Bolan ülkeleriňiz, olaryň şäherleri we aýratynlyklary?!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Blogyň adyndan hem belli bolşy ýaly, siz şu wagda deňiç giden we häzirki bolýan ülkäňiziň şäher atlaryny, olaryň aýratynlyklaryny, oňat we kem ýerlerini mümkin bolsa ýazaýsaňyz!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Özümden başlaýyn: A –

Özümden başlaýyn:

A – Türmenistan:

1 – Mary welaýaty:

a – Mary ş;
b – Baýramaly ş;
ç – Şatlyk ş;
d – Türkmengala etr;
e – Tagtabazar etr;
f – Garagum etr;
g – Murgap etr;
h – Baýramaly etr;
i – Ýolöten etr;
j – Wekilbazar etr.

2 – Lebap welaýaty:

a – Türkmenabat/(Çärjew) ş;
b – Atamyrat/(Kerki) ş;
ç – Halaç etr;
* – Saýat, Farap, Garabekewül we Pelwertden geçdim.

3 – Ahal welaýaty:

a – Abadan/(Büzmeýin) ş;
b – Tejen ş;
* – Kaka, Duşak, Änewden geçdim.

4 – Aşgabat ş.

• - Balkan we Daşoguz welaýatlaryna hiç gidip görmedim.

B – Türkiýe:

1- Istanbul;
2- Ankara;
3- Izmir;
4- Bursa;
5- Adana
6- Izmit/Koçaeli;
7- Gaziantep;
8- Samsun;
9- Konýa;
10- Eskişehir;
11- Balikesir;
12- Kaýseri.

Ç – Angliýa:

1- London;
2- Newcastle;
3- Leeds;
4- Bradford;
5- Carlisle.

D – Şotlandiýa:

1- Glasgow;
2- Edinburgh;
3- Aberdeen;
4- Dundy;
5- Dumfries;
6- Perth;
7- Inverness;
8- Elgin.

E – Wales/(Galler) :

1- Cardiff.

* - Irlandiýada bolup görmedim.

Meňkiler-ä şular.
Tm-däkileri-hä, umuman bilýänsiňizdir. UK-däkiler bolsa birmeňzeşräk. London hem taryhy, hem-de täze ymaratlara we ş.m. eýe bolan şäher. Edinburgh iň taryhy we owadan şäherleriniň biri. Türkiýede bolsa, Istanbul, Izmir we Bursa iň görülmeli şäherleriň başyny çekýär maňa görä. Antalýa, Marmaris, Bodrum, Alanýa, Belek we ş.m. turistik şäherlerinde welin bolup görmedim, bolanlar has öňe geçjegini aýdyp bilerler belki. Ankarada monoton binalar göze ilýär. Anytkabir we Atakule diýäýmeseň, men-ä göze ilen başga zat görmedim paýtagt bolmagyna garamazdan. Aşgabat bolsa tersine, Tm-niň ilkinji görüljek şäherlerinden. Mary we Daşoguz welaýatlary taryhy taýdan öňe saýlanýar diýip bilýän. Myradyň (Çhe) ýazanlaryna görä Balkan hem olaryň hataryna goşulýar :)
Ýokardakylar boýunça soragyňyz bolsa beribermeli!

Indi gezek sizde!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ey dost şuny yazip yazi

Ey dost şuny yazip yazi bizar boldumey
Baku Azderbeyjanda bolyan.Manysyndan belli bolşy yali barde şemalsyz bir gün hem yok....we şm

Batyok, dine bolyan yerini

Batyok, dine bolyan yerini dal, bolan yerlerini, Azerbayjanda giden beyleki shaherlerini, olaryn ayratynlyklaryny, gozel yerlerini we sh.m. yazybermeli, ahyryn?!

Aryn bar yaly yazypsyn-la?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dogry aydyaney birazajyk

Dogry aydyaney birazajyk bizar hem boldum şu taydan.Bolmaz yalimay ne bir türkmen bar ne-de türkmençe gürleşilyar.Aşgabatly oglanlar bar 4-5 sany olaram aralarynda rusça gürleyşyarler(unfortunately)
başga giden yerlerim bar.
Azerbeyjanyn umuny yeri (alanı) Mary welayatindan hem kiçi.Şonun üçinem köp yerlerini gezdim.Hakykatdanam owadan yerleri bar.Dagly,tokayly....

