Turkmen koynekler.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gyzykly tema. Her kimin uytgesik pikiri bar welin turkmencilik we klip icinde duser yali bolmadi. Garym-gatym, kime kime name diyyar, duser yali dal.

Gelin bu yerde dine turkmen koynek barada gurleselin.

Soraglar su:
1. Turkmen koynek name?
Jogap:

badboy wrote:

Uzyn,ortalaryndan garnyn yarsi gorunmeyan, Eger guyjin yetse onda govja,turkmen gyzlarynyn elinin zahmeti sinip yasalan Turkmen keshdeli yaka oturdylan koynekler..

2. Kim geymeli we kim geymesede bolar?

Mekan wrote:

turkmen koynekleri we geymeyanleri "sudit" edemizde sheylerak etmelimikak diyyan:

1.turkmen koynek geyyar--gaty gowy.
2.turkmen koynegi geyyar,yone her yerde bu barada shikayat edyar--gowysy islan koynegini geyip gechsin
3.TURKMEN mashgaladan onup-osen we jynsy,balak geyyan--hich bolanok.
4."yevropalashan" mashgalada onup-osen,turkmen koynek geymeyan,yone turkmen koynek geyyanlere hich zat diymeyan (dowurden galan...),dap-desurrlary saklayanlary sylayan---hormata mynasyp.

badboy wrote:

Buda konechno je elinden geldigiche,yogsa London'da polisialar bilen gyrlyp turkmen koynek geymek kyn bolar, bu zatlar uje yagdaya gora...

3. Turkmen koynek medenyetin bir bolegimi?

Olya wrote:

Medenyet ozunde bolmaly egin eshiginde dal.

atamyrat wrote:

Sen "Turkmenciligin icine egin-esik, koynek degisli dal, islan zadinizi geyiberin" diyjek bolyanda ha?! Yone beyle dal!

4. Yaslar ucin uns cekayjek we modern turkmen koynekler barmi?

badboy wrote:

Bahh...Altyn asyr'da aram aram shular yali koyneklerin moda pokazy bolyar,birgiden dizayner gatnashya,sen shona gidip gor....Anirda yaman kop keshdeli,ovadan ovadan koynekleri yasayalar...Men meselem 1 toy koynegi gordum: gyzyl chyzgylary bolan ak keteni+birnache zatdan yasalan,agzyny achyp galyan...Yaman ussatja yasalan koynek,mena oglan tarapda shony geydirerdim gelnime fata geydirenimden...Ol has ovadan ve in esasy zady "Bizin medeniyetimize uyyan" eshik...

5. Turkmen koynek owadanmy?

badboy wrote:

Yaman ussatja yasalan koynek,mena oglan tarapda shony geydirerdim gelnime fata geydirenimden...Ol has ovadan ve in esasy zady "Bizin medeniyetimize uyyan" eshik...

Bayram wrote:

uzyn koynekleri mena owadan hasaplayan

Mekan wrote:

men uchina turkmen koynekleri gaty gowy gelshyar.

6. Turkmen koynekleinin gowy taraplary?

Mekan wrote:

+gyzyn edepli,terbiyeli,dap-dessurlary sylayanlygyny gorkezyar.
+bedeninin yarysyny achanok

Bayram wrote:

Turkmenistanyn gyzygy turkmenchilikde, turkmenchiligem yashayshin hemme yerinde bar. Koynek hem sholaryn biri...

7. Hawa, problem name?

Mekan wrote:

owrenshmek kyn,kop mashgalalar "ay entek chaga"diyip chagalaryna balak,shortik geymane rugsat beryarler.sonam owredip bilenoklar.esasanam dar koyneklerde(dar name gerek diysene)yoremek onaysyzja.

Bayram wrote:

Yone owadan turkmen koynek gymmat bolya diyip bahana edyani bar.

8. Netije?

Bayram wrote:

Turkmen koynek menin uchin wajyp we hudayjan beyleki turkmenler uchinem wajyp etsin!
Biz bir Rumynyya yali, Bolgariya yali(garyp Yewropa tipli yurtlar) boljak bolsak Turkmenistanyn gyzygy gachar, gidip shol yerde yashamak beyle keypli bolmaz. Turkmenistanyn gyzygy turkmenchilikde, turkmenchiligem yashayshin hemme yerinde bar. Koynek hem sholaryn biri...

serdar01 wrote:

Her bir adam islan zadyny islan sekilde geysinler, gyzlaryn geynisine gelende jeans geysin, balak geysin, shirt geysin
Yone darajyk jeans geyip, yada gysgajyk shirt geyip ol yerini bu yerini gorkezjek bolyan gyza, mena regular turkmen gyzy diyip biljek dal.

9. Name etmeli?

serdar01 wrote:

We suny diymekden basgada carem yok, "her kim oz bajysyna eye cyksyn"

atamyrat wrote:

Her hili yollar bilen owaden turkmen koynekleri reklama etmeli, koprak klip cikarmali, owadanlygyny gorkezmeli

Turkmen koynek meselesini Olya acdymyka diyyarin. Onin ozi turkmen koynek geyenok, turkmenciligi halayar, biz hem ona turkmencilige ziyan beryan diyip gunakarleyas, ol hem halanok.

Seret Olya, bu yerde seni hic kim gunakarlanok. Sen geyip bilyan dalsin yada geymek isleyan dalsin. Ol bizin isimiz dal. Bizi alada goyan, turkmen gyzlarynyn yewropa esiginde klipde dusup, olarin esigini, tanslarini Turkmen dilinde, turkmenlere reklama etmekleri!

Sen ziyan berenok, yone olar ziyan beryaler! Sen ozune cekme.

2-nji, turkmencilik bilen esigin baglansigi yok diyyan. Baglansigi bar! Eger pikirini uytgetmedik bolsan ayt, jogap bereli.

Koynek barada her kimin pikirini esitdik, olari jemlayin diydim. Her kim ozune gora netije cikarar we hereket ederda...

Saglygynyz,

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ine sana turkmen

Ine sana turkmen koynek!


Mergen edit etdi!

Yakimlija Turkmen gyzy!

Bayboww,gyzlara ezip

Bayboww,gyzlara ezip yuwdaymaly diyyami bir bgashy :)
Meng bir zat yadyma dushdi,biri aytyar owadan bolmayan gyzlar euro eshik geyip owadan boljak bolyalar diyip:)

Hehe...Bey diyme,yogsa Olya

Hehe...Bey diyme,yogsa Olya manlayini yarya :)))

Men dogrymy aydayinme, menin

Men dogrymy aydayinme, menin ejem gyzlar T-Shirt+Jeans geyse turkmenistanda, meselem jigim, "Geday esigini bir yok et" diyyar :))

Senin ejen hem menin ejem

Senin ejen hem menin ejem yali marka zada uns berenok oydyan :) Jynsa 1 million manat zat bersem,oye gelemde ol "Name ol kirlanokmi ya ozi yuvulyami?" diyya :))

Shol Bionyn aydyanyny

Shol Bionyn aydyanyny beyleki bir forumda aytdylar oydyan.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Enesh gayrat et turkmenche

Enesh gayrat et turkmenche yazjak bolsana. Turkiyada okayanlaryng chyndanam yagdayi kyn. Garyshyar diling. Ne turk ne turkmen,ikisinem garyshdyryas :D

Enesha wrote: Menin demek

Enesha wrote:

Menin demek istedigim,elbetde turkmen koynek owadan gelisyar bir turkmen giza emma herzaman giymesi insani biktirir demek istedim.

Kop gyz jynsy'ny turkmen koynek'den bizar bolandyklary uchin geyyami ?? Men turkmen koynek diyenimde dine yakali ve gymmat koynekleri diyemok,yubka kofta zat bolsada in yokarda berilen kriter'lere uysa bolyar,gepin gelshigine hemmesine turkmen koynek diyyasda...

anladim

anladim

Menema goymaryn shuny. Men

Menema goymaryn shuny.
Men mekdepde okayarkam Garyagdy diyen "Turkmen dili we edebiyaty" mugallymymyz bardy. Shol bir wakany gurrun berdi:
Bir obaly mashgala sowet dowri oz chagasyna Ashgabadamy bir yere tomus lagere dynch almaga gitmage rugsat beryaler. Oglan gidip dynch alyp gelenson dine rus dilinde gepleyarmish. Ene-atasy yalbar-yakar edip kop hayish edipdirler "Net mama, budu po russki govorit!" diyen jogaby alypdyrlar. Az salymdan yagdaya jany yanip, chydap bolmajagyna goz yetirip muny howluda yere yatirip, kechanin ichine salyp, yenchmage bashlapdyrlar "oynasa ogly yener, chynyrgasa atasy" diyen manyda. Ay chybyklary duyup bashlandyr kechanin ashagynda bolsa-da, nadersin 5 minutdan "Way eje goyberow indi etjek dal" diyip hakyt sap turkmenche gygyryp bashlasa :D
Hawa, shujagaz wakadan bir many chykarjak bolalyn!
PS Ozum shu omrume obadashlarym bilen gurrunleshemde BIR gezegem rus, inglis ya turk dilini gatmadym. Mena ulumsy hasap ederler diyip chekinyarin...
PSPS Gatan bolsama yorgun rus sozleri "Daway, ruchka" zat yali

anladik. ;)

anladik. ;)

Hadi ya :)) Bayram aga,senin

Hadi ya :))
Bayram aga,senin diyyanin dogry yone adam pahyr ovrenishse yaman kyn bolyar...Men shu vagt sizin bilen kop gurleship yorshume kop sozun turkmenchesini yazyan yone onler,shu vagt hem kamahal oturyp pikir etmeli bolyan shol sozi yadima saljak bolsam,yogsa bizem kop dil bilyanimizi gorkezjek bolup yatan adam dallay !! Duzelerisda yuvash yuvashdan, sen diyshin yali 1 kase'jik ganymyzy gech :)

bizinem dilimize saygimiz

bizinem dilimize saygimiz bar emma kawagt bolyar.

Dil diydiniz welin iki

Dil diydiniz welin iki прикол yadyma düşdi:

1) Orsumtyk türkmen orsça geplan bolup baryarka howluda yatan kätmene basyar, olam galyp pahyryn manlaýyna degaymezmi?? Jogap gelyar: "Ooo, kätmen чтоли??" :))

2) Bir edaraň müdiri: "Mundan beýläk edarada diňe türkmençe gepläliň, ýoldaşlar!" Işgärler: "Давай-yň, давай-yň" :))

**Näçe bilýän diýseňem seniň bilýäniň garşyňdakynyň seni düşünip biljegi möçberdedir.

(Biriniňä sözi, ýöne kimiňkidigi ýadyma düşenok :D)

Özüm kan beyle "ň" "ý"

Özüm kan beyle "ň" "ý" "ä" harplaryny ulanamogam welin, üytgeşiklik bolsun diyip ulanaydym..

Hay katmenli waka gulkunch

Hay katmenli waka gulkunch ekeni :D

wagtym bolmanson uzyn

wagtym bolmanson uzyn hatlary okamok shu gunler. shonun ucin on yazylany gaytalasak bagyshlan.umuman aydyan.
dashary yurtda, yewropany zady biljekdal welin turkiyede owadan turkmen koynek geyseler gyzlar, birinjisa turk oglanlar ankaryp donup galar, yorap baryany budrar, mashynly baryan awariya eder, kopculik trotuarlarda adamlar biribirini suser ve shm. turkmen gyzam kopculigi yaryp arkayyn yorap gider. ay yok sada turkmen gyzy beyle kop gozlerin ozune seretmegine cydaman ayaklaryna budrap yykylaymasa :)...dowam edeyinmi? ine sho tayda menem ylgap baryp ony yerden galdyraryn pamyk yaly elinden tutup.olam mana chalaja yylgyrar, menem ona..:D gowy klip boljak yaly. :D

Haha..ashykmy sen Garyp ??

Haha..ashykmy sen Garyp ?? Shasenem gyzy tapdynmy eyyam ?

Menem su kommendi gaty

Menem su kommendi gaty haladym! ;)

Quote:

Mena shu sayty haladym.Her hili gurrung bara barde.Gulkunch,hezil.
Turkmen oglanlar gyzlang koynegini maslahatlashyar:yok jinsi gowy,yok yok uzyn koynek gowy...
Bolshungyz gulkunch...OGLANLAR

Meda shu sayty haladym.ZHer

Mena shu sayty haladym.Her hili gurrung bara barde.Gulkunch,hezil.
Turkmen oglanlar gyzlang koynegini maslahatlashyar:yok jinsi gowy,yok yok uzyn koynek gowy...
Bolshungyz gulkunch...OGLANLAR

menem haladym shu sayty. oz

menem haladym shu sayty. oz kulturamyz hakda gurleshilyar.kultura berkidilmeli. kulturasyz adam yokdur. bir turkmeni turkmen kulturasy gyzyklandyrmayan bolsa onda bilsin, onun yureginde bashga bir kultura bardyr hokman. sebabi yene bir gezek gaytalayan, kulturasyz adam yok. shu yerde gaty kan zat aydyanyz turkmen kulturasy hakda. men shuwagt uzyn hatlary okamok wagtym yok. yone bilyan hemmesi okamaga degyar. ine elim boshanda hemmesini okajak nesip bolsa. goz gezdirishime gora esasan Bayram eke kan zat yazyar shu hakda. menin pikirmce dogry goz bilen seredyar. oz kulturamyz ruhumuza gaty yerlesmedik bolsa onda yerlesdirmeli. shol beyleki sahypadaky ayal-gyzlar meselesem dine biz oz kulturamyza donsek cozuler. bu milletcilik dal.

