Owadanlyk barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şu günler Alym ýaşlar barada-da ýazmaga ýaltanýan, ýogsam ajap geçdi. Ýöne owadanlyk barada gürrüň etdiler, temany gyzykly görýän. Şu ýerde öz pikirlerimi ýazmakçy, sizem goşulyň!
Owadanlyk wajypmy ýa ýok? Bolsa wajyp, bolmasa kän wajyp däl :)
Orslarda söz bar, "krasota spaset mir" diýýäler. Oňa ynanýan bar, esasanam aýal maşgalalardan. Onsoňam, owadan adamlar özlerine, umuman, has ynamly bolýalar, käbir kompleksleri bolmaýar, ýa-da az bolýar we şeýlelikde has üstünlikli bolýalar. Olaryň üstünlikli bolýany fakt.
Owadanlyk jynslar üçin tapawutly wajyplylykda. Oglan mürşigrägem bolsa, "bir bankajyk piwo bilen gidýä" diýlişi ýaly, göz ýumulýa we gyzlar başga häsiýetleri üçin halap bilýäler. Ýöne gyzlar üçin owadanlyk has wajyp bolup dur. Men görmegeý ýigitleriň şeýleräk gyzlary alanyny ýa söýüşýänini kän görmedim, tersini bolsa, kän gördüm. Amerikada esasanam. Balans ýogam ýalyhow käwagt dagy.
Hawa, bularyň bary dogry we eýýäm bilinýän zatlar. Onda men näme üçin belli zady gaýtalaýan?! Ýok, men şu aýdylanlara "kän owadan bolmasaň" näme etmelidigini goşmakçy. Ylalaşmak/ylalaşmazlyk siziň eliňizde :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gitdi. Bir nakylda

Gitdi.
Bir nakylda aýdylyşy ýaly, "geýimiňe görä garşy alynýaň, häsiýediňe görä ugradylýaň". Ýagny adamyň sen barada ilkinji pikirleri diňe daşky sypatyňa görä dörän bolup biler. Ýöne "daşy jäjek, içi möjek" bolsaň, gaty çalt belli bolýar, men ýaly :D Dişläp alýançam "iki banka piwo bilen owadan görünjek oglan" bolsamam, dişlänimden soň "muň ýaly pisem dünýä iner ekeni" diýdirip biljek derejede :D
Ýöne adam köp häsiýetleri boýunça bahalandyrylýar. "Adamçylygy gowy" ýa "işeňňir" ýa ýene sypatlary kän eşidýänsiňiz. ==>
1. Owadan bolmasaňyz, öz gowy häsiýetleriňizi görkezmegi öwreniň!
Ýazgym Deil Karnegi stil bolýa, muny özümem halamok. Hamala dünýäde 1000 ýyl ýaşap, akyl satyp oturanym ýaly. Hemmesi IMHOdyr.
Owadan bolmasaňyz, siz başga taraplaýyn gowy bolmaly. Meselem adamkärçilik, myhmansöýerlik, gülerýüzlilik, alçaklyk we ş.m. Sebäbi owadan bolýanlaryň köpüsinde özüne bolan ynam käwagt tersräk taraplara çekip, narsiss bolup başlaýalar, özlerini söýüp :) Olardan ýakymly bolmak ýeňil :)
Meselem, degişgen bolsaňyz, oglan bolsaňyz hasam, gaty gowy häsiýet. Gyzlar gorkunçlygyňam ýatdan çykaryp başlaýalar köp güldürseň :D
2. Özüňize ynamyňyz bolsun!
Käbir alňasap, bolşundanam beter görünýäler. Oglanlar üçinä esasanam, özüne bolan ynam we stabilnosty, ýagny durnuklylygy daşyna çykyp dursa gyzlar halaýa. Ýokardaky ýazanlarym diňe gyz-oglan meselesem däl, bu karýera, iş üçinem dogry aýdanlarym.
Bir hili ynam paýrap dursa sizden, lider bolup biljegiňiziň alamaty! Işde-de halarlar, gyzlaram.
A gyzlara bolsa, ynam peýdaly bolar. Ýagny öz durmuşy we geljegi barada köp gaýgy edip, öz daş keşbinden köp nalansalar isteriçka/naýynjar/iňirdeýän ýaly görünýäler, mydama nedowolniý :D Närazy bir zatlardan, ýylgyrmagy başaranok, dommy, mähirsiz. Hijisem gelşenok gyzlara. Onsoňam, özlerine ynamy bolmaýan gyzlar käwagt nädogry saýlaw edýäler. "Aý men üýtgeşik gowam däl, maňa şundan gowy teklibem gelmez" diýip maşgala/iş üçin kriteriýalaryny peseldýäler==>gowy däl!
Başga-da käbir zatlar goşulyp bilner. Indi men gidip ýataýyn.

