
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Musulmanlyk gowy derejede

Musulmanlyk gowy derejede ýaşalanda, adamyň ruhy durnuklylygy, bir ymtylýan zady bolýar. Arkaýyn bolýar, bagtly bolýar. Gowy musulmanlar oňuşybam ýaşaýar.
Seň "azat we erkin" diýýän amerikanlaryň ýaman indiwidualist we egoist. Diňe özleri kellelerinde. Näme üçin näme edýänleri belli däl. Aý gelseň gowy bilersiň.
Men jedeli goýýan.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gurhandan kabir

gurhandan kabir setirler:
hadisler,n hemmesi dogrymy dogry dalmi belli dal, şon üçin barik hadislerdan goyasym gelenok, göni gurhandan goyasym gelyar. namede bolsa, gurhan üytgemandir.
nisa 3:
Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.
nisa 11:
Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder.
nisa 34:
(Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

şu yerden seredip bilersiniz: diyanetin meali:
http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4

_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

şuňa başga biri jogap

şuňa başga biri jogap bermese, men soň jogap bermekçi, enşallah.
häzir däl.
Ýalňyş düşünmek, ýaşňyň ýorum bolup bilýär beýle mowzuklarda.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

jogaplar:

Jenap-Che wrote:

nisa 3:
Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.

Ýokarda Akgül oňat jogaplapdyr bu babatda, ýöne umumy manyda 4 aýala öýlenmek barada men esasy mowzukdakylaryňa aýratyn sitata bn jogap bermekçi, enşallah!

Quote:

nisa 11:
Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder.

bunam esasy mowzugyňdaky soragyň üçin jogaplamakçy.

Quote:

nisa 34:
(Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Bulam şeýle, ýöne aýat bar bärde, şoň üçin bärde jogaplaýyn:

Aýatyň başynda görşüň ýaly, ädim-ädim maslahat berilýär, ynha:
1-"(Maşgala borçlaryny ýerine ýetirmän) size garşy bolan zenanlara öwüt-ündew beriň!...";
2-bu bolmasa onda "...düşeklerinde ýalňyz goýuň!...";
3-bulam täsirsiz bolsa onda:"...bular peýda etmän, mejbur bolsaňyz, olary sähelçe uruň!
Ýöne aýatyň soňam bar, ynha, seret:
"Eger size boýun bolsalar, onda olary ynjytjak erbet zatlara ymtylmaň! Şübhesiz Allah azymdyr, örän beýikdir! "

3-däki ýazanym üçin bir bellik hem ýazmakçy:
"Sähelçe uruň!" diýlen ýer üçin, "maýyp-müjrip ediň, gözlerini gögerdiň we ş.m." diýlen hijem, asyl-a, zenanlaryň ýüzüne(kellä) urmak gadagan. Düşünäýjek ýagdaýda azajyk siltemek hem sähelçe urmaga girýär, iň amatlysy hem şol bolar pikirimçe! Bulam fetwa görä, takwa görä bolsa, urmazam, sökmezem!

Eger "näme üçin zenanlar şeýle edenok, erkekler edýär?!" diýseň, onda Yslam döwletlerinde, umuman, erkekleriň maşgalabaşy kabul edilýänligini, ýalňyşan wagtlary hem zenanlaryň(ýanýoldaşlarynyň) degişli jogapkär guramalara ärlerini şikaýat edip, düzetme haklarynyň barlygyny aýdaýyn! Muňa mysal, sen öýlenseň, aýalyň adaty zatlary etmän, saňa garşy bolsa, meselem, nahar bişirmän, çaga seretmän, eşikleri ýuwman we ş.m. etmän gezse, sen näme ederdiň?!

Quote:

Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Goluňam geň eken-aý bolsa-da :) Açan blogyň bn kybapdaşrak ekeni :)
Goluňy näçe wagtdan üýtgedip durýaň-a we nämä görä?
Garaz, has gowurak gol tapsaň amatly-laý maňa görä-hä, meselem, Magtymgulyň setirlerinden :)
Bu diňeje meň pikirimdir, soň gargynyp oturma:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Diplomat bilyanmi name ): ?

Diplomat bilyanmi name ): ? YETER INDI BES!
Sen aklyna sygyamy ya sygmayarmy mohum dal , kime dil yetiryanin barada pikir et , hazirki zaman Yslam alymy Ahmet Didata tohmet atdyn , gecirdim , seret Pygamberimiz Muhammet (S,A,W) e dil yetirilen wagty men hormatymy ,edeniyetimi tutus ozumi yitiryan , sen su isthar etmekligine cak goyup bilyanmi yada yok , Pygambermiz name edendede YALNYS DAL , bilsen adam dorap yalnysmayan adam yok hemme adam yalnysyar , yalnysmzalyk mumkin dal , elbetde pygamberlerem adam , sonun ucinem pygamberler hem yalnysyar , DINE Muhammet (s.a.w) YALNYSMAYAR, yeke tak ol , sona gorade kyyamat guni bize sepagat edip biljek hem onun ozi , beyleki pygamberlerin hemmesi azam bolsa yalnyslyklary boldy son ucinem olar ummata sepagat edenoklar , yone ozleri subhesiz jennetdedirler.
Pygambermiz Muhammet (s.a.w) bolsa hemme hereketlerini duzedip durdy (yalnysan wagty) , pygamberimiz kicijekka Aly (r.a) bilen dasarda oynap yorka , Allan emri bilen , Jibril (a.s) gelip Pygambermizin dosuni yaryp , yuregindaki seytanyn payyny yuwup-arassalap gitdi , bir gunem pygamberimiz oban dasynda goyun bakyp yorka , obadan aydym-saz , ayal-gyz sesleri gelyardi , pygamberimiz kicijek bolanson ol ses bilen gyzyklanmak ucin oba gaydyp sagalan bolyan yere yuzlendi , bir depeden gecenem soldy , sagalan yeri gorunip-gorunmeden Alla tarapyn pygamberimiz ozunden gitdi , sebabi ol yerde yarym-yalanac ayal-gyzlar tans edip yordiler , Alla'tagala bolsa Pygamberimizin olazry gormegini islemedi we ony casyrdy , bir mahaldan oyansa , sagalan gutaryp ol yerdaki ayal-gyzlaram dagapdyr.
Pygambermizin Ayse enemize yas wagtynda oylenmeginde bir yalnyslyk bar bola Alla'tagala ony etdirmezdi , madem Alla'tagala sony saklamadymy hic-hili yalnsylyk yok , name ucini hem yok neylekisem , Alla'tagala bir zat etdimi name ucini soralmayar.
Onsanam Arap yurtlerynda gelde bolup gor bulan gyzlary nace yasynda yetisyar onsan gozun acylar.
Pygamberimize gelse mende sypayclyk , adamacylyk , yuwaslyk bolmaz ildes , gayrat et ozune garsy bir ocli gazanmajak bol , yogsam sylag yok , PYGAMBERMIZin edyan hereketine "aklyma syganok" diyen bolup kimow sen , sabyrym doldy indi , hemme zada tayyar men , men hic kime yigrenji bolmakdan cekinemok , Pygambermize gelse yigrenjem bolaryn , name bolmalam bolsa bolaryn , sen caginden gecyanini bilyanmi? name bardakiler Pygambere dil yetirder derejede binamysdyr oydyanmi ? gazabyma ducar bolma , yogsam hakynam bolmaz hukugunam , seni kop syladym , yenede sylajakdym , yone sen Pygambere gelip yetdin , YOOOK , Pygambere gelende men sana sypaycylyk etsem yalnysyan , eger sen su sozleri oz aklyna aydyan bolsan , eger kellan zadyn uytgan bolsa , elbetde yenede gecirerin , yone bilip aydyan bolsan , ullakan bir urga garas , Pygambere bir zat aydsan , yzyndan delile , sypaycylyga , hak-hukuga garasma! Pygambere gelse hemme zat men yanymda bir kopuk. HENIZEM GIC DALKA YALNYSLARYNY DUZELTMEGE CALYSARSY DIYIP UMYT EDYAN.
Dortden kop ayala oylendi diyenin barada bolsa ,sol wagtlar Yslamyn duybi tutulyan wagtlary , Yslamy dikeltmek ucin urus-soweslerin , gan dokulsiklerin wagtydy , enceme erkekler sowese gidip wepat boldylar yzlarynda bolsa , enceme ayllar dul , enceme cagalaram yetim galdy , o dowurler guraklyk yyllary , sowes bolmandada aclyk yetikdi , sowesde arleri olup ustesinede ac galan cagalary name etjek taslajakmy? , Pygambermiz bolsa hemmamizin bilsimiz yaly yaradylanlaryn icinde in bereketlisi , elbetde Alla'tagala ol ayallara oylenmegi buyurdy , olara goz-gulak bolmak ucin , yogsam solaryn icinde , jynsy gatnasyklardan wagty gecen garrylary hem bardy , sol ayallara hic kim yurek edip oylenmezdi , ozuni goyda goray 70-80 yasly ayala oylenermin?
Olaryn icinde yaslary bardy o name ucin? sebabi araplar aralarynda tireparazlyk osupdi sol wagtlar pygamberimiz bolsa tirelerin icinde in pes gorup , kemsidilyan tirelerden oylendi , cunki beyleki pakgaryp yoren tireler bilsin hemme tiredakiler hem adam hemmesinede den goz bilen bakylmagyny bildirmek ucin oylendi , yogsam beyleki araplara bir kemsidilyan tiran gyzyndan oylen diysen etmezdiler , pygambermiz oyleni , gorelde bolmak ucin.
A kabir tireler bilen bolsa arany sazlamak , olara Yslamy yetirmek ucin bir yol edinmek ucin oylendi.
12 ayala oylenmeginin her birinde hikmet bar , elbetde Alla'tagala pygambermize ol ayallara den seretmek ucin , yeterlik derejede bedeni taydan hem , soygi taydan hem , adalat taydan hem gerek bolan mocberini berdi.
Gepin gyzgasy Pygamberimizin HIC hereketinde YALNYSLYK YOK.
Alla'tagala yok diydimi bes , cintgap oturmak gerek dal.
Bolyalay kellam agyrya bolyan zatlara. Yazjak zatlarmy tertiplap yetisemok.
Pygamberimiz hic kimin edip biljek bir kyn zadyny edip bilpdir , janyna berkella diymekden gecen , oz keypini gozlap yoren yaly gurrun etme , sol isleri beyleki pygamberler basarmady , edil son ucinem Muhammet (s.a.w) pygamberlerin in fadyllysy.dsafwsfeaetfgewratgeartgergafgxsd........................):

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

biderek özüni

biderek özüni köseme,
kanun diyilyan zat bar, şol kanuna garşy gelmanden sonra, sen hiç zat hem etmage hakyn yok.
kanunda yagny türkmenistanyn konstitusiyasynda, "muhammet pygamber, yalnyşmayar, ona "yalnyşyan" diymek bolanok" diylen zat hem yok.
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Ketjallyk...

Myratjan yerinde bolsam ketjallykdan el çekerdim. Belki sen ynanmayan bolup bilersin, Hz.Pygamber(sav)i inkar edip bilersin, emma ynanyanlaryn barlygyny unutma.

Kanunda yazmasa-da ynanyanlary(ynanmayanlary-da) ynjatmaga hiçkimin haky yok.