Batyr, surata zada dushurip,

Batyr, surata zada dushurip, ka yerlerini barigem goyaymaly ekenin!

Ha, birem, Gadyr aga yaly senem oz bolyan ulkani mahabatlandyr okuw taydanmy ya bashga taydan we tm rayatlaryny cekmage synanysh :) "Azerde okuw", "Azerde ish".. :)

Sabyr dileyan sana shu wagtky halyn ucin we has onat geljek hem dileyarin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

atam gowjami yagdaylar?? :)

atam gowjami yagdaylar?? :)

erbede menzeyanmi ya

erbede menzeyanmi ya :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Köp sag bol Ata aga.Menen

Köp sag bol Ata aga.Menen şol Gadyr agan yazgisini görüp pikir edip oturdym.
Yöne barde okuw(özel uni) we yaşayiş gaty gymmat bolanlygy üçün tmden kan gelen bolmaymasa.Yenede yakinda tanitim goyjak...

barik aram-aram azeri

barik aram-aram azeri ishciler gelyar, ayratyn talim almaga, elbetde, petrol barada. Gurrundesh bolyan we hemisheki azeri ayratynlyklaryny goryarin. Az sanly azeriler munyn dashynda!
Taze acjak blogynda sana basharnyk dileyarin, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Türkmenistan bilen

Türkmenistan bilen Azerbeyjanyn arasyndaky sowuklyk Hazar denzindaki petrol meselesinden kaynaklanyar.Barde Türkmenistanyn ilçiligi hem yok.Yakinda prezident geldi.Yuwaş yuwaş aralar düzelyar.

hawa, sheyle. Sonky wagtlar

hawa, sheyle. Sonky wagtlar duzediljek bolyar diyip mysh eshitdim. Bu mowzuk babatda icimizde has danalar otyrka, men-a zat yazmaga utanyaryn, son birgiden yalnyshlyk cykarsa dal-da how :)

Sheyle dalmi, ... aga?! :))) (Online-la ozem shu wagt:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hemmanizden sorayan barde

Hemmanizden sorayan barde tanyşlarynyz bar bolsa aydin.Bir türkmen görsem gökde yitirenimi yerde tapan yali bolyan...

men azeri dosrum bar welin

men azeri dosrum bar welin gaty erbet azerbeyjana gidesi gelyar
nadip gidip bolar - mal gara-kyncylyk galara yer etc barada pikir alshyp bolarmy
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

elbetde yöne önünden

elbetde yöne önünden aydayin jübüse galynja bolmasa ansat bolmaz

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

ol tr-li menem tm-li bilerak

ol tr-li menem tm-li
bilerak bakuda gezelenje cyksak dine bakuny gorsek gezsek kan sowda etman iysek we galsak min- max nace cykarka
ay sizde galsagam borlay:))))))))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Yol kirey eger türk

Yol kirey eger türk havayollarından gelseniz azindan 300 dollar çykar.Awtobusly gelseniz Gürjüstan,Iran 100 dollar töweregi çykar.Dine bir tarap.Yol kirey meselesi bolsa 4 gezek awtobusa münseniz şaherin içinde bir dolar.İyjek işjek bolsa restoranlar bar.İki kişilik garyn doyurmaga azyndan 10-15 dollar(en alt seviye) normalni 30-40 dollar.
Yagday şeylerak.
Yaşamak meselesine gelsek barde türkler köp bir iki sany yurt(yatakhana) inşalla elimizden gelen kömegi eders.(yöne üç aylikda barde dal)

_Life is like a rumor_
_Everyone talks about it_
_But no one truly knows_

sagja bol 2mizem student

sagja bol
2mizem student bolanymyzdan awtobusa munsek sona yol yagdayy nahilika soymak yolda urup gacdy yok dami???
makarony 2mizem halayas:D
galara yer probda şony onarmaly onda

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Mena gabat gelmedim.2 aydan

Mena gabat gelmedim.2 aydan bari Bakuda(şaherde bolyan).Ondan on Bakudan daşarda yurtda galyadim.Yer meselesinde bolsa aydara zat yok.Men birinji yilim.İnşalla bolar.