Bayram aga senin oncha

Bayram aga senin oncha "kultura" sozuni gorse 1 maslahatjyga berer :D
By the way: Kultura --> medeniyet

Internetde entap yorkam text

Internetde entap yorkam text girsen karikatura yasap beryan sahypa dush geldim. Test etdim ine netije :-)

HAHA Atamyrat bizede aytda

HAHA Atamyrat bizede aytda how olar yaly gowy sitelary. Shunyn aydyan sozlerini yazsan ozi goyyarmy yerine?

beh

ey, beytman-how, son bize name bolar :)
Onem-a urjak bolup yorler, indi name bolar!?

Atamyrat karikaturanyn

Atamyrat karikaturanyn dowamyna bar gerek?
Sony beyle-ha gutarmaly daldi..

ha-ha-ha

yzy=gyzyn urany, Hudayin bereni :)

Dowamy:

Dowamy:

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Atamyrat, gayrat et,

Atamyrat, gayrat et, Turkmene menzeshrak bir gyz goysana...

Ay men ony tayyar servis

Ay men ony tayyar servis bilen text girip yasayana Bezirgen aga.
prikol ucip edip goraydim.. entek surat cekmani owrenmedim. yone ozum cekip bashlarynda nesip bolsa.

Yok anyrda gunde goyulyar we

Yok anyrda gunde goyulyar we solary terjime edip bilyan.
Keywany, mana kabir zatlary barlamak ucin senin jorabyn gerek boljak!

barde her wagt turkce

barde her wagt turkce gurlesenimiz ucin,turkmence bilen garisdiryan.sorry

men ashyk hawa

badboy wrote:

Haha..ashykmy sen Garyp ?? Shasenem gyzy tapdynmy eyyam ?

men ashyk hawa. shasenemi yitirdim bir wagt. gozleyan gaty kop wagt bari. daglardan, duzlerden, sahralardan, yyldyzlardan...sorayan onumden cykandan.yone hicisem aydanok. sen chynyn bilen gozlanok diyyaler. badboy sen dogry pikir edipsin. nikim garyp diyip, nahili karamsar zat diyayman. bu garyp shasenemin garyby!

Karikatura

Atamyrat wrote:

Ay men ony tayyar servis bilen text girip yasayana Bezirgen aga.
prikol ucip edip goraydim.. entek surat cekmani owrenmedim. yone ozum cekip bashlarynda nesip bolsa.

Ony seyle tayyar edyanligini bilyan.

Oglan yone urulup dur, birhili bolyaryn.
Kimin elinden gelyan bolsa, "Turkmene menzeshrak gyzly" bir karikatura goysun...
O gyzyn ne gozi, ne sachy ne sypaty Turkmene menzeyar. Sene sheyle bir gyza "Turkmen koynek barada gurrun etsen" elbetde sharpygy iyersin.

Hany basharyanlar gayrat etsin...

jorap

agajanh wrote:

Yok anyrda gunde goyulyar we solary terjime edip bilyan.
Keywany, mana kabir zatlary barlamak ucin senin jorabyn gerek boljak!

Agajanyn kellesine jorap nirden gelip yor diysene? :)

Shu birinji prikola gulup

Shu birinji prikola gulup oldumey:) haha:)

Turkmen koynek...

Wah nasini aytyan ...???
Turkmen koynege tay geljek koynek yok-lay...
Yone gyzlarymyz Yewropalylara okunjek bolshup ozlerini kosap yorler dar Jinsiler ya-da koynekler geyip...

Bilmedim welin, men daşary

Bilmedim welin, men daşary yurtly dostlarym(köpüsi gyzlar:D) ol yerdaki adamlaryn bizin gelin-gyzlarymyzyn eşiklerini görüp agzyny açyp galyamyşlar, "yakaly köynek geyemde öydakiler yaman haladylar, name uçin hemme wagt bu köynegi geyenok diyip soradylar" (bir joramyn sözleri, ABŞ-da okayar)
Galanynam özüniz bilin..
"Açylyn, saçylyn.. Arasynda bir eçilin" bir oglanyn sözi.. :D:D:D

prosto Taganjan

sizin dediklerinize

sizin dediklerinize tamamiyla katiliyorum ama su kizlar yewropalasjak polup kot,t-shirt geyya demeginiz biraz yanlis.bilemok turkmenistanda gizlar name ucin onun yali geyinyar ama dasari yurtdaki gizlar oyle geyinmek zorunda.kendimizi rahat hissedebilmemiz icin.menem ilk gunler türkmen elbiseyle geziyordum ama bana garip garip bakmalarindan rahatsiz oldum.kim bilir yabanci oldugunu hemen arkana sapiklar takiliyor türkiyede.türkmen oglanlar kot giyen kizlari basgaca algiliyorlar ama insani giyinisinden pek tanaiyamazsin nasil biri oldugunu.türkmen günleri gecirlende,elbette geyeris türkmen koynegni ama universiteye giyip gitsek cok farkli bakarlar.kendi adima konusuyorum.

türkmenistandaki turkmen

türkmenistandaki turkmen gizlarina da hak vermek gerekiyor cunku insan neyde rahat olursa onu giymeli.turkmen oglanlar türkmenistanda geleneksel gonlekleriylemi dolasiyor?!tabi ki hayir.o zaman kizlari da biraz oyle algilamak gerekiyor bence.

Menem goşulyan.

Elbetde türkmençilik diyen zat bar welin oy daşary yurtda uygulamak gaty kyn bolyan bolaymasa. Yöne türkmenistanda welin öz milli eşiklerimizi geysin gyzlarymyz.

Döwran Çilan

Ejesh,bizin dilimiz gurap

Ejesh,bizin dilimiz gurap gitdi duruma gora gymyldabermelidi hakynda aydip aydip...Senin turkiyede balak geymegine biz hich zat diyemzok,belki ortam sheyle gerekdirendir(hotya uzyn yubka baya meshhur Turkiyede) yone Turkmenistanda,OZELLIKLE baty kulturini cool sayip,olara uymak uchin geyyanleri yazgaryas biz !!
Onsonam biz size keteni koynek geyin,gupbadyr gulyaka dakynyn diyemzok,yun jorap bilen chokay ya-da galosh gey diyyan hem yok..bu zatlar 19-nji asyrda geyilmesi gayet normal olan eshikler,pochti hemme ayal mashgala sheyle geyinen yone civilizaciyanin in one giden dovri bolan XX asyr'da hemme zat has uytgedi,tazelendi ve ozgerdi...Tehnologiyanin osmegi bilen adamlar dashary yurt'dakilaryn name edyandiklerini,name geyyandiklerini gorup bashladylar ve olara menzejek bolup bashladylar...Mana shul period'da adamlaryn medeniyetlerine uymayan zatlary hem alandiklari yaranok,men shular yali podrajat edyanleri halamok..
Biz sana milli eshikleri gey diyemzok gunluk hayat'da,ama bari ilkelere garshy gitman.."Yuvash gelin(tihaya nevesta)" kinosyny gor,anyrda gorersin onki adamlaryn nahili garayanini ol tur eshiklere!!
Bizin erkeklerimiz hemishede balak geyyadiler,jynsy hem balagyn 1 gornushi,material uytgeshik i vse!!
Size jynsy'dan koynek geyman diyyan yoga t.e. materialin nameligi bizi gyzyklandyranok yeterki ayip yerlerini tamamen ortsun...Menina kakam ozumi bilipdirin Klasik balakly ve koynekli ya-da ol vagtlaryn jynsylaryny geyyardi ishe guyje gidende, ozum hem kichilikden Montana zat yali jynsylarda ulalan !! Men shu tomus oyde shortikli + fudbolkali aylanyadim,ayagimdada sandal..Ejem bazara gidip gelsene diyip elime pul berdi,menem shol durshyma gidiberjek boldym yakinjak yer diyip bilen ejem "Sheydip shortikli gitjekmi?" diyip gen gordi yogsa ayip yerim zadym gornenokdi!! A gyz bolan bolsam name diyerdi ??Jogap bellimika diyyan!!
Ejesh,biz turkmen milli koynegini geymesek hem shol koynegin edyan ishini edyan t.e. ol yerlerimiz yapyan koynekleri geyyas,tapavudy dineje biraz gilishmish tehnologiya ulanilan,has berk ve onat design edilen eshikler bolmakligi!!
Balak Turkmenchilikde hemishe oglanlaryn eshigi olarak bilinyar !! Biz shotland'laryn yubkalaryny geysek onda yuzumize urayin,yone shu vagtky eshiklerimiz gayet normal erkek adam uchin!! Onsonam gyzlar shortik,jynsy,dar fudbolka geyenlerinde olaryn ayip yerleri belli bolyar,oglanlar hem orslaryn diyshi yali "pyalitsa" edyar,ve ordinary turkmen gyzy oglanlaryn bu bolushlaryny halamaz!!
Ay mena onem aydipdim bu zatlary,yadap gitdim gadymy milli eshikler bilen medeniyete uyyan modern eshiklerin tapavudyny aydip aydip,dilimde tuy bitya basim !!

katiliyorum

men su diyyanlerine katiliyorum.Men turkmen gizlarinin acik-sacik geyinmelerine tamamen destek olmuyorum.Menin demek istedigim,elbetde turkmen koynek owadan gelisyar bir turkmen giza emma herzaman giymesi insani biktirir demek istedim.tihaya nevestani izledim,orda da turkmen gelninin beyle geyinmesine biraz garip karsiliyorlar.Emma dediklerin tamamen dogru.

superlay

Turkmen gyzlara turkmen koynekler(super edip tikilen bolsa) jalbardan, jeansdan w.b. mun esse gowylay has owadan gorunyar mysal uchin suratdakilar yokardaki;)

Neme, dil bilsegem gayrat

Neme, dil bilsegem gayrat edip turkmenche yazaly. Shu yerde koynegin wajyplylygy barada yazyarys, a dil shondan az mohummi? Dilin bir medeniyetdaki orny belki koyneginkidenem uludyr!
Shonun uchin gayrat edip turkmenche yazjak bolalyn dostlar!
PS Esasanam taze myhmanymyz Eneshe aydyan. Berekella, dil bilmek onat! Emma shu yerde 4-5 dil bilya oglanlar bar, hazir birimiz turk, birimiz inglis, birimizem rus dilinde gurleshsek bu sayty gazyp yere gomaymeli bolar

addicted sana goshulyan

addicted sana goshulyan :D:D:D

Men ozum urlanym yali

Men ozum urlanym yali boldumlay :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

:)

oglanyn uryanam barmykan, ya, biz-da gen how gyz urmak, yone o taraplarda biljek dal?

mowzuk dashyna chykmana

mowzuk dashyna chykmana bashlady dalmay?!
edil mena entek gyz urup goremok:D gelejekde hem nesip etmez:)

Türkmen köýnegi entägem

Türkmen köýnegi entägem halaýan. Bir hili gyzlary has owadan görkesýän ýaly maňa. Bilemok näme üçin...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

barde-de tm koynek geyyan

barde-de tm koynek geyyan zenanlarymyz bar, oran begendiriji!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Owadan gorkezyan yaly

Owadan gorkezyan yaly dalde owadan gorkezyar menem pikrimche...hatda gowja edip yaglyk dakynsalar sholardan owadany yok...men hasam Turk gyzlaryn dakysh sheklini halayan, yone bizinlikeler hem gowy..yone kop akly goyalshmadyk gyzlarymyz jeans zat geyseler owadan bolyandyryn oydyar, yone habarlary yok name gelshiksizlikleri bar bolsa orta chykyp duranyndan...

Aý ýo, edil beýle

Aý ýo, edil beýle diýmegem ýalňyş bolarmyka diýýän. Jeansi hem gelişýär köp gyzlara, owadan näme gelişenok?!
Gep onda däl, gep medeniýetde...
Grrr... başlamaýyn :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Jeansi gelshyar

Jeansi gelshyar elbetde kalerine, yone figurasy bolmasa jeansam shol gyzyn ustunde duranyna utanyp yere girermika diyyan:)
Yone ka wakalar bolyar, Rusyada okayan bir tasnhym bu barada sheyle diyipdi ` Barde gar zat kop yagyar, onson TM koynekli kyn bolyar, shol sebaplem jeans geyyas`...

Resul aga, ediljek menin

Resul aga, ediljek menin diymek islanlerimi diyipsin :)

medeniyet mohum mana gora, olam ynanjymyzdan alyar shu yagday ucin oz gozbashyny, yagny, ynanc medeniyetimizin naybashy!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay sonky dowur shu turkmen

Ay sonky dowur shu turkmen koyneklerin hem yakalaryny patrak yali edyarler. yaman gaharym-a gelyar..

bir toyda gap chanak yuwmaga komekleshin diydik bir-iki gyza welin oykaniship otyrlar.. Namemis, koyneklerinin yakasi ginmis:) Gap cnahak yuwmak bolsa dine diyen yali egilip edilyan zat..

Ay garaz birhili-lay moda diyip bolmajy bolmak.. Yone gyzlara duhundirip bolanok shony. Iller edyar menem etjek logikasy has guychli olarda..

