TÜRKMENİSTANDAN İKİNJİ YSRAİL ÇYKARMY?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dünyade Ysraily we tasirini/güyjini bilmeyan yokmyka diyan. Ujypsyzja meydanyna we ilat sanyna garamazdan esasan hem ortagündogarda keypi sapa dövran süryar, towugyna tok diyyan ya-da diyip bilyan/biljek yok! Gonşylarynyn hersi bilen agzy ala bolan bu yewrey döwletjigi maksadyna yetmek için heryoldan gaytmayar.
Kawagtlar oturyp pikir etyan we öz üzüme; name üçin Türkmenistan Orta Aziyanyn Ysraili bolmasyn, name üçin dünya bazaryna magdan yerine tehnologiya satmasyn, name üçin bizin KNBmiz Ysrailin MOSSADy yali gorky salmasyn?.. yali sowallara jogap gözleyan.
Her kimin bilşi yali 1948 yilina çenli yer yüzünde Ysrail atly döwlet yokdy. Ortagündogarda yaşayan we dünyanin dürli yerlerinden göçüp baran yewreyler İnlislerin çekilmegi b/n 1948y. 14 mayinda hazirki Ysraili gurdylar we eyeleyan meydany içersinde öwünerlik mukdarda yerasty bayligy bolmazlygyna garamazdan hazirki güyjine gelip yetdi.
Munça samramdan sonra siz gadyrly agzalara asyl açmak isleyan meselam; Ysrailin hazirki yagdayina nadip gelip yetdiginden we Ysraila garanda yerasty rezerwleri, tebigy we ilat taydan has bay we kuwwatly görünen Türkmenistanyn in az Ysraildaky yali güyje nadip eye bolup biljeginden ybarat.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gurban 1 telpek goyyar we yazyar: "Oran yerlikli mesele, name ucin biz basaramyzok? basarmak ucin name etmeli?"
  • azik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

dogrysy hemman shuny okamasy

dogrysy hemman shuny okamasy we biraz pikir edilmek gerekdigini undeyan ilki bn shuny aydasym gelya bizin icimizdaki gozleme duygysy yitipdir yone shular yaly form sahypalan gaty peydasy kan ogrenmekde...meselem taryh herkimin halamajak bir sapagy shonun ucin haysymyz elimize bir ysrayylyn taryhyny alyp okadyk yone barde yazylan zady gyzyklanyp okap bilers....
dogrysy hemmamize soralsa watanyny nacerak soyyan 99%mizin watan ucin janymy bererin jogabyny berjekdigine hic supham yok yone hic-de beyle dalmika diyyan haysymyz watan ucin okayas ilki gowy durmus son watan yone bizin atalarymyz bu topraklary ganlary bn yowurupdyr indikilere gul-ala gullik watan galsyn diip bizem ikinji ysrayyl bolmak ucin gunde 6 sagat ishlesek 2 sagadam dine watan ucin ishlemeli yaponlar yaly dine sheyle bolmaly....

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • azik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

Gaty gowy sorag..bu sorag

Gaty gowy sorag..bu sorag köpümizi gyzyklandyryan bolsa gerek..
Ysrailin gurulmagy we şu dereja yetmegi - yewreylerin işi, bizin hem olardan kabir zatlary öwrenmegimiz zyyan etmez..
Hatda yörite yewreyler barada ayratyn mowzuk hem açsalar, hemmamiz olaryn kimdigini, name tapawudynyn bardygyny, bizin hem ulanyp biljek peydaly taraplaryny bilip bilerdik.
Mysal üçin, yewrey maşgalasynda çaganyn terbiyelenişi..yewreylerin öz milletine garayşy..
Öz milletini we döwletini dine bir söymek bilen çaklenman, şol söyginin subutnamasy bolan gerekli hereketleri we işleri hem edip bilsedik..

yevreyler 48-nji yildan bari

yevreyler 48-nji yildan bari bay dala.olar onden sheyle halk.gidip orta asyrlardada yevropada in baylaryn kopusi yevrey ekeni.yevreyleri sho dowurem hich kim halamayan ekeni yone hemmeler sholardan karz alyalar ekeni.olaryn ganynda bar.men yevreylere menzasim gelenok.adamlaryn turkmenlerede yevreylere yada ermenilere seredishi yaly seretmegini islamok.biz ganymyzda bashga zatlar bar.