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

aslynda on ozi azeri galara

aslynda on ozi azeri galara yerem o tapsyn sheyle dami tanysh bilşi kan oytyan soramandyrnam...

gidip bolsa enmeli onda

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

tähranda boldum. (1 aý

tähranda boldum. (1 aý mundan öň).

başga bir eýrany açdym.
eýranlylar belki orslardan has medeniýetli we kitap okaýan millet.

biz 22-nji halkara kitap sergisine gitdik.
uly bir bina (gurluşygy tamamlanmadyk uly bir metjidiň jaýy). we podwaly bilen 2-3 gat jaý. meýdany aşgabat jygyllygyça bar. şeýle uly kitap sergisi. we adamlar jygyllygyňkydan kän. çagalar studentler ýazyjylar hatda iki-ýeke kolýaskaly inwalitlerem kitap üçin toplanypdyrlar. her dürli kitaplar. her dilde.

tähran uniwersitetiniň köçesi uzyn bir prospekt we köçäniň iki tarapynda kitap dükanlary. görmeseňiz ynanmarsyňyz. magtymguly şaýaly ýaly kosmosdan polite çenli aralykda uly bir prospekt we bu ýerde diňe kitap dükanlary bar. özem arzan.

biz muzeýlere gitdik gezdik. hat-da içki reýsde samolýota mündik emma bizden «daşary ýurtly bolsaň dollar töle» diýmediler. (ýatlama. häzir nähili bilemok. ýöne aralarda aşgabatda milli muzeýe daşary ýurtly dostuň bilen girjek bolsaň dostuňa dollar töledýädiler.)

köçelerde swetofor düzgüni ýok emma awariýada ýok.

bizi hiç ýerde polisiýa saklamady we dokument soramady.

adamlar rahat we medeniýetli.

köçelerde dökanlarda poçta ýaşigi ýaly sadaka gutulary bar. pullar bir guramada ýygnalýar we mätäç ýüz tutup kömek alyp bilýär.

hemme ýerde boluşy ýaly olaram öz hökümetlerinden (umuman) näräzy. (taksistiň gürrüňi – ahmedinejadyň israil bilen ne işi bar amerika bilen ne işi bar. ekonomik kynçylyga girmek gerek däl...)

milli kitaphana bizi haýran etdi. kitaphana soňky tehnologiýalarda işleýär. (biziň täze salnan kitaphanaly milli medeniýet merkezimizde sütünler we basgançaklar köp. tehran kitaphanasynda peýdaly meýdan köp...)

umuman şeýle.

(elbetde kemçiliklerem bar. ýöne oňem bir rowaýatdaky ýaly «bu ölen itiň ne gözel ak dişleri bar eken....»)

* baýramaly we buluçlar *

* baýramaly we buluçlar

* gyzylarbat we onuň içiňden geçip barýan şemaly.

* hojambaz we onuň myhmansöýer ynsanlary (ýatlasam başym aýlanyp gidýär...)

* garrygala we narlary

* gyzyletrek we hurma agaçlary

* abakan (hakasiýa) we gazaply gyşy. (doňan gulaklam ýadyma düşýär)

* kiýew we ne gözel almalar

* moskwa we institutdan ýykylyşymyz. (ýanymdaky dostumyň myhmanhanadan gaharyna gorbaçýowyň kitabyny penjereden pyrladyp köçä zyňyşy...)

* alma ata aeroporty (1990-njy ýyllar) we aeroportda morojna satýan budkanyň ýokarsynda «balgaýmak» diýen ýazgyny haýranlyk bilen okaýşym (o wagtlar marojna balgaýmak diýäýmek aňsat däldi)

* stambul we lalelidäki orslar

* aktokaý (eýran) we magtymgulyň hem azadynyň gubury

* eýran we türkmen obalary

* eýran tarapyndan kaspi deňzi we aşyrly adasynda balyk nahary (we ullakan çybynlar)

* tehrän (käbir zatlary ýokarky ýazgyda ýazdym)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "şonça ýere gideniňiz we oňat düşündireniňiz üçin!"

menem TM'nyn ichinde dine

menem TM'nyn ichinde dine shu yerlere baryp gordum, ichinde 2-3 sagatlyk baran shaherlerim/obalarym bardyr. shulardan gowy ayalanyp gorenlerim barada son yazaryn.