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Deyl Karnegi yaly bolmadygyn ucin :))"
  • poahf 5 telpek goyyar we yazyar: "Yazgyn Dale Carnegie'ninka menzani üçin:))"

Ýokarkdakylara ters

Ýokarkdakylara ters düşünmäň, özümi öwenim ýaly bolan däldirdä hernä. Menem 100 perizady awlap, öz işimde dünýä belli bolan adam däl. Ýöne ýagdaýdan nalanmajak derejede ýaşaýan :)
Meň belli belli prinsiplerim bar, şu ýa beýleki sebäp bilen, olary üýtgedäýesim gelenok, işem bolsun, gyzlaram bolsun!
Men gaty arkaýyn adam, özüme ynamym bar. Ýöne özüňe ynamy öwünip görkezmeli däldir. Bu eýýäm bir hili kän gowy görkezenok seni. Sen aýdýaň, sözüňe jogap berýäň, öz pikiriňi aýtmakdan çekineňok. Başga zadam gerek däl!
Üstünlikler!*
*Meň maslahatlarym bilen ýokarrak işe geçseňiz, menem işgär ediniň! :D

PS Şu temany açmagymyň sebäbi özümi kän bir owadan hasaplamok :) Ýöne tanaýanlar bilýändir, mende kompleks ýok, öz üstümden gülmäge taýyn oglan :) Elbetde, her kim 4x4 adam bolmak isleýär, ýöne bolýamy ol?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Menem kawagt "ay shu pylany

Menem kawagt "ay shu pylany yalak gelshiklije bolsadym-ay" diyyan :)), meselem, Parahat Amandurdyyew yaly... :)
Yone, sen aydyshyn yaly, owadanlyk wajybam bolsa, in wajyp dal... yokarda aydanlaryna pocti 100% goshulyan :)), ozune ynam, ynamly hereket etmeli... degishgenrajigem bolmaly arasynda...

ps: Gowy Bayram, molodes :)), men geljekde caphana acasym gelya, sen kitaplaryndan cap ederin-da ilki :)), "Nadip bashlyk bolmaly" etc :))

Gozellik

Men koplench uzyn yazylan post-lary okamok. Yone yokarda Bayramyn yazanlarny okadym (Tema owadanlyk barada bolanson, haladym). Goshulyan, hemme kisha owadanlyk berilmandir, Bayramyn sozlerni gaytalap durjak dal, onsuzam hemme zat oz-ozunden dushnukli.
Men a lichno adamlara bolan garayshymda dashky gozellikden oturi ichgi gozellige prioritet(priority-turkmencesini bilyan bolsanyz duzedip bilersiniz) bermage chalyshyan (Bu mana hemishe bashardanok). Ichgi gozellikden tapawutlylykda dashky gozellik adamy aldap biler. Onsonam owadanlyga herkimin uytgeshik garayshy bar, belki siz ozuniz ucin owadan dal bolup bilersiniz, yone bashga biri seni owadan hasaplap biler.