Dogry her pikirini erkin aydyp bilersin, bu demokratiya ynanyan her köpçülikde şeyle. [b]Şol sanda erk berildi diyip başgalaryny ynjytmak welin demokratiya sygmayar.

Konstitusiyany referans görkezsenem şeyle, sebabi demokratiya tarapdary konstitusiyalarda hem yokarda yazylandan başgasy ündelmeyar.

Şahsym adyna aytsam edyan herekedin Daniya'daky karikatura wakasyndan zerre tapawydy göremok.

Hangi güzel yüzki toprak olmadı,
Hangi ceylan gözki yere akmadı...

put on a happy face:)

sen birinji sözleminde

sen birinji sözleminde göni mana "ketjal" yaly kemsidiji sözi ulanyp ynjytdyn.
şu blogyn hiç yerinde muhammet pygamber ynjydylmady. ynanyanlara bir zat diyildimi? indi name pygamber barada hakykatlary yazmagam, ynjytmak bolyarmy?? diplomadyn diyen zady : "akla sygmajak zatmyka diyip men pikir edyarin." , gowyja ünslije okasanyz, "men pikir edyarin" diyyan sözü, görersiniz yagny, şol hereket, diplomada göra akla sygmajak zat. özem şeyle pikir edyan. munyn niresinden ynjydyldy diyip çykaryanyz. "düşüner yaly dal."**
daniyadakylar karikatura çekdi, a men hazir karikatura başlamok.

** "düşüner yaly dal" diyenim üçin hem , kemsitdin diyip çykarayman :) , men düşünip bilemok diydigim şul.
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Göwnüne degen bolsam bagyşla...

Ketjal sözünin bir ynjytyjy tarapynyn barlygyny bilemok. Şol sebapli menin yazan tankyd dozaly yazgym mana yazylan bolsa ynjynmazdym, ynjynjak bir sebap hem göremok.

Emma göryan welin ynjynypsyn, ynjydanym üçin ötünç sorayan, bagyşla

put on a happy face:))

Oglanlar Arap gyzlarynyn

Oglanlar Arap gyzlarynyn 9-yasda nahili bolyanyny goresiniz gelse gelinow , maslahat beryan , gorseniz hemme subhelernize nokat goyyanyz.

Onsan ol kanun kyyamat guni

Onsan ol kanun kyyamat guni ikimizi otdan alyp galarmyka?
Su wagt birinin ejesine el-dil yetirilse kanun bir zat etmezlika diyip durarmy? Menem kanuna garsy hic zat edemok , yone kanuny bozyanlara garsy goresyan , name kanunda Pygambere dil yetirip , musulmanlary kemsitmeli diyen yeri barmy haysy statya ol? birinji sol kanun yoredilsin ki sol kanuna garsy basga bir kanun tapmarymyz yaly.
Onsanam bir hristiyan gelip , dinime shikes yetirjek bolsa , kanunyn innnn agyr azabyna ozumi dozmekden cekinmeyandigimi yatladasym gelya!
Watan-halk dine Yslam bilen bagtly yasar , watanymy-halkymy soyenim ucin Yslama shek yetirdesim gelenok.

dil yetirmek başga zat,

dil yetirmek başga zat, Muhammet pygamberin durmuşyndan kabir zatlary aytmak başga zat.
Diplomat, Muhammet pygamberi garaladymy, yok zady bar edip kemsitdimi yada başga erbet söz ulandymy??
dineje, naçe ayalynyn bardygyny we 9 yaşda Aişa bn öylenendigini yazypdyr.

_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

goysana agam! sahel ulanara

goysana agam! sahel ulanara bir zat tapsa derrew kakdyryp başlayar.. üstünden prikol diksek dikip oturmaly welin olary kemsitmek yaly aladamyz yok.. men pikirimçe siz yene bir gezek okap görün.. :D

Salam Sylap! Men sana yene

Salam Sylap! Men sana yene bir zady aydyp geçeyin.. Senin Mesihi egindeşlerin arasynda oturyp turup, olar bilen söhbetdeş bolup sonam yene barik gelip çyrşamagyn kabul edilip bilinjek zat dal.. Yazyan zatlaryn edil Amerikan ya da Yewropa zehinli Yslam duşmanynyn yazayjak zatlaryndan parhy yok.. Men seni türkmen diyip bilyadim welin indi ondanam şüphe edip başladym diysem yeridir. Sebabi oturan yerinden atyp tutmak ansatdyr. We sen onam diysen onat bejeryan. Syn edip gören bolsan senin diyyan zatlaryna we düşünjelerine öran giniş toleransly hormat goyulyar. Sen bu zatlaryny yazyarkan kellanden name geçyar biljek dal welin.. yöne menden sana maslahat.. bu yerinin myhmanlary ya da ulanyjylarynyn aglabasynyn nahili kitaphana baylygynyn bardygyny pikir edip, üns berip gördünmi? Eger sen 10-15 yyl dagyn ön bu zatlary aydan bolsan sana gulak gabardan bolup bilerdi.. Olam senin yene ukybyna bagly.. Emma indi diysen gija galdyn.. Köp kişinin gözi açyk.. Senin atjak bolyan pitne tohumyndan köpüsi habarly.. O soraglary önler okamda diysen gen galypdym .. sebabi bu soraglara da büdrap imany yranjak adam barmyka diyipdim.. Emma welin men yalnyşypdyryn.. Bor la..

Sana bir zat yatladayyn.. Sen bizin düşünjelermize hijem hormat goyanok.. Şo samrap yörsün .. We aydyan zatlarynda da bir by gyra bir o gyra uryan gamini.. Yazyan zatlaryny üns berip yazmagyny juda başaryp bilmeyan bolmasanam yazmazlygyny (p)ak yürekden hayyş edyarin.. bu gidiş bilen hijem yol alyp bilmersin... Kabir zatlary yene de agzap seninem göwnüne degip oturmayyn.. bolmasa Mesihiligin nahili yöreyanligini (günümizde) köp kişi öran onat bilyar.. sen o gürrünlerinem aylap oturma..

way bu tmolimpiada nahili

way bu tmolimpiada nahili bolup baryaray? onler yna shu adrese gir gyzykly zatlar bar diyyadim indi welin birine adres bermage cekinyan munyn giryan zatlaryny diyerler diyip, barisi bashga dine cekjek bolmaklyk ya yene shuna menzesh zatlar bolup baryar, gayrat edelin menem gowy goryan dini temalary yone gaty kan birden acmalyn bulashyan,

PS ozumem acyadym kabir dini temalary yone shu wagt bulashyar kan dini tema acylyp,

şu menin açan temam şu

şu menin açan temam şu tema barada ilkinji blogym, yöne yslamy temalary sanap görsen, dineje ata aganky, 30dan geçyandir.
yagny, olaryn yanynda bujagaz wijjikke.. :D
________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

sen

sen acanyna diymedim obshiy manyda aytdym, izwini gonune alan bolsan, yone kan bulashyk gidyar shu wagt acylan hemme dini temalar, her tuysli zatlar yazylyar,

Jenap-Che senin golyn namani anladyaray, birhili dushunemok name diyjek bolyanyna

Gep yazylsynyn tagbiri meni

Gep yazylsynyn tagbiri meni gyzyklandyranok , meni gyzyklandyryan zat adamyn sonky maksady , maksat bizi oz ynanyp, iki dunyamizi ona tabsyryp , son bilenem otdan halas boljak bolup yoren adamymyzda bir shubhe goymak, ondan yuz dondurmek dalmi eysem? name adam hemme kisa iki dunyasini yananyp bilermi? saylap-secip birine gol berensonam ol adamdada bir gep bar, bir hilirak hereketleri bar bolsa , nadip ona gol berjek? biri ejesine ynanyar , gelip ejen eytdi-beytdi diyseler nader? eytd-beytdi dalde , ejen su hereketi kan akyla syganok" diyen yaly gurrin edilse adam name jogap berer oydyan "ay bolup biler , mumkin" diyer oydyanmi?
Yeri gelende dinimizde Pygamberimizin orny ene-atamyzdan onde duryanyny yatladasym gelya. Alla , pygamber , eje ,kaka ....
Bir gun pygamberimiz Omar (r.a) dan sorady: " in gowy goryanin kim?" aytdy " Alla'tagala" sorady "sonra kim?"
aytdy " ejem-kakam " sorady "sonra kim?" aytdy " sen ya Resulalla " . Pygamberimiz aytdy "bolmady" . onda Omar (r.a) aytdy "Alla , son sen , son enem-atam ya Resulallah" diydi , Pygambermiz aytdy "indi boldy".
Su gurrindeslik gidip durka yanlarynda beyleki sahabalar hem bardy , Yslam dininde Pygamberin ornunun niredeligini bildirmek ucin , pygamberimiz yorite gurnady bu gurrindesligi.
Musulman hokmunde , Turkmen hokmunde masgalan abrayy diyilyan zady nahili goryan bolsan bil ki Pygamber masgalandan hem onde.
Her bir Musulmanyn , Turkmenin oz ar-namysyny goramaga haky bardyr , has dogrusy borjudyr, ony haysy kanun gadagan edyarmis?
Kaska kanun-duzgin-tertip 100 % yerine yetirilyan bolsady, onda bizem namysymyza degmay gardas gayrat et diyip yormezdik , so eden-etdilik bolany ucin biz gornmaga mejbur bolyasda , name ucin biri basga birinin namysyna degende gadagan dalde , namysyna degilyan goranmaga calysan wagty gadagan bolyaray? yalnysmasam kanunam beyle diyan dal bolaymasyn? Kanun bardyr diyip basgalaryna name diysen diyibermeli, gaytargy berjek bolandada , gadaganmy , hk.. biza dusunyan daldiris.

monte kristo yokarda

monte kristo yokarda hadisleri goyupdyr:
menem goyayyn:

'Uğursuzluk üç şeyde vardır; Karı'da, ev'de, at'da.'
'Benden sonra erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadim.'
'(Namaz kılan kimsenin) önünden köpek, ya da eşek, ya da domuz, ya da kadın geçerse namaz katledilmiş olur.'
'Bir erkeğe karısını ne nedenle dövdüğü sorulmaz.'
'Kadınlar aklen ve dinen dun (eksik) yaratıklardır.'
'Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar.'
'Kadınlar arasında saliha (iyi huylu) kadın, yüz tane kara karga arasında ala karga gibidir.'
'Bana Cehennem halkı gosterildi; çoğunluğu kadınlardı...'
'Kadınlar tarafından yönetilen kavimler iflah olmazlar.'
'Kadın eğe kemiği gibidir; onu doğrultmak istersen kırarsın, onu kendi haline bırak ve eğriliği ile ondan faydalanmaya bak.'
'İşlerinizde kadınlarla meşveret ediniz; onlar bir iş böyle olmalı dediği zaman, doğru olması için aksini yapınız.'

_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Cheshmeler? Buhari?

Cheshmeler?
Buhari? Muslim?
PS Yokardaky yazilanlar yalnyshmy name? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

daş etdiň

Bayram daş edýäň-aý, dost. Maňa nähili telpek goýmalydygyny öwretsene, men täzeräk bärde...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "test"

Yazgyn sonunda "telpek goy"

Yazgyn sonunda "telpek goy" diyip bardyr, shona basaymaly!
PS hosh geldin
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Niyet?!