"Hemme adam olardan karz

"Hemme adam olardan karz alyan ekeni" diyyan yerin dogry, sebabi aslynda hristianchylykda-da musulmanchylykdaky yaly, procentine pul bermek haram, yevropadaky hristian politikler we Pope bu ishe garshy bolyalar, yone yevreylere "hristianchylyga uyanok" yaly bir zadam diyip bilenoklar, olaram "zor bilen beremzok" diyip yorenler...Garaz, shol dovur yevreylerin yigrenilme sebaplerinin biri hem shu ekeni..

Her baya güyçli bolmak miyesser etmeyar!!

Yewreylering baylygy asla inkar edilenok. Emma bay bolmak herwagt güyçli bolmak manysyna gelmeyar. Mysal; hazirki wagtda dünya nebtining ummasyz rezerwleri arap yurtlaryng elinde emma olar Osmanly dargandan songra gün yüzi görmediler. Ya-da günleri parahat geçse-de doly özygtiyarly hereket edip bilenoklar.
Aslyna seredilse arap yurtlarynyng hem baş belasy Ysrail bolup duryar.

Geping gysgasy, adamyng ummasyz baylygy hem bolsa baylygyny dogry ulanyp bilmese ya-da ullanmasa, şol adama güyçli bolmak miyesser etmez, bar mesele şundan ybarat.

put on a happy face:))

Yewreyler yaly bolajak

Yewreyler yaly bolajak bolsak 3-njı dunya söweşini çykaryp azajyk gyrgynçylyk etmeli bolaymasa :)) Az wagt watansyz galyp , kynçylyk çekip başga döwletlerin birjalarynda orun tutup sözini geçirip bilyan baylardan bolmaly .Onsan dünyan islendik yerinde döwlet gurup ,"gayran gayşyp" yaşap başlarys :))

---------------------------------------------------
Yollara çykardyk nije zenany ,
Yoldan çykardylar ençe merdany ...

Goşulyan... --- Angel of

Goşulyan...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

oyun edip yazdym how men

oyun edip yazdym how men yokardakylary . Ya sen şol oyuna goşulyanmy ?

Izrail (milleti) bu yagdayyn

Izrail (milleti) bu yagdayyn emele gelmegi üçin 3000 yyllap
der döküp işledi. Hemme üstünliklerin başy işlemekdir, işennirlikdir.

Yewreylen öz döwleti yokkka, ony gurmak üçin köp iş etdiler. Ilkibaşda gizlin guramalar gurdu(rdy)lar. Gizli guramalary bütin dünya yayrady. Yagny yewreylen ilkinji (görünmeyan) döwleti bu dünya (international) döwletidi. Hemme döwletlerin möhüm yerlerine, edaralaryna öz akylly, işennir, üstünlikli adamlaryny goydular. Muny başaranson 24 sagatdada döwlet gurup bolyar.

Ay koroche men pikirimche TM hiçhaçan Israil yaly bolmaz, sebabi erbet niyeti yok we gizlin etyan işi yok.

Yöne Merkezi Aziyan Israili Özbekistan bolup biler, sebabi özbeklerin hiçbir merkezi aziya millleti bilen gowy gatnaşygy yok, hatda kabir döwletler bilen konfliktlary bar...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Şol dereja yetmek...we ahlisining sebapkari...

Yewreylerin güyç derejesine yetmek üçin hökman döwletsiz galyp kynçylykdan geçmek zerur dal. Dogry olar işennir, inkar edilenok.
Emma olara asyl döwlet gurma pursatyny tayinlap beren ABŞ. Munyng sebabi hem ABŞnyn ortagündogar proyektinin(ortagündogaryn beit-gazy) bar bolmasy. Proyekting başlangyjy üçin ABŞ'a ortagündogarda özüne ykjam bir baza gereklidi, bu bolsa Ysrail döwlketidi. Ynha şu pursatdan peydalanyp yewreyler döwletli boldy.

Yogsam gurulyan yewrey döwletinin özlerine başagry boljagyndan Arap döwletlerining we Türkiyaning habary bolmazmydy?! Elbette bardy... we asla we asla bir yewrey döwletining gurulmasyna rugsat bermezlerdi. Emma muny isleyan ABŞ yaly super güyç bolany üçin hiçkim jynkyny çykaryp bilmedi. Yewreyler garaşsyzlygyny İlislerden alandyklaryny hem unutmalyng. Eger arkalarynda agirt bir güyç bolmasa bu mümkin daldi. Sebabi yewrey döwleti diymek ABŞnyng has hem güyçlenmegi we ortagündogara el atmasy manysyna gelyar. Muny İnlisler, SSSR, Eyran we araplar islarmi?! Ebette YOK...sebabi herkime nebit gerek

Bu meselelerin düybüni gazap otursang hemmesining aslyndan yeketak bir zat çykyar; NEBİT.
XIX asryn ahyryndan başlap uruşlaryn, gyrgynçylyklaryn we üytgap duran geografik çaklerinin şol sanda hem gurlan Yewrey döwletining asyl sebabi NEBİT.
Taryhyng yüzgarasy şol wakalaryngn ing uly iki aktyory hem Amerikan Nebit kompaniyasy ROKOFELLER we İnlis&Golland Nebit kompaniyasy ROYAL Deutch SHELL(Bu kampaniyany dünyade in uly iki nebit kampaniyasynyn biri derejesine yetiren hem bir yewrey). Bu babatda ilerki wagtda ayratyn blok açmakçy we ahlimize ginişleyin öwrenme hem-de Türkmenistan yali yaş döwletlere wakalardan ders alma pursaty dogarmyka diyan.

put on a happy face:))

Quote: Emma olara asyl

Quote:

Emma olara asyl döwlet gurma pursatyny tayinlap beren ABŞ. Munyng sebabi hem ABŞnyn ortagündogar proyektinin(ortagündogaryn beit-gazy) bar bolmasy.

Amerikany guranlaryn yada dolandyryanlaryn kimdiginem yazyp bersen, dost...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Bu mowzugy açandygyň

Bu mowzugy açandygyň üçin minnetdar! Ildeşimiziň berýän soragy, ysraýyllylardan näme öwrenip bolýar diýen soragmyka diýýärin. Elbetde ewreýleriň, her bir halkda bolşy ýaly özüne laýyk görkezen kemçilikleri hem bardyr we bolar hem. Muňa seretmezden biz turkmenler ösen jemgyýetlerden nämeler öwrenip bilýäris. Ine bu hakynda oýlanmaly, ýagşysyndan öwrenmeli, erbedinden toba etmegi öwrenmelimikä diýip hasaplaýaryn. Türkmenleriň ösmegi bolsa, ilki bilen halkyň aň düşünjesinden, içki dünýäsiniň, ýagny kalbyň arassalygyndan başlanýarmyka diýýärin. Her kim diňe öz peýdasyny däl-de goňşysynyň aladasyny, peýdasyny, gowylygyny gözlände, şolar ýaly ykdydasy taýdan, medeni taýdan güýçli halk bolup bolýar. Eger biz birimizi gowrup iýip, harsy dünýä üçin her bir erbetlikden gaýtmaýan bolsak onda bu maksada hiç haçan hem etip bolmaýar. Mundan başgada Ysraýyl döwleti, bütin halk üçin peýdaly bolan azat erkinlik syasatyny jemgyýetiň köp ugurlarynda ornaşdyrmagy maksat edindiler, bu sebäpden hem her bir ynsan özündäki il bähbitli potensialy ulanyp bilýär. Ysraylyň orta gundogarda iň ösen jemgyýetliginiň bir sebäbi hem ol taýda nähili derejede bolsada demokratiýanyň we azat erkin bazar ykdysadyýetiniň kök uranlygymyka diýip pikir edýärin.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Molodec!"

Quote: Ysraýyl döwleti,

Quote:

Ysraýyl döwleti, bütin halk üçin peýdaly bolan azat erkinlik syasatyny jemgyýetiň köp ugurlarynda ornaşdyrmagy maksat edindiler, bu sebäpden hem her bir ynsan özündäki il bähbitli potensialy ulanyp bilýär.

"Azat erkinlik syyasaty" diyyanin Palestinadaky "NEGIR"ler üçinem yerine yetirilyarmi? Palestinadaky pahyr çagalan "il bahbitli potencial"y nameka, televizorda görkezilşi yaly "terrorist" bolmakmy?

Dost sana telpek berdim, yazanlaryn yarysyna goşulyan, yöne yarysam yalan, muny bütin dünya bilyar...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Izrail dünýäde eger

Izrail dünýäde eger ýalňyşmaýan bolsam öz raýatyny satmaýan ýeketäk döwlet. Sen bir döwletiň prezidentini öldüren hem bolsaň:)

Ysraildaky demokratiya atly feodalizm!..

Yrail demokratiyasyna demokratiya diymage dilim barmayar. Sebap diyseniz;
Ysrailin 5.000.000dan artyk ilaty bar. İlatyn %81 yewrey, köpüsi musulman bolmak bilen %17’si Arap, %2 ise Dürzi, Çerkez we beylekilerden ybarat. Emma yokary wezipeleri eyeleyanler dine yewreylerden ybarat. İlatyn %19dan ybarat bolan böleginden hiçmi yokary wezipelere, in azyndan şaher hakimligine layik adamlar yetişmeyar.

Ysrailing döwlet gerbinin dogrydan yewreylerin dini ynançlary bilen bagy bar. Ol gerb/nyşan yewreylere mahsus bolany sebapli, göçme manyda, Ysrail dine yewreylerinkidir diyen mana gelip bilyar. Bu hem demokratiya sygmayar, çünki demokratik rejimde az sanly etnik toparlaryn hak hukuklaryny görmezlikden gelinmeyar.

Ysrailin döwlet gerbi demokratiyanyn sarsmaz sütunlaryndan biri bolan sekulerligi hem uymayar. Çünki sekuler bir rejimde ne döwlet dine garyşyar ne-de din döwlete. Emma Ysrailda welin bu tersi. Döwlet bilen din (resmi ya-da gayriresmi) iç-içe.

Yokardaky mysallardan sonra Ysrailde hazirem feodalizmin yzlary aç-açan görülyar. Feodalizmin bar bolan yerinde welin demokratiya asla yer yok.

put on a happy face:))

Dogry aydyan , yewreylere

Dogry aydyan , yewreylere gowy demokratiya yasayalar diyesim gelenok , aslynda Ysrayylyn oturan yeri dine haksyzlyk bilen alynan yerler , name Pelstinli araplar solaryn sol yerde otursyndan razydyr oydyanmi? ondada nahili oturmak , dekem oturanoklara , Arap Muslulman pahyrlardan sorasan aydyalar yewreylen nahili demokratiyasy bardygyny , TV de goryan gunde-gunde Palestinde biguna cagajyklar olya , gunde gozune mejbury yas aylamaly bolya , gunde yuregin gyym-gyym bolya , yewrey milleti RESMEN Kur'anda Alla'tagalanyn lagnat eden milleti , Alla'tagalan lagnatlan milletini ne ha demokratiya aklap biler nede olaryn dini.
Bize bolsa olarynky yaly basga millete zulum edip gazanylan yurdam gerek dal , baylygam.
Yone bizin olardan gorelde almaly zadymyz , olaryn oz icindaki agzybirligi , watanlary ucin gije-gundiz yadaman-yaltanman islemekleri , oz buyrulan wezipelerini 100% yewrine yetirmek ucin janlaryny bermeli bolsada tayynlygy , oz milletlerni seyle yurekden soymekleri , oz cagalaryny dogulan badyna sol dusunjelere ugrukdyryp ot yaly edip yetisdirmekleri w,s,m, kan goreldeli hereketleri bar , bizem hemmamiz cagalarmyza dil bitenden solar yaly dusinje berip ulaltsak , elbetde olarca oseirisem , bayarysam.
Yone gayrat edip olan demokratiya yoredisi barada bir aytman yuregim agyrya.

Name üçin ikinji Israyyl

Name üçin ikinji Israyyl diyyan-a. Boljak bolsa Beyik/güyçli Türkmenistan bolsun. Öng kabir yerler-de okayadym. Türkmenistan Orta aziyanyn Kuweyti bolup gelya diyip. Men-a halamok, Türkmenistana ikinji Israil/Kuweyt/we ş.m. diyseler.
*** Aydanyna düşündim. Nesip bolsa Türkmenistan hem güyçli döwlet bolar.

Quote: Kawagtlar oturyp

Quote:

Kawagtlar oturyp pikir etyan we öz üzüme; name üçin Türkmenistan Orta Aziyanyn Ysraili bolmasyn, name üçin dünya bazaryna magdan yerine tehnologiya satmasyn, name üçin bizin KNBmiz Ysrailin MOSSADy yali gorky salmasyn?

Şu ýerini halamadym. Dogrymy aýtsam, ýigrendim. Ysraýyl ýürek bulanjy taktikalary ulanýan ýurt, ýewreýlerem her ýoldan gaýdanoklar köplenç. Mossadam. Biz näme, alara başga mysal tapmadykmy?!
Gel-gel Ysraýyly alaýsagam, hökman Mossadyny almalymyka?! Özem KNBi şoňa meňzetmelimikä?!
Ysraýylyň saglygy goraýşyny mysal al! Ekonomikasyny! Tehnologiýasyny! Ylym-bilimini! Ýöne ýürek bulanjy zatlaryny däl! Türkmenistanyň ikinji Ysraýyl bolanyny görmäýin Allajan!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bagyşlaň welin, -3 telpek

Bagyşlaň welin, -3 telpek başdaky ýazga we temaň adyna.
Men ynanyp bilemok, Mossadyň ýa KNBniň nämesi simpatiýa döredýä adamlarda? Gorky döredýä! Halky gorkuzýan organ ýasamak keýp berýämi?!
Bu Hollywoodyň kinosy däl! Mysal aljak bolsa, Döwledi-Aly(Osmanly) bar Magtymguly aýtmyşlaýyn, başga taryhy döwletler bar. Ysraýyldanam diňe gowy taraplary alalay. Gazaklar bilenem, özbekler bilenem, azeriler bilenem dost-dogan bolaly! Ysraýyla meňzäp gyrda-pyçak bolup ýörmekden Alla saklasyn!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Berekella!!!!

Dogry aytyan Bayramjan!!!

MOSSAD-KNB-Ylym-Bilim-Ekonomika-Tehnologiya...

Yokardaky MOSSAD-KNB menzetmesi Ysraildan sizin maslahat beryan ugurlarynyzyn(saglygy gorayiş, Ekonomika, Tehnologiya, Ylym-bilim) netijesi.
Yagny skobkan içindakiler işin akja jüyje bolan tarapy, MOSSAD-KNB bolsa ikinji(yürek bulanç tarapy). Olaryn biri bolmasa beylekisi bolmayar. Biribirinden ayrip bolmayar, oyunyn kanuny şeyle. Ya oyni kadasyna göra oynarsyn ya-da oynatmazlar...

put on a happy face:))

Onda gerek däl Ysraýylyň

Onda gerek däl Ysraýylyň hiç zady, IMHO.
Ysraýyl ýaly bir dünýägaraýyşly, antidemokratik, zalym, rasist we ýene müňlerçe -ist ýurt ýok! Hemmesi ýewreý bolmaly, ýewreý däller ikinji sort. Hatda adamam däl.
Meň pikirimçe, başgarak mysal tapaýaly onda.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ysrayylynky yaly türkmen

Ysrayylynky yaly türkmen gerbinde hem sekizgen (Gurhandaky - "Rub el Hizb" ) bar.

*skandinaviya döwletlerini mysal berip bolar, eger Ysrayyl ters gelyan bolsa,
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Ysrayyllanky 6 burcluk, 2

Ysrayyllanky 6 burcluk, 2 sany birbirine geydirilen ucburcluk-da

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: ":) 2si ayry zat elbetde, 2sem dini belgi.."

Hormatly talyplar...

Bu blogun asyl mowzugy başga, sizin yazyanlarynyz bir başga...
Mesele Türkmenistanyn nahili yagdayda kuwwatlanmagy hakynda, Ysrail bolsa dine bir mysal...

put on a happy face:))

Başdan şey diysene

Başdan şey diysene doss.

Biz bolsa kartadan Türkmenistany Izraile göçürjek bolup pikirlenyas.

Sen sorayan zadyn jogaby:
"Bilimli nesil - kuwwatly watan."

BCE ;-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end