:::: edep burçy :::::

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam eziz agzalar we gadyrly myhmanlar! Şu bloga peydaly edep dessurlary barada çyrşamakçy.. Eger sizinem bize peydaly bolar diyen maslahatlarynyz bar bolsa sogabyndan mahrum bolman bizin bilen paylaşmagyzy hayyş edyarin.. Sebabi Türkmen milleti bolup öz medeniyetimizi ösdürmesek bize başga hay-küş eden adam bolmaz. Şol sebapli gündelik durmuşymyzda sawlik goyberyan yagdaylarymyz bar bolmagy mümkin. Edil şu wagt pikirlenip görsek belki yadymyza düşmanem biler.. Yöne bilmezlik ayyp dal da öwrenmezlik ayyp diylişi yaly bizem öwrenmage çalyşalyn (başda özüm:) hem de in bolmanda bilyanjelerimizi gündelik durmuşymyzda amala aşyryp ony endik halyna öwürmage çalyşalyn. Adamçylyk da.. bilmeyanlerimiz bar bolup biler. Oba yerlerinde gören bir sawligimi agzap geçesim gelyar. Olam ayak yollarynda şypbyk (şypbydyk/şlyopka) ulanylmayar.Joraplar çykarylmayan yagdaylaram bar.. Ya da taret almak hususy azajyk kynrak. Ya da ayak yolundan son ayaklar üns berlip yuwulmayar. Ya da şona menzeş sawlikler. Bulara umuman Arapça da “Adab-y muaşeret” diyilyar. (Görgü kuralları) Göze ilenlerden çyrşamakçy. Yazylanlary print edip gerekli yerlere asylmagy , has köp sogaba eye bolmaga sebap boljagy bolsa hemma malim.
PS: goy magşar güni yüzümiz gyzaranyndan şu yerde (şu dünyade) yüzümiz gyzarsyn.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
  • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

::100 no::

::100 no::
• Joraplar çykarylmaly hem de ayak yenleri we el yenleri çemrenmelidir (çyzgalmalydyr)
• Çep ayak bilen girilmeli we sag ayak bilen çykylmalydyr
• WC’ de dünya ya-da ahyrete degişli zatlar hakda pikir yöredilmeli daldir
* Arassaçylyk işleri çep el bilen geçirilmelidir
* Krant ya da gapynyn gulpy sag el bilen tutulmalydyr
• İstibra edilmelidir(4-5 min garalmak ya da 40 adim yöremek)
• Yeterli suw ulanmakdan çekinilmeli daldir. (isrip hasaplanmayar)
• WC’de artykmaç garaşylmaly daldir.
• WC’ni nahili görmek isleyan bolsak edil şonun yaly arassa saklalyn
• Dik durup jürledilmez (!) (Prostat rak keseli döredyandigi hem de gabyr azabyna uçramazlyk sebapli)
• Bu yere park etmek gadagan:P

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • azat 1 telpek goyyar we yazyar: ":-)"
  • selbishka 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

birem gündelik yerine

birem gündelik yerine yetirip bilayjek sünnetlerimiz barada agzap geçesimiz gelyar..

:: gündelik yerine yetirip bilayjek sünnetlerimiz::
• Namazlary kelle yalanaç kylmazlyk
• Yolagçylykda yoldaşlaryn biri yolbaşçy seçmek
• Her bir işimizi maslahatlaşyp etmek
• Sakgal we murt goybermek (*)
• Daş töweregi arassalamak
• Ayak yalanaç namaz kylmazlyk
• Suw içenimizde üç owurtda oturyp içmek
• Dyrnagymyzy Anna Güni kesmek (5-nji gün)
• Yatanymyzda sag tarapyzda yatmak
• Köwşümizi geymankak ters tarapyna çöwürmek (*)
• Her gün ölüm hakda pikir etmek (rabytayy mevt)
• Salavat getirmek
• Her gün toba etmek
• Gün dogandan son 45 minut töweregi irkilmek
• Yolda başymyzy egip yöremek
• Biri bize seslenende bütin bedenimiz bilen sese tarap öwrülmek
• Miswek ulanmak
• Owadan ys sepinmek
• Köynegin iliklerini aşakdan yokaryk iliklemek + çykaran wagtymyz yokardan aşak çözmek
• Her Anna güni sadaka bermek
• Yolda yöreyarkak geplemezlik
• Öyden (binadan) her çykanymyzda taretli çykmak
• Yolda ayagymyza çolaşan zady bir gyra ayyrmak
• Miwanin çigidini ya da şanigini çep elimiz bilen çykarmak
• Yüzmani öwrenmek
• Adamlary yüzüne garşy öwmezlik(götergilemezlik)
• Irden turanymyzda burnumyzy üç (gabymyzyn) düybüni syrmak
• Nahardan son süyjije bir zatlar iymek(bar bolsa:)
• Gapa gelen çaga bir zatlar bermek
• Gül suwy ulanmak
• Adamlaryn in hayyrlysy in köp gorkyan hem de köp okayandyr
• Güler yüzli bolmak hem de sawlikleri bagyşlamak
• Beren sözünde tapylmak
• Geplande garşyndakynyn gözüne seredip geplemek
• Sayhally geplemek. Düşünilmedik yagdayynda (halatynda) 3 gezek gaytalamak
• Erbetlik edene de gowy daramak
• Tesbih çekmek

inş.. peydasy deger diyen umyt bilen vVv

Telpekler (2 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • selbishka 4 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bir işe başlanında

Bir işe başlanında BİSMİllAH çekmek her zaman abdestli gezmek,gorkanında Ayetel-Kürsi okumak her zaman kelimeyi aydıp gezmek sögünman gowy zatları agzamak,her kes bilen gowy tertipli göreldeli bolmak! Başardıgınça 5 wagt namazını kzçırmamak,garaz gowy bolmak özün üçin gowydyr!

"Namazlardan son Tesbih

"Namazlardan son Tesbih cekmek
Harama nazar etmezlik
Her yatmazdan on Amennarasulu dogasyny okap yatmak
Ilki salam bermek
Yatanda sag tarapyna yaplanyp yatmak
Evradu-ezkar okamak
Bos wagtyn Kuran yada cevshen okamak" su zatlar hem mohummika diyyan.

Yazyan zatlarynyzy turk

Yazyan zatlarynyzy turk dilini bilmeyanlerin hem dushunjek sheklinde yazmak !!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Doby 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Edep bir taj eken nury

Edep bir taj eken nury Hudadan
Gey ol taji gutar her bir beladan

sheyle goshgy yazilgidi ongler TOzalda.

Bayramaly TTM-de

Bayramaly TTM-de yazylgylardan yadyma düşyani:
"Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak şarttır"
Balzac