Myratjan ilki bln niyetini ayan beyan ayday;
niyetin dogrydanam Yslamda zenanyn ornyny öwrenmek/öwretmekmi ya-da Yslamy bu mowzuk üstünden yençmekmi?!!

Senin yazgylaryn esasynda maglumat bermekden beter okyjylarda anti-islami bir duygy döretmek görülyar. Ullanyan tonun, guryan sözlemlerin... yzarlap otursan hemmesi yokardaky netija baryar.

Yazgylaryndaky Arabistanda zenanlara maşyn sürmek gadaganlygy, "H.Muhammet(sav) yalnyşyp biler" manysyndaky setirler... yali düypgöter nadogry we asylsyz faktlardan söz edip hem otyrjak dal.

Üstesine yazyanlaryn köpüsinde-de referans yok.

put on a happy face:))

Kichijik statistika

Myrat uchin gyzykly statistika.
Ine sen ayal-gyzlar barada alada edyan, hamala biz, ya-da Yslam, olary pes goryarmish. Yone in gyzykly zat, dunyade Yslamy kabul edyanlarin aglabasy... ayal-gyzlar. Youtube, google... nireden gozlesen gozlay. Ya ayallar sheyle peseldilmegini isleyandir oydyanmi?
Kabir yagdaylara dogry dushunmeli we dogry tarapdan seretmeli. Negatiw gozlesen, her sozlemden tapsa bolyar
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ildeshler, menin yazan

ildeshler, menin yazan zatlaryma kabir ildeshlerimizin gaty gaharly chemeleshmegi meni alada goyyar. Bilshingiz yaly men yazgymda hemmelere belli bolan faktlary aydyp, sholaryn meni biynjalyk edyandigini bildirdim. Eger onki pygamberler hakynda hem faktlar bar bolsa we olar mana birhili eshidilse men olar hakynda hem sheyle diyip bilyan we sheyle sorag berdim hem. Isa Mesihe bolan garshy gurrunleri alsan er yuzunde gaty kop, emma bulara chemeleshmek bolsa agresia, gahar we yigrench bilen bolmaly daldir. Mysal uchin tazelikde chykan Da Vinchi Code kitaby we filmi, Isa Mesih oylenmedik bolsada, ony oylenene chykarmagy we bashgada faktlara esaslanmadyk zatlary aytmagy. Muna garshy chemeleshme-de Isa Mesihe ynanyanlar oz reaksiyasynyn munun garshysyna akylly bashly debate, kitap yazyldy, makalalar yazyldy we olaryn faktlara esaslanmayandygy adylyp gurrunler alnyp baryldy. Bu sebapli ol kitaby yazan adamy yigrenip, ony oldurmegin kuyune hich kim dushmedi. Ondan bashgada yadynda bolsa, Isa Mesihe iman edyanlerin kitaplaryna bolan garshy gitmeler gaty kop, olary yalan, uytgedilen, hatda ichinde porno yazylan diyip garalamalar hem boldy, eger gaharlanmaly bolsa, bu kimdir bir shahsyete dalde Hudayn Sozune, imanlylaryn iman cheshmesinin garshysyna edilyan gurrunler yaly, emma menin reaksiyamda, yada nahilidir bir Isa Mesihe iman edenin reaksiasynda agresia boldymy, yada sen shyele yada beyle pikir etsen sana erbet bolar, men muna chydaman we sh menzeshler aydylyp howp salma edildimi, menin bilshime gora men tarapdan sheyle zatlar bolmady. Her hili garshy gitmeler bolanda men olara belli bolan faktlar bilen jogap bermage chalyshdym. Men eger Huday Sozi diyilyan kitapda yada pygamberin durmushynda bir menin ynsabymyn kabul edip bilmejek zadyny gorsem men elbetde sorag beryan we ichimden birhili bolyan.
Mysal uchin Dawut pygamber, bashga birinin ayalyna gozi gidip, shol ayal bilen zyna edip, sonra bolsa gunasinin ustini yashyrjak bolup we shol ayala oylenjek bolup ol ayalyn arini oldurdendigini okanymda men elbetde birhili boldum we birhili bolmaly hem. Elbetde sonra Dawut bu eden ishi uchin Hudayn jezasyny alyar, eden gunasine toba edip Hudayn onunde aglayar. Kawagt name uchin Huday sheyle wakalary hem Mukaddes Yazgylarda aydyp gechipdir diyip pikir edyarsin, munun sebabi bolsa shol ynsanlaryn durmushyndan owrenmek,olaryn goyberen kemchiliklerini goybermezlik, olaryn ustunliklerinden owrenmek we sh.m maksat uchin Huday sheyle edipdir.
Men gaharyn, gahar bilen chemeleshmani yazgaryan. In erbet zat bolanda-da, biz gahar we yigrench bilen gaytargy bermeli daldiris. Isa Mesih sheyle diyipdi, "Kim senin bir yuzune ursa, beyleki yuzuni hem tut. Yamanlyk edene yagshylyk et. Seni yzarlanla uchin hayr doga et" diydi. Men bulara esaslanyp yashamaga chalyshyaryn.
Hakykat aydylanda birinin agzyny gorky salmak arkaly yapmaga chalyshyanlara bolsa oz hereketleri hakynda oylanmaklaryny maslahat beryarin! Chunki Huday "Och meninkidir, temmisini Men bererin!" diyyar. Her bir ynsan eden ishi uchin Biribaryn onunde jogap bermeli guni geler!
Elbetde menin aydan hakykatym kimdir birinin gownuni agradan bolsa, onda gownuni agradanym uchin gynanyan! Menin maksadym birinin gownuni agratmak daldi, achykdan achyk diskusia alyp barmak!

Senin hakykat diyip aydyan

Senin hakykat diyip aydyan zatlaryny biz tohmet diyip kabul edyas , sonda name? bizin oz ynanyan hakykatymyz bar , sona ynanyas senka ynanamzok , sonun ucinem sol hakykata dil yetirdesimiz gelenok.Hacan biz senin dinine degisli bir zat aydyp su bizin aklymyza syganok diydik?
(Aslynda aytmaly bolsa sizin dininizin hemme zadam aklyma syganok) yone sondada biz hic kimin gownune degemok , ynanyp yoren zadynda bir sek-subhe goymaga calysamok.Sonun ucinem oz etmeyan zadymyzy ozumize edilmegini islamizok.

Gurban ildesh, elbetde her

Gurban ildesh, elbetde her kime ozunin hakykady bolup biler we ona ynanyp biler. Bu diydigi men oz dushunjami aytmaly dal, yada sen menin aydyanlarym hakynda suyji bolsun ajy bolsyn aytmaly daldir diyildigi daldir. Menin imanyma shek-shubhe salmak nieti bolmasada, sheyl eshidilyan gurrundeshlikler, diskussiyalar Isa Mesih hakynda hem, Injil hakynda hem Mukaddes Yazgylaryn beylekileri barada-da kop gezek durli yagdayda gurrun edildi, men ol gurrunler uchin gaty gormedim we gaharlanmadym we gaharlanjak dal. Eger fakt bolsa, onda men kabul etjek, eger fakt bolmasa yada meni ynandyryp bilmese onda men ynanjak dal. Kimdir birinin hakykaty dogry bolsa, ony goramak gerek dal, bilshin yaly biz Turkmenlerde atalar sozi bar "It uwrer, kerwen gecher". Eger kimdir biri hakykaty nadogry ere yamanlayan bolsa, ol yamanlyk hakykata tasir edip bilmez. Eger diyilyan gurrun hakykat bolmasa onda ol gorasakda goramasakda oz ozunden tasirsiz bolar.
Bu sebapden, Gurban, gaharlanma, mumkin bolsa parahatchylyk bilen diskussiyalarymyz dowam etdireli, mumkin bolsa in kyn soraglary hem biri birimize berip bileli, ozumizde shubhe bar bolsa, birhili bolyan erimizde hem achyk aydyp bileli!
Sana Hudaydan ahli yagshylyklar arzuw edyarin! Gownuni ynjydanym uchin bagyshla!

jogaplar:

Jenap-Che wrote:

salam

Waleýkim salam! Oňatmy ýagdaýlaryň?! Okuwlaryňam,.... :)

Quote:

yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

Ýok, beýle däl, ynha, subuty:

Akgül wrote:

...üstün pes diyilyan zat yok.. olar (birbiriniň ýetmezçiliklerini) tamamlamak(doldurmak=ýamamak) üçin yaradylan yaratıklar(mahluklar=halk edilenler) :D

yone her kim öz yerini bilse gowy.. erkek erkeligini bilmeli, ayal hem ayaldygyny yatdan çykarmaly dal.. we herkim öz wezipesini yerine yetirmeli.

berekellah, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: *musulman erkek

Quote:

*musulman erkek musulman bolmayan ayala öylenip bilyar, emma musulman ayal, musulman bolmayan erkge çykyp bilenok, diylip bilinyar..

Musulman erkek kitap ählinden bolan zenanlara(hristiýan, ýahudi we hanifler) öýlenip bilýär, sebäbi, özüniň dinini(Yslam) zenanyň täsirinde galyp üýtgetmez, umuman. Musulman zenanda, umuman, ýagdaý beýle bolmansoň, muňa rugsat berlenok, diňeje musulman erkekler bn durmuş gurmaga rugsat berilýär dini tarapdan.
Bu jogap ýeterlikmikä diýýän bu babatda.

Quote:

*köp yerlerde ayalyn yarym adamdygy, meselem namazda, bir ayal yarym jemagat bolup bilyar. yada şayat tutulanda 2 ayal, bir adamyn yerine geçyar..
miras paylaşylanda hem ayala az berilyar, erkege köp.

Ýarym kabul etme aýaly, sebäbini Akgülem ýazypdyr, ynha:

Akgül wrote:

2. namazda ayal yarym jemagat bolanok.. bir erkek namaz okanda ymam boljak bolsa, ayaly yzynda durup kylanda eyyam jemagat bolyalar..

şayatlykda bolsa iki ayal bolmaly diyip aydylmagynyn sebabi bolsa biri yadyndan çykarada beylekisi yatlar yali.. hokman 2 ayal diyilenok, iki ayal bolsa has gowy bolya diyip maslahat berilya..

miras paylaşygynda bolsa ayala seretmek şo ayalyn başta kakasynyn, son bolsa adamsynyn borjy.. yagny ayal çagasyny yada adamsyny eklemili diyyan borjy yok.. erkegin bolsa şeyle borçlary bolany üçin ona kop berilya..