Wah şol görünýänini

Wah şol görünýänini bilip, şonda-da gap-çanak ýuwýanlaram bardyrla häli görseň :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

WoooW. Mena hayrana

WoooW. Mena hayrana galdym!
Turkmen koynek meselesi seyle cylsyrymlymyka?!
Millet dusnjesni bitewilikde saklamak ucin dap-dessurlaryn saklanyp galmagy gerek. Turkmen koynek hem dap, turkmenin milli ayratynlygy ahyryn. Turkmen boljak bolsan ony dolylygyna ahli milli ayratynlyklary bilen kabul etmeli. Elbetde bizem hemise koynekli dal, mysal ucin sportda ya-da saglyk yoluna gidilende sport egin basyny geymeli bolyar. Yone sony geyende hem eylan beylan gorunmez yaly geyip bolyara. Ahmal kop gyzlar men bu yazyanlarymy yazgararlar yone men ha Turkmen koynegin tarapdary!
Chynar K.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Waah, bir wagt men şu

Waah, bir wagt men şu temalaryň fanaty bolup, diňe şol jedeller gidip durka gelmeli ekeniň.
Indi men bu temalara kän girmejekdigimi aýtdym :(
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Tm koynegin tarapdarydygyny

Tm koynegin tarapdarydygyny gorduk dushushykda, kellande tahyalyja + 2 orulen sachlar...Gaty govy gelishipdir, 5+ beryan mena.

Yone hemise Tahyalyja 2

Yone hemise Tahyalyja 2 orumlije daldirin! :)
Chynar K.

hmm

düşünmedim...
ya düşünenimi aydasym gelenokmyka :P

gel ne olursan ol yine gel...

men diyjek bolyanym sol

men diyjek bolyanym sol gunki yaly hemise tahyaly we 2 orum sacly dalda. Careler yok wagty has yonekeyje-de bolyasa. stapel, sacymyz yygnalgy pesrajik kowus, portfelin kitapdan doyl, sygmadygy elinde, kellandede tahyadan basgada mun pikir, okuw aladasy we basgalar. :)
indi dusundin? :)
Chynar K.

şu başgalar pikira mendede

şu başgalar pikira mendede 5 milyan sany:):)

......................buda geçer.......................

Hemishe shol gunki yali

Hemishe shol gunki yali geyinmek
gerek hem dala, tomusda shtapyl zat
geymesen yssy bolup biler, yone in
mohumi turkmen stil'de geyinyanligin,
a name mata'dan, 6'klinmi yada
name modadygy bizi kan gyzyklandyranok,
ovadanja gelship, ayyplarynyzy ortse bolyar.

hmm

düşnükli.
Türkmenistanda name okuw aladasy barlay??

gel ne olursan ol yine gel...

:D Bet diyipsin, birden

:D
Bet diyipsin, birden kemsidayme talyplarymyzy!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hemme turkmenistanly

hemme turkmenistanly talyplara derek gurlemayin yone bizde ha okatyalar ozem gaty gowy.
elbetde ozunde howes bolsa!
Chynar K.

Geliň şu ýerde soralyň,

Geliň şu ýerde soralyň, öýlenen agzalardan, daşary ýurtda gelni bilen bile bolýanlara sorag:
Gelniňiz türkmen köýnek geýýämi şol ýerde ýa ýok?!
PS Men özüm üçinä planlaýan
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

barde iki mashgala bar, biri

barde iki mashgala bar, biri hemishe tm koynekli, biri bolsa yerine gora, yagny, resmi ish bolanda resmi.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

görk köynekde umuman

görk köynekde umuman geyinmekde dallay:)

başga yerde:)

......................buda geçer.......................

hmm

türkmen köynek 4ever...
:)
gel ne olursan ol yine gel...

goşulayjak

goşulayjak dal:):):)

......................buda geçer.......................

hmm

öz pikrin?

gel ne olursan ol yine gel...

yok inne dürtüp zor bn

yok inne dürtüp zor bn diydirdiler...:)

......................buda geçer.......................

hmm

öz pikrin onda ?? :P

gel ne olursan ol yine gel...

suw-sil...:P gyl-yün...:P ..

suw-sil...:P

gyl-yün...:P

......................buda geçer.......................

hmm

sana gep yok agam...

paçak

gel ne olursan ol yine gel...

Turkmen geyimler,yone

Turkmen geyimler,yone oglanlar uchin,shol barada-da yazsanyz pikirlennizi;
oglanlar uchin turkmen milli eshiklerini ovadan goryanizmi,ovadan bolsa name uchin turkmen erkekler gadym zamanda geymegini goyup,derrev yevropalylaryn "rubashka-galstuk-kostyum-jalbaryna-tee-shirt-djinsisine" gechipdirler?
kabir turkmen yada bashga milletli turkmenistanly gyzlar gundelikde turkmen koynek geymeselerem,garderobyna seretsen,toy-bayram uchin tikdirip goyan birki milli koynekleri bardyr; a name uchin turkmen oglanlarymyz ozlerine milli geyimleri ayda-yilda bir gezek geymelidirem diyip pikir edenoklar,yone turkmen koynek geymeyan gyzlary kritika etmeli diyse agyzlaryny uludan achyp ile gezek berenoklar?
sonam name uchin turkmen gyzyn turkmen koynek geymezligi ayip gorunyade,turkmen oglanyn turkmen eshigini geymezligi adaty hasaplanya???
ozleri shol geyimleri geymeyan oglanlar,size turkmen koynek geymeyan gyzlardan gep tapmaga name "pravo" berya?

Quote: toy-bayram uchin

Quote:

toy-bayram uchin tikdirip goyan birki milli koynekleri bardyr

Meň üçinem geýýän ekenler gyzlar :)
Tema gaýdyp gelsek, edil mundan 4-6 aý öň seň bilen jedel ederdim. Ýöne indi bolsa, jedel etmekçi däl. Menä indi türkmen eşik geýmeýän gyzy kritika edemok, men indi diňe "türkmen eşik geýseler owadan bolýa, halaýan" diýýän :)
Oglanlaryň näme üçin eşikleriniň has üýtgändigini logiki tarapdan düşündirmek kyn däl, ýöne munda häzir many göremok. Oglanlar häzir öňki tipli eşik geýeýin diýseler, oňa garşy jemgyýetde päsgel bolaýjak ýaly(iş ýerinde+aý gyzlaryň özem halanoga). Ýöne gyzlar üçin bolsa, türkmen köýnek goldanýan zat.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Dost wii ay-gyz...ichi-gara

Dost wii ay-gyz...ichi-gara name diyip yuzlensemkam?:)
zat,sen oglanmy ya gyz?men-a chynymy aytsam "ne imeyu predstavleniya",hich bolmanda chalaja podskazka bir ber.
a oglanlara garshy yazan zatlaryn barada..men-a kan gyzlara turkmen koynek gey diyip baramok,geyen geyer geymedik geymez,menin uchin kan tapawudy yok,a turkmen erkek eshiklerini bolsa oz adymdan aytsam kan halamok(goh turayarmyka?).yone menin beyle pikir etmegim adaty zat,name uchin?ozumem bilemok:)belki bilyan bardyr?

Sebäbi owadanlyk diýen

Sebäbi owadanlyk diýen pikirem, jemgyýede we şol jemgyýediň owadanlyk düşünjesine bagly zat. Onsoň seniňem beýniň täze eşikleri owadan kabul edip gelipdir, ony kabul edenok.
Beýniňi ýuwdylarmyka?! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Mekan, ol gyz, has takygy,

Mekan, ol gyz, has takygy, zenan mashgala!

Uyam hem diyip yuzlenip bilersin!

Men aytjagymy aydyp, "uyam!" diyip yuzlensem, shelayinlyk edyan yaly gorunjekdim yanky yazgymda, mundan sonkylarda ozi garshy bolmasa "uyam" diymage bashlajak?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

TM-da Turkmen

TM-da Turkmen zenanlarynyn(gyz-gelim) dineje balak, has takygy, jynsy we sh.m. eshikleri geymegi adatymy?! Yazgylaryndan shol many cykyar, Cendrillon?!

Garaz, Bayram hem azyrak yanzydypdyr bu babatda. Hazirki zamanada Turkmen oglanynyn(erkekler) dowrebap eshik geymegi adaty gorulse-de, zenan mashgalanyn Yewropa stili eshik geymegi, ayratynam, beyigi-beyik, pesi-pes gornushde geymegi, elbetde, bizin medeniyetimiz we dap-dessurymyz taydan adatdan dashary! Men bu yagdayi Yewropada yashayan TM zenanlarymyz ucin aydamok, ata watanymyzdakylary ucin aydyaryn!

Onsonam, name ucin bizin zenanlarymyzyn jynsy geymegini goldayarys, shol yagday, hakykatdanam, dogrumyka?! Hany, mazaly elimizi wyjdanymyza goyaly, shu yerdaki oglan agzalara garshy cykaly diyip yazyanyzmy ya, hakykatdanam, sheyle bolmagyny islap?!

Bu babatda umyt we dilegim bize garshy cykmak ucin sheyle yazyansynyzdyr!

Umuman, medeniyetli TM zenanyna TM koynek yarashar, jynsy dal! Bu umumy halkyn gorushi yaly, menin hem pikirim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

turkmen zenanlary turkmen

turkmen zenanlary turkmen koynegi yitirman saklapdyrlar shu vagta chenli,yitip giden turkmen eshigini yzyna gaydyp getirmegem oglanlaryn ozlerine bagly;

Eý men bir tarapdan

Eý men bir tarapdan araplara telpej goýýan. Näme bolsa-da, öz geýimlerini saklapdyrlar.
Bizem, islesek, gaýtaryp getireris! Menä türkmen eşiklerinde erbet zat göremok :) Esasanam gyzlaryň eşiklerinde!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

owganlarada telpek goyaymaly

owganlarada telpek goyaymaly ..:)

......................buda geçer.......................

uyam, gep erkeklerin milli

uyam, gep erkeklerin milli eshiklerine eye cykmakda dal, zenan mashgalalaryn eye cykmagynda!

Islesen bu babatda ayratyn bir blog acay, bizem yazarys shol yere oz pikirimizi!

Yone senin erkek adam bn zenan mashgalanyn bir kategoriyada deneshdirjek bolmagyn dogry dal, muna-da bir nazar ayla!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata,erkek bilen zenan

ata,erkek bilen zenan mashgalany deneshdirmek dogry dal diyen gepden irdim;
eger shol sen uchin dogry dalem bolsa mena shony deneshdiryan,sebabi men uchin shol DOGRY!!!

ikimizin pikirimizin den gelmezligi bolup biljek zat...

Meniň bn pikirleriň deň

Meniň bn pikirleriň deň gelmezligi örän adaty zat, Cendrillon!

Obada nüp ösdüm, belki, sen şäherde. Kän arkaýynçylyk ggörmedim kiçikäm, taýak baryny iýdim, gerek maşgalamyzdan(bu hiç), gerek bolsa-da başga ynsanlardan(taýakly, demirli, pyçakly, tagtaly, kerpiçli, depgili, ýumrukly we ş.m.). Şu şertlerde yetişen men we, belki, şäherde oňat şertlerde we bilim taýdan has oňat ýetişen seniň pikirleriň, elbetde, deň gelmez!

Men oba şertlerine we umumy ýagdaýa görä bu mowzukda pikirimi beýan etdim, gaýtalap aýdýaryn, öz pikirimi beýan etdim, biriniň göwnünne degme ýaly bir niýetim ýok.

Egin-eşik mowzugy erkek-zenan maşgalanyň deňligine ýazdy. Men ýene egin-eşik barada ýazaýyn bärde. Deňlik ýa-da üstünlik we ş.m. barada aýratyn blog açmakçy.

TM zenan mashgalasyna Turkmen eshik yarashyar!

Hazir wagtym gutaryar, sonra, ensallah, yene yazaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Shu in yokardaky gyzlary

Shu in yokardaky gyzlary gorup entagem agzym suwaryp dur...
shu gun agsham 100% sholary duyshumde gorerin...chaltrak yatmana gideyin...

Haha :D Ahow, soramak

Haha :D
Ahow, soramak ýatdan çykypdyr. Singapuryň gyzlary nähili? Surat zat goýa! Olardan agzyň suwarýana meňzänok :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay singapurun gyzlaram gaty

ay singapurun gyzlaram gaty erbet dal..
wii Atashyn goyan suratlary bardyra,coffee sessiondaky...
ay mende kan owadan gyzyn suratlaram yok,dine klasdashlamynky:(
gyzlar bashda gelemde bir hili "itijidi",a son owrenshdim,shu wagt "chekiji" eyyam:)

Hawa, şeýleräk bolaýýa

Hawa, şeýleräk bolaýýa :)
Aý bolmanam fizik gyzlaryň arasynda owadanyny tapmak kyndyr :)
MGUda-da iň owadan gyzlar, psihfak, jurfak, ekonomfak, ýurfak, filfak ýaly "bimany" fak'lardady :) Biziň fakultetlerde krokodiljikler okaýardy köplenç
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ey name goh

ey name goh edyaniz???
eshiksiz gezin eshik sonky cykan zat
hahaha

hany, has agras we paydaly

hany, has agras we paydaly teklipleri yazalyn-la, hayish!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ey urmasan bolyarow ata

ey urmasan bolyarow ata mateli))
namesi erbet yazanymyn? eshik nama gerek, geziberda adam ata bilen how enanin eshiginde!
yone eshik geyjek bolsan turkmen eshikleri owadan boynuma alyan))

2 Cendrillon: Biz

2 Cendrillon:

Biz gyzlara "Turkmen koynek geyseniz govy" diyyas, ol koynegin haysi matadan, nahili stil'de dikilenine burnumyzy sokyasmy ?? Yok..."Turkmen koynek" diylen zadyn ozeni saklansa bolyar, yagny: Boya boyna koynek, yakasy(dekolte) gobegine yetip durmayan ve sh.m.
asyl vajyp zatlar. Siz koyneklerinizi shtapyl/pombah/keteni yali islan matanyzdan dikayeninize biz duybinden garshy dal, sizem gayrat edip bizin balaklarymyzyn haysi matadan, nahili fason'da dikilendigine uns berman, asyl uns bermeli zadynyz olaryn oz ishlerini etmesi, yagny yapmaly yerlerini yapmasy.
Eger siz(gyzlar) bizin(oglanlar) giyma balak bilen don/telpek geymegimizi isleyan bolsanyz, onda ozunizem bashynyz yalykly, egninizde keteni koynek, sachlarynyz 2 orulgi, koynegin ashagyndan hem "turkmen balak" geymeli bolarsynyz. Minimum 2-3 kg gupba'lary ha agzabam oturjak dal.

