Doglan günüñ bilen, Mergen!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam! Şu gün tmolympiad’yñ iñ hormatlanýan, saýta iñ uly goşant goşýan we aktiw agzalarynyñ biri bolan Mergeniñ 20 yaş toýy.
Mergen, menem öz gezegimde seniñ doglan güniñ bilen çyn ýüregimden gutlaýan. Saña jan-saglyk, uzak we haýyrly ömür , okuwyñda – hünariñde üstünlik, gelejekde bar arzuw maksatlaryña ýetip, maşgalaña çagalaryña guwanyp gezmek we bagtly bolmak nesip etsin Allajan!

Gutlamak gezegi agzalara berilýar!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gutlaýan, menden öňki we

Gutlaýan, menden öňki we soňkylara sokulýan
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Yslam, gechen yylky tema-da

Yslam, gechen yylky tema-da Mergenin doglan gunini gutlapdyr. men ony gorman, taze achdym. moderler, gayrat edip shu tazani unpublish etseniz, men gutlagymy beylekide goyjak :)

Bayram, senem shona sokulay :)

Aý gysganýaňmaý, täzesi

Aý gysganýaňmaý, täzesi bolaýsynda! Ýylda bir gezek çykýa :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

name uchin?

yokla, name uchin gysganayyn? menem tazesi bolmagyny isleyan. yone her kim beyleki-de gutlap bashlapdyr. men goren bolsam onda dowam ederdim. barde az post yazylar oydyan, ya-da agzalar ikisinem gorup haysynda yazarlar diyip pikir edyan ? :)
ikimizden bashga hich kim bolmasa ? :D

Gorkma, men bar ýanyňda.

Gorkma, men bar ýanyňda. Urjak bolsalar, bile gaçarys!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hehe..

hehe..ok, sagjabol. yone gachman goreshayeris. belki ikisinde hem gutlansyn. agzalar isleglerine gora gutlarlar.
"Mergeni sheyle gowy goryan ekenler doglan gun uchin 1 tema azlyk edyar" diydirer :))

şu wagt gözüm düşdi,

şu wagt gözüm düşdi, anketaň boş ýatyr. Nämehow, şeýle ýaltanýaňmy?!
Ýa terra inkognito bolmak modamy?! Adyň bir Hatyjamy seň?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

:)

yaltanamok. incognito bolmagy saylapdym bashda. adym Hatyja dal :) Mahri adym.

Myahrimi ýä

Myahrimi ýä Mähri?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

olaryn tapawudy barmy yazylyshyndan bashga?

olaryn tapawudy barmy yazylyshyndan bashga? yone Mähri

Meň gözümde tapawut

Meň gözümde tapawut bar.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ok, indi bu postlary

ok, indi bu postlary pozaymasan, yogsam hich gutlajak bolmaz barde gurrundeshlik gidyar diyip. a men tazede gutlanlaryna garashjak.

Doglan guning bilen mergen

Doglan guning bilen mergen aga, hemishe bagtly bolung , hemde hemishe yylgyryp durung , ishingizde , okuwyngyzda , ustunlik arzuw edyan ,perishda yaly gelningingiz bolsun :))))
UZAK YASHANG

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Gutlag bahanasy bn Hatyja

Gutlag bahanasy bn Hatyja bilen Bayram gybat baryny urupdyrlar-a barde :))
Gutlayan, Mergen! name, klasik zatlar, ustunlik, jan-saglyk, bagt arzuw edyan :)) ay yaljak gyzam arzuw edyan ;))

yok..

oyun edensinle :) gutlagy gybat uchin bahanalap achmadyma. Mergeni gutlamak uchin! yone Bayram bir yazyp gidiberse, menem jogapsyz goymadymda.

doglan gunmi?

hany nirede belleyas
nira barmaly
sowgat yokdur yone
baryp bilmesegem oturan yerimizde tostjagaz aydip gutlayarys
uzak yasha. gowja yasha

GUTLYSH MERGEN! janyn sag

GUTLYSH MERGEN! janyn sag bolsun, yolunda elmyda yashyl cyra yansyn, ak yurekli gyz yoldashynh bolsun, Ejenem elmydama sana guwanyp in goreldeli oglanlardan bolmagyny arzuw edyarin

GUTLY BOLSUN

Doglan gunun gutli bolsun Mergen!
Bagtly gelejek nesip etsin, mundan beylak hem bagt abray we ustunlik hemran bolsun!