Turkmenistanyn ichinde:

Balkan welayatynda:
Balkanabat
Turkmenbashy
Hazar (Cheleken)
Serdar (Gyzylarbat)

Mary welayaty:
Mary sh.

Ahal welayaty:
Abadan/(Buzmeyin)
Bagyr obasy
Gokdepe
Kaka-Hywabat
Ashgabat sh.

Dashoguz welayaty:
Dashoguz sh.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "saňa-da börük, telpek/tahýa däl :)"

bolan ulkelerimden

bolan ulkelerimden Turkmenistandan bashgalary yazmandym on. dashary yurtlardan bolup gorenlerim:
London, USA, Iran

:)

curiousity gowy zat. men ozumde-de artykmachlyk edyar shol :)
soragyna jogap, hava!

Siza gezip

Siza gezip bilipsinizow
Dogrumy Türkmenistanda Mary bilen Aşgabatdan başga hiç bir yere gitmedi.

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Batyok..

Muhat respublikasyna gitmedin mi?? :DD

Bolmaza prezidenti klasdash

Bolmaza prezidenti klasdash bolup durka ;)

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

Azerilerin aglabasina gora

Azerilerin aglabasina gora dunyade 2 millet barmishin:
1. Azeriler
2. Beylekiler..

Dogrumikaray shol??:)

Gadyr aga

Gadyr aga tassyklayan...

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows

hazar begleri ýurt bar emma millet ýok

Gadyr wrote:

Azerilerin aglabasina gora dunyade 2 millet barmishin:
1. Azeriler
2. Beylekiler..

Dogrumikaray shol??:)

azeriler millet bolaslary gelensoňlar şeý diýýän bolaýmasa.
aslynda häzirbegjan diýen millet ýok bolaýmasa.
olar türkmenlerden dörän we hazaryň ýakasynda dörän türkmen beglikleriniň raýatlary bolaýmasa. HAZAR BEGLERI.

ýaşasyn azerileriň döremegine gatnaşan «beýleki» milletler!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • moonwalker 1 telpek goyyar we yazyar: "beýleki milletler üçin!!! :)"

Bah, 23 taze post, mowzuga

Bah, 23 taze post, mowzuga degishlisi dineje 3'si...

Men gidenlerim:

Eyran.
UK.
Turkiye.
Yaponia.
Gresia.
Rumyniya.

Bolgarianyn ichinden ~7 sagatlap avtobusly gechip gordum, tebigaty owadan ekeni, deniz
kenaryndaky shaherleri hem erbet dal..

Shaherleri sanamaga yaltanyan mena..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bäý-bä, menden köp ýeri gezipsiň, telpek :)"

Türkmenistan; 1-

Türkmenistan;
1- Ahal-Tejen, Kaka, Gökdepe, Baharly,

2- Balkan-Türkmenbaşy

3- Mary- Mary, Baýram Aly, Ýolöten

Türkiýe;
1- Istanbul
2- Ankara
3- Izmir
4- Bursa
5- Izmit/Kojaeli
6- Balikesir
7- Aýdyn

Hindistan;
1- New Delhi
2- Mumbai
3- Bangalore

Sri Lanka;
1- Kolombo
2- Kandy

Maldiwler;
1- Male'

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Al-how, saňa-da biri, tüweleme :)"

eý, Aýdyn-a men hem

eý, Aýdyn-a men hem gitdim. Izmire goňşy dälmi?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bah gowja blog.

Acan bolsanyz bizem yazan bolayaly bir zatlar, gidip gezen yerlema yok , yone gezip yoren yerim barada yazayarn.