Turkmen geyimlerin

Turkmen geyimlerin matasy,stili barada name uchin gep achanyna dushunmedim;
turkmen zenanlary turkmen koynegi dovrebaplashdyryp,yone ozenini saklap geyyan bolsalar,sizem sheydin,garshy chykyan barmy?

sonam oglan-gyz urshuny achmaga yazmadym;men turkmen geyim geymeyan oglanlaryn turkmen koynek geymeyan gyzlary "prezirat" etmesini adalatly tapamok;ozin etmeyan zadyny bashgalardan talap etmek dogry dal;

Hmmm... gaty uly sözler...

Hmmm... gaty uly sözler... Kim-kimi prezirat' edýä?! Bärde isleg we keýpiň gepi, menä bir şahys trusikli gezse hem prezirat' etjek aladam ýok!
Bärdäki goldanýan pikirler:
1. Türkmen köýnegi wajyp.
2. Türkmen köýnegi geýilse gowy
3. Türkmen köýnegi owadan. Geýýänlerem owadan görkezýä :)
4. we ş. m.
"Prezirat'" sözüni özüň türkmen köýnek geýmäňsoň düzäýipsiň öýdýän. Gynanma, bu ýerdäkileriň dürli milletden dostlary bar, şolaram türkmen köýnek geýip baranok. Biz şonda-da şolar bilen dost.
Bärde biz köňül arzuwyny edýäs "ah şeýle bolsady" manysynda :)
PS Özüň etmeýän zadyňy talap etmek barada. Belki bir tarapdan dogry hem aýdýanyň. Ýöne edil häzir oglanlar türkmen eşik geýinip başlamaýa diýip, asyrlar boýy galan däpden ýüz öwürmeli diýen zat ýok! Menä şeýle pikir edýän, kimiň näme geýjegem özüniň işi!
PSPS Onsoňam, durmuşda hem ekonomika ýaly ýagdaý bar. Nämä talap(spros) bolsa, şoňa hem mümkinçilik(predlojeniýe) bolar. Eger türkmen köýnekli gyzlara talap bolup dursa, şükür häzir ýagdaý şeýle, onda şol türkmen köýnegi geýjek gyzam tapylar!

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Azajyk üýtgedip aýdaňda,

Azajyk üýtgedip aýdaňda, Ýewropa tipli, ýa post modern(topless?, bikini?) hem talap bolup dursa, onda şonam geýjek bolar! :) Daşary ýurtda şoňa spros bar, şony geýýänem bar. Wessalam!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Quote: Turkmen zenanlary

Quote:

Turkmen zenanlary turkmen koynegi dovrebaplashdyryp,yone ozenini saklap geyyan bolsalar,sizem sheydin,garshy chykyan barmy?

Biz name sheyle edemzokmy ?? Giyma balagyn modernize edilen haly dalmi shu vagt geyyan balaklarymyz ?? Men normalniy balaklary aydyan, g*tun yarsyny gorkezyanleri diyemok...Onsonam sorag bashdan yalnish goyuldy, Eger sen bize "Turkmen balak geyin" diyeninde Giyma balagy goz onunde tutyan bolsan, onda sizin shu vagtky geyyan koyneklerinizi "Turkmen koynek" diyip atlandyrmak yalnish, olary yonekey "Koynek" diyip atlandyrmaly, a "turkmen koynek" diyip gadymy zamanda dikilishi yali dikilen koyneklere diymeli. Shonun uchinem sen hachanda keteni zat geyersin, shonda-da bize giyma balak gey diyip aytmana hakyn bolar.

Quote:

sonam oglan-gyz urshuny achmaga yazmadym;men turkmen geyim geymeyan oglanlaryn turkmen koynek geymeyan gyzlary "prezirat" etmesini adalatly tapamok;ozin etmeyan zadyny bashgalardan talap etmek dogry dal;

Kim koynek geymeyan gyzlary yigrenyar ?? Bizmi ?? Mena sana dushunyan daldirin jora, barde hich kim beyle zat aytmady, koynek geymeyan gyzlarymyzy hem gul yali goryas, hemmesem bizin gyzlarymyz.

men yigrenmek sozuni

men yigrenmek sozuni ulanmadym,"prezirat" diydim;buda yigrenmegi anladanok;belki "prezirat" uly bolyandyram,diyjek bolyan sozum:"osujdat","juger","judge" manysyndady,turkmenchesini tapamok;
sonam bu soz size degishli bolmasa,seslenmek gerek daldi,men yokarda osujdat edyan yazgylary okap yazdym;

"Prezirat'" sözüni özüň türkmen köýnek geýmäňsoň düzäýipsiň öýdýän.- bildin,bashlik!

Aý jan dogan, "prezirat'"

Aý jan dogan, "prezirat'" diýmän, "osujdat'" diýesip gelenini biz nädip bileli?! Düýşürgäpmi?!
Osujdat' belki hakym ýokdur, indi ýöne osujdat' hem edemoklaý. "Şeýtse gowy meniň üçinä" diýýän :)
PS Seniň kime ýüzleneniňi bilmek kyn bolýa. Birine ýüzlen!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Menem prezirat sozunin 100%

Menem prezirat sozunin 100% turkmenche terjimesini bilmanim uchin shona yakinirak hasaplayan sozumi ulandym, "adam hasap etmezlik" has yakyn bolup bilerdi, yone hichkimi "osujdat"="judge" etmek niyetim yok, men dine bizin ol gyzlary nahilirak eshikde gormek isleyandigimizi yazdym, a bizin isleglerimizi kanagatlandyrmaga hich kim borchly dal eger olary manysyz/gereksiz hasaplayan bolsa.

bolyada.. oglanlan türkmen

bolyada..
oglanlan türkmen köynegi name???

......................buda geçer.......................

Sözlükden:

Sözlükden:
prezirat' - contemn, despise.
Özümden:
despise - kiçi görümek, pes görmek, adam ýerine goýmazlyk, ýigrenmek
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Quote: despise - kiçi

Quote:

despise - kiçi görümek, pes görmek, adam ýerine goýmazlyk, ýigrenmek

in sonky "yigrenmek" menin pikirimche bolmaly dal.sebabi sylayan adamynam yigrenip bilyana.ona chenli yazylanlan bilen yalalshyan.

Men däl, google'de tapan

Men däl, google'de tapan sözlüklerim şeýle taryplaýa!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bu mowzuk önler yapyldymyka

bu mowzuk önler yapyldymyka diyyadim welin yene joşup başlapsynyza :))

Ay bu movzuk barde

Ay bu movzuk barde yapylsa-da sh.m. forumlarda ahyrzamana chenli achylyp, dovam etdirilaymese :))

ahyrzamana çenli dowam etsa

ahyrzamana çenli dowam etsa erbedem bolmazdy.. diymek bizin turkmen oglanlar şo wagta çenli bizin gyzlarymyzyn geyinişini alada etjeklerda :))

Enshalla sheyle-de bolar,

Enshalla sheyle-de bolar, sebabi biri-birimize(gyzlar oglanlara ve tersi) uns berip yormesek medeniyetimiz yiter..

100

99 diyip dur welin durup bilmedim...
ana yene 100-nji kommendi men yazyan:)

Men uchina eshik wajyp dal

Men uchina eshik wajyp dal ol uly rol oynanok. Turkmen koynek, jinsi, yubka hemmesininem ichinde ol shol bir adam ol eshikler yuregine ya edebine tasir edenok. Barda hich zat diyip yazmansynyz weli yone name uchindir tm koynekli gyzlary jinsily gyzlardan asylly goryaler. Name uchin onun tm koynek geymeyanligi uchinmi?! Shonun uchin ona turkmenchilikden chykan diymelimi?! Mysal uchin gyzlarymyzyn kopusinde hejap dakmaga islegleri bar shu wagt hasam kop TM-da yone ol turkmenchilikde yok yone on name ziyany bar?! Ol shony isleya diymek dakya a beyleki tersine jinsi geyesi gelya geyya. Ikisininkem isleg ahyry yone birininki yapyk bolany uchin ol hakda erbet zat diyilenok beylekisininka bolsa biraz swabodny eshik bolany uchin yenilkelle, edepsiz diyip pikir edyaler. Name uchin adamlan islegine sylag yok!
Men gyyma balak diyibem otyrjakdal akja koynek, kastyum balak, galstuk :)) yaman gowy gelshya sholar gowy gorkezya. Siz name uchin dineje shu zatlary geyenizok?! Owadan gelshyara asylly gorkezya. Bir shol eshikli oglan gechip baryan bolsa gapdalyndanam jinsily futbolkaly oglan baryan bolsa name uchindir hemme adamlar shol galstukly oglana akylly, tertipli, kulturnydyr oydyaler! A kim bilya belki jisily ona serdenden has akylly hem edeplidir?! Name uchin siz hemishe galstukly kulturnyja bolup geyinenizok?!

Aydyanyn dogry

Aydyanyn dogry, yone bizin dinimizde ayal mashgalanyn bedeninin shekli belli bolmaly dal geyinende, yone bu dowurde kim muna uns beryar....

Leylii uytgeshik gyzay

Leylii uytgeshik gyzay sen:)

Birhili ozun okayan dalmi yazan zatlarini:) Gyzlaryn geyimleri barada yazanlarina men-a goshulamok..

Men dinge jinsi geyyan gyzlary halamok dal.. Yorande atyljak bolup duran dar turkmen koynek geyyan gyzlary hem halamok..

Eger gyz uchin namysjanlik ongde bolsa gyz ilki bilen ozuni ozge gozlerden goramali.. Her onyeten bir gyzyn bedeninin kop yerine seredip bilmeli dal..

Olaryn islegine hickim hiczat diymez.. Ol oz ishi gyzlaryn.. Islese yalangach gezsin.. Yone men-a halamok beyle gyzlary..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "goşmaça yazmaga zat hem galmandyr.. hemmesini aydyp geçipsiniza :)"

Gadyr aga, in yerlikli

Gadyr aga, in yerlikli jogaby hem sen beripsin, berekellah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sebap!!! Okamda ... uni-de

sebap!!!

Okamda ... uni-de çayyryn üstünde oturyan maşynda oturyan betonda oturyan ... şondan jeans geyyan , hem hapalanaysada belli bolanok , tozan bolsada kaksan gitya...

Birem eşik ütüklemek problemasy bar,öwrenip bilman geçdim...

Yenede uni-de sapaga ütüklüje kasytum jalbarlyja gitsen gülkünjürak bolya:D

......................buda geçer.......................

2 sany duybinden ayratyn

2 sany duybinden ayratyn zatlary deneshdiryan sen...
SEnden gunde 24 sagat pombahly gezmegini sorayan barmy
sen bizden klasiki eshikli geymegimizi sorar yali ?? Biz
onam geymeli vagt geyyas, yone jynsymyz hem shonun edyan
ishini edyar, balak'dan tapavudy yok medeniyet gozi bilen
seredeninde-de, bedeni ortush sheklinde seretsenem...

Leylii, jigim, gelip-gelip

Leylii, jigim, gelip-gelip yene eshik diyyanda!
Onem indi yazjak dal shu barada diyip, yene-de jynsyly gyzlaryn Turkmencilikde adaty gorkezjek bolyarsyn, men-a sana dushunip bilemok!? Ol nahili beyle bolyaray?! Name, indi Turkmencilikde yaglyk danmak hem yokmy?! Ol nahili yok bolyarmysh?! Taze dowrin Turkmen gyzlary yok diyip bilyan bolaymasyn?! Birnace yil mundan ozalam gyzlar hem yaglyk danynyardy, yone indi dowur modern dowur, jynsy hem TM gyzyna oran adaty bolup bilyar, hatda, yaglyk(hejap ady bn) hem oran yat bolup bilyar.

Garaz, bu zatlary yazmak bn seni gaharlandyrmakdan bashga eden galam bolmaz, bilyan, yone sana, Allah bar, dushunip bilemok!

Ozun umumy yagdayda TM koynek geyyan bolsan, birnace joran jynsy geyyan bolsa, onda shol gyzlar ucin jynsy gowy diyip yormegem adaty dal bolmaly adaty yagdayda!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

govy sorag veli...

gel ne olursan ol yine gel...

Mena turkmen koynege uly

Mena turkmen koynege uly hormatym bar!
Kichi wagtym menem geydim balak zatlary, indi bolsa koynekden bashga zat geyesim gelenok.

