Töhmet, şyltak, hyýanat, ýalan – netijeleri we goranmak!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün stv-niň “Ýeşeren düşler” (Umytlanan düýşler) atly seriýalyna seretdim. Uzak wagtlap türkleriň tw-dir gazetlerine seretmändim, birhili, küýsäne çalymdaş bir duýgy geçdi içimden. Maksadym esasy bu däl-de, şol serialyň bu gezekki sanynyň asyl mowzugy bolmaly, ýagny, erbet ynsanlaryň we laryň aldawyna düşenleriň gowy ynsanlara atýan töhmetdir şyltaklary, ynsanlaryň edýän hyýanatlarydyr aýdýan ýalanlaryny görüp, “Allahym, sen şu we şuňa meňzeş ýagdaýlardyr bela-beterlerden meni, maşgalamyzy, ýakynlarymyzy, dost-ýarlarymyzy, musulmanlary, ynsanlary gora! Hakykatlary we bolup geçýän wakalaryň iç ýüzlerini bize bildir we dogry kararlar bilen amal etmegibize miýesser et!” diýip dileg etmek ggelýär ynsan aklyna!

Seriýalda hususy bir mekdebiň oňat ahlakly, imanly ýaş müdirine şyltak/töhmet atýalar. Onuň özüne mynasyp gelni bolsa muňa doly ynanýar we ýanýoldaşyny gahar bilen taşlap çykyp gidýär. Netije indiki bölüminde belli bolar welin, şeýle gowy ynsanlary, olaryň maşgalalaryny we durmyşlaryny awy-zäher edýän ynsanlara nälet okasyň gelýär. Şu ýagdaýa çydap, hötdesinden gelmek, gör, nähili agyr?! “Men” diýen ýigitdir asylly zenan maşgalalary dyzlaryna çökerdýär.Elbetde, bu ýagdaýlar Allahyň sebäpler älemindäki biz ynsanlara synagydyr. Şu ýagdaýda muny pikir edip, Allaha doly töwekgellik edip, Oňa bil baglap, Ondan ýagşy netijeleri dilemeli! Kuranyň aýatlarynda bu babatda bize şeýle maslahat berilýär:

“Eý, iman edenler! (Kyn ýagdaýlaryňyzda) ybadat ediň we sabyr bilen Menden diläň! Elbetde, Allah sabyr edenler bilen birlikdedir!”

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bu mowzuk boýunça meşhur

Bu mowzuk boýunça meşhur bir mysal bar: pygamberimiziň(SAW) ýanýoldaşy Hz.Aýşe “walidemize” müşrikler tarapyndan şyltak atylýar we muňa käbir musulmanlar hem ynanýar. Pygamberimiz, aýratynam, Hz.Aýşe(r.a.) örän kyn günleri başlaryndan geçirýärler, hatda, belli bir wagt geçensoň, Hz.Aýşe(r.a.) Allaha sygynyp, Oňa töwekgel bolmakdan başga çäre tapmaýar. Muňa Yslam taryhynda “Ifk(töhmet) wakasy” diýip bellenip geçilýär.

Iman taýdan şeýle güýçli, erk taýdan şeýle berk, ahlak taýdan şeýle beýik ynsanlary hem şeýle ejizledýän şu ýagdaýlardan ägä/hüşgär bolalyň! Ýokarda-da aýdyşym ýaly, başymyza şu ýagdaýlar geläýse, ilki bilen tämiz niýet we ýalbaryş bilen Allaha ybadat edip, Ondan goldaw isläliň, ýardamyny diläliň! Soňam oňat ahlakly, imanly, amally ýakynlarymyzdan ýa-da ynsanlardan ýagdaýy idäp-sorap, olaryň bu babatda kömeklerini isläliň!

Biribar hemmämizi şeýle erbet ýagdaýlardan gorasyn! Başymyza geläýen ýagdaýynda-da, iň oňat ýagdaýda daýanmagymyz üçin güýçli sabyr, akyl we çäreleri bersin! Bizi haýyrly netijelere gowşursyn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

obamyzda meni 1-2 gezek

obamyzda meni 1-2 gezek öýerdiler öýdýän meni:)
"aýallar näme diýýär indi men barada?!" diýip duran bolanyňyz ýokmy araňyzda:)
hawa-da, "çelek agzyny bogup bolmaz, il agzyny ýygyp" nakyly dogry bu babatda.
sizde-de bolandyr-la şu ýa şuňa meňzeş wakalar, şonda nädip tap getirip, hötdesinden gelýäňiz?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men Mary TTM'da okaýakam,

Men Mary TTM'da okaýakam, enemleriň obasyndakylar herhilijek töhmetler atýadylar. Bolmasa 6-njy güni öýlän gelip, 7-nji güni öýlän hem gitýädim. Edip bolýan zat ýok, "Hudaýyndan tapsyn" diýmekden başga:(

:))

Hayt Hajy hiiiç zat edonnokdyn my?? :D
Men hem seni tanamayan bolsam ynanardym:D Joke

- Nie kanvule, sunkutu -

agam shukur et mena turk

agam shukur et mena turk çagamam bolupdyr:)))))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

senki erbet eken-a

senki erbet eken-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata wrote: “Ýeşeren

ata wrote:

“Ýeşeren düşler” (Umytlanan düýşler)

Gogeren duyshler has gowi bolmazmay??