Müsür (Egypt) paytagty Kair (Cairo yada AL-Kahira) beyleki welayatlary we saherleri:
1-Alexandrea
2-Aswan
3-Asyut
4-Benisiwef
5-Dymyat
6-Sarm-Elseyh
7-Luxour
8-Port Saed
9-Sina
10-Mansura
11-Dykahleya
12-Sarkeya
13-Ismailia
14-Gardaka
We beylekiler , basgada welayatlar bar yone hazir hemmisi yadyma dusenok.
Yurt barada aytsak uly yurt, tutyan yeri 700.000 kkm den gowrak , halky 70 million gowrak.
Pytagtyn yasayjy sany 20 milliondan gecya , talyplar , gundelik beyleki welayatlardan gelyanler, syyahatcylar bilen Kairde gunde 30 milliona baryar.
Musurdede bizinki yaly kop bolegi col , yurdyn dine 20 % yasayys yer , galany col , o coldede yasayys sertleri yok suwam yok zadam, suw eltayendede bulan colleri bizinki yaly dal ekin bitmeyan col , son ucin hemme halk nil deryan gyrasynda gysylsyp yasayar, kartada gorseiz nil deryan boylary yasyl owsip durandyr galan yerleri bolsa sary.Hatda nil deryan boyunda hem ekin bitenok , gonsy Sudan dowletinden gara ekin bityan toprak getirip , yer ozlesdiryaler.Musur 1-gektaram bugday ekenok , uny USA dan saty alya.
Halky barada aytsak welin diysen sadyyan halk kopusi garamayak sada , medenyet duybinden yok diysenem boljak, arassacylykda gaty pes , kocede dik durup horaz soyyanlary (busukyanlar)gunde diyen yaly goryan :D .
Kair diysen gyslysyk saher , ayak basmaga yer yok , aftobuslara ylgap munup ylgap dusilya (TM dan taze oglan gelende owrensman awtobusdan dusende elinem dowdurdi :D)
Metrolarda dem alar yaly dal , ay garaz zerur isin cykaymasa gundiz (hasam tomuslaryna) oyden cykyjy bolma!
Howa gaty yssy bolanson gundiz oli yylan yaly oyde bulasyp yatyas , name hereketimiz bolsa gije etyas (okuwdan basga)
Tapawutlanyan gowy taraplary , okuwlar arzan hemme ugurdan okatjak adam tapyp bolya , emniyet ugurdan gaty asuda islan yerime pasportsyz cykyp gidibilyan , polisler adynam tutanoklar 24-sagadyn haysy wagty bolaysyn.Hatda zerur isim cyksa pravasyz masynam surup bolya , saklap duranoklar birden tutaysalaram , yagdayyny dusindirp gaydybermeli , soyjak bolup duranoklar.
Sporda gaty uns beryan yurt hasam futbola , iki gezek yzly-yzyna Afrikan cempiony boldy , sonda kocelere cykan ozin bolma.
Umuman yadyma dusyan zatlara sular , eger gyzyklandyryan tarapklary bolsa cekinman sorap bilersiniz , jogap berern.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "şonça ýere gideniň üçin!"

ha ... hhmmmmm... Z-

ha ... hhmmmmm...

Z- Türk..
* Artvinden başlaly..
* Borçka
* Hopa
* Rize
* Trabzon
* Gümüşhane
* Ordu
* Sinop
* Erzincan
* Amasya
* Samsun
* Erzurum (Korucuk dahil)
* Batman
* Mardin
* Diyarbekir
* Urfa (Pygamberler şaheri)piknige kan gidilyan yer..:P
* Maraş (morojnysy meşhur.. iç gyssa günübirin gidip gelyas.. )
* Sivas
* Ankara
* Konya
* Aksaray
* Kayseri
* Bursa
* Eskişehir
* Çanakkale
* İzmir
* Manisa
* Antep :P
* İstanbul.. :P
* Giresun
* Adyyaman
* Balykesir
* Bitlis
* Mersin
* Elazyg
* Malatya
* Hatay
* Kütahya
* Nevşehir
* Niğde
* Tokat
* Kilis
* Osmaniye...

ay bolandyr lay...

meninem Siriya (Şama, Halaba )
ikinji gezek gidesim gelyar..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "şonça ýere gideniň üçin!"

"lucky girl" ekeniň sen-ä

"lucky girl" ekeniň sen-ä onda:) => "cool" diýip entemeli-dä onda :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Kazakistan...Almaty Tajikist

Kazakistan...Almaty
Tajikistan...
Turkiye we
Hindistan...Delhi,Chennai,Hyderabad,Bangalore we Mysore

COME CLOSER!

bäh, 1988-de doglan

bäh, 1988-de doglan bolsaň, onça ýere gidip, indem hindistanda uni-de okaýan bolsaň, berellah saňa!
haçan hindistana gitdiň?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hindistana 2006da geliptim

Hindistana 2006da geliptim su wagtam sutayda uni okayan.2 yyl boldy hindistana gelenim.

COME CLOSER!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek, jigim!"