Gadyr aga nadyanizay dar

Gadyr aga nadyanizay dar eshik hakda aydamoga men tm koynek owadanam dal ony geymesinler hem diyemoga! Onsonam name uchin tm eshik geymeyanleri halanyzok?! Atamyrat bilen Mergen turkmen gyz diyip goyan suratlaryny nahili goryaniz onda?!
Hehe men sizden ol eshigi geymeginizi soramok gaytam name geyseniz shony geyin diyyan. Prosto sen ozun tm koynek gowy gelshya zat diydin shonun uchin menem size gelshyan zady aytdym. Balakda-da jinsida-da tapawudy yok diyyan sheyle dami onda gyzam jinsida-da tm koynekde-de tapawudy yok shol bir edep shol bir dushunje name uchin gyzlankyn tapawudy barmysh? Sebabi jinsi darmy?! Onda tm koynegem dar edip geyyaler. Sen pombah talap etmeyshin yaly sizden kastyum balak talap edemizok akja koynek bilen gara balagam yeterlik :)) Turkmen koynek talap edyaniz erbet zady yok yone ony geymek islemeyanlere erbet diymeseniz bolya!
Jenap Anna belki gyzlaram shol zatlar uchin geyyandir?!

gyzlar name eşik ütüklap

gyzlar name eşik ütüklap bilenokmy , men bilyanlema ütükleyan yaly,ya olaram ejelerine ütükletdiryalermika???

mysal üçin kawagt gija çenli okap ertirki okuwa geyjek zadymyz bn yatyas, sonam irden turup goni jyryas:)köwüşün şonda garaja zat dagy bolaysa arassalamadyk bolsan işin gaytdy..sizdede şeylemi???

......................buda geçer.......................

Bagyshla velin

Bagyshla velin deneshdirmelerin gaty manysyz, bizi hem
hamala turkmen koynek geymeyan gyzlary halamayan yali edip
goydun...Menin beyleki movzukda-da unsumi chekdi shul, senin uchin ya ak bolmaly, ya-da gara, yagny oglan Turkmen koynek geyilse govy goryan bolsa, jynsy geyeni yigrenmeli yali...Biz dushunikli aydyasa "Biz Turkmen koynek geyseler halayas" diyip, yone shol sozlemde "Turkmen koyneksizler dereksiz" ya-da "Biz beylelerini yigrenyas" diylene menzesh
many goryanmi ??
Onsonam sen name uchin bizin jynsymyz bilen balak deneyshimizi, ozunizin koynek ve jynsy deneyshiniz bilen deneyan ??? Biz shotland'laryn kilt'ini(yubkan ady) geyen vagtymyz sen bizi jynsy geyyan gyzlara denap bilersin, ona
chenli tapan her deneshdirman manysyz bolmagyny dovam eder.

goshulyan,

goshulyan, Mergen!
deneshdirme yerliksiz!
Birem, shu jynsyny hazirki zamana TM gyzlary ucin adatylashdyrjak bolma yaly ahen bar?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hava, Leyli yali ozi turkmen

Hava, Leyli yali ozi turkmen koynek geyibem "Jynsy-da geyiberin" diyyanlerinem goshandy bilen jynsy hem adatylashyp baryar...Bizin balaklarymyza yapyshyp gechdiler, hamala biz olaryn jynsydan koyneklerine zat diyyan yali. 100 gezek aytdyk material/fason name etseniz
bize tapavudy yok, ayibiniz gorunmese/bildirmese bolyar diyip, shonda-da yene gep aylanyp dolanyp bizin balaklarymyza/jynsylarymyza gelyar, 2'si 1 kategoriadaky eshik dal yali.

bashga bir yerde "...jynsy

bashga bir yerde "...jynsy geyyan gyzlary goramok-how, indi biz jynsy geyyan gyzlara geyman diyip urshalymy?..." diyip yazypdy, sonam gelip yene ozi aktiw edipdir-da bu blogy, onda-da shol kone aheni bn:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

PM'ine-de yazdym, shu

PM'ine-de yazdym, shu yerde-de yazayin:
Hich kim ozuni adalat perishde'si yali gorkezjek bolmasyn,
vopshe dine ozlerine jogap bersinler, eger jynsy geymeyan
bolsalar, onda name uchin geymeyanlerini yazsynlar, geyyan hem name uchin geyyanini yazsyn(halayan diysin, rahat diysin ve etc...)yone beydip ozun koynek geyip, jynsy geyyanlerin "hakyny" goransyran bolmak gerek dal, beyle tarapdary bolsan bashda ozunize geymage name pasgel beryar ?? Bizem bilyas herkimin "haklary"-ny, yone biderek 8-nji krug gaytalanyar shol bir gepler/biderek deneshdirmeler.

beyle yazgylar bn-a hic bir

beyle yazgylar bn-a hic bir netija gelip bolmaz, herkim ozuni we yazgylaryny goramaga dowam eder, yone yagdayi onatja dushuner yaly has amatly usul gerekli, hazir-a menin kellamde yok, "stuk" berdi shu wagt, aclykdan we ysgynsyzlykdan ozumden gitjek bolup durunam welin, sahypadan ayrylyp bilman otyryn:)
Ymykly ozume gelemde, ensallah, onadrak 1 zatlar tapyp yazarmykam diyyan:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ozuma turkmen koyneklerin

Ozuma turkmen koyneklerin halta yalysyny dal-de modern dikilen gornushlerini halayan;
Ata,turkmenchilikde gyzlar uchin jinsi geymek adaty dal diyyan,ol her kimin oz garayshy;senin uchin adaty daldir belki,menin uchin adaty,hemmani ozun pikirine uydurjak bolma;
sonam leylinin hejap diyen zady turkmen yaglygy dal-de ol turklerin edishi yaly bashdan ayaga yapynmak,dine yuzun gorunya;
menem shol turklere menzejek bolup hemme yerini yapynyp yorelmegini halamok,diine uysanam turkmenchilikde yok sheyle geyinmek,yapynmanynam oz cheni-chaky bar;

Cendrillon: 1-Shaherde

Cendrillon:
1-Shaherde yashap, dine jynsy geyyan gyzlaryn arasynda yetiship, dine sheyle goren bolsan, onda ol sana adatydyr, umumy halk ucin dal;
2-Men hejap ucin diymedim ony, Turkmencilikde bar bolan yaglyk barada aytdym, olam Turkleinki yaly dal;
3-Yewropada gozun gyzlaryn jynsyly geyinmegine werzish bolup, indem barik gelip beyle yazgylar yazmagyn hem oran adaty;
4-Sana duybinden goshulamok, ozem Turkmenciligi bilyan halyna sheyle etmegine-de gynanyan!
5-Men hemmani oz pikirime uydurjak bolamok, 1 yagshy, 2 yagshy, yone 1 zady mana yonkejek bolup durma! Men barde pikirlerimi aydyaryn! Birini zorlap, shuny et ya muny et diyemok!
6-TM halkyna peydaly zatlar yazsan, elbetde, begenerin, hazirki zamana TM gyzlaryny yewropanyn dine eshigine emendirmek yalnysh pikirimce!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Umumy halk senmi? shaherin

Umumy halk senmi?
shaherin ilatam umumy halkyn hataryna girya bilshime gora;
sen turkmenchilikde bolan yaglyk barada aydan bolsan,Leyliden sora,olam turklenki yaly yaglyk barada aytdy;
Yevropada gozum jinsa verzish bolmady,ashgabatda,charjevde ovrenishipdim beyle zatlary gormage;biraz turkmen-turk mekdepden vagtal-vagtal chykyp turkmenistana aylansan seninem gozun verzish bolardy;(yone yene-de mena turkmenistanyn shaherleri barada gurleyan,senem obalary barada)
"yevropanyn eshigini geyin" diyip propaganda etmedim,halayan diydim,pikirimi aydtym;(ediljek senin pikirlerini aydyshyn yaly)

men umumy halkdan bir ynsan,

men umumy halkdan bir ynsan, men yaly milyonlarca bir milletden(bashga milletlerdenem) ynsanlar hem uyshup halky emele getiryaler. Indi:
Sen TM halkynyn zenan mashgalalarynyn %-sinin jynsy geyyanligini takyk bilyarmin?!
Men TTM-de okasamam kop gezdim, Carjewe-de bardym, Ashgabada-ha hasam kop gitdim.
Bir obada TM koynek geylenok, shaherde-de TM gyzlarynyn aglabasy geyyar, belki, cagakalar jynsy geyyanem bolsalar, yashy yetende tashlayalar, shu sahypada-da nace mysaly bar munyn.

Leylii gelip aydar shol yagday barada, galyberse-de, Leylii-nin diyyan hejabyna men azda-kande dushunyan, hazirki TM gyzlarynyn hejaby bolmaly, olam Turklerdaki yaly dal, gulaklarynyn az bolegi gorunyan bolmaly shol stildaki danynyanlaryn.
Mana galsa-ha, sholam yapylsa gowy bolar, yone hormat goymaly bolyan gyzlaryn kararlaryna! Basharyp bilsem yaglyk danynmagyn peydalaryny dushundirjek bolaryn, bolmasa-da oz kararlary, edip biljek zadym yok!

Yene bir zat, durmush dine bu dunyaden ybarat dal, ynha, shu yagdayi aydanym ucin, belki-de asha gidendirin, ustume cozulan wagty hem boldy, yone bir gun geler, bu dunyanin oyunjak daldigine, synagdygyna goz yetirersiniz, yone gic bolup biler! Ynha, shu yerde yene mana gaharlanarlar agzalar, muna welin menin janym yanyar, edip biljek zadym yok! Goy, Allah hemmamize hakykady bildirsin we bizi Ozune layik bendelerinin hataryna goshsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"Deneshdirme manysyz!"

"Deneshdirme manysyz!" :)
her kim pikirini aydya barde diyiship,govnunize yaramadyk yazgyny yalana chykarjak bolyanyz;Macholaryn diktaturasymy bu?

hmmm, diymek feminist

hmmm, diymek feminist pikirlilerem bar eken-da?!
ody ozune bas, otmese keseka!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men yokarda Turkmen

Men yokarda Turkmen dilinde dushundirmedimmay Klasiki balakbilen jynsy'nyn 1 kategoria giryandigini, a gyzlaryn koynekleri ve jynsylaryn 1 kategoria'da daldigini ?? Kilt
mysalyny biderek yere berdimmi ?? Dushunmesen ol senin oz
kemchiligin, yone men ashakda argument getirdim name uchin
deneshdirmani manysyz hasap edyanim barada.

Türkmençilik üçin

Türkmençilik üçin kesgitleme gerek öýdýän. Sendrillion, türkmençilik häzir şäherde näme edilýän bolsa, şol däl! Türkmençilik diýip türkmen medeniýeti, däbi-dessuryna aýdylýa. Medeniýetimize we däp-dessurlarymyza görä, türkmen gelinleri(hemmesi) we gyzlary(köplenç) garabaş(kellesi ýalyksyz) GEZMÄNDIRLER, uzyn türkmen köýnek geýipdirler! Gelinler ýaşynypdyrlar, edil türk stil bolmasa-da, ýüzüniň ýaryny ýapýan ýalyklary bolupdyr! Gyzlaram ýalyk dakýady TMda mundan diňe 20 ýyl öň!
Sen türkmençilige ters düşünýäň. Näme, mundan 50-100 ýyl öň bizde jinsi geýmek däpdimi? Biziň medeniýetimizde ýubka geýip, kellesi ýalyksyz gezmek bardymy? ÝOK!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Shu vagt elim gijap dur

Shu vagt elim gijap dur gyzlara ejelerinin geyyan "Turkmen balak"-laryny yatladasym gelip, yene gepi uzatmayin, yene-de shol sonsuz toverege giryas...

barde Leylii we Cendrillonyn

barde Leylii we Cendrillonyn degnasyna degilen yaly, shol bir zady dilleshen yaly shu yerde yer depip yazyp durlar. Olaryn ikisininem guyclidigine shubham yok, yone bir zada takyk goz yetirmekleri, elbetde, amatly bolar. Turkmencilikde yok zady bar yaly edip gorkezmek ya-da bar zady yok yaly edip gorkezmek. Nama gerek shu yagday?! Dogryny 9 obadan kowarlar diylishi yaly, dogry 1 zady aytsanam yigrenji bolyarsyn kamahal!

