Söýgi hemde oňat dilegler

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar!

ýakynda bir goşgy geçdi elime. kapyýa taýdan gowy bolmasada, many taýdan oňatja gördüm we sizede görkezeýin diýdim:

DILE ALLAHYM!

Eý, ýaranlar, aşyk boldum men bir “melege”,
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!
Külli emriň ýetir Sen bu pelege!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Tanap ony begenjimiň çägi ýok.
Onsuz dünýäň tagamy ýok, duzy ýok.
Onsuz synag berme, mende sabyr ýok!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Ýeňilemde nebsime, ol meni jylawlasyn!
Haýyr işde hemişe ol meni gylawlasyn!
Dünýäde-de maşgalamyz jennetden bakja bolsun!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Görünişde aramyzda bardyr uzaklyk,
Köňül bagy eder ony ýakynlyk,
Özgeler etmesin muňa bahyllyk!
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Ýatlanymda seniň aradaşlygyň,
Göz öňüme gelýär seniň ýaşlygyň.
Arzuwym sypamak tylla saçlaryň.
Iki dünýe oňa waslym dile, Allahym!

Ruhlar äleminde görüşdik belki?!
“Ölmesem seniňki, ölsem ýeriňki”!
söýgim, janym, tenim – bary seniňki!
Daýym meni oňa rowa görgün, Allahym!

Dilegim oň bilen maşgala gurmak,
Jennetiňde Habybyňa biz goňşy bolsak,
Bakyýetde her juma Jemalyň görsek!
Dileglerimi kabul eýle, Beýik Allahym!

Özüňe laýyklykda bendeler boljak,
Habybyňa laýyklykda ymmaty boljak,
Watana, millete peýdaly boljak,
Nesilleri bize bergin, Allahym!

Kalbymyzy nurlandyr iman yşygy bilen,
Gözümizi aýdyňlat Kuranyň nury bilen,
Ýolumyzy Sen ýagtylt Muhammed Ilçiň bilen,
Dogry ýola gönükdir bizi, Allahym!

Goşgy tankyda açykdyr, säwlikleri bolup biler.

Telpekler (5 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

 • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! dileglere hem OMYN"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "hey aldey aldeyyy!"
 • melike 1 telpek goyyar we yazyar: "MOLODDESSSSSSSSSSSS"
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Tüweleme:))"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gülkünç topbagy hem

gülkünç topbagy hem bar-gülmek üçin:

Köpden bäri ondan mail gelenok,
Mesaj ýazýan, jogap mesaj gelenok,
Säwlik etsem, onda özüm halamok,
Birje mail oňa ibert, Allahym!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha "

HA ha barde Mollanepes dalde

HA ha barde Mollanepes dalde Kemine bolaymasan :D

mumkin, Kemine shu dowurde

mumkin, Kemine shu dowurde goshgy yazan bolsady, mundan beterrak yazardymyka diyyan :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

goshga dal yone owadan

goshga dal yone owadan sozlem
Mang seni unut diydiler, unutdym. emma seni dal, unut dyenleri unutdym.

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

bah, selbishka, tuweleme,

bah, selbishka, tuweleme, oran onat yazypsyn!

men ol sms-dan zyyada, ashakdaky gollaryny gowy gordum :)
nireden, named sebapli alyp yorsun olary?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yone owadan gordum

yone owadan gordum goyaydym, men hemishe owadan sozleri gorsem goni bloknodyma yazyp alyan :))
yene biri
Gozyashlarymy gizlap, penjiriden uzaklara seretmek, ichingden sening adyngy pyshyrdama, gozleringi yumup, hyyalyngda sanga gowushmak shumuly soygi diyyamleri....

sensiz gechen her gun edil, dynch gununging ertesi ishe bashlamak yaly kyn.