PS: Seriala gyzykyas diysene..:)

seriýala gyzygamok,

seriýala gyzygamok, aslynda, elimde "prison break"-yň season-2 we 3-i bar, 1-ini tapyp, seredip başlarmykam diýýän. "ýeşeren düşler"-i bolsa, düýn bir türk dostumyňka myhmançylyga baramda gördüm. Birem "kollama" diýip serialy bar ekeni stw-niň, olam örän oňat ekeni.

terjime barada, seňki has göni terjime meňzeýär, ýöne meňkiden has oňat bolup biler :)

PS: sen barada töhmet atylmandyr öýdýän ýakynlaryňyzda :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

İl içinde diyilyare

İl içinde diyilyare "gybatçylar ayagy bilen dal dili bilen "yöreya diyip.İn yigrenç hasyetlerin biri şu gybatkeşlik,birinin göwnünden turjak bolup,beylekni garalamak.Açykçasy bu dünyada Hudaydan başka yalan töhmetden we gybatdan gorkyan. Yöne özüne ynanyp şo gürrünlere aldyrmaly dal.Hemişe her yerde yalan orta çykya,özünü aklamanyda mun yolu bar.

Aşgabatda dayzamy keselhana yatyrdylar,operasiya boldy.Yanynda galmaly boldum 1 ay.Lebaba döndüm welin,erbet sürprizler garaşyady.Gonşular "yerunda" danim öz yakyn tanyşlam dostlam "senden muny garaşmzoktyk" diyip gaty görüşüp durlar.Gepin anygyna yetsem meni eyyam gybatçylar are gaçyran,meni oglanyn ejesi öyünden gowan ay garaz kellam agrypdy .İndi 1,5 yyldan bari tr-deyim kim bilsin eyyam ikinji çagamy dogurdandyrlar,üçünjisinede göwreli edip goyandyrlar.Bolsada posolkamda şon yaly gybatçy heleyler bar.Şaherdaki gınşylam on yaly dal.Hem açykçasy name diyyanleri,name pikir etyanler artyk "do lampoçki"Enen -atan ynasa,yakyn adamlan sana ynansa boldyda.İn wajybyda hemişe başyn dik öz-özüne ynanmaly...........

ps.Allajan sabr bersin hemmamize,başka islegim yok.......

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Alladan gorkyanyng üçin"

HOwa kawagtlar sheyle bir

HOwa kawagtlar sheyle bir zatlary eshidyan welin gozin on bolyar, kim nireden oylap tapyaka sheyle gybatlary, pesheden pil yasayalar

Hani o artistlen aydymçylan

Hani o artistlen aydymçylan yzyndan paparatsyalar böküp yöreyalere ha ha şon yaly bizin mesnyy paparasyalarymyzda gowy işleya. Bir aforizma bar ruça "Bog widet wsyo,a sosedi yeşyo bolşe"

ay

ay kawagt shona doly ynanyp barylyarda, duybinde bir emmajygy bardyr tussesiz yerden ot cykmaz diyip, yone yalnysh bilmesem kim senin yalan tohmedine ynanyp guman etse shonyn bar eden sogaplary sana gecyar diyyaler, yrym hem bolup biler yone, guman imandan ayyrar diyyaler, yalan tohmet atylsa munda-da bir hayyr bardyrda:)

:) diýmek "Şahyslar zulum

:)
diýmek "Şahyslar zulum eder, ýöne kysmat adalat eder!" diýjek bolduň-da :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yrymmy

yrymmy ya hakyky boljak zatmy Ata aga

soragyňa doly

soragyňa doly düşünmedim?!
ýokarda ýazanym yrym däl, ol bir hakykat we hemmelere boljak zat däl ol, bolaýanda-da şol ýagdaýyň hakykaty şol aýdylan bolýar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Öyde 24 sagatlap işsiz

Öyde 24 sagatlap işsiz oturan dayzalar şeydip wagt geçiraymeseler başga name etsinler.
Köplenç samanhana yanyar bolayya...

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Allajan hemmamizi töhmetden

Allajan hemmamizi töhmetden gorasyn.. OMYN

sheyle halatlarda aldanyin

sheyle halatlarda daldany in yakynyndan gozlarsin, yone in yakynyn bn baglanshykly tohmet bolsa yikyan ekeni.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"Dalda" namay ata aga ?