Ensallah, dury pikir bn yazgy yazarlar diyip umyt edyarin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Atamyrat aga, sen biriniň

Atamyrat aga, sen biriniň göwnüne degmejek bolup, aşa mylaýym bolýamykaň diýýän. Käwagt göz-görtele ýalňyş, samsyk zat(bu tema üçin degişli däldir) ýazýanlara hem ýumşak ýazýaň. Edil şol ýazgyny men ýaly ýazsa, bar pikiriňi ýelmäýýäň :)
Men şu politikany goldamok. Sen şu syýasadyňy esasanam gyz agzalara garşy köp ulanýaň. Maňa gyz/oglan tapawudy ýok, pikirimi aýdýan. Şu hem adalatlymyka diýýäm. Sen we Gadyr aga näçe temalarda käbir ýazgylar bilen razylaşmasaňyzam, çekinýän ýaly jogap ýazyp, ýumorlan bolýaňyz.
Borlaý... Baýrama näme ýazsaň alar, dogrulyk paýy bolsa. Başgalarynyň bolsa, göwnüni göterip geziberiň.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hahahahaha.....Seninkem

Hahahahaha.....Seninkem menin kichilikde ejeme
"Okuvchylaryn goh etse uranok, meni ha uryan" diyishime
bardy :))) Shonda ejem "Sen menin oz chagam, olary isleseler oz ene-atalary urarlar, yone men urmaryn" diyipdi, belki ata aga sana "oz chagasy" hokmunde garayandyr, shonun uchin yelmeyandir ol postlary ? :)
Gyzlary hem "Oz chagasy" hasaplayan adamlar yelmesin :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Ha-ha-ha, ey, Mergen, hakyt, cynym, pikirimi okan yaly boldun, telpek sana, jigim :)"

Aý ýoklaý, menä şol

Aý ýoklaý, menä şol gyzlardan Atamyrat aga ýakyn däldirin. Meniň internetdäki terminator görnüşim şuňa sebäp bolýan bolup biler. Ýöne şu wagta çenli gaty köp temalarda gyzlar samsyjak zatlar ýazsa hem Gadyr aga ýa Atamyrat aga "aý pylan jigim gowudyrla" zat diýen bolup, oýun bilen ýumorlaýalar. Bolmasa men ýaly ýazsa, eli otly, ýakmaga çykýalar :D
Şoň üçin, özümi gorap, samsyklygy minimum derejede ýazjak bolýan :D
Ýok, Alla bar, belki Atamyrat aganyň özi duýýandyr meniň näme diýýänimi. Gadyr aga hem duýar. Gyzlar ejiz we näzikdir welin, şu sahypadakylar onuň ýalylara meňzänok :D Aý şonuň ýaly hem bolsalar, onda-da olaryň ýazýanlaryna şeýle reaksiýa berip, çagalara daran ýaly etmeli däl.
PS imho
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Ay, sen gowja, Bayram, koshesh, kosheshay-da:) Al, sana-da begenmegin ucin 1 telpek, seni goldayan how, umuman!"

Bayram, bu zatlary sen bn

Bayram, bu zatlary sen bn tel-de dynuwsyz 2 sagat gepleshibem dushundirip bilmandirin oydyan, ha:)
Mergen iki sozlemde dash edipdir-a:)

Ya meni gyzlara has gowy gordurjek bolup magtadynmy :))

Ay, Bayram jan, seni gowy goryan how, menin in gowy goryan talyplarymdan biri sendin-a, hazirem sheyle welin, indi men senin talybyn bolan bolaymam, ha:)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bayram, kimem yalnyshan

Bayram, kimem yalnyshan bolsa yuzuni sypamok, ynha, Cendrillon, ozi Fransiyada yashasa-da TM dilini oran onat ulanyar, arassaja, ozem kop medeniyetleri bilyar, kop dil hem bilyar. Ozem menden ya uly ya-da den yashda, durmush hem guran. Yokardaky sanlar yazyp jogap beren yazgymy okap gor, shonda hoshamay, milayim jogap beripdirinmi ya yok - goz yetirersin!
Feya hemishe milayim, yekeje yerde gaharlanyp yazypdyr, onam onat edip ozune yanzytdym, otunc sorady. Hanha, Leylii, olam yalnyshsa yuzuni sypalamadym, gonuje aytdym, olam boynuna aldy, ozem bu hasiyetimi hem bir yerde yazdy meni goldap. Mahri, olam oran onat yazyar, gorenini yazyar, dogry hem yazyar, yalnyshsa ony goldaryn, hoshamay bolaryn oydyarmin?!

Garaz, gyz agzalara oglan agzalara garanynda, elbetde, yumshagrak cemeleshyan, yagny, hoshamay yazyan we dushundirjek bolyaryn! Dym bolmasa, agyrrak yazyan, yokarda bolshy yaly. Yone shuny aydayin, shool agyr yazgylarym peydadan kan ziyan getiryar. Cendrillonda-da %90 sheyle bolar, yone menin hem degnama degdi-da, onem sheydipdi, yene hoshamayrak jogap beripdim, indi welin, cydap bilmedim.

Garaz, senin men we yazgylarym baradaky pikirlerine doly goshulamok, belli mukdarda goshulyan!

Elbetde, senin hem sheyle etmegini arzuw edyarin, yone beylke bolmajagyna-da gozum yetyar:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ýo, gel boýnumyza alaly,

Ýo, gel boýnumyza alaly, meniň edýän zatlarym, gowam bolsa, ýamanam bolsa, şol bir reaksiýany alanok. Aý "Baýram jigimizdir, özä akyllyja bolmaly" diýen ýeriň ýok, meniň bilen ylalaşmaýan bolsaň :D Ýok, ters düşünme, men oňa mätäç däl, men beýle zady halamogam. Ýöne bir islegim, meň bilen bolşuň ýaly, beýlekiler bilenem bol! ADALAT!
Borlaý, bu dünýäde ADALATA garaşýan samsyk. Adalatly boljak bolmaly, ýöne beýlekilerden garaşmak akmaklyk. Menem şu agşam akmak bolan ekenim.
Şu sahypada hem, Mergenden başga, gyzlar bilen oglanlara şol bir zada deň reaksiýa berýän ýok.
PS Birem özüm :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

"Bayram gojaaa, Bayram

"Bayram gojaaa, Bayram akyllyja" :D
Atamyrat aganyn sana beyle zatlar yazmayani hem govy zat, mena shu vagt goz onume getirip gulup otyryn,
Terminatory hoshamaylap kasha iydirjek bolmaga menzesh birzat bolyalay :)))

Hahaha... Aý ýoklaý,

Hahaha...
Aý ýoklaý, käwagt gyzlara beräýmeli jogaby berip bilmän, bir çyzygyň daşyndan aýlanyp ýörenlerini görsem bolamokda :D Ýalňyşynam aýdyp bilmän, "aý bu jigim berekellalaý, özem gowjalaý"... nämä gerek?! Suwjarman "gyzbaý, şunyňa ýalňyş" diýmegi başaranoklar :D
Menä indi kän gowga girjek bolamok, ýöne gyzlary sebäpsiz öwjemogam. Öwere mynasyp gören zadymy öwýän, telpek goýýan. Bolmasa, her 2-3 ýazgylaryna jogabym "aý sen gowjala" ýaly "oýun" edemok.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

"kukushka hvalit petuha za

"kukushka hvalit petuha za to chto petuh hvalit kukushku" diyyaler ruslar...

ay, ozun blog acyan yorite

ay, ozun blog acyan yorite gyzlar bn oglanlaryn tapawudy barada, hemishe shony diyyarsin, indem gelip ozun adalatsyzlyk edyarsin-le, jigim :)

Mergen bn sana sozum yok, yazgylarynyz til agajyndanam goni we kamahal oran agyr bolyar:)
Men muny basharyp bilemok, bu babatda sana manysy boyunca bir ayat yazayin:
"Ey, Muhammed, sen olara(sahabalar) ozuni oran milayim alyp bardyn! Shol sebapden hem olar sana geldiler we goldadylar. Eger milayim bolmasadyn, onda olar senin yanyna gelmezlerdi..." diyyar Biribar Oz Ilcisine! Bizin gorelde aljagmyz beyik shahsiyet bar bolsa, elbetde, ilkinjisi pygamberimiz bolmaly! Bu babatda shony etjek bolyaryn.
Kamahal senin yazgylaryna agyrrak jogap yazyandyryn-da, onam agyrdyr oydemok-la, yone yene ashaklyk bn bildiryan welin, sen, gownume bolmasa:"Mana hemishe sheyle agyr jogap beryar!" diyip ozuni shertlendirene menzeyarsin?!
Mergene-de hoshamay yazyaryn, 1 yerde erbet gaharlanypdym, has takygy, gynanypdym Mergenin menin yazgylaryma sheyle diyenine, olam mundan gaty gordi :)

ay, garaz, senem, Mergenem, men hem - ucumizem gowja-lay:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Seňki, soňunda dogrudyram

Seňki, soňunda dogrudyram welin, men hem Hz. Omaryň ýagdaýyny halaýan. Hiç kimi öwüp oturmandyr, ýalňyşdygyny aýtjak bolsa. Hz. Omaryň sünneti, Pygamberimiziňem(saw) sünneti bolýa(Hadysa görä).
Meniň göwnüme Hz. Omaryň stili has gowy görünýä, mümkin, sebäbi özüm hem gödegräkdirin.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hz.Omere sozum yok, ol menin

Hz.Omere sozum yok, ol menin hem in beyik gahrymanlarymdan biri, onem yazypdym 1 yerde, shonun kamahal bolshuna we ka aydan sozlerine nace wagtlap gozyashy bn sesli aglapdym, elbetde, yeke ozumkam-lay, bashga biri bolsa jynkymy cykarman:) Bashga birinin hereket we sozleri ucin beyle kop aglamandym, Pygamberimizin dashynda. Garaz, olam zenan mashgalalara oran hoshamay alyp barypdyr ozuni, elbetde, musulman bolandan sonra, ayratynam, halypa bolanda. Shunam aydayin, eger sen Hz.Omeri adalat taydan gorelde alyan bolsan, ony hemme taraplayin hem gorelde al! Pygamberimiz nahili merhemetlidi zenanlara-da erkeklere-de, goy, bizem sheyle edeli-da!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Yuregin uchin, aglamany hem basharmaly."

Sen name bolsa-da aglap

Sen name bolsa-da aglap bilyan ekenin, men
koplench oldur aglap bilemok, gaytjak gunum
dayim yogalanda-da dandan bardym, herkim aglayar,
men oler yali gynansamam gozumden yash gelenok,
ozumi zorlajak bolmadymam 2 yuzlulik bolar diyip,
onson bashyny/yuregini sypalap, 1 fatiha okap gaytdym.

TM'de ala goh edip aglayalar velin yaman gaharym
gelyar, Pygammerimiz beyle etmeli daldigini nache
gezek aydyara..!!

ejem ya kakam olse

ejem ya kakam olse aglaman-lay men, yone eden etmishlerim yadyma dushupdi, etmeli ybadatlarymdan uzak galyshym yadyma dushupdi we oran uzakda galan mertebeler yadyma dushupdi, birem Hz. Omer yaly beyle beyik shahsiyetin shol herekedine hasam duygulanypdym, shehitlik baradaky sozlerine, munapykmykam diyen sozlerine, egin-eshik we iyip-icgi baradaky yagdayina we sh.m.
Yakyn garyndashlarymyzyn wepaty bolsa:"Hemme jandarlar(nebis) olumi datjakdyr!" ayaty sebapli adaty goryarin! Aglamaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

minnetdar turkmenchiligin

minnetdar turkmenchiligin nameligini dushundiryanin uchin,bolmasa ozum bilemokdym;

bu yerde turkmenchilik barada dushunjeler,turkmenchiligin hazirki turkmen jemgiyetinde saklanylyshy,yada yitip baryanlygy dal-de turkmen koynekleri baradady;
medeniyetimiz ve dap-dessurlarymyza gora kop zat edilmandir onler,olary sanasan yzy tukenmez;
yone shaherlerde yubkalaryn,jalbarlaryn gyzlar tarapyndan geyilmegi,onunam adaty yagdaylygy FAKT!
men ashgabatda yokary okuv jayinda okapdym,entek turkmen koynek uniforma bolmadyk vagty,okayan yerimin edil yarysyndan kopusi geyyadi shol yevropa geyimlerini,TURKMENCHILIGE DEGISHLI BOLMASA-DA;
dine bizinki dal,bashga-da yokary okuv jaylaryna barsan sheyle yagdaydi;
Turkmenchilik barada bolsa,bashga tema achyn,shonda jogap bereyin yitip baryanlygy barada;

P.S. mana ayal mashgala ekeni diyip ayratyn sypayi bolmak gerek dal,godegrak bolsalaram oturyp aglamok,forum bu,yazyanlaram menin garyndashlarym dal,kimden name garashmaladygyny bilyan;

Ýarysyndan köpüsi? Sen

Ýarysyndan köpüsi? Sen haýsy ýyllaryň gürrüňini edýäň?! Garaşsyzlyk döwrüniň soňky 10 ýylynda şeýle ýagdaý bolmadygyna men ynanýan. Ýarysyndan köpüsi diýip, azajyk ýalňyşýan bolaýma?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ynan... senin hakyn... yone

ynan... senin hakyn...
yone sen diyyanine garshy chykmagam menin hakym;

garshylykly pikiri mun gezek gaytalasym gelenok,baribir men uchina oz diyenim dogry,sen uchinem sen diyenin;

gaydyp yazjak dal bu tema jogap,sebabi belli netija gelmeris,sizin aydanynyza men jogap taparyn,sizem men aydanyma,oylanyp goryan,menin gatnashyan adamlarym, tanyshlarym sizinka menzemeyan bolmaly;(erbet yada govy diyemok,dine dunyagarayishlary menzesh dal))

Yokla, mena elementarniy zat

Yokla, mena elementarniy zat sorayan. Statistika haysy yila degishli, sanlary nireden aldyn zat diyip :) Sen bolsa, oz yazan sozlerin arkasynda durman, otdan gurrun edyan, chopden gurrun edyan...
Menin aydyanym yekeje zat - turkmen koynegi medeniyetimizin bir uly bolegi, ozem peydaly taraplaryny ozumche goryan. Shonun uchin turkmen koynegini propaganda etmekde many goryan.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ashgabat'daky

Ashgabat'daky universitetler name "medeniyet oyjugi"-dir
oydyanmi beyle dovolniy bolup universitetdir institutlardan
mysal beryan velin ?? Shol yerde kop obaly ya-da kichirak
etraply gyzlar oz shahsiyetlerini yitiryaler, "sana name boldy ?" diysenem "Oz asyl bolmaly halymy tapdym" diyyaler, tipa "modern" bolyalar...Bulary name uchin edyaler ?? Senin yali
pikir edyan gyzlaryn gozunde "kalhoz" gorunmejek bolup,
shol yerdaki topluma ozlerini kabul etdirjek bolup, "gulak" hasap edilyanler bilen dalde Turkmen medeniyetden govja uzaklashanam bolsalar "sesi chykyan" topara ozlerini kabul etdirjek bolyalar ve sheydip omurlerinde geymedik zatlaryny
geyyaler, gobeklerine chenli dekolte'li koynek geyip yorenem
bar shaherde, oba gidende bolsa ak juyje, sheylelerini depayesin gelyar 2 yuzlulikleri uchin, eger sheyle durmushy
manyly goryan bolsan obada-da geyin, goy olaram "manyly" durmush bilen yashamany ovrensinler...

ashgabatdaky universitetler

ashgabatdaky universitetler "medeniyet oyjugi" bolmasa-da,turkmenistany "predstavlyat" edyanler shol universitetlerde,institutlarda okayan turkmen oglanlar-gyzlar;sholaryn kopusininem sheyle "modern" geynishi anry yatsanam bari yatsanam FAKT!
"sheylelerini depayesin gelyar"-olduresin gelenokmy? ozune degishli adamlary dep,oldur,oz ishin,yone sana dahyly bolmadyk adamlar senden name geymelidigini soramaly dal;

Turkmenistany 1 gram

Turkmenistany 1 gram predstavlyat edenok shol okuvlar shu vagt ha, ol yerlerin belki 90%'i okuv diylen zatdan habarsyz, adaty halkyn ichinden bolan adamlar hem dal kopusi, shu vagt univerde okayanlaryn kop bolegi halkyn "elit" boluminden, olarynam kopusi "modern", onson shol univer halky nadip predstavlyat etsin ?? Biraz adaty adamlaryn gozi bilen seredip gor, belki dushunersin.