1 Merkury 2 Wenus 3 Mars

1 Merkury
2 Wenus
3 Mars
4 Yupiter
5 Saturn
6 Uranus
7 Neptün

Her biri barada ayratyn ayratyn aydyp oyurjakdal :))
Umuman hokman gidip görmeli . azajyk sowugrak we howa yok diymesen görenleri hayrana goyyan yerler ...

Belkem Gadyr aga has ginişleyin birzatlar yazar :)) ...

men dinge mars'a gidip

men dinge mars'a gidip gordum-a..:)

menem Marsdan ginişleyin

menem Marsdan ginişleyin gürrün bererrsiniz diyip düşünip yazipdym özüna :)) ...

eshiden deng bolmaz goren

eshiden deng bolmaz goren goz bilen..:)

beýleki planetalary

beýleki planetalary sanamansyň-a, Sanjar!?
Meselem:
8- türkmengala;
9-ýolöten;
10-baýramaly;
11-mary;
12-tagtabazar;
13-serhedabat;
14-garagum;
.
.
.
.
.
.
.
.aşgabat
we ş.m

:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

garagumy 14-nji ýere goýan

garagumy 14-nji ýere goýan bolup!!! Garagum ýaman gowy ýorhow agam!!!

adyna seretmäň
_______________________________________________________________________

ay goya GARAJAM :)

her yerin oz adyna gora biliber da....
ady GARA GUM bor da mermerden kosklere dushasyn yokla cerium'jan!

neme, men ýadyma düşüşi

neme, men ýadyma düşüşi boýunça goýdum, owadanlyk ýa şoňa meňzeş zatlary boýunça däl :)

Garaguma 1-je gezek gitdim.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sakarcagani agzamansyn ,

Sakarcagani agzamansyn , ozun anyry taraplardan bolmaly Gusgy, Tagtabazar , Yoloten seye gerek? :)

kime reply edilenini

kime reply edilenini bilmedim, ýöne men-ä türkmengalaly!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem aslum T.galaly

gaty gowy shaherce :)
Ucajy shahercesi bn den derejede!
Ucajyda 2 mun halk bar,T.galada bolsa Ata aga bilya???
ay garaz anyry gitse 15-20 mun daaa.......
ata aga shahercanem bir obasyndan myka diyyan :)
corban corbasy diyen yaly boldy bylaaa:)
(gaty gormesek yokdur ata aga)

iň az 15-20 müň ilatly

iň az 15-20 müň ilatly bolaýmasa Türkmengala etraby:)
Üçajy dagy Lebabyň bärsinde, çölüň içinde dälmi :) Zähmete çenli gidýärdik çöle piknige welin, Üçaja gitmändiris-dä :)

Men T.galaň çeträk obalaryndan, Baýramala ýakynrak özem :)

Aý, obamyzdan aýlanaýyn-la:)

Wiý, men Sakarçägä-de gidipdim-ä 1-je gezek, ýöne ýüzleý aýlanaýypdyk öýdýän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sakar-çägede gowy ýer,

sakar-çägede gowy ýer, gidip görmeli ýerleriň arasynda!

mary welaýatynda:
1. Garagum
2. Mary şäheri
3. Sakarçäge
:)
______________________________________________________________

sakarchage meng ilim , gaty

sakarchage meng ilim , gaty owadan yer:)) geling :)))

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

sewetdenmi sen ? ýa

sewetdenmi sen ? ýa Daýhanmy

oglanlar bolup, entemäge

oglanlar bolup, entemäge gidipdik bärdäki şäherler, şonda hiňňäldikde(karusel) uçupdyk hezil edip, soňam surata düşürdim, ynha:

Image Hosted by ImageShack.us

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Ayechka 3 telpek goyyar we yazyar: "Maladiss, kopirak parklara baryp dur. Chaga yylary kamahal vspominat etmeli!!!"