Where is Hereket, There is Bereket!

owadanlyk oglanlar uchin

owadanlyk oglanlar uchin mohum dal.Hatda bashga bir forumda "betgelishik erkekler vs gozel zenanlar" mowzugy achylypdy,name uchin koplench owadan gyzlar betgelishik oglanlar bilen gezyanligini orta alyshyp gurleshmek uchin:)goyulan kabir suratlary gorup gulagym galypdy.shondan bari kan owadanlygym barada alada edemok...owadanlyk dal,yone arassaja opryatnyi bolmak mohumdir elbetde.
gyzlar uchin tersine mohum.owadan dal gyzlar bilen bir-hili gurleshesinem gelenok,gyzykly bolanok.yone elbetde owadanlyk hemme zat dal.bir gezek bir gyz bilen tanyshypdym.Owadan dal,bir-hili bezenenem dal,garyp sada gyz welin,elektromagnit yaly chekyadi ozune.yogsam tanyshanymyzda bolsa 3-4 soz aydandyr,bir-hili jadysy bar yaly,yanynda durmagam yakymly:)
bardede bir gezek ukrainaly dostum Milly diyyan gyzy gowy goryan diydi.Milly kursdashym,bir-hili normalnyi gyz kan owadan dal,voobshe uns beremokdum,yone son has yakyndan tanyshdym welin gaty okundim uns bermanime.
gyzlar kabir zatlara dushunmeli,owadan bolmasan kabir zatlara hakyn yok.owadan bolmanam kesir,ulumsy yada yalta bolsan seni halamak gaty kyn bolar.A eger mahirli,milayim,kichigowunli gyz bolsan owadan bolmasanam kop kishi ashyk bolar:)

Käbir ýerlerine

Käbir ýerlerine goşulamok. Owadanlygam, daş keşbem, bolsa gowy +. Aragatnaşykda simpatiýa bolsa gowy bolýar, eger gowja bolsaň, simpatiýa ýeňil döreýär.
Onsoňam owadan gyzlaryň "KÖPLENÇ" betnyşan erkekler bilen gezýänine ynanamok. Esasy söz KÖPLENÇdir
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Hmm

Gyzlar betnyshan oglanlary halayan daldir lay, eger owadan gyz betnyshan oglan bilen soyushyan bolsa, o gyz oglany betnsyhanlygy uchin dal-de bashga zat ucin soyyan bolup biler. Onda da bilmedim da, gyzlardan soraymasan...

Belki betnyshanlyk dal-de, shram, tatoo ya shona menzesh zatlar bolup biler. On biri shey diypdi: "Шрам укращает мужчин". Na derejede dogrydygyny bilmedim...

Where is Hereket, There is Bereket!

Fransiyan oyuncysy Ribery,

Fransiyan oyuncysy Ribery, bet gelsihya shonky :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • repa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy menzetme, Tevez-em bar ;)"

meng pikirimche oglanlar

meng pikirimche oglanlar owadanlyga has uns beryarler , kop gyzar owadanlyga uns bermeyarler ,
name owadan bolduda name peydasy bar , name ony chaya ezip ichyangmi?
owadanlyk 5 gundir , dinge myhman ol

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

...

bu dünyade-de 5 günjik yaşayanga...
möhüm zat!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

elbetde gyzlar betgelishik

elbetde gyzlar betgelishik oglanlary gozlemeyandirler,yone gyzlar uchin owadanlyk mohum dal,has mohum zatlar bar,Bayramyn aydyshy yaly,ozune ynam meselem has mohum men uchin...

Aha

Dogry aydyan

Where is Hereket, There is Bereket!

Owadanlygyny ezip ichjekmi diylishi yaly

Adamyn akyly bolsun in zerury tertipli bolsun.Men pikirimche sheyle......tertibi shon owadanlygy..........

Düşünmedim.

Düşünmedim. Tertip=owadanlyk? Meň pikirimçe deň däl bular. Men tertipli däl :D
PS Degişýändirin
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Mähri, senden terje

Mähri, senden terje energiýaň ysy gelýär :D Täze gelenleriň hemmesinden gelýär şol ys. Biz indi sahypanyň "garrylary", hiç zat "torkat'" edenok :D
Hoşgeldiň!
Janlandyrsana sahypany bir oýunlar tapyp!
PS Şu täze gyz agzalar ýazyberse, organizmim awtomatiçeski adrenalin goşýa-da ganyma :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Meni saklan..............