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Jigim, 1-njiden-ä maňa

Jigim, 1-njiden-ä maňa "reply" etmän ýazýarsyň, tm-däki int baglanşygynyň "tizligi" üçin, muny adaty görýän :-)

ikinjiden, saňa şeýle mesaj kimden gelýär, joralaryňdan bolsa düşünjek, ýöne däl bolsa, entäk sen kiçi däl-maý?! :-)

Degişmedir, gaty göräýme! Gowy sözleri goýanyň üçin bolsa, telpegiň ýokarda!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yok ata aga reply edyan yone

yok ata aga reply edyan yone kawagtlar uchup bashga yere dushyar:_)))))
ata aga aytdyma.... men gazetlerden chopleyan, elbetde kichi yone shul yaly owadan sozleri halayan: )))))hemde goshgulary:))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Pyyala gozlere bakmak

Pyyala gozlere bakmak hyllalla,
bakmasamda tap getirmen derdimge
Manga iki sany olum ber Alla
Oler yaly shol gozlering hersinde

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

aslynda, senem goşgy

aslynda, senem goşgy düzüp, bärik goýubermeli ekeniň :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

goshgy duzuba bilemok yone

goshgy duzuba bilemok yone gazetlerden chopleyan :))
ata aga sizing familyangyz Atamyradow-my soramagymyng sebabi nesil gazedini okamda shonda okap gorupdim

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

gowy edýäň, jigim,

gowy edýäň, jigim, berekellah!

hawa, men atamyrat atamyradow we Nesil gazedinde "Maşgala bagty üçin altyn kanunlar" atly terjimäm çap edilipdi. ýakynda meň bn söhbetdeşligem çykar Nesil gazedinde :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "oooooo"

tuweleme..:)

tuweleme..:)

edit: ol altyn kanunlar terjime edilen dalmay?? Seng adin bilen cap edilayipmi?? Bah, adamlarey!:) "Intihal" edyaler..:)

Ata aga

Ata aga bir guk zat diyinda bizem okaly, aydanyzogam beyle zatlaryn bolanny:(

Eger yazylan bolsan onnun

Eger yazylan bolsan onnun oyune gelen bolmaly .

hawa nesil gazetinde okap

hawa nesil gazetinde okap gorup dim sheyle haladym ,

ata ag bu goshgyny nahili goryang

Butin dunyang derdini chekmeli bolsa
Chekerdim olary dinge seng uchin
synag koprusinden gechmalem bolsa
Gecherdim men onda dinge seng uchin

Yuregim sogrup bermelam bolsa
Ayaza epgiye dozmelem bolsa
Inngnge bilen guyy gazmalam bolsa
Kayyldyryn onga dinge seng uchin

Dagyng depesinde chykmalam bolsa
onung yuzunde keshbingi chekmelam bolsa
eger soygi odun yakmalam bolsa
yakardym shol odung dinge seng uchin

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bar telpeklerimi sen gutarjak oydyan, berekellah :)"

ata ag duyn sizing

ata ag duyn sizing sohbetleshigizi okap gordum :))
tuguleme gowa sohbetdeshlik bolupdyr:)))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

tugeleme däl, tüweleme

tugeleme däl, tüweleme :)
Söhbetdeşligi men hem okadym, şöhbetdeşligi geçiren Myrat aga minnetdarlyk bildirýärin!
Onuň daşyndan sebäp bolan Hydyr-Ylýas we Agajan agalara-da minnetdarlyk bildirýärin!
Men näçe özümiň mynasyp dälligimi we söhbetdeşlikden boýun towlaýanymy dile getirsemem, kabul etmän geçirdiler-dä! Haýyrlysy!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hmm

Ata aga haysy sanynda cykday cislosy hacan?

bilemok, düýnki

bilemok, düýnki bolaýmasa, Selbişka bilýändir

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

Ata aga sohebetdeshligi geciren kim Myratgeldi diyip dur oydyan, barin agzasymy ya shol redaktor Nesil gazatin
wii yok how ol HTTU talyba yone onda ol kim

hawa, Myratgeldi ýazylgy

hawa, Myratgeldi ýazylgy (ýazykly däldir seň edişiň ýaly:) ýöne ol maňa Myrat diýensoň, men hem Myrat aga diýip ýörün :)

