"The one" ýa-da "ýeke-täk" ýar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Aý bu döwür ýaz bolansoň, romantika galýar damarlarda, hatda menem şu temalara has kän girýän. Men pikir edýän, öýlenýänler öýlenmezinden öň şu saýlan ýarlarynyň birje we ýeke-täk taý gelýän ýardygyna göz ýetirýälermikä?!
Öýlenen ýa durmuşa çykan bar bolsa, tejribäňiz bilen paýlaşsaňyzlaň.
Her kimde kriteriýalar bar, bizde-de bar. Emma ine şol kriteriýalara görä birini saýladyňam diýeli. Onsoň öýlenmezden öň 100% şoňa öýlenesiň gelýäne ynanýaňmyka?!
:)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Diýeli t wagtlap

Diýeli t wagtlap söýüşen bolsaň, onda belkem bilýänsiň. A kän bir uzak wagtlap söýüşmän zat etmän öýlenjek bolsaň, onda diýeli A, B we C gyzlary bar bolsa we sen kriteriýalara görä A-ny saýlan bolsaň, öýlenmäkäň şoňa öýlenesiň gelýänini bilýäňmikäň?!
Amerikanlara öýlenesi gelýänlerini 100% bilmän öýlenenoklar ýaly. Ýa azyndan şeýle diýýäler. Toýdan öň bile ýaşaýalaram, gezýälerem.
A türkmençilikde nähilikä?! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Yazgim biraz uzynrak emma herkime peydali bolarmyka diyan...

Herkiming(ayal-erkek tapawudy yok) bir yetmezi ya bolmasa kemçiligi bardyr. Eger biri "ana seret men şol şahysda bir kemçilik göremok" diyan bolsa onda ol ona aşykdyr ya-da ona garşy içinde birzatlar herekede geçyandir.
Magşuk içindaki duygy tupanlary yatişyança aşygynyng kepçiligini görüp bilmeyar ya-da görmezden gelyar. Yşk oduna tutaşdym, gözümü körertdi diyilyani bolyar. Emma her na derejede aşyk bolunsa-da dünyaning pany bolşy yali dünyaliklere duylan yşk hem pany bolyar.

Geçirilen gözleglering netijesinde yşk ink köp ortalama 2 yil süryar diyen netija baryldy. Yşklaryng ink köp süreni-de uzak wagtlap bir-birine gowuşmadyk aşyk-magşuklar arasynda bolup geçyar. Emma olar gowşanlaryndan songra, wagtyng geçmegi bilen yşk ataşy sönmek bilen bolyar.(DALE KARNEGİE-meşhur Amerikan yazar,psiholog)

Asyl diymek isleyanim kemçiliksiz ynsanyng yoklugyny nygtamak we durmuş guruljak mahalynda-da "mening söyenim mening üçin dogrydanam yeketakmi ya-da men saylanym bilen 100% öylenesim gelyarmika?" yali soraglaryng yerine "mening saylanym meni tamamlap bilermika, mening gadiklerimi doldurup bilermika? yali soraglara jogap gözlemek has yerliklidir diymekden ybarat.
Sebabi wagtyng geçmegi bilen üsti "yşk perdesi" bilen örtülen kemçilikler görünmage başlayar we "yşk" yerine başga duygular gelyar, hat-da söyenlering içinden "men muny nadip söydüm, Hudayjan mening gözlerim körmüdi ya-da yogsam ol meni dogaladymyka?" yali gurlan maşgalang-da dargamagyna sebap bolup biljek pikirler geçip bilyar.
Netijede mening pikirimçe yaşlar yagny biz, durmuş gurmazdan önürti birine her na dereje aşyk bolsagam[/b] sabyr etmeli we biraz wagtyng geçmegine garaşmaly. Birek biregi has yakindan tanamak üçin pursat bermage synanyşmaly. We edil şol wagt hem "Mening saylanym mening kemçiliklerimi tamamlap bilermika, mende yogini mana berip bilermika?" yali soraglara jogap gözlenmeli. Eger jogaplar "hawa" diyan bolsa, hazirden gutlayan sizi "BAGTLY BOLUNG".
put on a happy face:))

