Mahriban gyzlar we oglanlar men size bir bolan wakany gurrun berjek,hemem shonun chozgudini tapyn...2

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Han bilen Sahra ertekiler dunyasine gitdiler.Bu olaryn ikinji dushushugydy.Gyz uzyn boyly gara gozli yay yaly gyzdy.Oglan bolsa normalnyi,prostoy akylly oglan.Ertekiler dunyasine girip-girmani atraksiondan atraksiona yglap bashladylar.Gyz gaty dogumly ekeni we Handan galmany hemme atraksionlara munyadi.Ocheretde durkalar oz aralarynda duygularyny we tasirlerini paylashmak uchin kan may bolyady.Ahyry gezek elege geldi(ullakan togalak pyrlanyan jam yaly zat).Ochered owrulip owrulip uzap gidyadi.In arkalarda Han bilen Sahra hich kim eshitmez yaly egilibrak,sozleri biri-birinin gulaklaryna aydyp gurleshyadiler.
S:Bilyanmi,men koplench adamlary bir goremde tanayan.Senem birinji gorenimde sheyledigini bilipdim.
H:Nahilidigimi?
S:Nu takoy...akylly,dushbir,spokoynyi...:)
H: :)
S:privelkatelnyi...
H:Bashdan sheyle pikir etdinmi?
S:Aha:)
H:Beyle bolsa hany shu onumizde duran gyzynam nahilidigi aydyp ber-diyip Sahranyn onunde duran gyzy gorkezdi.
Sahranyn onunde owadan,gara sachly melek yaly gyz durdy,edil Hanyn garshysyndada sho gyzyn jorasy durdy.
Natanysh gozelin yuzi tukatdy,gozlerinde bir-hili aljyranlyk we gynanch bardy.Han gozlerini gyzyn yuzunden ayiryp bilenokdy.
S:Ayyy..akylly,biraz garyprak mashgaladan,gowy gyza menzeyar.Yone gaty yuwash.
H:Nadip bilyan yuwashdygyny?
S:Hana gorenokmy?Men bolsama owrulip pylchardym.
H:Namani goremok?-Han gen galdy.
S:Neujeli gorenok,Hana oglan arkadan gyzyn sachyny sypalayar.Gyzam jogap bermage chekinip dur.
Gyzyn arkasyndaky setirden bir dayaw oglan chyndanam gyzyn sachlary bilen oynap duran ekeni.Nadip gormandir?Hanyn gahar gen galma bilen olary synlap bashlady.Gyzyn gozi bir pursatlyk galdy we sho bada ashak indi,yone bu pursadam Han uchin gozlerinin dolup duranyny gormek uchin yeterlidi.Gyzy utandyrmazlyk uchin Han gyra seretdi.Jorasynyn gozleri hem yalbaryp seredyan yalydy.Name etmeli? Oglany ayirmalymy? yanynda halayan gyzy bar.Bashga bir gyz uchin dawa turuzmagam gelshiksiz.Gyra seredip pikirlenip bashlady.Iki sany charesiz gyza komek edip bilenok.Oglan onundaki duran gyzlaryn gozune seretmane utanyady,onynchada setir yoredi beyleki oglanam yorap elege mundi...
Sagat 10.Ertekiler dunyasi yapylyar,Han bolsa Sahra uchin taksi tutup oyune ugradyar.
S:Hemme zat uchin sagbol,oye gelende mana jan et,bormy?
H:hokman.
tarp,taksinin gapysy yapyldy.Kocheden yuwashlyk bilen yorap bashlady.Namysy bilen basha-bashabash."name etmelidim?name uchin men olara komek etmedim?"-soraglary ozune beryadi we jogap tapyp bilmani gijan yary kocheden kocha yorap baryardy.Ahyry oz-ozune "Yelman bolsam,in azyndan hazirki yaly azap chekmezdim"-diydide,taksi tutup oyune gaytdy.
Siz sho pursatda name ederdiniz?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Birnache jogaby gowy jogaby

Birnache jogaby gowy jogaby bolmagy ahmal,men oz jogabymy tapdym,sizin variantlanyza garashyan.

Hanın yanında halayan gyzy

Hanın yanında halayan gyzy bolanda name Saharada görda şol oglanın azar berip duranını. Han ara girip bilerdi Sahra önünden duydurup men pikirimçe Sahrada yagdaya düşünerdi. Onun yalı pursata nadip göz yumup biljek?

