Enflyasida dünya birinjiligine tarap...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gonşy blokda(talyplar.com) ygyp yörkam bir habar dykgatymy çekdi. Habar; Türkmenhowaýollary içerki howa gatnawda bilet bahalaryny 500 göterim töweregi ýokarlandyrdy...diyip dowam edyardi.
Sonam aklyma şaherimizdaki(Türkmenbaşy ş.) bazar nyrhlarynyng yagdayi geldi. Bazardaky söwdegarler harytlaryng aglabasynyng nyrhlaryny özleri belleyar(di)ler we bellenyan nyrhlarda-da halkyn hal-yagdayina seredyani yok. Netijede bu yilki alan harydyna indiki yil in az 5 göterim yokary nyrh tölenyar. Nyrhlaryng artyş mukdary harytdan haryda üytgeyar. Yok men akljak dal nyrhlary boykot etjek diyseng aç galarsyng, alaç yok.
Ylaytada hökümet ayliklary sahelçe galdyraysa ya-da ABŞ manadynyng nyrhy yerinden oynaysa göni bahalar yokarlanmak bilen bolyar. Alyjy pahyr "Name üçin gymmatlady?" diyayse söwdegar murtynyng aşagyndan yokardakylara menzeş bahanalary sanayar.
Söwdegarlering aglabasyna ABŞ dollarynyng nyrhy tasir etmeyanem bolsa, utanman yalançylykdan gaytmayarlar. Elbetde bu yagdayda halkymyzyng jahyllygynyngam payi bar emma bu başga mesele.
İndi gel gel yokardakylary name üçin samradyng diyayjeklerden bir sowal sorasym gelyar:
Yurdumyzda Enflyasinyng kontroly adyna birzatlar edilyarmika ya-da dünya yurtlarynyng gorkuly düyşleri halyna gelen enflyasiyanyng yagdayina hökümedimiz üns bermeyarmika?
Yogsam bu gidiş bilen enflyasiyada belkide dünya birinjiligine oturarys(!)

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata22 2 telpek goyyar we yazyar: "gowja blog"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hökümt ka bir zatlary öz

Hökümt ka bir zatlary öz eli bilen gymmatlatyara how. Hi bir zadyn bahasyny 5 esse edaymeli bormay. Bu nahili enflasyon. Yone bir zadyn ya-da bir naçe zadyn bahasynyn 5 esse galmasyna döwlet boyunça enflasyonun 5 esse galmasy diyip bolmaz. Dogrudanam bizin döwletimizde harytlaryn bahasynyn yyllyk artyşy, yagny enflasyon yyllyk naçe göterime gen bolyar. We aylyklar şonça göterim yolarlandyrylyarmyka?

Onsanam bizin milli

Onsanam bizin milli manadymyzyn dollara bolan hümedi artmasy bilen daşary yurtlardan getirilyan harytlaryn nyrhy name üçin artlaray. Gaytym manadyn hümmedinin artmasy halk üçin gowy bolmaly dalmay.Hall önki alyan aylygyny alyar. Olam manat hümmetlense has kan dollar bolanokmy name?

tmden biri bn

tmden biri bn gürleşemde.
hiç-hili azykda şeyle ala-böle galyş yok diydi.
dine gök-önümde birazjyk galypdyr,ön 3-4 mün manatlyk pomidor indi 5 diydi. ol hem sezon taze başlayar we şu gyşyn gaty sowuk geçmegi sebapli.
olaram onuşmazça dalmiş.
Dollaryn peselmegi bn, halkyn köp bölegi manat bn gaznyar, döwletde işleyanlerem, bazarda haryt satyanlaram manatda gazanyar. şolaryn aylygy köpelen yaly boldy.

howa we gara yollaryna bahalar galypdyr, ol hem ön aşa arzandy we köp adam bilet hem tapyp bilenokdy. 100 mün töwerekden alyadylar. samolyot lüks zada giryar. puly bolan almaly, galanlary onmaly.
aşgabatda awtobuslar 1 mün manat bolupdyr.
okuwçylara aylyk 10 mün manada kartoçka alyp bolyar diyaler. ön 5 mün manat eken.
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

Birnaçe zadyng...

Bir ya-da birnaçe zadyng nyrhlarynyng yokarlanmagy bilen enflyasiya 5 esse galdy diyen netije baran yok. Asyl mesele enflyasiyanyng dykkata alynyp alynmayanlygynda.
Emma döwleting nyrhlary yokarlandyrmagy bilen ayliklaryng artyşy arasynda bir denagramlygyng yoklygy anyk belli. Mysal, benzin nyrhlarynyng üytgemegi bilen taksi we şaherlerarasy garayol nyrhlary yokarlandy emme ayliklarda şonça artyş görülmedi. Howayollaryndaky artyşlardan sonra-da aylikalryng galdyrylyp galdyrylmajagyny-da wagt görkezer. Yöne mening pikirimçe islendik wagt ABŞ manadynyng bahasyny oynatmagy başaryan, Enflyasiyanyngam hötdesinden gelermika diyan.

Enflasyon name

Enflasyon diyip Turkmenistanda uytgeshik enflasyon bardyr oydemok.Yokarda Azigingem aydyshy yaly o "5 esseleri" dowlet oz eli bilen edya(meng bikirimchede olchap ,bichip edyandir we kan problema yokdyr).A bazardaky harytlang bahysy bolsa ,yokarda Chening
aydyhsyna gora, kan yakyp duran zat yok yaly .