Hazir yykylmakam.........oyundan bashga ishin yokmy............

Ýykylma! Näme üçin

Ýykylma! Näme üçin ýykyljak?! Sen owadana*
Oýundan başga işimem bar, ondan müň bizar :)
*Bu bölegi tema degişli bolsun diýip goşandyryn, bolmasa offtopik bolup dura :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Sen meni tanayanmy...........

Tanamayanyna yada gormedigigine owadan diymeda.............

Her kimem owadan, owadanlygy

Her kimem owadan, owadanlygy görmek gerek.
Drakula hem krutoýa meselem. Gan içse-de. Özem graf!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Wayey.............

Bayramjan dushunmedige nadip dushindireyin...............

Ýo, degişdimlaý. Meň

Ýo, degişdimlaý.
Meň gözümde tertiplilik OWADAN zat, ýöne ol ruhy owadanlyk. Gaty wajyp zat, we hakykatdanam, daşky owadanlykdan öňde.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

oglanlar uchin gyzlarda

oglanlar uchin gyzlarda owadanlyk koplench 1nji yerde dalmi eysem?

Diyeli, 3 gyz bar. 1-owadan, 2-owadan dal , 3-boljak. Owadanlygyn/ owadan dalligin derejesini her oglan oz goz onune getirishi boyuncha bolsun.
Uchisem sizi oz bolshuna gora soyyar.
1nji gyz sizin yanynyzda mydama oz owadanlygyny hasam gorkezjek bolup, soygisini mahrini beryar. Akyly, adamkarchiligi yok dal.yone onun owadanlygyna gora yokarda dal.
2nji gyz hich hili owadanlygy yok, yone sheyle eli hunarli, akylly, we siz uchin hich zadyny gaygyranok, dash keshbinden bashga shular yaly zat bilen ozune chekyar.
3-nji gyz ikisinin arasynda, yagny dash keshbi boyuncha urkuzenogam, yakynlashdyranogam. Akyly bilenem saylananok, hemme zady balansda diysenem boljak. dine size soygisi bar diyaymesen.

Gel, shularyn ichinde size saylamak payy galsa, siz haysyny saylardynyz? Ozem shu pursatdaky adiminiz uchin, saylajak gyzynyz sizi bagtly eder diyip saylasanyzam son nahili yashanynyzda-da okunmejeginize ynanmaly.
bolup bilmezmi sheyle yagday?

menin eleme usulyma gora

menin eleme usulyma gora sheylerak bolyar:
birinji gyz akylly,adamkarchilikli dal==>elendi.
ikinji gyz owadan dal==>elendi.
yza uchinji gyz galyar,eger hokman birini saylamaly bolsa uchunji gyzy saylaryn,yone navernyaka onam elap bashga gyzyn gozlegine chykaymasam:)

A bashga gyz diyeninde shu

A bashga gyz diyeninde shu 3sinden tapawutly bolarmy? Bolsa namesi?

ay uchinji variantyn has

ay uchinji variantyn has owadan we eli hunarli,akyllysyny gozlarin.

hmm..

dushnukli.
yone men oglan bolan bolsam, 3sinem alardym :) olam bolmanym uchin aydyandyryn :))

Näme, obýektiw bolsama,

Näme, obýektiw bolsama, birinjini saýlarmykam diýip çekinýän. Onam geň görmeli däl ýöne.
Eger 3-sem söýýän bolsa, onda daş keşbem uly +!
Sebäbi bizde 1 gezek öýlenýäler, öýlenibem dek gezmek kyn. Öýleneňsoňam gözleriň petredip başga aýal-gyzlara seredip ýörmejek bolsaň, nebsiňi doýurjagyny almalyda.
Beý diýsem, hersi ýagdaýa görä. Belki oglanam olaryň birini söýer?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

1nji?

gen gorere zat yok. owadanlyk KOPLENCH 1nji yerde diydima. 2njini saylasan gen gorerdim. yalnysh hasaplanym uchin dal, sheyle saylajak dine hekayalarda, ertekilerde dush gelemson :))
hakykatda oglan soysede dash keshbi+hasiyeti uchin soyer.