Baý agam ýerne

Baý agam ýerne ýetirýäňizaý!!! Ullakan adamlar bolup karusele münip zad edip, aý keýpini görüň... hehe :)

çagalykda etmändirin, indi

çagalykda etmändirin, indi gyzyklyrak geldi :)
Hamana, özüň etmedik ýaly ýazypsyň-laý, jigim :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Agam özümem etdim welin

Agam özümem etdim welin men entegem gaty ýaş ahyryn :)

ha-ha-ha, onda "ak girse-de

ha-ha-ha, onda "ak girse-de aň girmändir" diýleni diýýäňmi özüňe :)
a-how, öýlenibem, özüňe ýaş diýýän bolsaň, onda men çaga :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Entek ak girenok, an'am

Entek ak girenok, an'am girerda baryaka :)

Ey ata aga durmush guranlara 'yash-juwanlar' diyilyanini bilenokmay sen :)

Chaga bolmak bar birem chaga yaly bolmak bar, garrap tapdan galyp baryan adamlara kawagt 'chaga yaly' diyyalermi? Chybyn-deprek meselesi :) hehe

eý, şu suratda ata22 bar

eý, şu suratda ata22 bar we bir myhman (agza) hem bar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hmm

Turkiye (Istanbul, Izmir, Zonguldak (Alapli))
Tayland (Bangkok)
Malayziya
Turkmenistan (Tejen, Mary, Bayramaly, Buzmeyin, Koytendag, Kerki, Nebitdag, Koneurgench, Dashoguz)

Where is Hereket, There is Bereket!

türkiyede gezen yerlem: 1-

türkiyede gezen yerlem:
1- İstanbul
2, Ankara
3- izmir
4- bursa
5- antalya
6- çanakkale
7- edirne
8- alanya
9-tekirdağ
10- aydın
11- denizli
12-manisa
13- kuş adası
14- ısparta
15- barla

geçen sentyabryng başynda turizm edarasy bilen işleyardim, hepdede bir sapar turist alyp gityardim awtobus bilen, bu şaherlering kopüsünü şol wagt gezdim, mundan başga hem birsürü şahering üstünden geçdim welin olary gezdim diyip yazmadym

TR-de yadymdan çykaryp

TR-de yadymdan çykaryp bilmeyan şaherim İzmir bn Bursa
gaty gaty owadan ekeni,emma Kaysera gelenime begenyan,gidesimem gelenogay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

BUrsada nirelere gitdiň,

BUrsada nirelere gitdiň, Anna?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aý men detallara girmän

Aý men detallara girmän sanaýjak.
Türkmenistanda Daşoguzdan başga hemme welaýatlarda bolup gördüm.
Azerbeýjanda Bakuda.
Türkiýede Ystambulda sähel wagtlyk.
Moskwada 5 ýyl.
St. Peterburgda aýlandym.
Amerikada birnäçe şäherlerde.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

UK-da köp ýerde şeýle

UK-da köp ýerde şeýle ýerleri görse bolýar, men-ä tm-da haçan bolarka, haçan ederkäk diýip, arzuw-hyýala batyp geçbän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Adana TR-de merkezi parka

Adana TR-de merkezi parka meňzeýän ekeni
____________________________________________________________

Tema bolyan yerlerin

Tema bolyan yerlerin ayratynlyklary barada. Men saherlerin adyny sanap durjak dalde, goni size bolyan yerim barada maglumat berayjek.

Bolyan yerimin ady "San Francisco Bay Area". Bu regiona San Francisco we San Jose shaherleri giryar, shu iki shaherin hem hem adam sany 1 milliona towerek. Bay Area nyn adam sany bolsa 7 milliona golay. Men shu yerdaki "Palo Alto" shaherinde galyaryn. Bu hem San Francisco bilen San Jose nin edil ortasynda. "Bay" diymek yarymada diymek. "Ebay" firmasynyn ady hem shu regiondan gelyar. "Bay Area" Amerikanyn(hatda dunyanin) tehnologiya(hi-tech) merkezi. "Silicon Valley" diyilyan tehnologiya merkezi shu yerde. Shu firmalarynyn merkezleri (headquarterleri) Silicon Valleyde:
Google, Yahoo, HP, Cisco(cisco ady San Francisco nyn cisco syndan gelyar), Sun Microsystems(bularyn hemmesini guranlar Stanford'y gutaranlar) we Intel, AMD, Facebook, Ebay, Apple, Adobe. Meshur tech firmalaryndan bir Microsoft(munky Seattle da) we IBM(New York da) nyn merkezi Bay Area da dal...