-namaz barada Akgüliňki aňry ýany bn ýeterlik pikirimçe.
-şaýatlyk barada bolsa, ýene oňky boljak, ýagny, ýatkeşlik we 2 bolmagynyň has amatly boljagy. Goşmaça: zenan maşgala erkeklere görä has duýguçyl bolýar, nebsi agyryp, ýüregi awap, goldaw hökmünde gowy zatlary hem aýtma ýagdaýy bar, 2 bolmagy şoň üçinem amatly.
-miras barada bolsa, ýene Akgüliňki ýeterlik bolmak bn birlikde, saňa 1 mysal aýdaýyn:
Sen öýlendiň, 1 gyzyň we 1 ogluň boldy. Ogluňy öýerme ýaşyna, gyzyňam durmuşa çykarma ýaşyna çenli ekläp, öndürip-ösdürdiň. (Bu mysaldyr, Allah size muny bermesin welin) Öň ýanýoldaşyň aradan çykyp, ýeke özüň gaýrat edipdiň olary ulaltmakda, indem özüň bakyýete gidip barýarsyň! Ogluňy öýermeli, gyzyňam çykarmaly, sen bolsa gidip barýaň beýläk bulara ýetişmän. Az-owlak mal-mülkiňem bar olara miras goýarlyk. Indi seň özüň nädip paýlardyň olara?! Ogluňa 2 hak, gyzyňa 1 hak bermezmidiň?! Bererdiň pikirimçe, näme üçin?! Sebäbi, ogluň aljak gelnine dini taýdan parz bolan "mehir (tm-çe galyň)" bermeli. Eýýäm 1 haky-ha gitdi azyndan, şeýlemi?! Öýlenenden soň aýalyna, ondan dogjak çagalarynam-a eklemelidir, iň azyndan ýene 1 haky gitdimi?! Elind enäçe hak galdy?! Hiç zat, belki-de minus?!
A gyzyň 1 hak aldy diýeli. Barjak ärinden ýene mehir boýunça 1 hak gelýär, jemi 2 haky boldumy?! Baransoň ryzyk agtarma derdi barmy?! Ýok! Hany, diýeli, okuwly we işlejek bolýar! Hasam gowy, iki bolup maşgalany dolandyrarlar ryzyk taýdan, ýene azalan zat ýok onda!
Indi sen muňa näme diýýärsiň, Myrat?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Quote: * dünyade zenana

Quote:

* dünyade zenana garşy gazapda, musulman yurtlaryn önde bolmagy.

muny haýsy çeşmä görä ýazdyň, biljek däl welin, bu ýagdaý, umuman, üýtgäp bilýär. Meselem, serhoş bolan bir iňlis öz aýalyna ezýet çekdirip bilýär, bärde sanardan köp mysallary bar, gelseň görersiň, hatda, öldürip, kellesini kesip, ýoluň gyrasyna zyňybam gidýäler, ýaňy-ýakynda bolan zat özem. US, EU we ş.m. ýerlerde-de kän bir üýtgeşik dälmikä diýýän. Garaz, az-owlak agdyklyk edýän bolmagam mümkin deňeşdirilende welin, takyk ýagdaýda bir zat aýtmak kynmyka diýýän bu babatda.

Quote:

* ayal erkegin gapyrgasyndan yaradylypdyr..

Niresinden ýaradylanda näme, ýaradylsa boldu-da! Men näme "men toprakdan ýaradyldym", aýalym "ege süňkinden ýaradyldym" diýip kemsiner öýdýärmiň?! Ýok, ikimizem ýaradylypdyrys Allahyň hikmeti bn, şoňa şükür etjegime, ege süňk, toprak diýip gynanmalymy?! Elbetde, ýok! Muňa senem göz ýetirýänsiňdir-le, galyberse-de, bu ýagdaý erkegiň aýaldan üstünligini görkezmez, gaýtam, zenana mätäç bolan Hz.Adamyň ejizligini, Hz.How enäniň hem şol ejizlige çäre bolanlygy mälim bolýar bize!

Quote:

* öylenenlerinden sonra, ayalyn erkekden ayrylyşmagynyn kyn bolmagy, emma erkek islan wagty, ayaldan ayrylyşyp bilyar, köp musulman yurtlarda, esasan hem arap yurtlarda şeyle.

Arap ýurtlarynda ýagdaýyň nähilidigini takyk men-ä bilemok, ynha, Gurban bilýändir.
Ýöne TÇ-de, TM-de, beýleki Orta Aziýa döwletlerinde we beýleki köp Yslam ülkelerinde şu ýagdaýa garamazdan, ýekeje ýanýoldaş bn ýaşaýandyklary görülýär. Ýagny, "talak" ýagdaýyna garamazdan şeýle. Islese erkekler aňsatjak 3 gezek talagy aýdyp, aýrylyşybam bilerdiler, umuman, edilenog-a, diýmek! Zenanlaryň duýguçyllygy barada aýdylýar, eger talak haky olara-da berlen bolsa, onda gaty agyr bolmadyk ýagdaýda-da, çydaman talagyny berip, çykyp gidip biler pikirimçe. Ökünse-de 3 aý azyndan ärine golaýlaşyp bilmez dini höküme görä. Galyberse-de, äri soň kabul etjekmi ötünç we ökünjini?! Zenanlar üçin bu ýagdaý erkeklere görä has kyn, umuman! Äri şeýle erbet bolsa, onda zenan degişli jogapkär gurama/şahsa aýdyp, ýene-de ärinden aýrylyşyp bilýär subut edilensoň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

1. gurhanda ayallary urmaga

1. gurhanda ayallary urmaga rugsat berilyar, şon üçin aydyan,
elbetde men inlisler yaly ayallar urulsyn d,iyemok,
yöne gurhanda urmagy gadagan edilmelidi.
köp biperwaylyga yol açyar. yslamy saud arabystanda; bir ayal yekeje özi tw seredip otyran eken, adamsy gelyar, we "menden rugsatsyz nadip tw seredyan?" diyakam, uryar.. ana şunun yaly yagdaylara yol açyar. hazirki modern kanunda ayalam, adamsam bir-birini urmaga haky yok.
2. ayal erkegin gapyrgasyndan yaradylypdyr, diyip başlayar köplenç ayallar barada aydylanda.
gapyrga egrimiş we ony düzetjek bolsan döwülyarmiş, name üçin huday ayaly hem erkegi yaradyşy yaly toprakdan yaratmady? gelip-gelip gapyrganynam kiçijek bölegindenmiş, we hatda ayalyn yaradylyşy barada aydylanda "erkek yeke özüm içim gysyar diyipdir we içi gysmaz yaly yoldaş hökmünde yaradylyar." diyilyar. hamana ayal sonradan gelme artykmaç bir adam yaly .. kemsidiji dalmi?
3. tm, tçde yslamy kanun şeragat yok, bolmazam. eyranb we arabystanda bar şeragat, we hadyslara yagny pygamber barada rowayatlara seredende hem, ayalyn adamsyndan rugsatsyz ayrylyşyp bilmeyandigi aşgar. hiç kim mun garşysyny diymesin. akgülinki yaly.. nikadan önünça söz alyp bilyarmiş, palan-palan men hiç yerde okamadym, eşitmedim, eger şeyle rowayat bar bolsa getirip görkezaysin.
yslama göra, erkek naçe erbet bolup çykaysa hem, ayal ondan ayrylyşyp bilmeyar, dineje erkek ayaldan ayrylyşyp bilyar, hatda urubam bilyar, üstesine 3 sany ayalam alyp bilyar. ol sonradan alan 3 ayaldan hem ayrylyşyp , hemme zaddy tazeden ing başyndan başlap yene taze 3sini hem alyp bilyarmika, onçasyny bilemok. :)
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

tüweleme, içiň

tüweleme, içiň rahatladymy indi :))

1- Getiren mysalyň araplardaky bir adama degişli. Başga-da araplar şeýdýän bolsa, onda ol arabyň säwligi, Kuranyň, diniň, Allahyň säwligi däl.
Kuranda sähelçe urulmagyna rugsat berilýär, ýöne onuň üçinem gerekli şertleri hem bildirýär, ony öň gowy edip düşündiripdim, şonda-da düşünmedik ýa düşünmek islemedik bolsaň, meň edip biljek zadym ýok.

2- Niresinden ýaradylanda nämaý?! Senem şu zady pikir edýäň, haýran galýan-eý, Myrat! Ýaradylanyna şükür etsinler-le her ikisem, gapyrgamyş, toprakmyş. Onam gowy düşündiripdim.

3- Talak barada-da ýazypdyk öň, gaýtalamalymy?!
Dinde 4 aýala rugsat berlen, Myrat, emir/buýruk däl! Onuňa öz şertleri bar, razylyk ýagdaýy bar, bolmasa erkekiň şahsy bähbidi we men-menligi girýär, olam diniň däl, şahsyň hatasy bolýar. Akgüliň ýazany dogry bolup biler. Garşy çykamok.

Birem, Yslam gelmäkä araplardaky we ýewropadaky zenanlaryň ýagdaýyny pikir edip gör, dirije ýere gömýän ekenler jahyl we kapyr ynsanlar. Ony etmeselerem, zenanlary gul-gyrnak edip saklaýan ekenler, islän wagtlary hözürini görüp, islän wagtlary urup, islän wagtlaram satar ekenler, haýwandan tapautsyz ýagdaýda. Yslam gelensoň galýar şol ýagdaýlar.

PS: Şahyslaryň hatalary bn Yslamy ýa Allahy günäkärlejek bolma, Myrat!
Gowja pikirlen ilki, soň ýaz - kiçijek maslahatym!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "bah.. çyndanam yaradylsa boldy da ahseni takvimde..:D"

Quote: * kabir musulman

Quote:

* kabir musulman yurtlarda (iran we kabanin bolan yeri: saud arabystan) ayallaryn maşyn sürmegi gadagan..

Bu diňeje käbir musulman ýurtlarda şeýledir, umuman däl. Muňa men-ä musulman hökmünde garşy. Tm-da, TÇ-de we beýleki köp musulman ülkelerde häzir zenan maşgalalar maşyn sürşüp ýörler alla-näme. Yslamy şerigata görä ýaşajak bolup, ýalňyşýan bolmaklary mümkin kä hökümlerinde.

Quote:

şular sebapli, yslamda zenanyn orny, erkekden pes diyip bolarmy?
name üçin? name üçin dal?

pes ýa beýik däl, umuman, iň ýokarda Akgüliň ýazanlary hem munyň subutnamasy.
Poahf türkçe ýazgy goýupdyr, biziň yslam.info sahypamyzda arhiwde şoňa meňzeşräk türkmençe ýazgy bar, onam aşakda aýratyn goýmakçy, has gowy düşündirýär ýagdaýy.
Bu babatda iň dogry jogaby bolsa Kuran berýär many taýdan:" Üstünlik reňkde, jynsda, bedende we ş.m. däl-de takwada, ýagny, Allaha ýakynlykda..." diýip.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: * bir erkegin 4

Quote:

* bir erkegin 4 ayaly alyp bilmegi, ayalyn bolsa dine bir erkege çykmaga hakynyn bardygy..

indi bu meselä giňişräk seredeli:

Ýene-de Akgüliň ýazgysyny ulanmakçy ilki:

Akgül wrote:

erkegin 4 ayala oylenmage haky bar..yone 1 şert bar, yagny hemmesine garşy adalatly bolmaly.. eger adalaty saklap bilmejek bolsa oylenmegi maslahat berilenok, sebabi hasaby kyn.. ayal bolsa name işi bar 4 sany erkege durmusha cykyp.. toba diyin :)))

toba :)

indi öz bilýänlerimi ýazaýyn:

A- Dini ýagdaý:

Ol höküm däl, rugsat, ýagny, parz, wajyp däl, diňeje rugsat. Elbetde, şertleri bar:
1-Ilkinji aýalyň, beýleki geljeklere rugsady bolmaly, 2-njiň 3-njä we oňam 4-njä rugsady we razylygy bolmaly, ýogsa bolanok;
2-Hemmesine adalatly bolmaly(ryzyk, gatnaşyk we ş.m.), bolmasa bolanok;
3-Hemmesini we olardan bolan çagalary ryzyk taýdan ekläp bilmeli;

B- Durmuş boýunça:
1- Şol döwürlerde kän urşuň bolany, häzirem dünýäň kä ýerlerinde urşuň dowam edýänligi sebäpli, erkekleriň söweşe gidip, köpüsiniň ýogalmagy zerarly, zenan-erkek möçberinde köp tapawut bolýar. Ol-a 1-4 ekeni, has köp boljak ýagdaýlarda-da bolýar. Zenan maşgala öz ýaradylyşy geregi, umuman, ýanýoldaşly bolmak isleýär. Ýöne uruş netijesindäki ýagdaý muňa adaty ýagdaýda rugsat berenok, onda 2-nji, 3-nji we 4-nji bolup barmaga razy edýär zenanlary. Şol sebäpli-de muňa dini taýdanam rugsat berlen, emir däl!