Ara girmeli welin,nadip

Ara girmeli welin,nadip girmeli?

ay dost sen bn gıra

ay dost sen bn gıra çıkıp gürleşip bolarmı diyaymelida.

dayaw yigit diyyar how, sen

dayaw yigit diyyar how, sen bn gurleseli diysen. beylak cekip myjjygyny cykaraysa natjek. ozune gaty gownun yetyan bolmaly-da bey diyip bilmek ucin. sonam gyz solar yaly yuwasmy sacyny dagy oynadyp otyrara.
birinji wariant beyle yerlerde koplenc ohrana(security) bolyar solara calaja gozun ujy bn umlemeli. ya-da "seret hana so tayda, cepdaki gyzy gorayn gerek; ha ocheredde duran, shona shu bimaza,....,.... oglan azar beryar" diymeli.men bolsama sheyderdim.
yene bir wariant, yanymdaky gyza git-de shol gyzlary barik chagyr edil biz tanysh yaly edip gorkezmek ucin.olar yanymyza gelensonam yigit azar berip ugrasa onda yeni cyzgap menin elim dal gerkulesin eli diyip...

Gysgacha soragy yazyp

Gysgacha soragy yazyp bolmazmyka?! :)
Okamaga yaltanyan.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • maxatt 1 telpek goyyar we yazyar: ")))"

menem yaltanyp dine

menem yaltanyp dine jogaplary okap başlapdym, in gowysy senki eken))

[yalnyş gidipdir]

[yalnyş gidipdir]

namay ol oglan belki ol

namay ol oglan belki ol gyzyn soygilisidir, bir gyz bilen bir oglan urshup duran hem bolsa arasyna goshuljak dal belkide olaram soysuhyandirler:)

yok,on yaly dal.iki ayry

yok,on yaly dal.iki ayry setirde durlar diyilyar,goz-onume getirshima gora demir turbalardan yasalan kalitka yaly zat bara,sho bar sholaryn arasynda.

ol

ol gyzam gaty sheyle wank bolyan bolsa komek etmage gitmeli:)
onda ol oz soygilsine "men bunyn yaly zatlara seredip bilemok shony bir alac edip ayrayyn" diymelide,ol gyza wii gowymy nahili diyen bolup yanyna barmaly neme diyen bolmalyda sonundanam ol oglanyn yuzini seretse ol oglan ozunden bilip cekiner, sonyndanam gyza hic zat bildirmanjik "bagyshlan men sizi calyshypdyryn menin okuw dowrumdaki bir tanshyma menzedin bagyshlan bagyshlan diyip: gaydybermeli

eyway name o gyzyn ozi

eyway name o gyzyn ozi bashgarak yere suyship bilenokmy?
juda bolmasa munmesin sho karusele..karusele munmek ucin saclarini natanysh birine sypaladyp durmak birhili dalmay?

arkayin gozuni yashdan doldurup durmak cozum dal.. shuyshmeli, yerini uytgetmeli, voobshe gitmeli sho yerden..

hmmm

chagajyklar

GaraDag blogyn adyny yazanda

GaraDag blogyn adyny yazanda "mahriban gyzlar..." diyip baslapsyn , ne uzeli "mahriban oglanlar we gy..." diyip baslamadyn :D

:D

Howwa lay, name ucin koplench ata-eneler dal-de ene-atalar diyilya? (Meselem: ene-atalar yygnagy)

Where is Hereket, There is Bereket!

enanin orny, haky atanyndan

enanin orny, haky atanyndan onde bolanlygy sebabli bolup biler...

***MENZİL***

JOGAP

Ganjyk guyrygyny bulamasa kopek yzyna dusmezmis.
Ahow gyz nache yuwas bolanda name, zannynda namys bar bolsa goreli shol gyz yekeje gylyny elledyarmi?!
Diymek gyza-da yarapdyr ;) ... Beyle waka hakynda Gowsut hanyn bir wakasy bar welin uzynyrakda...

Ya, sizem gyzy halarsynda...

Ya, sizem gyzy halarsynda, gyzyn gylyny gymyldatman ayyrmanmy, ong yaly oglanlary.
Tm'de dagyn itin ansaty. İn bolmanda, oglany çagyryp, gyzy tanayan my diyyan. Yok diysen Prokuroryn... gyzy, mena şondan başym dertde, sen bir bela girme diyyan. Tanayan bolsa... şona göra...

- Nie kanvule, sunkutu -

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: ""prokuroryn gyzy".. :), dj begga gowysyny saylapdyrow onda.."

ay eger setirde yer

ay eger setirde yer bellapduran bolsalar, Han yada Sahra ikisinin birden biri chykyp suw alip gelmeli, sonam yalnishna bolup ol oglanyn ustune dokse... yagni shonun unsuni sowjak islendik bir zat etse bolarda
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş