MEDYA

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Arada bir dost oglanlardan biri yygnaga (seminar) akitdi.Hemmang bilişi yaly kyyamat günü 7 sany zat ayratyn soralyar. İman, namaz,..(galanyny bilemmok) Şotayd biri aytdy indi şol 8 bolandyr diydi. Şol 8-nji hem MEDYA diydi. Ol adamyn diyjek bolan zady medya günümüzde agirt uly ahmiyete eyedigini aytjak boldy.
Emma Tm'da bolsa medya...
Tr'da okayan oglanlaryn biri aytdy, öye mugallymlar gazeti geldi welin, elime alyp içi gaçandyr öytdim diyya..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • toty 1 telpek goyyar we yazyar: "hmm, dogry"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Nahili ici gacan? gazet dine

Nahili ici gacan? gazet dine iki sahypadan ybaratmy?
Howa cyndanam seyledir.

mena yokardaky zada

mena yokardaky zada düşünmedim,medya bilen name baglanyşygy bara blogun.A ganymy geçayin hakykatdan düşünemok :)

garaz türkmenistandaky

garaz türkmenistandaky habar beriş serişdelerinin talapa layyk daldigini nygtasy gelyar.. hakykatdanam awtoryn aydyşy yaly gazetlerin sany az ya da hepde bir gezek çykyar we habarlarynam hemmesi keyp edip okar yaly dal.. eger de TM' da gazet satyn alynyp okalyan bolsady onda hiç kim gazet almaz hiç okamazdy.. sebabi gazetlerde ne dünya garayyşy ösdürjek, ne de habarlary yzarlap boljak derejede talant (zehin ya da performans) bar. edil şonun yaly da TV programmalry hem şeyle.. şekilli aydymlarynam köpüsi maşgala bolup görer yaly dal.. daşary yurtda okayan bolsa na açar yalam dal .. derrew ogrylykdygy bildiryar. Goyberilyan kinolar bolsa yene ya hindi kino .. ya da gadymy zamanlarda düşürilen kinolaryn biri..gepin gysgasy TV ulgamynda Türkmenistan o diyen ösen dal..
asrymyzda in tiz, we esasy habar serişdelerinin biri de ikuçsyz internet bolup duryar..

internedin peydalar we zyyanlary barada bolsa dikussiya edip bolar.. garaz şu baradaky düşünjeleriniz, goşjaklarynyz ya da ayyrjaklarynyz ... diyip düşündi me na.. :D inş.. dogry düşünendirin. .. :P saglygynyz

haaaaaaaaaaaaa indi

haaaaaaaaaaaaa indi düşündüm,sagja bol Wepaş.Dogry diyya onda.Medya bizde 0.Mena türkmen bolanyma guwanyan,yöne bizin medyamyzyn tr-den gowşak bolduguny aytmanam durup bilemok.Bizde bir kanal açsan ukyn gelya,şo kanala baglanyp,üns berip seredesin gelmeya,gazetlera woobşe.Dine "Adalady" okayadaym birajyk halkyn durmuş yagdayyna yakyn movzuklar boldugu üçin.

MEDYA DİYİLDİ WELİN ONUNG EYESİNİ UNUTDYK!!

Türkiyede halkyng, esasan hem jurnasiltlering arasynda bir medya toparyndan söz etmezden önürti şol toparyng kime degişliliginden we eyesinden söz edilyar.
Türkiya gelen wagtlarym bu yagdaya geng galyardym, emma medyanyng güyjini saygardykça yagdayi adaty kabul etmage başladym.
Sebabi hazirki wagtda medyaning tasiri yadirny yaraglaryng tasirinden hem has güyçli. Gowyny yaman, yamani gowy ya-da jennet mysaly bir yurdy jehennem mysaly, hergün tupan turyan yurtlarda-da herzady gülala günlük yali görkezmage kadyr. Hat-da demokrat bir döwleting hökümedini çalşyrmaga çenli baryp yetyar. Muny edyanler-de medya patronlaryndan(eyeleri) başgasy dal elbetde.

Olar ellerindaki medya yaragyny isleyişleri yali islendik şahsa/güyje garşy/parallel ulanyarlar. Has anygrak aytsam öz peydalaryna ulanyarlar.
Günbatarda medya toparlary bir-birining önüne geçmek bilen meşgulka gündogarda has hem SNG yurtlarynda medya 100% hökümetleri goldamak bilen başagay. Eger başgarak gymylgaysalar dat bidat işleri gaytyar. Mysal diyseng Putinyng giybatyny eden bir gazeding yapilmagy yali. sereding;(zaman.com.tr/haber.do?haberno=679103&keyfield=707574696E2065766C656E2E2E2E).

Bizdaki yagday hem herkime malim.
Yokardaky agzalanlardan song bizdaki medyadan söz etmek hem gereksiz. Sebabi medya yeketak merkezi güyçden gopmadykça medya medyalygyny yerine getirmez.

put on a happy face:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • toty 1 telpek goyyar we yazyar: "Hak aytdyn"

biziň gazetlerimizde abuna

biziň gazetlerimizde abuna ýazylyşyk diýlen kopmaniýa başlanda «irki sowet döwründen» galan fotohabarçylyk «sungatyny» lezzet bilen synlamak bolýar.

mysal bereýin.

tekst gidýär. «Mugallymlar gazetine ýazylyň» (ýa-da «türkmenistan gazetine ýazylyň...) ýanynda-da foto surat bardyr. suratda ruhubelent bir gyz ýa oglan gazet açyp okap durandyr. onuň ýanyndada (arkasynda) ýedi sany oglan gyz ýylgyryp agzybirlik bilen gazet synlap durlar.
şeýle suraty görseň başga anekdotam gerek däl. näme diýjek boldularka «ýedi türkmene bir gazetden düşýär» diýjek boldularmyka? näme üçin her türkmene bir gazet ýetenok? :-)

häzir gazetlerimizden meniň pikirimçe «nesil» gazeti ganymat.

Türkmenler "agzibir"

Türkmenler "agzibir" şondan bolmaly :)) Hemme zadyny paylasyp bilyandiklerini görkezmek isleyandirler :))

---------------------------------------------------
Yollara çykardyk nije zenany ,
Yoldan çykardylar ençe merdany ...

ýa-da şeýleräk

ýa-da şeýleräk suratlaram berip göýberýädiler käwagt.
mugallymlar üýşüp meşhur bir kitaby okaýarlar (ýene-de 7 türkmen 1 kitapdan). olar üýşüp kitaba seredýärler (okaýan kişi bolýalar) we ýylgyryp durlar.

sorag olar nämä ýylgyrýar?
kitapdaky ýazylanlaramy?
öz bolup duruşlarynamy?
ýa anekdot ýatlaryna düşdümikä?

gazetleri (mediýany) ýasamalykda halas etmeli.
özüme galsa bir gezekde düşnükli edip «siziň goldawyňyza mätäç däl. edeniňizi ediň ýazanyňyzy ýazyň. bazarda tiraşyňyz bilen saklanyp bilmeseňiz ýapyň gazeti ýada başarjaklara satyň» diýerdim.