"Dalda" namay ata aga ?

goldaw "Elinden we dilinden

goldaw

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

meselem, shu yagdayda

meselem, shu yagdayda tohmeti kim atyar?! gyzmy oglan?! Haysy motiwlara baglayar bu hereketini?! shulary owrensek, belki tohmetin onuni alyp bolardy

Hem şun yaly zat bar,kabir

Hem şun yaly zat bar,kabir ynsapsyz oglanlar bar.Aylap ylgaya gyzyn yzyndan,söyyan,ölyan bolşup.Gyzam yüz bermeyinçede agzyna gelenini diyip göwnüne degyaler.Bor gyz bilen oglanyn arasynda galsa boram welin,yanky oglan eyyam başkalan yanynda şolary diyip başlaya.
Bir joramyn başyna gelipdi.Oglana "yok" diydi welin,düynki gyzy göklere uçurup,seni söyyan ,sensiz ölyan diyip duran oglan birden üytgawerdi.Töwerekde gybat çykarmana başlady, ay o gyzy eytdim-beytdim,swidanya çykardym diyip. Esasynda şol gyzyn elinden tutup gören oglan dal.İçi yanandan gyza b.. atyp durdy.Yöne hemme zat orta çykty.
Diymek islan zadym töhmet,gybata duş gelenimizde hokman bularyn gyzlaryn,heleylerin ayagynyn aşagyndan çykyandyr diyip,derrew kritikowat edip başlayas,bu yalnyş.Ayal-erkek tapawudu yok,o jynsyna dal,adamyn ynsanlygyna,wyjdanyna bagly.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

berekellah!

melike wrote:

.Ayal-erkek tapawudu yok,o jynsyna dal,adamyn ynsanlygyna,wyjdanyna bagly.

Şu ýeri örän wajyp!
Örän dogry ýazypsyň, jigim! Berekellah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

serialy soradym, entegem

serialy soradym, entegem jogap yok-lay?!

ilki maňa soramadyň,

ilki maňa soramadyň, ahyryn!
urjak bolup dursyň-la, jigim :)
Şyltagy gyz atýar, sebäbi, mugallyma özi eýe bolmak isleýär söýýäni üçin we bu pet pygaly üçin özi-hä bir kiçelýär erbet welin, şeýle oňat adamlary hem örän kyn ýagdaýda goýýar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

onda ol mugallym yalnyshrak

onda ol mugallym yalnyshrak hereket edendir, men pikirimce.. ayal yalnysh dushunendir...
sonam, tohmet atyp ayrany bilen ol mugallym ol ayalynky bolyarmyka?!
bulashyk... emma praktikada kan beyle zat bolup durmayar-a,
ol ayal mugallymyn onunky bolmagyny islan bolsady bashgacarak hereket ederdi... barde bashga zat bara menzeyar?!

hawa, kän zat

hawa, kän zat bar.
-mugallym we mekdebine garşy doktor;
-görip, arabozar, gyýbatçy, erbet aýal;
-mugallyma aşyk bolan we erbet aýala ynanan ýaş gyz;
-mekdebe garşy bolan "beýik wezipede" oturan bilinmeýän adam we ş.m.

men diňeje şol seriýasyny gördüm we ýagdaýa şeýle düşündim.

sen seredýäne meňzeýärsiň, eger şeýle bolsa, sen has gowy bilmeli, azyrak ýazaý!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay, yok, serial halamok, 1-2

ay, yok, serial halamok, 1-2 sagatlyk kinolara-da sabyr yetenok. detektiw bolsa hezil edyan
azajyk unslije seretsen bildirya-le dine ayalyn tohmeti daldigi, sebabi ayal ol erkege eye boljak bolsady, ozuni gowy gorkezjek bolardy... ayalyndan ayirmak ucin her herekedi ederdi, tohmet welin ol mugallymy ozunden uzaklashdyrardy...

goşulýan "Elinden we

goşulýan

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay agamjan gury-gury

Ay agamjan gury-gury "berekellah" bilen bolanokda.Ynsan bir sowgatjyk berer.Meselem telpekde bolya .D

Ay Ata aga oyun etyandirin,"way bu gyzy aç gözlügüni" diyayman:)

edil shular yaly yagdaya

edil shular yaly yagdaya menem shayat boldum...gaty dogry, yone ol serialdaky yagdayi soradym men... name ucin o mugallyma tohmet atyarlar, ayal atyan bolsa ozi sebap bolan bolaymasyn. shol ayalyn yalnysh dushunayjek herketini edip bilerdi meselem?!

:( Keypine ..

:( Keypine töhmet atmak güne bolandaldir.
Palçyk zyng, yzy galsyn!
( Çamur at, izi kalsın )

- Nie kanvule, sunkutu -