Nagmat Nazar toýuna çagyrýar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar!

Nagmat Nazar asyl Baýramaly TTMli oglan, özi kompýuter/informatika ugry boýunça olimpiadalara gatnaşan. Biz bilen deňräk, bizden kiçiräk olimpiadaçylar tanaýandyr.
Hemmäňizi* toýa çagyrýar.

Toy 26/07/2008-de Mary wel. Turkmengala etr. 27-nji oktyabr d/b.

*Hemmäňizi diýende, isleýän barybermelidir, sahypanyň bar agzasyny çagyrýar. Pahyr bilenokdyr, bu sahypanyň 2000 agzasy bar :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

HTTU-da okady dämi

HTTU-da okady dämi şol?
Horajyk kompýuterçi Nazar?
Tüweleme, ýaşlaram öýlenip başlapdyrlar:)
Men-ä baryp bilemok ol wagt!
Barjaklar biziňem adymyzdan gutlarsyňyz-da!

PS: 2000 agzadan näçesi bararka:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aý hormy bilemok, Nazar

Aý hormy bilemok, Nazar däl ýöne ady. Ady NAGMAT.
Familiýasy Nazarow, Nagmat Nazar diýäýdim.
Ýöne HTTUde okany hak, uzyn bolup gidipdir diýýäler. Aý semiz däldirläý.
Hawa, özümem baryp bilemok. Men indiki ýyl TMa gidýän ýa nesip
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Maňa intäk toý habary

Maňa intäk toý habary gelip ýetmedi.
Toýa çenli wagta kän, pursat bolsa gitmeli öýtýän.

paid tha cost to be da Bo$$

Nagmady tüys yüregimden

Nagmady tüys yüregimden gutlayan, ol bagtly oglan ekeni. Sebabi onun gelini boljak gyzyn dogany menin jana jan dostum, olaryn maşgalasyna azda-kemde beletligim bar. Gül yaly maşgala olar.

Bagtly bolun, Alla goşa garratsyn herna. Allanyn razylygyna gowuşan, Pygamberimizin ymmatyna layyk imanly oguldyr gyzlar nesip etsin enşallah.

Ýeńiş

Nagmada uly bagt arzuw

Nagmada uly bagt arzuw edyan. Men paralel klasdashymdy. Toyuna barardym velin yetishmaymesem.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!