Ol Nesil gazediniň redaktorynyň esasy kömekçisi bolup işleýär. Redaktor Kakamyrat Rejepow duşuşyga gelipdi, ýöne gysga wagtda TÇ-däki prezzident sapary üçin gyzgalaňly günler bolany sebäpli, Myrat aga öz işleriniň daşyndan meň bn hem söhbetdeşlik geçirmeli boldy, sag bolsun agamyzdan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mylaym ol shul ayyngyng 12

mylaym ol shul ayyngyng 12 sine chykan

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

kelledaki tahya goylanmy ya

kelledaki tahya goylanmy ya hakykatdan geyip dushdin?!

geýipdim, ýöne dakylan

geýipdim, ýöne dakylan ýaly görünýär, öwrenişmedigem bolsam, geýäýdim-dä şo taýda :)
tahýasyz suratym goýlar öýdüpdim, tahýaly goýlupdyr - haýyrlysy!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Arzuwym sypamak tylla

Arzuwym sypamak tylla saçlaryň. - gyz garrymy ya?! :)

Mana birje gezek "Seni

Mana birje gezek "Seni soyyan" diyip yalandanam bolsa aytsadyn ,men bu yalany dunyanin butin hakykatyna calysmazdym.
Durmusda inuly bagt -soyulyandigine ynanmak !
Eger soygi cage bolsa ,onda men sana tutus bir coli bereyin.!
Soygimi daglara yazjakdym ,emma soygimden uly dag tapmadym !
Her yurekde bir gul bolandan ,bir yurekde cemen bol!
Goz gozleyan gozleri gozleyandir !
Eger gijeler sen hakdaky pikirler yaly uzyn bolsady ,onda hic hacan dan atmazdy !
Inkar edilen soygi uzaga cekyar !

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Bu sözler için vVv telpek goyyar ve yazyar:D "Malç:P""
 • repa 1 telpek goyyar we yazyar: "Owadan sozler!"

ing erbet zatlaryn biri hem

ing erbet zatlaryn biri hem özüni ulanylan yaly, aldanylan yaly duymakdyr..
"söyyan" diyip yalandan aydanyndan aytmany gowy.
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Gyyyuw durmusda beyle

Gyyyuw durmusda beyle zatlary diyyan yok ,bularyn bary owadanja sozler.Bar bolany .Sen gaygy etmesene !Bular seylede bir adamyn oz icgi duygularyny beyan etmesidir .Hic kimem beyle zada ynanyp barmayar .

ay Mayychka

ay Mayychka :)))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

wysal bolmadyk soygiler

wysal bolmadyk soygiler taryha giryandir

Dunyade iki sany zat bar

Dunyade iki sany zat bar biri alem,birem menin sana soygim !
Guli birgun,seni her gun ,guli solyanca,seni olyancam soyerin!
Mana sensiz ozun gerekdal,sensiz bary bilen ozumem yok .Ozuni menin ucin aya !
Meger dilimdaki hem-de aklymdaky in owadan at senin adyndyr !

Nahili suwjyk we yasama

Nahili suwjyk we yasama sozler...Brrr...

way ing owdan sozler

way ing owdan sozler :))))
mergen aga sizema birine sheydipjik aytmala borsungyz:))))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Bir hili seniň ýaşlygyň

Bir hili seniň ýaşlygyň bildirýä Selbişka :)
Jigim, ol sözlere ynanýan oglan azahow :) Biri saňa aýdaýsa-da YNANMA, mende maslahat :)
Oglanlar şoň ýaly saýraberse oňluga däldir.
Sözler owadandyr, ýöne olar ýasamamy, dälmi bilmek aňsat däl
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bolup biler bayram aga

bolup biler bayram aga :)))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Borla selbi gyrlysmasanyza

Borla selbi gyrlysmasanyza !