Doglan gunun bilen

Doglan gunun bilen Mergen!!!

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Doglan gunun bilen Mergen!

Doglan gunun bilen Mergen!Uzak yasha ,yuregindaki beslan arzuwlaryn hasyl bolsun!!Bagtlylardan bagtly bol!

mergen gowy edip donup yatyr

mergen gowy edip donup yatyr öytyan
yylda 1 gezejik dogulyas diyip
:D:D:D

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Mergen doglan gunin gutly

Mergen doglan gunin gutly bolson!
Arzuwlaryna yet !

Yegen doglan günün gutly

Yegen doglan günün gutly bolsun..

Doglan günün bilen. Uzak

Doglan günün bilen. Uzak yaşa.

Gutlayan...

Mergen we yeryüzünde şugün doglan herkimi gutlayan.

put on a happy face:))

Uzak we bagtly yasha!!!

Uzak we bagtly yasha!!! Doglan gunun gutly bolsun...

Menem gutlap galayın doglan

Menem gutlap galayın doglan günün gutlı bolsun Mergen. Allajan hayırlı ömür nesip etsin. Geljek günlerin geçen günlerini küysetmesin enşallah.

Gutlagy hemişeki gowy

Gutlagy hemişeki gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Mergen, jigim, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Allahyň dergahyna baranyňda, bu dünýäde eden ýa-da edip bilmedik zatlaryň üçin içiňde hiç-hili puşmanlyk bolmasyn!

Geljekki ýoldaşyňam seniň Oňa we Onuň Habibine(SAW) has ýakynlaşmagyňa sebäp bolsun!

Ýokardan garaňky dünýä seredileninde, siziň gurjak öýüňiz ýyldyz ýaly parlap dursun!
Firdews jennedinde-de maşgalalarymyz bir-birine goňşy bolsun, enşallah!

Doglan günüň gutly bolsun!"

Soňundanam:

“Eý, ýaranlar, aşyk boldum men bir “melege”,
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!
Külli emriň ýetir Sen bu pelege!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!”

“Dilegim: onuň bilen maşgala gurmak,
Jennetiňde Habybyňa biz goňşy bolsak,
Bakyýetde her juma Jemalyň görsek!
Dileglerimi kabul eýle, Beýik Allahym!

Özüňe laýyklykda bendeler boljak,
Habybyňa laýyklykda ymmaty boljak,
Watana, millete peýdaly boljak,
Nesilleri bize bergin, Allahym!“

dilegini seň adyňa Biribardan kabul etmegini dileýärin!

20 ýaşyň gutly bolsun, Mergen! Bu täze ýaşyňy ençeme haýyrlara sebäp etmegini Beýik Biribardan dilemek bilen!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mergen , doglan günüňi

Mergen , doglan günüňi gutlaýan 3 sany blog bar-laý :)
Aslynda, 3-sem dursa bolýar, seň ýaly güýçli agza üçin olam az :)
Çynym bn aýdýan-how, degişemok!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ayechka'nyn achany 1 yil