Ç- Beden gurluşy taýdan - muňa giresim gelenok, ýöne "çäýnek-käse" mysaly hem aýdylsa bolar. Umuman, nesliň kimdenliginiň belli ýa näbelli boljagy barada mysal-da.

D- Yslamda rugsat barada ýazypsyň, ýöne EU, US, UK we ş.m. ýerlerde erkeklerem, zenanlaram jorap çalşan ýaly öz ýanýoldaşlaryny çalşyp durlar isleseler. Göwünleri bir ýaly. Öz äriniň ýanynda başga birine lak atyp durany haýsy, äri gatyrgansa, "seni taşlaýan, oňa barýan, barmy diýjek zadyň?!" diýäýýär, ärem başga biriniň gözlegine çykýar. Şeýle bolmagyndan bolmany gowy dälmi?! Talak ýagdaýam şuňa girýär, galyň/mehir meselesi hem.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Indi bolsa, yslam.info

Indi bolsa, yslam.info sahypamyzyň öňki görnüşinde goýlan ýazgy bardy gyz adminlerimizden biriniň terjime edeni, ynha, bolşy ýaly goýýaryn bärde:

Quote:

Wezipe tapawutlylygy

Aýalyň beden we ruhy gurluşy taýyndan erkekden düýpli tapawutlygy aýdyň görünýär. Bu tapawutlyk hasaba alynmazdan, erkege degişli wezipeler aýaldan talap edilen ýagdaýynda oňa zulum edildigi bolar. Şol sebäpli aýal bilen erkegiň ýaradylyşynyň tapawutlygy üçin käbir hak-hukuk we wezipeleriň tapawutly bolmagy öz-özinden düşnüklidir. Mysal üçin, erkek aýala garanyňda has güýçli-kuwwatlydyr. Güýç-kuwwat gerek bolan işlerde aýalyň erkek bilen deň bolmagy örän kyndyr. Bu ýagdaý aýal üçin asla bir kemçilik we ýetmezçilik däldir. Muňa derek aýal erkege garanda, has rehim-şepagatly, merhemetli, inçe, näzik we duýguçyldyr. Bu babatda erkek bilen aýal hem deň bolup bilmez. Her iki jynsda durmuşdaky wezipelerine laýyklykda zerur ukyplydyr, sypatlar berlendir. Hakyky hak-hukuk we adalat, ynha, budur. Şonuň üçin, iň dogrusy we iň laýygy aýal bilen erkegi deň etmek däl-de, aýala we erkege ýaradylyş aýratynlyklaryna göra baha bermekdir.

Nesiller aýal tarapyndan dünyä inderilýär ve terbiýelenilýär. Adamzada arassa, kämil şahsyýetler onuň bereketli eli bilen gazandyrylýar. Şonuň üçirı nesliň ýetişdirilmegi meselesinde aýala mähir we rehim-şepagatly1yk berilmegi bahasyna ýetip bolmajak bir peşgeşdir. Bu tarapy bilen aýal ähli maşgala agzalarynyň hormatlysy we iň ezizidir.
Ol öýüň terbiýeçisi, mugallymasy we bagt çeşmesidir. Çaga onuň mähirli synasynda ösüp ulalar we rehim-şepagatly, duýguçyl we arassa pikirli bolup ýetişer. Eger ol edep-haýaly namysjaň yaşan bolsa, çaga biedep bolmaz. Şeýle çagalar ýaşaýan jemgyýeti-de arassa bolar.
Allatagalanyň oňa eçilen kemsiz nygmatlarynyň yanynda käbirleriniň deňlik ady bilen oňa mynasyp gören zatlary örän ujypsyz zat bo1up galar.
Aýal bir iş etjek bolsa, bu hökman onuň beden we ruhy ýaradylyşyna laýyk bolmalydyr. Oňa göterip bolmajak agyr ýük urmagyň we ýaradylyşyna ters işlerde işletmegiň deňlik hem-de adamkärçilik bilen hiç hiIi baglanyşygy ýokdur. Gaýta, tersine, beýle hereketleriň hemmesi aýallaryň hak-hukugyny kemsitmekdir.
Pygamber Serwerimiziň şu hadysy bu meseläni iň görnükli şekilde suratlandyrýar: «Bir sygry boýundyryga goşupdyrlar. Ol yzyna aýlanyp, eýesine şeýle diýdi: "Men bu işler üçin ýaradylan däldirin". Yagny, bu iş üçin öküz ýaradylandyr.
Jemläp aýtjak bolsak, her bir zat bir maksada görä ýaradylandyr. Her bir barlyk ýaradylyş maksadyna we ukyplaryna laýyklykda ulanylmalydyr, şonda hakyky manyda adalat we deňlik ýüze çykar.

Aýala berlen aýratyn hukuklar
Dinimiz aýala şu meselelerde erkekden artyk hukuk berendir. Çile we aýbaşy döwründe aýal namaz, oraza ýaly dini parzlardan boşadylandyr. Eklenç bilen baglanyşykly hiç hili jogapkärçiligi yokdur. Pygamberimiziň «Jennet eneleriň dabanynyň aşagyndadyr» hadyslary bilen, ene hökmünde Allatagalanyň ýanynda uly mertebä eýedir we çagalarynyň söýgüsiniň we hormatynyň dörtden üçüsine mynasyp görlendir.
Özüne ýanýoldaş saýlamakda erkin bolup, mähir - galyň almak we şahsy mülk edinmek hukugy bcrlendir. Gyz çagasy ýa-da aýal dogan hökmünde kakasy we ýagdaýa görä erkek dogan tarapyndan hemaýat we zerurlyklarynyň üpjün edilmek hukugyna eýedir. Öz zerurlyklaryny üpjün etmek we maşgala jogapkärçiligini ýerine ýetirmek maksady bilen, islese, abraýyny goramak şerti bilen işlemäge ygtyýarlydyr.
Hawa, jemläp aýtjak bolsak, aýala berilýän hukuklary, wezipe tapawutlyklary, erkek we aýal gatnaşyklaryndaky käbir düzgünlere we meselelere-de aýalyň ýaradylyş aýratyrnlygyna we wezipe tapawutlylygyna göra baha berilmelidir. Ynha, şol wagt yslamyň aýal baradaky hökümleriniň aýalyň mertebesini we hukugyny kemsitmändigini, gaýta, tersine, onuň mertebesini belende göterendigine göz ýetirip bileris.

Aýal-erkek gatnaşyklarynyň edebi

Yslam dini ähli emr we gadaganlyklar ynsanlaryň, aýratynam, musulmanlaryň şahsy, maşgala we jemgyýetçilik ýaşaýyşlaryny düzgünleşdirip, dünýä we ahyret bagtyny gazanmaklygy baş maksat edinendir.
Emr we gadaganlyklaryň hemmesinde ynsanyň bähbidi bardyr, olaryň hiç biri zyýanly däldir. Käbirleri göräýmäge şahsyýet üçin peýdaly görünse-de, jemgyýet üçin zyýanlydygy sebäpli gadagan edilendir. Mysal üçin, käbir zatlary daşky görnüşine görä baha berip, peýdaly ýa-da zyýanlydygyna höküm edýäris. Bu babatda Allatagala Gurhany kerimde şeýle aýdýar:
«Siziň halamaýan zadyňyz, mümkin, siziň üçin peýdalydyr.
Şeýle hem siziň göwnüňizden tursa-da, şol zat siziň üçin zyýanly bolup biler. Her bir zadyň ýagşy ýa-da erbetdigini anyk we kesgitli görnüşde diňe Alla biler, siz bilmersiňiz.» (Bakara, 216). Bu aýat nämäniň peýdaly, bähbitlidigi we nämäniň zyýanlydygy meselesinde ynsanlaryň kämahal yalňyşyp biljekdiklerini, haýyr bolany şer, şer bolany-da haýyrly diýip häsiýetlendirip biljekdiklerini nygtaýar. Şol sebäpli Allatagala her bir meselede bolşy ýaly, aýal-erkek gatnaşyklarynyň edebini hem hut özi düzendir. Gurhany kerimde we Pygamberimiziň hadyslarynda bu mowzuk bilen baglanyşykly belli kada we düzgünler taglym edilendir.
Hawa, geçmişi we geljegi iň gowy bilýän Allatagala käbir erbetlikleriň öňüni almak maksady bilen aýal-erkek gatnaşyklarynda erkinlik ýörelgesini çäklendirendir. Mysal üçin, maşgala abadançylygyna, nesil sagdynlygyna we şahsyýetde utanç, edep, haýa-şerini we ynam duýgularyny ýok eden zynanyň öňüni almak üçin «Zyna yakynlaşmaň, çünki ol çenden aşalyk we erbet bir ýoldur» (Isra, 32) aýaty bilen zyna eltjek ähli hal-hereketleri we gatnaşyklary gadagan edendir. Aýal bilen erkegiň özara ýakynlyk derejesine göra mährem (biri-birleri bilen öýlenmekleri gadagan) bolanlar, mährem bolmadyklar we bularyň mähremlik derejesine laýyklykda, kabir esaslar kesgitlenipdir. Bu esaslara laýyklykda, aýal-erkek gatnaşyklary düzgünleşdirilipdir. Şonuň üçin ynsanlaryň ten-bedenleriniň käbir agzalary jynsy meýilleri döredýändigi sebäpli, öwrat (utanç-haýa duýgusy sebäpli ynsanyň ýapmagy zerur bolan ýerleri we agzalary) kabul edilipdir. Öwrat ýerleriniň ýapylmagy we olara seredilmezlik edep hasap edilip, her hili erbetligiň düýbünden ýok edilmegi usuly esasy maksat kabul edilipdir.