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "1 we 3-nji abzas, 4-njiň soňky ýarsy üçin!"
  • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "ay telpek bermeli etdin... :P munça yazanyna berekella.. "
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

SİZİ AR-AYAL DİYİP YGLAN

SİZİ AR-AYAL DİYİP YGLAN ETYAN,GELİNİ ÖPÜP BİLERSİNİZ :D

turklerde nişan diyilyan 1

turklerde nişan diyilyan 1 zat bar-6 ay 1 yyl gyz bn oglan gezyar hem prob cykanok hem biribirini tanap bolyar
in gowy yol shol bolaymasa-ne musulmancylykdan cykylyar nede gyzdan uzakda bolyan

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

nishan diymek aslinda nika

nishan diymek aslinda nika diymek.. Nishanlanmak uchin nika giyilyar.. Song tashlamak birhili ne-to bolyan bolaymasa..

Yok how nişan we nika ap

Yok how nişan we nika ap ayry zatlar.Hem kan sluçay bolya nişanly yaşlardan eşidyan"ay nişany bozduk " diye.O yewropada "pomolwka" yaly bir zat.Biz tarapdada bar o gyzy "saçaklayalar",yagny oglan tarap gelya yaglyk danya, kimi gyzyl dakya.Ay her hili,onsn gyz-oglan arkayyn arada svidanya çykyp yöreyaler.Yöne bizin yyurtda o kan bir gowy zat dal.Mysal üçin men saçaklandym diyeli,enem-atam,garyndaşlar,gonşylar her kim bilya muny.Aylar geçti düşünüşip bilmedim ol oglana barmaktan yüz öwürdüm.Ohowww ine o zaman yandyn.Her kim bir zat diyer,ulylar ay ayyp diyer,enen-atan önünde dilin gysga bolar.Yagny kyn.Şon üçin ta hakykatdan barjak ya öylenjek birini tapyançan hiç kime aytmaly dal.Kabir gyzjagazlar ene-atasynyn önünde dili gysga bolmajak bolup,düşünüşmesede,söymesede özüne hiç mynasyp bolmayan oglanlara baryalar.Oglanlaram şeyle gyz tarapyn maşgalasyndan çekinip,söymedik,islemedik gyza öylenmeli bolya..............

nishan uchin nika giyilyar

nishan uchin nika giyilyar melike!!!

Nikah iki hili imam nikah

Nikah iki hili imam nikah resmi nikah.İki yagdaydada eyyam bulan ar-ayal bolanynyn alamty .Yagny bir öyde yaşap başlayalar diymek.Nişan beyle dal,o bizde hani adagly diyyalere şon yaly bir zat.

nishan uchin nika giyilyar

nishan uchin nika giyilyar melike!!!

bilyan ol diyyan zatlarini yone.. gyz-bilen oglanin nishanlanmagi uchin ymam nika giyilyar.. Bolmasa nadip bile enteship yormegini dini taydan dogry hasaplajak.. Ymam nika giyilyar shol nishan etjek bolsan..

Sen sorap gor turklerden?? bizem 5-6 yil yashap gaytdik turkiyada, azajik bashimiz cikyar giyw!..:)

Eý nişan mişan türkmende

Eý nişan mişan türkmende ýok, nämäň dawasyny edýäňizaý?!
Menä nişanda many göremok...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hawa, bizde "nişan" ýok,

hawa, bizde "nişan" ýok, öňler adaglylyk bar ekeni! Ind-ä olam ýok öýdýän?!
nişan üçin ymam nikahy gyýylyp-gyýylmaýanyny men-ä bilemok, aslynda, nişanlanan dostlarymyz bardy türklerden, şolardan takyklap öwrense bolar.
Ýöne tm-da hem 2 türkmeniň nişanlananyny bilýän.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aý ony men Ýewropanyň ýa