Bilim tarapdan hem Bay Area osen. Ine Stanford we University of California, Berkeley shu regionda. Amerikanyn finans merkezi New York. Ondan sonra Chicago we San Francisco oydyan. San Francisco Amerikanyn in liberal shaheri hasaplanyar.(munyn ucin shu statistikanyn bermek yeterlik oydyan 18 yasyny gecen oglanlaryn 20%-i ga*)
San Francisco yarym ada bolany ucin kabir taraplayyn Stambula menzeyar. Koceleri depe depe. Gyzyl renkli Golden Gate koprusi shu yerde. Aranyzda "Bay Area" ly bar bolsa, menin hem unudan zatlarym bar bolsa, ine shu yere yazyn.

http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area shu yer gowy suratlar we informasiya bar seredip gorun.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Shu wagt Brusselde(Belgiya),

Shu wagt Brusselde(Belgiya), ish sapary bilen. duyn turklerin oynuni gormek uchin uly ekranda gorkezilyan parka gitdim. turkler barde gaty kan eken.

Korea (Yong in, Incheon)
Tailand (Bangkok)
Turkiye (Istanbul, Ankara, bursa, Konya)
Eyran (Masat, Tehran)

Turkmenistanin ichinde dine Etrek etrabynda bolup gormedim. Galan yerinde hersinde in azyndan iki-uc gun bolup gordum. Bekdasdan(Garabogaz sh.) Magdanla chenli birnache gezek gidip gordum ish sapary bilen. Hemmanize masalahat beryarin. Sizem gidip gorun. Watana bolan soyguniz has hem artar. Garrygala gaty gowy yer eken. Masgalan bilen 1 hepdelik mashynly gitmek uchin gowy yer eken. Jar, dag, agachlar we arassa howa...

Dashary yurtlarin ichinde in gen gorenim Eyran boldi. Gaty uytgeshik eken. Hemme kishinin bashy yalikli. Dinimizin gadagan eden zatlari dowlet tarapyndan gozegcilik edilyar eken. Shonda haramcilikda turkmenlerden ozdiran ekenler. Menin gorenlerin hemmesi hem ichyardi, gyzada gidyardi we dinimizin parzlaryny amal etmeyardi. Men gonshy dowletden gelen bolsamda sholarin hich birini hem etmeyardim.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "bäý-bä:) tüweleme!"

Londondan 1-2

Londondan 1-2 surat:

1-london eye:

Image Hosted by ImageShack.us

2- undergroundyň escelovatoryn-dan bir görnüş:

Image Hosted by ImageShack.us

3- Daşardaky tuwaletler (pully, ýagny, 20 pence)

Image Hosted by ImageShack.us

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Germany

Celle, (Altshtad)

Munich, Marienplatz

bir gune Houstana entemane

bir gune Houstana entemane gitdim oza:))
Houstan

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

Houston dovamy

selbishka, sen houstonda eden suratlaryna menden yene 2-3 sany dovamy
Aquarium yanynda:

Minute Maid Stadium


houstanda bira entemane

houstanda bira entemane gidipdim turk festival:)

bulam :)) xa

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

Ç – Angliýa: 1-

Ç – Angliýa:

1- London;
2- Newcastle;
3- Leeds;
4- Bradford;
5- Carlisle.

+

6- Mançhester;
7- Hull;
8- York;
9- Sheffield;
10- Northhampton;
11- Leiçhester

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

baa, onson? :)

baa, onson? :)

"Elinden we dilinden

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu wagt shu chagany

shu wagt shu chagany dishlasim gelyar way chydamok:)) basym jigim bolyar , dishlap dishlap gom gok etjega:)) bir gyjynyan , way chagajyklary myuuuu

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

häzir bol ol seni

häzir bol ol seni dişläýmesin :)) bir ýapyşansoň çaga "goýber" diýeniňe düşünýän däldir :P

aytma ,bir gezek bir chaga

aytma ,bir gezek bir chaga dishlap tas goparypdy , chaga bilmeyar , sho goparyp almalymak adiyyar , shondan song chagadan hazir bolmaly
yada sachyngdan tutyarlar goparman eline alman goybermeyarler

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

San Antonia , gitdim , bir

San Antonia , gitdim , bir gezelenche shondan suratlar
bu tayda gyzyl:) magazin ,

bullam kopri:)

bullam bir bolek:)

indi yaltanyan:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "gezip bilýäň-ow senem bar-a:)"