Öwrat näme?
Utanmak manysyny aňladýan öwrat sözi, ynsanyň jynsy agzalarynyň bolan ýerlerini göz öňünde tutan bir meňzetmedir. Yagny, açyk bolmagy sebäpli ynsanyň utanç duýjagynyň ikuçsyzdygyny aňladýar. Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemiň:
"Erkek erkegiň, aýal-da aýalyň öwrat ýerine seretmesin" (Müslim) Hadysy şerifinde bu many göz öňünde tutulandyr.
Köneürgenç türkmenleri döwletiniň ýetişdiren meşhur yslam alymy Fahreddin Razy ýazan Gurhan tefsirinde ynsanyň biri-biriniň ýanynda ar-namys, utanç-haýa kabul ediljek hallaryny (öwrat) we olaryň edebini dört görnüşde jemleýändir,
1. Erkekleriň özara öwrat haly we onuň edebi.
2. Aýallaryň özara öwrat haly we onuň edebi.
3. Aýalyň nätanyş bir erkek bilen öwrat we gatnaşyk edebi.
4. Erkegiň nätanyş bir aýal bilen öwrat we gatnaşyk edebi.

1. Erkekleriň özara öwrat haly we onuň edebi
Erkekler özara bilelikde bolanlarynda haýa duýgusy sebäpli ejap edip ýapylmagy zerur bolan öwrat ýerleri göbek bilen dyz aralygydyr. Erkekleriň biri-birlerine göbek bilen dyz aralygyny görkezmegi haram saýylypdyr. Göbek bilen dyz aralygyndan başga bedeniň tutuş hemme ýeri öwrat saýylmayar.
Öwrat bolmagynyň delili şu hadyslardyr: Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem Huzeýfe diýen sahabany metjitde dyzy açyk halda görende, "Dyzyňy ýap, çünki o taýy öwratdyr" diýýär. (Tirmizi). Şeýle hem bir gezeginde-de Hezreti Ala (Alla ondan razy bolsun) "Dyzyňy açma, öli ýa diri, hiç kimiň dyzyna seretme!" diýip aýdýar (Tirmizi).
2. Aýallaryň özara öwrat hallary we onuň edebi
Aýallar özara bile bolan wagtlaıy haýa duýgusy sebäpli ejap edip ýapmagy zerur bolan ýerleri edil erkekleriňki ýalydyr. Aýallaryňda özara biri-birleriniň göbek bilen dyz aralygyna seretmeleri haram saýylypdyr. Bulardan başga bedenleriniň beýleki ýerlerine (pitne endişesi ýok bolsa) seretmeleriniň hiç hili zeleli ýokdur. Bu meselede ýakynlyk derejesi hasaba alynmaýar. Ejesi, gyzy, gyz dogany, goňşusy ... tapawudy ýok, bularyň biri-birleriniň göbek bilen dyz aralygyna seretmeleri halal däldir.
3. Erkegiň nätanyş bir aýal bilen öwrat we gatnaşyk edebi
Aýallaryň elleri we ýüzünden başga tutuş bedeni nätanyş erkekler üçin öwrat saýylypdyr. Seredilmegi ýa-da görüljek şekilde açylmagy dürs däldir we edepsizlik saýylýar. Erkegiň nätanyş bir aýala ýörite seretmegi dürs görülmändir we uly edepsizlik hasap edilipdir. Erkek adam biygtyýar aýalyň öwrat ýerlerine seretse, Allatagalanyň: "Mümin erkeklere aýt! Gözlerini haramdan sowsunlar" (Nur, 31) emrine laýyklykda, derhal gözüni ýumup, ýüzüni öwürmelidir. Erbetlige iteklemejek bolsa, zerurlyk ýagdaýda bir gezeklik seretmek dürs görlendir. Emma bakyşyňy ikinji gezek gaýtalamaklyga rugsat edilmändir. Ymam Agzam hem bu pikirdedir. Bu mesele bilen baglanyşykly Pygamberimiz döwründe şeýle waka bolýar. Pygamberimiz bilen Hezreti Aly köçede ýöräp barýarkalar Hezreti Aly (Alla ondan razy bolsun) nazary nätanyş bir aýala düşende, Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem şeýle aýdýar: "Eý Aly, nazary nazara goşma. Birinjisi üçin saňa hiç hili günä ýokdur, emma ikinjisi seniň zyýanyňadyr" (Ebu Dawut).
Alym Kurtuby bu hadysy okandan soň, El-Jamyg atly kitabynda şeýle düşündiriş berýär: «Ynsan, umuman, ilkinji bakyşyna päsgel bolup bilmeýär. Şonuň üçin munuň jogapkärçiligi ýokdur. Emma kalplaryň arassa galmagy, erbet pikiriň döremegine ýol bermezlik üçin Allatagala hyjap aýaty bilen gatnaşyklaryň perde arkasyndan ýöredilmegini, gürleşende özüňe çekiji, maýyl ediji görnüşde gürlemezligi musulman zenanlara emr edendir. Yogsa, musulman erkekleriň we zenanlaryň nebis we şeýtan allaryndan uzakda bolmaklary mümkin däldir.»
Türkmen halkynda asyrlaryň jümmüşinden dowam edip gelýän yaşmak edebi bardyr.

Hylwat halynyň gadagan edilmegi
Rowaýata görä, Musa aleýhissalam bir mejlisde oturdy. Üstüne bir don geýnen halda şeýtan oňa görünýär we käbir sowal-jogap alşandan soň, "Ýa Musa, seniň üç zatdan ägä bolmagyňy ýatladýaryn" diydi we sözüniň üstüni şeýle ýetirdi: "Nika düşen bir aýal bilen ikiçäk galma, çünki mähremi bolmadyk aýal bilen hylwat halda bolan erkegiň ýoldaşy bolaryn. Onuň ýüreginde şol aýala, aýalyň ýüreginde-de şoňa garşy yşk we pitne oduny tutaşdyrýançam, olar bilen ýoldaşlygy dowam ederin ... " diýýär, Müslimiň habar bermegine görä, Amr bin As şeyle gürrüň berýär: Haşym ogullaryndan bir adam Umeýriň gyzy Esmanyň ýanyna giripdiler. Esma şol wagtlar Ebu Bekiri Syddykyň nikasynda ýaşaýardy. Hezreti Ebu Bekir olary Esrmanyň ýanynda görende, erbet bolýar we ýagdaýy Resullullaha şikayat edip habar berýär. Şeýle hem "Haýyrdan başga bir zat görmedim" diýýär.
Pygamberimiz aleýhissalam: "Şübhesiz, Alla Esmany şeýle erbetliklerden gorandyr" diýenden soň, münbere çykdy we: "Bu günden soňra bir adam ýanynda bir ýa-da birnäçe adam bolmazdan, äri öýde bolmadyk aýalyň ýanyna hiç kim girmesin" diyip aýtdy we biri-birine nika halal bolan aýallar bilen erkekleriň hylwat halda galmaklaryny gadagan etdi.
Hylwat halynda galmaklygyň iň howplusy garyndaşlar arasynda bolup geçýär. Umuman, gyz-oglan ýa-da zenan-erkek, tapawudy ýok, biri-birlerine nika halal bolmagyna garamazdan, aga-daýy, bibi-daýza, çagalarynyň ýa-da obadaşynyň bolandygy üçin, biri-birlerinden ägä bolmaýarlar. Pygamberimiziň şu hadysy beýle etmekligiň uly yalňyşdygyny görkezyär. Allanyň resuly sallallahu aleýhi wesellemiň sahabalara: "Öz nikalysy we mähremi bolmadyk aýalyň ýanyna girmäň" manydaky sözüne ensardan biri: - Eý Allanyň Resuly, hamw hakynda näme aydýarsyňyz?” diýdi. Pygamberimiz: "Hamw ölümdir" jogabyny berdi (Buhary).
Başga bir hadysy-şerifinde hamwyň aýalyň gaýyn atasynyň beýleki ýakyn garyndaşlarydyr diýip düşündirilýär.
Gaýynata we onuň ogullary äriň aýalyna mährem (nikalaşmak haram) bolandygy üçin, hylwat halda galmaklarynyň hiç hili zeleli ýokdur. "Äriň doganoglanlary we dolananlary oňa girmeýär, çünki olar mährem bolmadyk adamlardyr. Şeýle hem äriň aradan çykmagy sebäpli, gaýynlary we äriniň doganlarynyň ogullary mähremlikden aýrylýar.
Kazy Iýaz hem "Bir gelniň ýüwürjileri we gaýynagalary bilen ikiçäk galmagy dinde pitne we heläk ediji sebäp hökmünde ýeterlikdir. Ynha, bu ýagdaýy pygamberimiz ölüm diýip suratlandyrypdyr. Bu sözi aýdýarka sözüni gataldyp aýdypdyr" (A. Dawutogly, "Müslim terjimesi we şerhi") diýýär. Şeýle ýagdaýyň aslynda nähili howpludygyny beýan etmek eýýäm ýeterlikdir. Garyndaşlyk derejesi näme bolsa bolsun, biri-birine nika halal bolan adamlaryň ýapyk ýerde ikiçäk galmaklary zyna eltýän sebäplerden bolandygy üçin, anyk we kesgitli ýagdaýda haram kabul edilipdir.

4. Aýalyň ýat erkekler bilen öwrat we gatnaşygynyň edebi.
Ebul Ala el-Mewdudi, aýal-erkek gatnaşyklarynyň edebi barada şeýle düşündiriş berýär: «aýal-erkek gatnaşyklarynyň edebinde ikisi arasynda örän inçe bir tapawut bardyr. Ol hem şeýledir. Erkek adamyň ýaradylyşynda söýen ýa-da hoşal bolýan bir zat bolsa umuman oňa ýetmek üçin gaýrat görkezer çäre gözlär. Aýal bolsa diňe arzuw eder. Emma arzuwyna ýetmek üçin gaýrat etmek beýlede dursun, ony aýtmaga-da gurby çatmaz. Şonuň üçin pygamberimiz sallallahu aleýhi wessellem bu ýagdaýy nazarda tutup erkekleriň aýallara seretmezligi üçin berýän ähmiýetini aýallar hakynda kän bir görkezmändir. Hatta Äşe enemize söweş tälimi oýunlaryny görkezen Hebeşli adamlara seretmeklige rugsat edendir.»
Ümmi Seleme we Meýmune enelerimiziň kör bolan Ibni Ümmü Mektuma seretmeklerini Resullullahyň gadagan etmegi meselesini bolsa alymlar şeýle düşündirýärler: «Erkekler bilen aýallaryň bir mejlisde bile oturmaklary, dowamly ýagdaýda biri-birilerine seretmekleri dürs däldir.»
Ýokarda belleýşimiz ýaly, türkmen halky haýa-şerimiň dowamlylygyny gazanmak üçin aýallar bilen erkekleriň aýratyn otaglarda oturmaklygyny däbe öwürmek bilen bu hakykaty durmuşa girizipdir.
Ibnu Hajer el-Asgalany aýallaryň erkekler bilen gatnaşygynyň edebi hakynda şeýle aýdýar: “Aýallar elmydama erkekler görmesin diýip ýaşynýarlar. Metjide, köçä we sapara şeýle ýagdaýda çykýalar. Emma erkekler hiç haçan aýallar görmesin diýip başy ýalykly çykmaklary emir edilmändir. Şeýle ýagdaýda aýallar zerurlyk halatynda erkekleriň ýüzlerine seredip biler” diýip belleýär. Ymamy Gazaly hem şu pikirdedir.
Aýallaryň erkekler bilen gatnaşyklarynda berjaý etmeli edepleri şulardan ybaratdyr:

Gürleşmek edebi
Allatagala aýal-erkek gatnaşyklarynyň edebiniň manymazmunyna yşarat edip şeýle aýdýar: «Aýallar gürleşende hoşamaý sözlemesinler, soňra ýüreginde egrilik bar adamlar tamakin bolarlar, şonuň üçin olar agras we düşünükli sözlesinler.» (Ahzap, 32) Çünki aýallaryň sesi özüne çekijidir. Üstesine näzik görünjek bolup hoşamaý gürlemek, näz etmek erkekleriň ünsüni has-da çekýändir. Şeýle ýagdaýda erkekler şol aýal hakynda erbet pikirde bolup bilerler. Sonuň üçin Allatagala musulman aýallaryň hemmesine ýüzlenip, olaryň emeli hereketlerden daş durmaklaryny emir edendir. Aýatyň dowamynda bolsa şeýle aýdylýar: «Yslamdan öňki jahylyýet döwrüniň aýallarynyň özüni alyp barşy ýaly, köçä bezenip çykyp endamyny görkezrnesinler»,
Şeýlelik bilen aýallaryň erkekleriň arasynda hiçhili zerurlyk ýokka
aýlanyp olaryň ünsüni çekmezlikleri, pitne we harama sebäp bolmazlyklary emir edilendir.
Bezenmek edebi
Bezenmek, owadan görünmek, halanylmak umuman aýallaryň ýaradylyşynda bar bolan häsiýetdir. Şol sebäpli dinimiz Yslam olardaky bu duýgynyň barlygyny hoş görýändir. Hususan är-aýal arasynda gowy gatnaşyklaryň dowamary üçin bular zerulyk kabul edilipdir. Aýal ärini hoşal etmek üçin herhili bezeg we zynatyny dakynyp biler. Emma ärinden başgalaryny hoşal etmek üçin bezenmeklige asla rugsat berilmändir. Çünki Allatagala: «Aýallar zynatlaryny, elleri we ýüzünden başga ýerlerini açyp görkezmesinler» (Nur, 31) aýaty bilen muny gadagan edendir. Sözümizi jemläp aýtsak, aýallaryň zyna eltjek her hili hereketden, bezenip owadan görünmekden daş durmaklary gadagan edilendir.

Ahyret doganlygy edebi
Halkymyzyň arasynda gadymdan dowam edip gelýän, emma türkmenlerde juda seýrek gabat gelýän däpleriň biri hem ahyret doganlygydyr. Käbir ýerlerde aýal bilen erkek biri-birlerine "Sen meniň Ahyret doganymsyň" diýip ganlary gatylyp, kyýamatlyk dogan bolunýar. Şeýle etmeklik olary biri-birine mährem derejä ýetirmez, sebabi mähremlik nesil, öýlenmeklik, süýt emmek ýoly bilen bolýandyr. Bu üç ýoldan başga hili ýagdaýda mähremlik bolmaz. Emma aýalyň aýal bilen, erkegiň erkek bilen kyýamatlyk dogan okaşmalarynda hiç hili zelel ýokdur.

Garry aýallaryň edebi
Aýbaşy we önelgeden galan, nikalanmak umydy galmadyk garry aýallar, zynatlaryny erkeklere görkezmezlik şerti bilen pürenjegini aýyrmaklarynda hiç hili günä ýokdur. Yöne örtünmekleri olar üçin has haýyrlydyr. (Nur, 60) Bu aýat bilen Allatagala aýbaşy we önelgeden galan aýallara ýeňillik bolsun diýip, örtünmek meselesinde rugsat edilendir. Çünki olar şehwetden kesilip, erkekleriň ünsüni kän bir çekýän däldir. Olaryň erkeklere hem zerurlygy galmandyr. Rugsat berilmegine garamazdan, garry aýallaryň takwa bolmaklary ündelýär.

Biri-birlerine mährem bolanlaryň gatnaşyklarynyň edebi.
Ýokarda hem bellenişi ýaly, aýallaryň el we ýüzünden başga ýerleri öwrat bolup mährem bolmadyk, ýagny, nika düşen erkeklere şol ýerlerini görkezmekleri haram saýylypdyr. Mährem bolan (nikalaşmak haram bolan) adamlar aýalyň göbek we dyz aralygyndan başga öwrat kabul edilen ýerlerini görmeklik günä saýylmadyk adamlar (Nur, 60) süresinde şeýle düşündirilýär.
«Aýallar zynat ýerlerini (elleri we ýüzünden başga tutuş endamyny) ärine, kakasyna, gaýynatasyna, öz ogullaryna, öweý ogullaryna, erkek doganlary bilen jigilerine, we olaryň ogullaryna, gyz doganlary bilen jigileriniň ogullaryna, musulman aýallara, hyzmatyndaky gul-gyrnaklara, erkeklik hyjuwy galmadyk garry ýaşulylara, heniz aýala-erkege degişli öwrat we mährem yerlerini saýgaryp bilmedik çagalara görkezmeginde hiç hili zelel ýokdur, emma bulardan başgasyna zynat ýerlerini görkezmek bolmaýar ... » (Nur, 31).
Aýatda aýdylan hadyslar barada gysgaça düşündiriş berilse has gowy bolar. Şeýle hem aýatda geçen zynat sözi aýalyň elleri we ýüzünden başga mährem bolmadyk adamlara görkezmek öwrat bolan tutuş endamy diýmekdir. Çünki zynat diýlip aýdylmagynyň sebäbi, aýalyň zynat we şaý-seplerini dakynan ýerleriniň goralmagyna ünsi çekip örtünmegini güýçlendirmek üçindir. Aýratynam zynaty görkezmek, zynat dakylan ýerleri açyp görkezmek diýen manyny aňladýar. Şonuň üçin Allatagala aýatda aýalyň zynat ýerlerini, ýagny, mährem däl erkeklere görkezmek öwrat bolan elleri we ýüzünden başga tutuş endamyny kadadan çykma hökmünde diňe mährem bolan adamlaryň görüp biljegini beýan edendir. Aýalyň mähremi bolan adamlar bolsa şulardyr:
Äri: Är aýalynyň endamynyň hemme ýerine seredip biler.
Aýalyň ärine hiç bir ýeri öwrat däldir we onuň ýanynda ýapynmagy hökman däldir.
KAKA: - Aýalyň kakasy, atasy, babasy.
GAÝYNATA: - Ariniň kakasy we atasy ..
OGULLARY: - Aýalyň özünden dünýa inen ogullary ...
ÖWEÝ OGULLARY: - Ariniň başga aýallaryndan bolan
ogullary we olaryň çagalary ...
DOGANLARY WE JIGILERI: süýtdeş, öweý tapawudy ýok, ähli doganlary we jigileri .. .
DOGANLARYNYÑ WE JIGILERINIÑ OGULLARY:
Gyz-oglan tapawudy ýok, ähli doganlarynyň we jigileriniň ogullary...
Bu sanan adamlarymyz bilen aýalyň öýlenmekligi haram bolanlygy üçin olaryň ýanynda hem ikinji derejeden öwrat bolan, ýagny, göbek bilen dyz aralygyndan başga, saç, baş, boýun, gerden, döş, gol, bajak we ş.m. zynat ýerleriniň açyk bolmagy günä däldir, ýöne ýapynmak edeplilikdir. Aýatda kakanyň doganlarynyň we daýylarynyň agzalmaýanlygynyň sebäbi, bular kaka hökmünde kabul edilenligi üçindir. Şeýle hem süýt emişen doganlar-da aýala mähremdir.
MUSULMAN AÝALLAR: Musulman däl aýallaryň ýanynda musulman bir aýalyň ýanynda göbek bilen dyz aralygyndan başga, saç, baş, boýun, gerden, döş, gol, bajak we ş.m. ikinji derejeden öwrat bolan ýerlerini açyp görkezmegi haram we günä saýylypdyr.
ERKEKLIGI ÝOK ADAMLAR: Eneden doglanda ya-da dürli sebäpden erkekliginden mahrum galan adamlaryň we dälileriň ýanynda aýal ýapynman biler. Sebäbi bularda jynsy arzuw bolmanlygy üçin aýal hökmündedirler, ýöne iň laýygy örtünmekdir.
KIÇI ÇAGALAR: Bular aýala-erkege degişli öwrat we mährem ýerlerini heniz saýgaryp bilmedik çaga bolanlary üçin aýalyň zynat ýerlerini görkezmeginde hiç hili zelel ýokdur, ýöne olaryň edepli, terbiyeli yetişmekleri üçin görelde bolmaklyk has laýygydyr.
Hawa, jemläp aýtsak. bu sanalan adamlar, umuman, aýal bilen bile ýaşamak, iýmek-içmek we bile işlemek zerurlygy bolup biljek kişilerdir. Bularyň ýanynda ýeňillik bolmagy üçin Allatagalanyň musulmanlara eçilen lutuf-yhsany we keremidir. Yslam ýeňillik dinidir. Eger şeýle ýeňillik berilmedik bolsa bu elbetde, durmuşda uly kynçylyga sebäp bolardy. Sebäbi aýallaryň işlände we hyzınat edende zynat ýerleriniň käbir taraplary açylma ähtimaly köp bolýandyr. Şonuň üçin her iki tarap-da kyn yagdaýa düşerdi.
Şu hakykaty hem unutmaly däldiris. Elbetde, ýokarda aýdylan erkekleriň ýanynda aýalyň zynat ýerlerini örtmezligi meselesi Allatagalanyň berýän rugsady we kesgitleýän çägidir. Hökman açmaly diýlen düşünjäni aňlatmaýar. Kämil, edep-haýaly bir musulman aýal olaryň ýanynda zynat ýerlerini açmaga ejap eder, utanar. Aýala mährem bolan şol erkekler hem käbir halatlarda aýalyň zynat ýerleri açylaýanda-da oňa asla seretmez. Seretmek dürs bolmaýşy ýaly, özi üçinem uly utanç we edepsizlik saýar. Çünki edep-haýaly her musulman, hemişe takwa ýaşajak bolar.

