yas alymlar name boldy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

13-15 iyunda houstonda yas alymlaryn 2. sympoziumy bolmalydy name boldy, boldymy shol.menem gatnashjakdym weli gaty uzak.sonam samalyoda berere pulum yok, ucmaga ganatym yok. greyhound bilen gitsem 2 gun gerek:) hemem ol howply. seredyan weli hic hili yazgy zat yok bu yil. ya men gormedimmikam?habary bolan bar bolsa gayrat edip maglumat bersin. haysy makalalar,presentationlar boldy? ya-da mumkin bolsa web sahypa goysunlar?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

boldy, super-puper,

boldy, super-puper, turkmenchesi gul-pape, boldy!
Mena gaty keyp aldym shu yilkidanam, gechen yilkidanam. Yone yazmaga yaltanyadym. Gurrun berere zat bolsa kan
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

turkmenpress hem ýazmandyr

turkmenpress hem ýazmandyr entäk.
geçen ýylkyňam netijesini görmedim, häzir gowurak gözläýin-le!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tapdym, ynha: geçen

tapdym, ynha:
geçen ýylkyň geçiriljegi barada habar berlişi bärde

netijesi bolsa şu ýerde

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

turkmenpress menden gowy

turkmenpress menden gowy ýazýandyr öýdýäňmi?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Baýram, jigim,

Baýram, jigim, ýagdaýlaryň gowumy?!
Ýene geň-enaýy görüp başladym ýazgylaryňy?!
Men "...senden gowy ýazýar..." ýa şoňa meňzeş zat ýazdymmy?! Men diňeje taýýar çeşme hökmünde ol ýerden linkler goýdum. Aslynda, bu ýylkuyň netijesi barmyka diýip seredipdim.
Galyberse-de, turkmenpressi özüňe bäsdeş görýärmiň?! Gaýtam, iň oňat sen ýaz bu babatda maglumatlary we tmpress-de seň ýazanlaryň goýulsyn, hä?!
Bilmedim-dä, soňky maňa reply edenleriňi birhiliräk gördüm dogrusy!
Bardyr munda-da bir haýyr!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ýoklaý, menä hiç kimem

Ýoklaý, menä hiç kimem bäsdeş göremok, ýazan 100 ýerde ýazsyn, özümem ýaltanyp otyryn ýazmaga.
Ýokardaky ýazanymda smaýlik goýmaga ýaltanypdyryn, aslynda degişmedi...
Ýöne ýagdaýlar gowy, sag bol :)
Ýöne tema boýunça 2 setir ýazmaly bolsa, türkmenpressiň bu habar üçin köp ýer aýyrmagy, käbir detallara girmegi mümkin däl, sebäbi ol resmi habar beriş serişdesi.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

beýle bolsa bolýar-la,

beýle bolsa bolýar-la, ýogsam, hem bärde hem-de goňşy blogda smaýliksiz ýazgyň bardy we birhili gelipdi maňa!
Indi düşündim!

Diýýäniňe-de goşulýan, bärde has giňişleýin we köp maglumat goýup bolýar, surat we wideo hem!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Agam saňa garşylygym

Agam saňa garşylygym ýoklaý, senem ýöne göwnüňe aljak bolup dursyň. Meni gowy bilýänler aýdaýsyn, menä adamyň jetine gitmegi özümem halamok. Gitsem bolsa, soň düzelip bilemok.
Sen arkaýyn bol, senden gaty görmek kyn.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

haý, sagja bol-a, jigim,

haý, sagja bol-a, jigim, minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga bular yone bir umumy

ata aga bular yone bir umumy maglumat. sempoziumyn hakyky materiallaryny alyp bolanokmy bir yerden.presentationlar, konferensialar...bulary almak mumkin dalmi? belki tm barada wajyp maglumatlar bardyr diyip pikir edyan

Aman, sen näme işleýäň

Aman, sen näme işleýäň Bursada?! Begenj-ä gidipdir tm, ýa sen tomus 2008 - okuw şygary bn gezip ýörmüň :)

Seret, Harezmi öz presantation-yny täze blog bn ýazdy. Durdy Ilmämmedow hem aýratyn blog ýa-ha açypdy, ýa-da indi açar. Baýramam, ynha, bärde haçan görseň, oňa-da diňeje öz çykyşyny aýry blog bn düşündirmegini haýyş edip bileris.

Onuň daşyndan, esasy organizator Wepa Rejepow aga, ondanam wideolar, suratlar we şol presantationlaryň ähli görnüşleriniň kagyza ýazylan halyny hem haýyş edip, alyp bolarmyka diýýän.

Kakajan Kömür hem bar öz-ä esasy organizatorlardan. Olam bärde hiç görnenok, mümkin, myhman bolup okaýandyr kä ýazgylary. Onuň bn hem Wepa aga arkaly habarlaşyp bolar. Galyberse-de, wezipedeşräk öýdýän sen onuň bn!

Häzirlikçe bular, jigim!

Bursa nädýär, ýerinde durmy :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hay hay atamyrat aga. "Bursa

hay hay atamyrat aga.
"Bursa eger iki heykel dikilmeli bolsa, biri atamyrat aganky beylekem Nuryagdy aganky..." (epigraf)

atamyarta aga barmy senem bu yalancyda. ay menem nameler gurrun edildika diyip gyzyklanyan-da sympoziumda. bular yazly basga organizatsia yoga turkmenler adyna.

begenjem geldi tazelikler bn.sonky yilimiz. tusmy usmlemi diyip kelle dowyas su wagtlar.
bolya da ata aga habarlasyp duraly...

minnetdar, jigim! tanyşlara

minnetdar, jigim!
tanyşlara salam aýt!
enşallah, ýene bararyn Bursa!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men ol blokda yazdym welin

men ol blokda yazdym welin gitmedilay, ol sympoizuma alym gyzlardan birem gatnashmadymay? spisokda atlary yok. ya alym bolan gyz yokmy:)

Bardy gyzlar. Spisogy nirede

Bardy gyzlar. Spisogy nirede gördüň?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bir

bir blok barda barde nahili gecligi barada shonda yazypsyna ozin spisogy ya menin gozum cashdymyka shol pursat:)
kim gatnashdy

Ol çykyş edýänleriň

Ol çykyş edýänleriň spisogyny goýandyryn. Gyzlar çykyş etmeselerem bardy. Kimdiklerini bolsa bilemok, kän suwjarmadym bu gezek, ýagny gidip tanyşjak bolup azara galmadym
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!