Ayechka'nyn achany 1 yil onki blog, Yslam onda yazypdyr, Hatice tazesini achypdyr. Bu 2'si adaty welin, Monte_kristo'da prikol uchin 1'ni achypdyr, gulmek uchin ellamok edil shu wagt, sonurak unpublish ederinda :))

eý, men hem Sefer

eý, men hem Sefer öýkelemesin diýip ýazmadym, ýogsam, oňkyny aýyrsaňam-a bolardy dijekdim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kim update etd-aý blogyň

kim update etd-aý blogyň adyny, azyrak güljek bolup durdym "güniň" däl-de "günüň" diýip, blogyň eýesi düzetdi öýdýän :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:)

men duzetdim. ozumem gulup gulup :)

aý, bor-laý

aý, bor-laý onça-munça:)
men-ä türkleň täsirinde galyp, aram-aram ulanýan ýalňyş sözleri :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hemmaniz kop sagbolun,

Hemmaniz kop sagbolun, minnetdar !!!
Tmolympiad tuveleme ulalyar, eyyam doglan gun gutlaglarynyn 2-nji
tapgyry gidip otyr...Hemmamiz garrap, zordan kompyuter ulanjak yasha
yetenimizde-de, biri-birimizi ayratyn ahmiyetli gunlerde gutlap, begendirip
bilmek nesip etsin, Tmolympiad hem bize bu ishde komekchi bolsun enshalla.
Yene-de bir gezek kop sagbolun gutlaglarynyz uchin.

P.S. Telpek paylajak welin, gyradaky telpek list'inde dine shol 1 zat bolar,
onson sonky telpek berilen yazgylar gorunmez diyip alada edyan, nesip bolsa
yuvash-yuvash'dan bashlarynda :)

soz size yetmanka gutlap

soz size yetmanka gutlap yetishmedim. diymek edil sizin yz yaninizdan soz aytmak mana nesip edya. shuny bir sypdyrmayin:)
Mergen aga, doglan gununizi chyn yuregimden gutlayan. uzak, bagtly, imanly durmush arzuw edyan. goy bize-de doglan gununizin yene onlarcha tapgyryny gutlamak nesip etsin
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Quote: soz size yetmanka

Quote:

soz size yetmanka gutlap yetishmedim

bu gezek yetishjek ekenim... :) doglan gununiz bilen, uzak ve bagtly yashan...

Quote:

doglan gununizin yene onlarcha tapgyryny gutlamak nesip etsin

biri nesip etti, yene dokuzy galdygy bolyami... ay borla janynyz sag bolsa bolya

____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

doglan gunin gutly bolsun,

doglan gunin gutly bolsun, Mergen!

Menem gijem bolsa Gutlap

Menem gijem bolsa Gutlap galayyn...

Mergen, 20 yashyn gutly bolsun! yashyn uzyn, geljeginde dine bagt yylgyryp baksyn!

Mergen ildeş! Men hem giç

Mergen ildeş! Men hem giç hem bolsa seniň ýetip gelip eýýäm birnäçe gün geçip giden doglan günüň bilen gutlayaryn!
Saňa Hudaýdan bereketler arzuw edýärin!

bir yil geçaypdir.. Doglan

bir yil geçaypdir..

Doglan günin bn, bagtly yaşa :)

Menem gutlaýan, üstünlik,

Menem gutlaýan, üstünlik, jan-saglyk we bagt arzuw edýän.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

goşulýan. Maru Şahu Jahan

goşulýan.


Maru Şahu Jahan

Merge ildesh men hem seni

Merge ildesh men hem seni doglan gunung bilen gutlayan!
Sana ruhy rowaçlygy we Hudaydan gelyan bereketleri arzuw edyarin!

yokardakylaryn hemmesine

yokardakylaryn hemmesine goşulyan :)

Mergen!!! Menem doglan gunun

Mergen!!!
Menem doglan gunun gutly bolsun dileyan. Allajan uzak omur bersin.

Mergen doglan gunun bilen

Mergen doglan gunun bilen menem gutlayan! Yokardakilara gosulyan! Tmolympiady hemishe tertipli we arassa saklajakdigina ynanyan. Okuwynda ustunlik gazanmagini, TM we enen-atan ucin peydaly adam bolmagyny Beyik Biribardan dileyan! Allajan uzyn we manyly omur nesip etsin!