Ýo, ýöne daş keşbi

Ýo, ýöne daş keşbi subýektiw zat. Gyzlaryň aglabasy owadan*
Harakter we dünýägaraýyş wajyp. Gezmek üçin bolsa, owadanlyk iň wajyp, ýok toý etmek, ýaşaşmak üçin bolsa, owadanlyk harakter we dünýägaraýyşdan öňde däl.
Düşündirmek ýeňil däl. Ýöne owadanlyk hem wajyp.

*"Owadan däl gyz ýok, az wodka bar"
Ors nakyly
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: " ha ha .. wors nakyly üçin..:D"

dushundim..

umuman dushundim shu diyenlerine...

hiçkimem hiçkimin içki

hiçkimem hiçkimin içki sypatyny bilip bilmeya..
şon üçin daş keşp esasy yerde duryar...uhuhu
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

menin pikrimçe, oglan-gyzyn

menin pikrimçe, oglan-gyzyn owadan adama seredişindaki tapawyt,
olaryn şol adama name niyet bn seredyandiklerine bagly.
köplenç gyzlar öylenmek üçin seredyaler, we olar üçin önde adamkarçilik, edep önde.
emma oglanlar köplenç söyüşmek wagt geçirmek üçin seredyaler, we olar üçin owadanlyk önde bolyar.

*aslynda oglanlaryn hem hemmesi, owadanlyga seredenok,
yöne gyz bn yakynlykda bolyan oglanlar we gyzlara habar gatyan, we şeylelikde gyzlaryn tanayan oglanlarynyn köpüsi, "jalay" topardan bolany üçin, hemme oglanyn "owadanlyga ölüp baryanlardandyr" öytyaler..
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

her kimin ayri ayri bir

her kimin ayri ayri bir gozelligi bolyandyr.
esasy zat sen gozellik diyip name dushunyan,shu wajyp..
esasy zat view factor.
senin gozune gozel gorunen biri menin gozume hic
gorunman biler..dogrumy?

Her kim üçin owadanlyk

Her kim üçin owadanlyk zerur bolan bolsady onda owadan bolmayan gyzlar nadip durmuşa çykardyka? Her oglanam elbetde owadan gyz isleyandir yöne menin pikirimçe her gyzda erkegi özüne çekyan ayratyn bir zat barmyka diyyan. Hany kabir oglanlar “sen ol gyza menin gözüm bilenem bir seredip gör” diyyalera. Bu yagdaydan şeyle bir netijede çykaryp bolarmy ” owadanlyk her kime göra üytgap biler”.

Menin pikirimçe owadanlygam zerur welin esasy zat gyzyn edep-terbiyesi, geyinişi, özüni alyp baryşy, gepleyişi…ay muny köpeldip bolar yöne ilki gyza seredeninde birinji owadanlygy ünsüni çekyan bolsa ikinji bilen geyinişi we özüni alyp barşy has dogrysy durşy, herekedi zady özüne çekyar. Gyz edepli,terbiyeli,asylly bolsa owadanlyk ol diyen zerur dal. Adamynyn içki keşbi yagny kalby arassa,pak bolsa daşky görnüşem, yagny özüni alyp barşy,gepleyişi,gülüşi şona görarak bolyar. Şeyle adamlary görende sende islesen islemesen ona garşy bir sempatiya döreyar.

Onsonam owadan gyzlar köpülenç diymayin, köpüsem diymayin, kabirinden köpüragi yenil bolyar ya-da ön köp oglan gören bolyar. Sebabi olar yaly gyzlaryn hyrydary kan bolyar we olaram aldanyp bilyaler.