Olduresim gelenok, depayesim gelyar, depesim gelishinin sebabi
hem olaryn geyinishi dal, olaryn 2 yuzluligi, yagny ene-atalaryna gorkezman iymedik boklaryny galdyranoklar, ene-atalarynyn yaninda-da akja juyje bolan bolyalar.

yok,olar "predstavlyat"

yok,olar "predstavlyat" edenok,sen yaly turkmen-turkun integrist pikirlileri, "zapadyn" yurtlarynda yashap,shol oturan yerinde ozune dal-de bashgalara degishli "TURKMENCHILIK" barada hemmeden gaty gygyryanlar "predstavlyat" edya;
eger turkmen medeniyetinin milli predstavitelleri sen yaly,bayram yaly iki sozunin birine "bok,etc..." sozuni garyp gepleyan hapa gepliler,gyzlary depesi gelyanler bolsa,onda biz chyndanam shol bir halkdan chykan durli turkmen bolmaly;
okuv diyen zatdan habarsyz olar diyip kiritika edyanlerina birinjilerden sen,yene-de shol zatlar hokumedin gunasi diyenlere birinji garshy chykyanam yene siz; aydyan zatlarynyzda "protivorechiye" kop;

name turkmen talyplary keypine marshirovkalara,pagta yigima,pylan pylaniyevichleri garshylamaga gatnayalarmy?olary shona mejbur edyanem hokumet;sheydip okuvdan mejbury galdyrylyp,shonda-da okan ugruny ovrenip bildigiche ovrenip okuvy gutaranlara "berekella" diymeli ustunden gulmage derek;

sonam olar turkmenistanyn "elitasynyn" chagalary dal,olaryn 80%-inin ejesi-kakasy chagalaryny okatmak uchin yillap bergilere batanlar;pul berip okuva girmek yeterlik dal,giribem dort-bash yillap ekzamenlerden gechmek gerek,okaman,tayyarlanman ekzamene barsan derrev yikip goyberyaler,bu talyba giren vagty pylancha mun dollar beripdi bize diyip oturanoklar;ekzamenlerin onunden bir aylap yatman tayyarlanmak dine dashary yurtdakylara tanysh zat dal,tmdaky talyplara-da tanysh zat shol;

Quote: Eger turkmen

Quote:

Eger turkmen medeniyetinin milli predstavitelleri sen yaly,bayram yaly iki sozunin birine "bok,etc..." sozuni garyp gepleyan hapa gepliler,gyzlary depesi gelyanler bolsa,onda biz chyndanam shol bir halkdan chykan durli turkmen bolmaly;

Oz sozlerini menin agzyma goyma Cendrillon, men hamala Turkmen gyzlaryny depesim gelip ayagym gijap duran yali edip gorkezjek bolyan, yokarda "depesim gelyar" diyip yazanlarymyn ene-atalaryna garshy 2 yuzlulik edyandikleri uchin yazanimi 2 gezek dushundirdim, sen dushunmeyan bolsan menin gunam dal.
Onsonam "bok, etc.." sozleri hem Turkmen dilinin sozleri, gadymy turkmenlerin mundan haparak bolan sozleri hem kan, olar "chuylemek" uchin ulanilyar, bizem shonun uchin ulanyas.

Quote:

okuv diyen zatdan habarsyz olar diyip kiritika edyanlerina birinjilerden sen,yene-de shol zatlar hokumedin gunasi diyenlere birinji garshy chykyanam yene siz; aydyan zatlarynyzda "protivorechiye" kop;

Men hich hachanam kritika garshy adam dal, yone her adimde, her pesheden pil yasap kritika etjek bolyan adamlara garshy,
1 gezek ayt, 2 gezek ayt, yone her gepini dovlede yapip yatmagyn yalnishdigini aydyan men, shol univerde okayanlar hem bar dovlet name etse-de, sholar yali bolmaly bashda, yagny oz ustune dusheni etmeli, son artykmajy uchin dovledi
kritikovat etmeli.

80%'in hem duybinden yalnish, shol yere halk'yn elit boleginin chagalary 1-nji bilen giryaler pul bermeshek bolsa, a choplap edip salyanlar olaryn yzyndan gelyar, 80%'yn yerine 20% hem kop !!!

Quote:

pul berip okuva girmek yeterlik dal,giribem dort-bash yillap ekzamenlerden gechmek gerek,okaman,tayyarlanman ekzamene barsan derrev yikip goyberyaler,bu talyba giren vagty pylancha mun dollar beripdi bize diyip oturanoklar;ekzamenlerin onunden bir aylap yatman tayyarlanmak dine dashary yurtdakylara tanysh zat dal,tmdaky talyplara-da tanysh zat shol;

Hahaha...Shunyna ha gulmekden bashga zat goshasym gelenok
velin, kelam agyz yazayayin bolsa-da. Universitede gitse statistikalaryna seret, nache student "okuvyny bilmanligi sebapli" kovuldyka ?? Ya nache sany synpyndan galan student barka ?? Bilyanmi shu sanlary ?? "0"-un tovereginde aylanyar shol sanlar, kop mugallym talyplaryn "bilimli"-digini nygtamak uchin ya-da "sovgatjyk" uchin 3'lik berip goyberyaler, menin univerde okayan gaty kop garyndashym/tanyshym bar, sholardan habarly
nahili hushsyzlaryn hem yildan yila gechiship yorushlerini 3'lijek bilen. Yone men bulary barde her adimde yazip yormekde many goremok, ne bir elimizden gelyan zat bar, ne-de etdirip bilyan zadymyz bar, ozumiz ya-da bizin yali halal ishlejekler shol adamlaryn yerine gechip duzedishdiraymeseler .

Quote: yok,olar

Quote:

yok,olar "predstavlyat" edenok,sen yaly turkmen-turkun integrist pikirlileri, "zapadyn" yurtlarynda yashap,shol oturan yerinde ozune dal-de bashgalara degishli "TURKMENCHILIK" barada hemmeden gaty gygyryanlar "predstavlyat" edya

Gayrat etde sozlerine uns ber, 1 adama "integrist pikirli" diymankan "integrism" sozunin kesgitlemesine govja goz gezdir ve garshyndaky adamyn shol kesgitlema uyyanligindan 100% emin bol.

Sen mana haysi hak bilen, namanin esasynda "Turkmen-turk'un itegrist pikirlisi" diyyan ??

Onsonam men zapad'yn yurtlarynda yashamak uchin duramok senin yali, men barde "okayan", tapavudy goryanmi ??

Turkmenchilik mana degishli daldigini name bilen dokazat edip bilyan ??
Boyundan beyik gurleme, sozlerin ashagynda galarsyn !!!

Aslynda sen shu wagt

Aslynda sen shu wagt pikirleri goyup, shahyslara gechyan we sholam yalnysh. Mena hich wagt Bayramyn in turkmenchiliklidigini aytmandym, ya-da turkmenchilikde mysal alynjak adamdygyny hem aytmandym. Men shol ideyany, yashayish sheklini, medeniyeti halayan we shol halayanlygymy bildiryan. Menin turkmenchilik temasynda mysal beryanlerim Magtymguly yaly adamlar, OZUM DAL!
Sen yone shu wagt gaty ejizleyan, sena uly gyza, uly adama menzanok. Sebabi sen hemme zady shahsylashdyrasyn gelya.
Men yokarda oz pikirimi gaty gysga we takyk shekilde aytdym. Basharsan sholara garshy yaz. Ya indi turkmenchiligin gowumy ya yamanlygynam Bayrama ya Mergene seredip karar berjekmi? Munyna gaty chaga gurrun boldy, mena shondan bashga yazanlaryny okamadymam, jogabam bermekchi dal. Dikdushdilik bilen diskussiya edilenok, pikire garshy pikir bilen jogap ber!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ol bizi tananoga Bayram,

Ol bizi tananoga Bayram, nadip bize
"Turkmen medeniyeti ozlerine degishli dal"
diyip bilyar ?? Namanin esasynda diyip bilsin
shey diyip ?? Yevropa'da/Us'de okayanimiz sebaplimi ??
Gaty biderek zat shu, shahysa yazsa-da bilip yazmalyda, biderek tohmet atmakda many goryandirda ozi...

beylekiler ozuniz yaly

beylekiler ozuniz yaly "grubiyan" bolsa yaranok ekeni...
sizin yazgylarynyza ozunize menzap jogap beryan...

Ineda gyzlar bilen

Ineda gyzlar bilen jedelleshsen... :)
Men asyl omrumde omur gyzlar bilen jedel edemok, dine internetde.
Cendrillon, mena sana godeklik etmedim shu yerde, tersine bolan bolaymasa. Jogap bereyin diyyanmi? Indi bizem jogap bermelimi? Borda...
Ay menin dilim duzlydyr, jogap bersem gowy bolmaz. Yone senin ASYL MAKSADYN namedigini aytdyn, sholam gowy zat. Senin asyl maksadyn bizin aydyan PIKIR WE IDEYALARYMYZA garshy dalde, bizin shahsymyza garshy zat yazmak ekeni. Belki pikirlerimize hem garshysyn welin, yone argumentli diskussiya edip bilman, shahsa gechyan.
Gayrat et, bolmasa ahyr bizinem sabrymyz gutarar :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

:)))) Godek bol, mylakatly

:))))

Godek bol, mylakatly bol, chuyleyan bol, mana-ha kan tapavudy yok, yone hakykady yaz, bilmeyan zadyny hem yazma.
Turkmen Turk mekdeplerinin advokady dal men, olar hakynda
name diysen oz ishin, name pikir etsen hem,yone ol mekdeplerin uchurymlaryna yokardaky yali manysyz zat yonkejek bolmazdan on pikir et, integrist pikirli nire, biz nire, tanamayan adamlaryna eyyam sypat goyup yorsun sen...Ay genem gormeli
dal, mena sheyle gyz kop gordum, idili zat tapmasalar "Ozuni onar, hushun yok" ya-da "Kunti bajyny onar" yali zatlary diyip goyberyaler, shuna-da diskusia diyip bolarmy onson...

Shu yerde ejemin gurrun eden

Shu yerde ejemin gurrun eden vakasy yadyma dushdi.

Hemmaniz bilyansiniz SSSR dovrunde Turkmenistanyn gumdan
gozi achylmadyk, medeniyetsiz, asla beyik bolmadyk halk yali
edilip gorkezilenini. Ve shol vagt halk'yn durmush stilini
uytgetmek uchin guychli propagandalar hem edilyardi.
Namemishin, palovy elin bilen iymek medeniyetsizlikmishin(Menin ozuma vilka'da gul yali iysemem oyde palovy elde iyyan), hokmany usulda vilka bilen iymelimishin, yerde oturyp chay ichmegem medeniyetsizlik, name iysenem-ichsenem stol'da oturmaly, ve shuna menzesh zatlaryn in
guychli propaganda edilen yerleri universitetler bolupdyr,
ylayta-da mugallymchylyk fakultetleri, sebabi 1 mugallym
olaryn aydyanini kabul etse, ol oz 100'lap okuvchysyny hem
"medeniyetli" edip biler. Garaz ejemin aytmagyna gora universitedin obshidinde yerde oturyp chay icmek bolanok ekeni, olara "Siz obalara "medeniyet" akitmeli" diyip, yerde oturmagy gadagan edipdirler, yerde oturyp nahar iyen gorseler universitetden kovan halat lary hem bolupdyr. Shuny edyan orslarmydy ?? Yok, SSSR'in politikasyny yzarlayan oz turkmenlerimizdi, onson 91'den son shol "medeniyet" pikirini goldan adamlar nacherak uytgandirler oydyaniz ?? Shol kone kelleligine galandyr kopusi, univerlerde hem "medeniyetli" bolmaga synanyshmak
procesi dovam edipdir, entagem edyar...