Men hem oz gezegimde doglan

Men hem oz gezegimde doglan gunungi gutlayan , :D doglan gunung bilen , uzak yasha , hemde hayyrly bilen yasha , hemde bagt arzuw etyan , arzuwlanga yeting

Hemmaniz kop sagbolun

Hemmaniz kop sagbolun oglanlar-gyzlar, minnetdar!

Duyn diplom ishimem gorapdym :D
23'ne gije yatman okapdym, onson duyn agsham
bolar bolmaz tukgerip galypdyryn...Gepin tummek
yeri, doglan gunumizin bashyny diplom gorap,
sonunam oli yaly yatyp gechirdik bu gezega :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Tahyr2005 1 telpek goyyar we yazyar: "gutly bolsun!"

Doglan gunun gutly bolsun!

Doglan gunun gutly bolsun! Iki gun gija galypdyryn! Iyjegin tort, munjegin Ford bolsun! Saglyk bolsun, baylyk bolsun, ishlemesenem aylyk bolsun! Uzak yasha! Edyan zahmedine ullakan sarpa!

Haha...Nadayipsinay ol

Haha...Nadayipsinay ol dilegleri ? :D
Kapia sokjak bolup mashyn markasyna chenli dilap :) Ford
bolsa-da garshy dal, Mustang'yndan bolsa dagy...

Ishlemesemem aylyk bolsun birhililay, govusy gowja
aylygy bolan ishim bolsun :D

P.S. Sizde sagat 3:30, sen na yatanok?

Men yene Chevrole bilen

Men yene Chevrole bilen Londondan kwartira arzuw etjekdim kapiya tapan bolsam! :P

Hıcden gıc yagsy

Mergenjan Doglan gunun gutly bolsun.Gıc hem bolsa gutlap geceyın diydim.Beyik biribardan jan saglyk,masgala agzybirligi,yrsgal dowlet we uzyn we hayyrly omur dileyarin...

Sagjabol Polat! 2.5 hepde

Sagjabol Polat!
2.5 hepde son Tozal'a baryp gaydaryn nesip bolsa, chayynyzy ichmage...

doglan gunun bn

doglan gunun bn wasili, bagyshla kellam uchayipdirmi name, seni gutlayin diyip yordum welin nadip yatdan chykdy hayran. Doglan gununde-de Diplom goramaly bolsan, idilli bellabem bilen dalsin, Tm baramyzda ayri bellarisda:P Awgust towerekleri beylede bolsan, men Tejene barmakchy, senem gelersin bosh bolsan, ya-da men Kaka-da bararynda:D

Sagjabol gutlag

Sagjabol gutlag ucin!
Tomusda bir zat edip tapysharysla, extra bir zatlar tapylmasa bu tomus bosurak boljaga menzeyan...

gija galsamam, menem doglan

gija galsamam, menem doglan gunun we goran diplom ishin bilen gutlayan! yokardaky gutlaglara goshulyan.

Sagjabol, minnetdar !

Sagjabol, minnetdar !

wiwiwi..wayway...menem gija

wiwiwi..wayway...menem gija galaydym oydyan...ay geng gormersingizda inede el degmedi bashagaylyk bilen, yogsa mengki yaly 24dine diginem bilyadim :D
menem hemme aydylan gutlaglara goshulyan...Doglan gunungiz bilen, Mergen!!! Diplomam gutlysh!!!
Ay, name jan saglyk bolsun ilki bilen-a, songam hemmeje zat oz ugruna bolar!!! Arzuwlaryngyz, maksatlaryngyz hasyl bolsun! Durmushda-da Ustunlikler!

_____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

Hichden gich yagshy. Menem

Hichden gich yagshy. Menem beyleki agzalang aydanina goshulyan. Doglan guning gutly bolsun Mergen. Allajan arzuwlarynga yetirsin!

******************************8
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.