HOW ENE HAKYKATY
Günbatarda ylym we tehnikanyň ösmegi bilen günbatar medeniýetiniň mirasy beýleki ähli halklara täsir edendir. Din, ilkinji ynsan, aýalyň orny ýaly birgiden meselelere günbataryň dini we ynanç-ygtykatynyň esasy çeşmesi bolan Mukaddes kitaba (Töwrat, Zebur we Injiliň jemi) görä baha berlipdir. Biz bu ýazgymyzda dürli sebäpler bilen adamzadyiň ilkinji enesi bolan How ene hakyndaky Gurhanyň garaýşyny size ýetirmegi makul bildik. Bu meselede asyl maksadymyz bir dini beýlekisinden has beýgeltmek ýa-da kiçeltmek däldir. Aslyýetinde beýik we belent bolan hakykatlar hemişe beýik we belentdir. Asyl mesele hazirki günlerimizde nesillerimize dogry bolan hakykatlary ýetirmekdir.
Kitaby Mukaddesiň Tekwin babynda Allanyň Adam ata we How enä bir agajyň miwesini gadagan edenligi, ýöne has soňra ýylanyň How enäni, How enäniň bolsa Adam atany aldandygy aýdylýar. Allatagalanyň ýazgarmagy sebäpli, Adam ata How enäni günäkärleýär. Ol: "Yanyma iberilen şol aýal meni aldap, agajyň miwesinden berdi, menem iýdim" diýýär. Allatagala bolsa How enä şeýle ýüzlenýär: "Azabyny we göwreliligini artykmajy bilen köpeltjekdirin, güýçli agyry we sanjy bilen çaga dograrsyň, sen äriňe bagly bolarsyň we ol seniň hojaýynyň bolar." Adam ata bolsa: "Aýalyň sözüni diňläniň we ondan iýme diýip buýran agajymyň miwesinden iýendigiň üçin toprak sen sebäpli lagnata galdy, mundan beýläk ömrüň dowamynda ondan diňe zähmet we azap çekip iýersiň" diýýär.
Gurhanda bolsa hadysa şeýle düşündirilmeýär, Gurhany kerim gadagan agaçdan datmak günäsini Adam ata degişli aňladýar (Bakara, 37). Hatda How enäni şol güna işe itekleýäniň Adam atadygy nygtalýar (Taha, 117-120). Bu ýagdaý degişli aýatlardan How enäniň şol bir günäni edenligi mälim bolýar (Taha, 121). Şonuň üçin bilelikde toba edýärler (Araf, 19-23). Galyberse-de, yslam "ilkinji günä" ýaly bir günani aýala yöňkemeýär, şol sebäpli ony ýazgarmaýar we adamzady jennetden ýere inderen bir sebäp hökmünde hem görmeýär.
How enäniň aldawçy we mekir suratlandyrylyşy asyrlaryň dowamynda aýal hakynda ýalňyş pikirleriň döremegine täsir edendir. Şol sebäpli, köplenç, aýala ynanylmaýar we pes derejedäki bir barlyk hökmünde seredilýär. Hatda aýalyň aýbaşy haly, göwreli bolmagy we çaga dogurmagy onuň eden günäsiniň ebedi jezasy hökmünde kabul edilipdir.
Adamzady jennetden kowduran How ene düşünjesi aýaly tutuş adamzadyň günälerinde jogapkär hasaplapdyr. Çünki ilkinji günä How enäniň sebäp bolup, Adam ata bilen birlikde eden günäsi nesilden nesle geçýär we her doglan çaga bu günä bilen dünýä inýär, Isa Mesih hem, bu günani ýuwmak üçin özüni gurban edýär, şol sebäpli How ene, ýagny, aýal Isa aleýhissalamyň ölümine hem jogapkär görülýär.
Geliň, indi bolsa Gurhanyň aýala goýýan hormatyna we berýän bahasyna göz aýlalyň.
"Ynanan erkekler bilen aýallar biri-birleriniň welisi, ýagny hossary, dost-ýarydyr. Olar ýagşylygy emir eder, erbetlikden sägindirer, namaz okar, zekat berer. Alla we onuň resulyna tagat kylarlar. Ynha, olara Alla rahmet eder. Alla, elbetde, ezizdir we häkimdir, ýagny, her bir zady hikmet bilen ýaradandyr" (Toba,71).
"Erkek ýa-da aýallardan her biri ýürekden ynanyp, ýagşy bir iş etse, oňa iň gözel bir durmuşy bagş ederis we ony iň ajaýyp görnüşde sylaglarys" (Nahl, 97).
Hawa, bu barada ençeme aýat getirmek mümkin. Jemläp aýtsak, Gurhan erkek bilen aýaly biri-birinden tapawutlandyrmaýar. Aýaly hiç wagt şeýtanyň adamlary aldamak üçin bir serişdesi hökmünde görmeýär. Aýalyň wezipesi diňe çaga dogurmak däldir. Aýal hem erkekler ýaly salyh amal etmek bilen jogapkärdir. Gurhan aýallaryň hemmesiniň namysyny goramanlygy ýaly meseleden söz açmaýar. Gaýta, tersine, Paragunyň aýaly we Bibi Merýem ýaly ençeme ayalyň namysyny goraýandygyny buýsanmak bilen aňladýar.
Hawa, gyz-oglan çagasynyň tapawudy, aýalyň bilim terbiýesi, şaýatlygy, kasam edişi, şertnama baglaşmagy, mülk edinme hukugy, nika-talak haky, enelik sypaty, miras hukugy ýaly ençeme meselede yslamyň aýala berýän hak-hukuklary häzirki günlerimizde bütin dünýäde täzeden şöhlelenip başlandy. Ylymlar ösdügiçe, yslamyň aýala goýýan hormaty we berýän bahasy, gün geçdigiçe, has aýdyň görünýär.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sahypadaky ka yazgylar

sahypadaky ka yazgylar ayrylypmy ya men gownumemika?!
Feyan yazgysy bardy yaly?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa ata aga

hawa ata aga saytda sonky 4gunun yazgilari yok.. bir problema bar menem dushunmedim.. Bayram aga bn maslahatlashmaly oz-a.. Mergenem Garadagam yok..

ana... imenno gyz mashgalan

ana...
imenno gyz mashgalan yazgysy yitaymelimayyy?

dogurdanam mengkam yok

dogurdanam mengkam yok

______________________________________
wagt garashmayar , menem garashjak dal.

jigijiklerim, "ýazgylarymyz

jigijiklerim, "ýazgylarymyz pozulypdyr" diýip alada etmäň, hemme zat gowy bolar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gel gel megki kop posulypdyr

gel gel megki kop posulypdyr HMMM

______________________________________
wagt garashmayar , menem garashjak dal.

Aglamaý-da, jigim

Aglamaý-da, jigim :))
Degişýändirin, gaty göräýme!
Jigim, aýdylda saňa "sahypada tehniki näsazlyk sebäpli pozulypdyr, hiç kimiň bir şahsy bähbidi üçin ýa moderler tarapyndan däl" diýlip, indi gatyrganmagyň ýerliksiz dälmi, eýsem?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bir majorna alyp ber,

bir majorna alyp ber, aglaman :)))

______________________________________
wagt garashmayar , menem garashjak dal.

Geregiň mažorna bolsun,

Geregiň mažorna bolsun, jigim :))
1-i bn aglamajak bolsaň gowy eken-laý :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

SALAM SHE

koroche men sana gysgacha audayyn.... ger turkchan gowy bolsa ki iyidir.. 'poahf' atly dostumyz gaty onat yerden alypdyr... sana dine ol soragy dalde Prizman butun setini okamaga maslahat bererin.
konu sen soragyna... men bu gunler 'PROROK MUHAMMED WENES RODA CHELEWOCHESKO' yagny turkçesi de 'Sonsuz NUR' kıtabyn rusçasyny okayan. bir goz gezdirmegini maslahat beryarın..
Yslam dını gelmeden once yagny Pygammberimiz Muhammed s.a.v gelmeden once Arap yarym adasy nahili di? ya hiç eşitmedinmi gyzxlary diri gomeleri barada? emma hormatly Pygammberimiz s.a.v gelenden sonra nahili boldy? sen shu soragyn jogaplaryny tapyp oka. belki shondan snra düşünersin... onsanam sen oz gyzyna shony edermidin?
birem erkek 4 ayala çenli alyp bilyar.dogry. name uchin gyz alyp bilenok?(barde biraz arga bolup biler yone bashgaça nahili atjagymy bilemok sry)Bir dushun shol işi bir ayala etmek nahili bolar. koroche gysgaçasy ayal maşgala slaby pol onsanam turkçe de FITRAT şona uns ber..... PEACE...........
doly dushundirip bilmedigim uchin bagyshla!

Yslamda, i voobshe hemme

Yslamda, i voobshe hemme religiyalarda zenanyn roly erkeklerden has yokary, sebabi dine ayallar mogut prodoljit' rod, dine ayallar chaga dogurup bilyarlar. I posle etogo vy somnevaetes' chto zenanlaryn oly erkeklenkiden has yokary???

Life is just so wonderful!!!

jigim, köşeş-le :) pes

jigim, köşeş-le :)
pes diýemzog-a:)
belkem beýikdir:)
aý, ýöne men-ä bir-birlerine mätäç diýmegi has amatly görýärin, ýogsam, her ikisiniň hem aýry-aýry has ýokary/beýik aýratynlyklara eýeligi mälim.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mataç diymegem azajyk her

mataç diymegem azajyk her ikisini de kiçeltyan yaly..:P biri birini tamamlayarlar diyya söz ussatlarynyn biri :1

Sizin pikrinizche haysi has beyik???

????
Ikisem sonki ovrumden dogri yola dushupdurler.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

erkek dört ayal alsa in

erkek dört ayal alsa in kan maddy kynçylyk çeker onam yslam dini gadagan edipdir emma ayaly pikir edin dört erkege durmuşa çykyar we dördüsi bilenem jynsy gatnaşyga giryar, yokardaky yaly erkegina hiç hili prablemasy yok gezip yörer ayal bolsa göwreli bolar olary dokuz ay garnynda göter, doglandan sonam çaga seret ansatmy. dine şu tarapdan seredilende-de yslam dini ayallar barada olar üçin in gowy kanunlary çykarypdyr elbetde erkekler üçinem.

dost indi bu "syn" kan peyda

dost indi bu "syn" kan peyda edenok..:)

Gowreli bolmakdan goranma yollary gytmy name?:)

PS: bashgarak taktika tapmaly..:)

....

KADIN HAKKI YOKTUR, CUNKU HAKKI ERKEK ISMI.

elimi galdirdim gulup bilersiniz :D:D:D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Terezi


Ayal giz; erkeğin gapyrgasyndan yaradyldy, ayaklaryndan yaradylmady!

Şeyle bolon bolsady ezilerdi!

Üstün bolsun diyip başyndanda da yaradylmady!

Emma döşünden yaradyldy, erkeğin yoldaşy bolsun diyip!

Golun biraz aşagynda, goronsun diyip!

Yüregin yanyndan yaradyldy söyülsün diyip!

Hemme ayal giz doganlaryma yuzlenyan bu zatlar tartışmanada değenok. Sizin hemmanizi ey göryan ve sylagym sonsuz. Birinin aydışı yalı başımın ustunde yeriniz bar.. Her bir Musulman üçinem şeyle hem bolmaly.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry aytyang "
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek, agam! Ediljek döwüp taşladyň :))"

shu mowzuk kop jedellere

shu mowzuk kop jedellere sebap boldy.. Beyle pikirler gowy, menem goshulyan welin kabir zenanlarin shu zatlara ters dushunisi yaman ginandiryar adamlary.. Shol sebapden hazirrak bolup gurlap dinaymasak..:)

+1 "Elinden we dilinden

+1

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokarki yazilana "telpek"

yokarki yazilana "telpek" berip, menin ona az-kem garshirak pikirlerime "+1" yazip, sonam "erkek"sirap geziberjekmi atam??:)

men diňe ýokardaky ýazgy

men diňe ýokardaky ýazgy üçin däl, seň ýazany umumy ýagdaýda goldadym. Eger sen diňeje Kemal agaň ýazgysy üçin meni hasaba çekýän bolsaň, onda ýalňyşýarsyň!

PS: "erkeksiräp geziberjekmi.." ýazgysy maňa agyr geldi, onda-da sen ýazanyň üçin!
Öňem-ä maňa "tezek" iýdiripdiň börek bn bile.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bole-lay ata aga! Oyun

bole-lay ata aga! Oyun edilyarow beh..:)

şeý diý how, ýogsam

şeý diý how, ýogsam dostyň güli hem agyr ... :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"