Aý ony men Ýewropanyň ýa başga medeniýetleriň täsiri hökmünde görýän. Näme diýmek nişan? "Toý boljak bolýa" diýmekmi? Nämä gerek?! Nikamy? Nika bolsa, toý edildigi bolýa, eýýam är-aýal bolýalar. Nika däl bolsa, nämä gerek? Eger hökman biri-birleriniňkidigini 100% belli etmeli bolsa, biri-biriniň sözlerine ynanaýmaly, nişan nämä gerek?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

umuman, saňa

umuman, saňa goşulýan!
tç-leriň şu nişan meselesini türklerde(tm-da hem bolsa) okan gyz-oglanlar bilselerem, olaryň ene-atasy bilmez we razy bolman bilerler, aýratynam, gyz tarap!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

nişan diyilyan bn nika

nişan diyilyan bn nika sözli,adagly başga zat
tr göra aytyan!
tr-de 1 gyz bn (esasanam gyz unide okamayan , garaşly bolsa)oglanyn gezmegi kynyrak,unide bolsa maşgalasy kakasy , dogany etc yok yrsa boljak, azar beryan bolmaz
emma nişanlap 6 ay yada 1 yyl dagy möhlet berilyar-gyz oglan gezyar biribirini tanayar,eger halasalar toy gurup bilerler
emma hökman toy etmeli diyilyan zat yok halamasan nişany bozsanam bolyar...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Aslynda 2 tarapynam

Aslynda 2 tarapynam nishan'ly yashlara goyyan sherti "Biri-birinizi tanan, halasanyz bolar, halamasanyz bolmadygydyrda" yaly 1 zat, yone nishan bozanlara name diyyaler ?? Diymedik zatlaryny goyanoklara how...Yakynda 1 oglan nishan anyrda dursyn, sozi bozdy, olam 3 gunde berilen soz'lay, shonda-da bizar petini chykardylar "nadip bu step'e gelenson beydyan" zat diyip, hamala eyyam nika giydiran yaly...Garaz, shol yokardaky shertlere ozlerem uyanok olaryn, 6 ay dagy gorushibem oylenman gor, myjjygyny chykaryp 8 tarapdan hasap sorap bashlayalar...

edil beylede daldirle

edil beylede daldirle how
nişany bozana gowy göz bn seredilesede
bozsan bolyar!
sebabini aydyp
halamadyk sowadyk mana layyk dal
ömrümi bile geçirip bilmejegime ynandym diyip
bozsan bolyar-emma!
shu şişik , işsiz ayallar gunune goymayar
olary dinledinmi gününe yanda otur!
men 1 kursdaşyma nişanyny bozdy , aslynda gyz diyyadi:
-ay önkileri yaly meni idanok eyle beyle diyip
oglanynam yüregine düşdi oytyan
bozdy,kan gepem bolmady...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

derrew toy et-de dyn-da,

derrew toy et-de dyn-da, beydip kellani agyrdyp yorme-de diyyanmi:)
nishan-da nika gyyylmajak bolsa, oglan-gyz biri-birine yene-de namahrem bolyar, namahremligi ucin nika gyysan welin, eyyam ar-ayal bolyar... dushnuksiz zat bolyar, ne turkmencilige gabat gelyar ne yslama

gadyr aga men bilşime göra

gadyr aga men bilşime göra nişanda imam nikahı giyilanok barde.. hatda arada bir tanşym nalanyp yördi şu meselede, nişanlım diyip etjeklerini edip yörler, entek nika giyilmanka diyip.. we eger nişanda nika giyilyan bolsa onda son toyda nika tazeden giyilyami name..?

şo jorana ayt naman derdi

şo jorana ayt
naman derdi senimi yordu
diyip
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Way bor how başymyn etini

Way bor how başymyn etini iydinlay,razy men sen bilen.Sen yeterkin gije bol :D

ps.hazirler kan keypim yok,şon üçin razylaşyandyryn sen bilen,yogsa mysallar getirip,bir iki-sany nişanly tr getirip gözüne dürtürerdim.Saglygyn

gadyr ga nisanlanmany

gadyr ga nisanlanmany bozmagama gowy dal.Onson biri bilen bozup yene beyleki bilen nysanlansan beyleki tarap sony kabul edipbilermi ?

6 ay şert dal uzyn nişanly galyanlaram bar

Gowulygyna gowy welin,düşünüşüp bilmesen yaman kyn bolya.