Bu biderekligi, oz medeniyetini ichinden opurmaklygy nadip
durduryp bileris ?? Edil dargadyshymyz yali hem gurmaly,
yagny milli eshiklere eye chykyanlary "gahryman" edip gorkezmeli, milli eshikleri onaryp geyyanleri yashlaryn gozunde "cool" gorkezmeli, herkim gahryman/cool bolasy geler yali etmeli ve etc..

Asyl bärde feministlere

Asyl bärde feministlere serederlik bir ýagdaý bar! Oglanlara edil gyzlara daralyşy ýaly näzik ýanaşylanok :D Şu sahypada hem, oglanlaryň aglabasy gyzlara ýazanda belli bir uslypda, azajyk göwnüni awlajak uslybynda ýazýa. Ol dogry, bu şeýle bolaýmaly. Ýöne edil käwagt samsyklasalar, ýa ýalňyşsalar, GÖNI, söz oýnatman, öwmän, oýnaklaman "EÝ ŞUNYŇA ÝALŇYŞ!" diýmäni başarýan bir Mergen bar, meniň gözümde. Galanlar bolsa, ýapypjyk goýaýýalar temany...
ADALATLY BOLALYŇ! Gyzlara köýnek geýdireliň! Beýdip, ugruna kowup köýnek geýdirmersiň olara! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Hahaha...Sonky sozlem yene-de urush turuzar :)) Yene-de damarlaryndan duygy akar :D"

ha-ha, Bayram, yokardaky

ha-ha, Bayram, yokardaky ayaty okadynmy?
a-how, inim, gyzlaryn yuzuni sypamok men, yagdayi hoshamaylyk bn dushundiryan, nace aytmalay sana?! Gerekli yerinde PM bn bildiryan, olaram dushunse shol yazgylaryny ya uytgedyarler(bu seyrek) ya-da in azyndan dowam etdirenoklar(koplenc). Sen jogap yazyan godeklik bn, name, olar ashsgynda galar oydyarmin, ya TM koynek geyer oydyarmin?!
Mergenin yazgylaryna sozum yok, okdan goni, tonnadan agyr gerekli yerinde! Sende-de shey;erak, sonky dowur menin gyjalatlaryma azyrak yumshanam bolsan:)

ay, bolyar-da, birgun dushuner yorersin koneje terbiyecin bolan copan agana:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bolyada yazgydan

Bolyada yazgydan doldyrypsynyz shu wagt wagtym yok doly okamaga. Name uchin denemayin?! Name uchin manysyzmyshyn?! Onsonam halamok diyyan yokmy eysem hana Gadyr aga aytdy! Adalmlan islegine zat diyman! Yogsamam men ozum hakda aydamok ozum hakda gurlesem hich zat aytmasamam bolya. MEn nahili eshik geyenimde name men beyleki eshik geyyanlere-de garshy bolmasam ony aysdyp bilmernmi?! Jinsili gul yaly gyzlar bar olarda medenyetem asyllylygam bar edil tm eshik geyyanlerdaki yaly.

Manysyz, sebabi balak ugry

Manysyz, sebabi balak ugry zatlar erkek geyimi, a yubka/koynek ugry zatlar zenan geyimleri hasaplanyar bizin medeniyetimizde,
sen deneshdirmani manyly etjek bolsan bize yubka geydirmeli
shotlandlar yali, ana shonda sizin jynsy geyyaniniz many gazanyar medeniyet nukday nazardan.

Yene-de onkusi yali "Okamadym, bilemok" bashlatmasana, okamadyk bolsan okamaly ekeninda, bizin yazanlarymyzy idili
bilman yene-de "Jynsyly gyzlaryn arasynda-da medeniyetlijeleri kop" diyyan, hamala biz jynsy geyyanlere medeniyetsiz diyen
yali..Megerem "chala eshidip chatma yikmak" diyip shuna diyerler ekeni.

Tüwelem barni

Tüwelem barni paylaşayypsynyz , gowy yazgylar duygudaşlyklar bar ...sag bolun!!!

Kim name islese geysin welin gyzlara esasanam türkmen gyzlara uly hayyş!!1

Name geysenizem oglanlar size sereden wagty gözleri dönüp "hipnoz" bolmasyn , gayrat edin!!!

Obadada şaherde şeyle yagday bar bolsa gerek,gyz çagasy kijikka jeans bolmasada balak,şortik,bermuda zat geyyandira...ilki tm köynek geyip son olara geçyanem bardyr welin hemme kişi yada gaty köp kişi çagaka,kiçika geyendira...

......................buda geçer.......................

haha koynekden gipnoz

haha koynekden gipnoz bolyanam barmay? :D

sonky wagtlar garrayan oydyan, hemme koyneklerimi yakaly edesim gelyar, yogsam garry dayzalaryn hemme koynekleri yakajykly bolyarda... haha

köynekden dalde köynegi

köynekden dalde köynegi geyişlerinden!

Darajyk geyyaler hemme yer............................................ay borlay remezan...

......................buda geçer.......................

Sizde men bashga name gey

Sizde men bashga name gey denayin onda?! Siz balakdan bashga zat geymeseniz men sizin geyyan zadynyzy denemeli bolarnda! Bolya-da onda name uchin oglanlar dar jinsi bilen dar futbolka geyyaniz?! Ya bolmasa balagyny ashakda goyyalar futbolkasam gysga?! Gelshenok shola! Ya-da shortyk geyyaniz :))
Mena hejabada jinsada at dakamok! Her kim islanini geysin! Menem oz pikirimi aytdym. Hejap dakyan gyzlarynam guni yenil dal name uchindir olarada her bir yerde birhili seredyaler?! Gurleship gorsen olaram edil tm koynek geyyan gyzlar yaly jinsily gyzlaram edil shon yaly.
Sonam men pikirim bilen kimdir birinizinki den gelmese menkin manysyz yalnysh sizinkin bolsa dogry manylydygyny anladanok!
Hehe gyzlara tm balaklary yatlatsan sizede kakanyzyn geyyan gyyma balaklaryny yatladayars :)) Sizin bagtynyz chuwdi shul temada sebabi oglanlan gadymy eshikleri bu dowure gelip yetmandir siz ony yitiripsiniz! Beyle turkmenchili gyzyklandyryan bolsa in bolmanda tahya alyp geyiberin!
Ay Ata agam turkmenchilikde bar diymedima men ol jinsy! Yone tm geyya shol jinsiny olam shu dowurun modasy diyen yaly tm koynek gowy yone hemme adam ony islanok.

Leylijan, jan dogan,

Leylijan, jan dogan, post'lary unslije okamak sheyle kyn zat dala, gayrat edip ekstra uns bermek sana kyn dushermika ??

Men yokarda "Deneshdirme manysyz" diydim, deneshdirme pikiri
goldamak uchin ulanylan argument bolyar, yagny men senin pikirine
manysyz diyemokda, pikirin uchin saylan deneshdirmane(argumentine) manysyz diyyan, sebabi hem aytdym
yokarda.

Quote:

Siz balakdan bashga zat geymeseniz men sizin geyyan zadynyzy denemeli bolarnda!

:)))
Goryanmi, aylanyp dolanyp bizin balak ugrundan bashga zat
geymeyanligimizi boyun aldyn, bu govy zat :)

Biz shortik geyyas tomus'da, sebabi bizin balagymyzyn ashagy sizin koyneginizin ashagy yali dal, yagny achyk dal, hova girip duranok ve yssy oglanlaryn kabir yerleri uchin
ziyanli :))) Shortik geyilende-de ayip yerlerimizi ortyanlerini geyjek bolyas, asyl maksat hem shol dalmi name ??

Oglanlaryn darajyk balak geymegi bilen, gyzlaryn darajyk balak geymegi den dal, sebabi gyzlaryn ayaklary olaryn bedenlerinin in ozune chekiji(sexualniy diyyaler ors'lar) yerlerinin biri, sen oglanlaryn
"Bay bah, bu gyzyn ayaklarynyn ovadandygyny" diyip duranyny
gorensin, gyzlaram gyzlaryn ayagyna seredyar oz aralarynda, yone sen hiy 1 gyz gordunmi oglanyn tuyli ayagyna seredip "Bay bahh, bu tuylije ayagyn govjadygyny" diyip duran ??
Goren dalsin, gormersinem, sebabi gyzlary ve oglanlary
uytgeshik zatlar gyzyklandyryar.

Ine cendrillon dashynda

Ine cendrillon dashynda yashasada on uchin tm koynek geymek problema dal. Ol koplench oyunde tm koynekli hem gezya yone ol jinsam geyya indi ol sholan ikisinde-de shol bir adama! Ya tm koynekli wagty bashga biri bolayyamyka?!
Turkmenchilikde kop zat bar olan haysy birini sizin ozuniz berjay edyaniz?!

onun yagdayi bashga,

onun yagdayi bashga, TM-dakilerinki bashga.
Barde menkem bashga, TM-dak oglanlarynky hem bashga, yone her nirede bolsanam onatja geynip bolyar,
ay, wagtj az, yokarda Cendrillon-ada jogap bermeli welin, onam sonra, ensallah, yone asharak gidenimi bilyan, olam hoshamay yazypdyr shonda-da, bah, ululyk ynha, shunda:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Leylii wrote: Hehe gyzlara

Leylii wrote:

Hehe gyzlara tm balaklary yatlatsan sizede kakanyzyn geyyan gyyma balaklaryny yatladayars :)) Sizin bagtynyz chuwdi shul temada sebabi oglanlan gadymy eshikleri bu dowure gelip yetmandir siz ony yitiripsiniz! Beyle turkmenchili gyzyklandyryan bolsa in bolmanda tahya alyp geyiberin!

Menina kakam giyma balak geyenokdy dasharyda, klasiki balak ya-da Montana jynsylar geyyadi, menem onun yzyndan baryan :))

Onsonam giyma balak 1 zadyn ichinden geyilenok, ol gonumel balak
ishini yerine yetiryar, a ayallaryn balaklary uytgeshik, olar shony
geymeseler oturanlarynda ya-da turanlarynda koyneklerinin ashagynda
ayip yerlerinin gorunaymegi mumkin, yagny bu 2 eshik ayry kategorialarda, yene-de manysyz deneshdirme bolaydy Leylii, sorry :)
Ayallar uchin turkmen balak ichki geyime giryar,
erkekler ony gorenoklar koplench, a giyma balagyn dine materialy
uytgeshik shu gunki balaklardan, bashga tapavudy yok, menin kabir balagym giyma balakdan dar dal :))

men kakama giyma balakly,

men kakama giyma balakly, donly we telpekli gowyja yaşuly:))

Mollamy senin kakan ?? Shu

Mollamy senin kakan ?? Shu dovurler dine mollalar
sheyle geyinya :))
Kakam kamahal oyde geyyady giyma balaga menzesh bir zat,
yone onam kamahal, mana-da govjasyny dikip berseler menem
geyerin oyde :D

molla dal.. azançı..

molla dal.. azançı..

Yazgylary okadym

Yazgylary okadym velin..kellamde shol bir zat yanlanyp durdy.."bilyan bilen bilmeyan bir (menzes) bolarmy?!"

Yene bir zat aydasym gelya

Yene bir zat aydasym gelya Cendirillion. Shahyslara gechmek senin uchin gowy dal bolaymasa, bizdenem beter. Dil yaman zat, aytsan aydara kop zat bar. Sen barde yazyanlaryn bilen name diyjek bolyanyny bilemok. Sen mus muslaman, MUSTAPA diy! Yagny gysgacha name diyesin gelyanini diy.
Bolmasa senin shahsyna gechip, analiz etsek, sana hijem yakymly bolmaz. Shonun uchin, senem analiz etme.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

"Turkmen gyzlaryny depesim

"Turkmen gyzlaryny depesim gelip ayagym gijap duran yali edip gorkezjek bolyan, yokarda "depesim gelyar" diyip yazanlarymyn ene-atalaryna garshy 2 yuzlulik edyandikleri uchin yazanimi 2 gezek dushundirdim"

gyzlar name edenlerinde olaryn eje-kakalarynyn aryny almak sana galypmy? turkmenin namysyny gorayjysy!!! :) sen yaly "depesi gelyan,urasy gelyan" turkmen "dikushlarynyn" barlygy uchin turkmenistanyn osushi hayal;
sen yaly dashary yurtda yashamok,okayan diydin,okuvyndan son ish hodurlesinler shol yurtda,yzyna gelmejegini bilyan,ondan barde uludan gurleme;
sonam haybatly sozleri yazyp gorkuzjak bolyamyn? zor eden zadyn banlamak bolar-da,uly yitgi dal ekeni; elinden gelse asman payini chekay!

Uahaha...Men indi shahsy

Uahaha...Men indi shahsy dushunishmezliklerim uchin ban'layan
boldummy ?? Guldurme Cendillon, shu vagt hovlukmach gitmeli,
yogsa hezil edip jogap yazardym.

P.S. Herkim sen yali dal, okuvdan son oz yurduma hyzmat etmekchi, biz pulun guly oglanlardan dal.

Bu yazgyn achylanyna 5 yyl

Bu yazgyn achylanyna 5 yyl boldy.Pikirler entagem onki daldira?!:) gyzykly gyzykly tapyanyzay!

Mena bu temada pikrimi beyan

Mena bu temada pikrimi beyan etmandirin, yone bashga bir temada men geyemok diyenim yadymda. Yone elbetde yyllar gechdi, meninem pikrim uytgedi. Hazirki yagdayda dine turkmen yakalyja koynek geyyan :)