Bayram tuweleme

Bayram tuweleme senem oylenmage tayyarlyk goryan oydyan...Tapdynmy ya tapyp berdilermi?:)

tapawudy näme?

tapawudy näme? :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Dogry hiç romantik dal we

Dogry hiç romantik dal we söymedik adama tapawudy name ??? :D

Men kichikam yshk oduna az

Men kichikam yshk oduna az yanmandym :D
Aishwariya yene :D Hahaha... :)
Olar bir gapdala, gonshymyzyn yash toyuna gelen bir gyza erbet ashyk bolupdym, 2 gun son gidende dunya daralan yaly, gaty gynanypdym.
Soygi diylen zat sholar bolaymasa :)
Bey diysem, simpatiyam bolan, ya halayan gyzlarym az dal. Gowja gyzlar doly, yone yanyp, biship, dalirap, shanlaryna oda yazyp yorenim yadymda dal. Yagny dalireship soyushmedim :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Gel Bayramjan brat boynuna

Gel Bayramjan brat boynuna alay,bor bilyas özüne göra imajyn bar.Sert,aşyk bolmayan,buz yurekli.Emma içinde bir yumşajyk Vinni Puh yatyr how senin.ha ha bor karizmany bozmayyn.Şun yaly gal,yöne ynan temperatura artynca buzun eremeside on yalam kyn zat dal.Yöne kabir buzlar tiz ereya,kabiri yuwaş ereya.O temperatura bagly.O yokary tempiraturada iki ayakly,yubkaly bir gyz şeklinde sen buz yüregine duş geler bir gün.Muny adym yaly bilyan :D

Yok, on yaly dal :) Mena

Yok, on yaly dal :) Mena hindi kino goryan, yarym-romantik, goshgy halayan oglan :)
Buz ereyandir, yone...

Quote:

iki ayakly,yubkaly bir gyz şeklinde sen buz yüregine duş geler bir gün

diyenine dushunmedim... men yubkany Amerika getiremde geydirjekmi nabellihow!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ay bor brat iki ayakly we

Ay bor brat iki ayakly we pombarh türkmen köynekli :D İndi tüys bolaydy gerek .D

Melike sen bileňok, men bu

Melike sen bileňok, men bu saýtda özümiň hakyky durmuşda nähilidigimi görkezip bilemok. Ýöne men 90% şähdaçyk we keýpli, prikolist oglan :) Bärde dommy görünýändirin, ýöne görseň başgaça pikir edersiň.
Ýöne pragmatistligim hakykat, men näçe gürlämde romantik görünsemem, pragmatizm kän kellämde. Şoň üçin gyz bolup öňüme düşseň, aldanaýma sözlerime! :)
PS Näme material geýse-de, gowja türkmen köýnek bolsa bolýa
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Goysana bayram aga siz men

Goysana bayram aga siz men romantik dal diyip ozuniz aytmanmydynyz . Sebabi siz her gezek men pragmat diyyaniza :DD

Agyz dur, indi-indi Bayram

Agyz dur, indi-indi Bayram agany yuregini yumşadyp başladyk.Hem romantik bolmaklyk,arada bir pragmat bolmasyna zyyan etmez.İkisinide yöretse bolya .D

men bayram agany onem

men bayram agany onem yuregi dasdandyr oydemokdym .Yone bir adamda iki ,bir-birine capraz gelyan zat yerlesip bil mez.

Hakykatdanam, kelläm

Hakykatdanam, kelläm pragmatist we rasionalist. Ýöne islämde dilimi süýjedip bilýän, gyzlara romantik görner ýaly :) Bu talant bolmagam mümkin ;)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yubkadan beter onun

yubkadan beter onun uzynlygyna baglymyka diyyadik welin...:)))

Melike pobarht koynekli

Melike pobarht koynekli dalde basy bezemen kurteli ,egni apbasydyr saylardan doly gyzyl ketenili, ayagy bezelen yun joraply we kalosly tuy turkmen gelini diysen jay bolarmyka diyyan :)Cunki Bayram aga turkmenciligi gowy goryar ahyryn . Yupka-mupka sonky cykan juyje ahyryn

Myhyhy... :D Gowy

Myhyhy... :D
Gowy taryplapsyň. Göreli, men sada adam we hemme zat sadaja bolsa-da kem bolmaz
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Sada bolanda basga yene

Sada bolanda basga yene nahili bolmaly !Mena sularyn sadalyk kemi yokmuka diyyan .Yene bir zat yetenok olam gelni duyanin ustundaki kejeba salyp alyp gaytmak.Ine bu sadalygy baryp yatany we turkmen dapdessurunyn parcasy ,Bayram aga !

Seň taryplanyň sada,

Seň taryplanyň sada, ýokarda-da, şunda-da. Ýöne däp-dessur diýibem aşa gitmeli däl. Her zatda logika we kelläni ulanmaly. Düýe tapyp bir topar adama azar bolmakda many ýok.
Aslynda tomusda kürte geýip, derläp oturmagam kän bir uly manyly däl. Ýöne ol ýene ýene, çydasa bolýandyr diýilýä.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Keten,jorap,galoş oho goy

Keten,jorap,galoş oho goy mena bir bet adam dataylaryna çenli yazyp yoremayin.Şo pombarhdan son yzyny özünü düşünewerinda. :D

yene shu koynege gechdow

yene shu koynege gechdow gurrun:)
chynymy aytsam, yeketak yarymyn barlygyna,bir-yerlerde mana garashyp yatanyna diymanyinde,gezip yorenine ynanyan.yone nadip tapmalydygyny bilemok.tapansonam tapandygyny nadip bilmeli?
sorag kan garaz,dash toweregimde entak sho yeke-tak yaryny tapan mashgalany goremok.Hichisem biri-birini o diyen soyyane menzanoklar,biz bir sheyle bolmawereli.

Bayram sho toya gelen gyz

Bayram sho toya gelen gyz kushkidendi dalmi?on aydyp beren istoriyan yadymda.
asylnda shu kellame sheyle pikir geldi.Gyz scouting firma gursan naderka? Koplench oglanlar bir-iki gyzdan "ot vorot povorot" alyalarda ruhdan dushyarler,son ay lyuboy gyzam bolyar diyip onunden chykana oylenip goyberyarler.Kop gyzlaram,bashda hich oglana gowni yetenok,hemmesine yok diyyar,son srogy gechip bashlayar,25 yashyna yetende eyyam hich kim elini sorabam gelenok.onsan birinji oglanlar bilen ikinji gyzlary biri-birine dushurmak uchin yada asyl yorite Bayram yada el_mariachi yaly oglanlar uchin obalardan asylly,owadan garagoz turkmen gyzy tapyp bermek uchin yorite firma bolsa nahili bolar? Ichindede yorite terbiyeleyish centre,matching system vs yasasan...
ishlap biler aslynda.

el_mariachi yaly

el_mariachi yaly oglanlar
şu el_mariacha köp diyyan welin yatyrkan agaç sokup gaçdymy namemi,1 yerina yanyp galdy öytyan
mena yadyma düşenok...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Baýram tapýarla Mekanjan,

Baýram tapýarla Mekanjan, ýöne tapanymyň/tapýanymyň üstüne-de tapjak bolsaň, basyber :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

mena

mena hic aklyma sygdyryp bilmeyan zadym shu meselede kabirleri bir gezejik gorushubem toy edip goyberyaler yone ene-ata razylygy bn. olar nadip biribirine owrenishyaka, yagny hic hasiyetini bilenok tananok yone salga gora,

obada

obada belki shaher yerlerinde de bardyr seyle yagday kop bolya..
pylanyn gowja, akyllyja gyzy bar shona baryp gorayelin baryalar, sorap ideyaler guda bolyalar ha bu arada gyz bn oglanam bir gezek yarym gezek gorusyaler, ana seydibeb toy bolya we bagtly durmushlary baslanya...

gaty adaty we gowy zat.

gaty adaty we gowy zat. Goldayan

Gowy dälmi näme?!

Gowy dälmi näme?! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men ozume gora bir kadajyk

Men ozume gora bir kadajyk tapdym. Oylenjek gyz gozlesen 3A kadasyna gora gozlemeli.
3A = Asylly-Akylly-Anjayin.
1.Asylly: Sorasdyryp, idesdirip bilip bolar.
2.Akylly: Gurlesip anyp bolar.
3.Anjayin: Gozelligini gorup bolar.
Onler diyipdirler: "Oglan gozi bilen soyer, gyzlar gulagy bilen."
Menin kakam agam oylenjeginde seyle diyipdi: "Bir agzyna, birem gusagyna gayim bol." Bagt sana gelmez, sen bagty getirersin. Bagtly bolalyn.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Oňatja kadaň bar ekeni, ýöne "anjaýyn" näme diýmek?!"
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Men her ikisi bilenem söyyan:))"

ajayip bn anjalina

ajayip bn anjalina`ny goshup anjayin??
ajayip+anjalin=anjayin :D

hmm

Bah senem gowja bilyanay:)

Ballym sol uclugina ansat

Ballym sol uclugina ansat tapmaymasan .Cunki Onde biriem Owadan biwepada bolyar diyipdi .Sonu bolsa goldayan 3 in 1 bolup bilmezmika diyyan

1 gram goshulamok aydan

1 gram goshulamok aydan zadyna, ne gozel gyzlar bar gelin bolansonlar yanyoldashlaryndan bashga erkege unsinem bermeyan, ola biwepa bolmakmysh...Owadan dal gyzlaryn gysganchlykdan yana aydan gepleridir ol, owadan bolmak govy zat :))))

Bolyarda mergen .Garadyr

Bolyarda mergen .Garadyr -guradyr il icnde seredir diyilyan bir zadama bar .
Indi bir zada jogap ber :Adam owadan dogulmasa onun eje- kakasy gunakarmi .Yada basga sebapkarem barmy ?Belki owadan dogulmadyklaryn manlayyna sizin aydayan gyzlarynyzynky yaly owadanlyk yazylan daldir .Belki olara owadanlykdan berilmedik pay basga zatdan berilendir ? Ya yalanmy ?

Şu ýatmaga gitmäkäm

Şu ýatmaga gitmäkäm owadanlyk barada bir temajyk açjak :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Birinji bilena men "owadan

Birinji bilena men "owadan daller owadanlarcha yok" yaly zatlar diymedim, olary hasaba chekmek hasiyetim hem yok, hudaya shukur herkimi bolshy yaly kabul edip bilyan, yone owadanlygyn yanynda senin yazyan kemchiliklerin hokman bolmaly diyen zadam yokdygyny aytdym. Owadanlyk subyektiv zat, sen uchin owadan men uchin dal bolup biler, onsonam name uchin hokman hemme zat bu dunyade den berilmeli ?? Herkimin exameni 1 uytgeshik, 1'i owadanlyk, beylekisi betgelshigrak bolmaklyk bilen exam edilyar, mohum bolany Yaradandan hasap soraman, berlenjesine shukur edip yashamak, iller name diyse shey diysin...

"Bashga pay" diyyanin name bolup biler ?? 1 mysal ber hany owadan gyzlarda hich hili bolman, "owadan dal"`gyzlarda bolyan ?!

gowy

gowy hem adaty zatdygny bilyan Tumar jora yone, oz pikirimi aytdym..

hmmm...

hmmm... :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ahmiyeti yogun tumardygynam

ahmiyeti yogun tumardygynam bilip galdyk sheydip.
yone adatylygyna,galybersede gowylygyna ha duybunden goshulamok.men kursdashlamy 1-2 yilda zordan doly tanap yetishyan,bir-iki dushushyk dagy namejik.

Menem sheyle pikir

Menem sheyle pikir edipdim...

Mekan, sen onuň(ahmiyedi

Mekan, sen onuň(ahmiyedi yok) IP-sini görüp bilýän bolmaly. TM görkezýär ekenmi IP?!
Geň galmaly.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Atamyrat aga ýaman sadaý

Atamyrat aga ýaman sadaý senem :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bayram Aga ! Siz in gowusy

Bayram Aga ! Siz in gowusy yene önki şygarynyza dowam ediberin:P nameday şo.. :D yandym yandymly bir zatdy öza.. :D şo şygarynyz gaty göwnüme yarapdy...:D

Üzümgül baradakymy?

Üzümgül baradakymy? :)
Ony okanlar Üzümgüle öýlenýämikäm diýmezlermi?! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!