Birem Turkmenisatanyng dollary shu wagtky yaly oynatmakda kan problemasy bardyr
oydemok,sebabi bu yerde halkara manadyng hummeti oynanok.

http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=USD&To=TMM
http://www.oanda.com/convert/classic?value=1&exch=USD&expr=TMM

Bu beren linkemde Turkmenistan manadynyng dollarda humetini gorkezyar we her gun 'update'
edilya.Bu wagtky turkmenistandaky dollaryng bahasy bolsa,meng pikirimche, yuwash yuwashdan
halka az zyyan bilen manadyng asyl hummetine yetirmek uchin edilyamika diyyan.

Enflasyon name?Meng pikirimche mung esasy halka tasiri iymitlerdaki enflasyonmyka diyyan,ing esasy gorkeziji hokmunde hem et gorkezilmelimika diyyan.Oglanlar arangyzda
eting bahasyngyng uytgemesini bilyan barmay?

Turkmenistan Vneshekonom Bankyna gora

Kichi Islam wrote:

Bu beren linkemde Turkmenistan manadynyng dollarda humetini gorkezyar we her gun 'update'edilya.

Berilen linkler nacherak update edilyanini ha bilemok welin Turkmenistanin (state bank) Turkmenistan Vneshekonom Banky na gora dollarin hummeti 1USD = 14 250,00manat. buny ashakdaki linkden gorip hem bilersin. Shol yerde update guni 28.05.2008 diyilip berilyar.
www_tfeb_gov_tm

Bu bank dowletara alysh chalishykda hyzmat beryar...

beren linkleriming updati

http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=USD&To=TMM

Live rates at 2008.06.04 15:13:13 UTC - girde goray edil yokarsyndan kopya etdim

http://www.oanda.com/convert/classic?value=1&exch=USD&expr=TMM

Wednesday, June 4, 2008 - girde goray edil yokarsyndan kopya etdim

Bu bern linklerimi wikipedia.org'dan alandyryn

Uytgeshik link ekenay...

Uytgeshik link ekenay beren linklerin. Birem olar eger wikipediadan alinan bolsa(sebabi wikipeia ozin yazip bilyan name islesen) Emma pul banklarda chalshylyar hazirlikche internetdaki sahypalarda dal-de.

Men su wagt banka barip dollar aljak diysema Oanda_com yada xe_com in bahasina gora USD bermejegi her kime hem belli zat.

manat

Dogrymy aytsam Slava agam meng bu zatlarda kan bir duypleyin dushinjam yok,yone oz pikirimi yazdym we yokarda-da namelere esaslanyp yazanymy gorkezdim.

Bashgada ,maglumat edinmek uchin wikipediadan bashga yer bilemok shong uchin.

Kichi Islam yokardaky

Kichi Islam yokardaky internet sahypalaryn beryan maglumatlary yalnyş bolaymasa.

http://www.tfeb.gov.tm/pdf/cross-rates.pdf şu yerde Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Döwlet Banky türkmen manadynyn daşary yurt walyutalaryna bolan gatnaşygyny yazyar. We bu site döwletin resmi sitesi.Şu wagt Türkmenistan daşary yurtlar bilen baglanşykşy hasalaşmalary bu nyrhlardan yerine yetiryar we halk bien hem bu hyrhda alyş-çalyş edyar(di).
Tazelikde 1USD 10150TMM bolupdyr diyip myş-myş çykdy welin ola yalnyş öyütyan.

Manadyng hummeti nahili uytgeyar???

Oglanlar arangyzda pulyng hummetining nama baglydygyny bilyan yokamay???

Men bilishime gora sen chykaran pulung hummetine gora bankda altyn goymaly.
Nache altyn goyanynga baglylykda hem pulung hummeti uytgeyar.Egerde az altyn goyup
kop pul chap etseng onda pulung hummeti dushyar,altynyngy kopeltdigingchede pulung hummeti artyar.
Egerde sheyle bolan yagdayynda manadyng halkara bahasyny oynatmak angsat bolar oydemok.

Yok. Onun yaly dal. Aslynda

Yok. Onun yaly dal. Aslynda ol sistem hem bolupdy öyütyan.1960-70 yyllary töwereginde . Yöne şu wagt beyle altynly sistem yokmyka diyyan.Ol sistem biraz kynrak öyütyan. Daşary döwlete altyn akitmek-getirmek yaly bir giden problemmalary bar.Ol wagtlar daşary yurda altyn çykarsan salgyt yokmuş. Son bu sistem üytgedileninden son altyna giriş-çykyşlarda salgyt salynyp başlapdyr. Şu wagl pul gönüden gönü döwlete bagly yagny gaznasyndaky baylyklara bagly bolaymasa.
" devlet bilançosunun aktivleri " we " uluslararası döviz kuru sistemi" şuny türkmença terjime etsenizle bilyanin bar bolsa?

Bazar/Dükan yagdayi we halk...

Mening maşgalam Türkmenbaşy şaherinde 1997-2007 arasynda bazarda we öyüng yanynda dükanda söwda bilen meşgul boldy. We ing yokarda yazanlarymyda maşgalamyng tejribelerine göra yazdim. Che meselesinde;
Birinjiden Che Balkanabat şaherinden. Balkanabat ş. bilen Türkmenbaşy ş.(şol bir welayatdan bolsa-da) arasyndaky ykdysady yagday öran tapawutly. Che pomidory 5 manada alyan bolsa bizing dükanymyzda 7 manada satylyar. İki şaher arasyndaky tapawudyng asyl sebaplerinden biri-de B.abat we başga welayatlardan haryt getirip satyan ownuk söwdegarler. Şol sebapli isle isleme bizde bahalar yokary bolyar. Birem Tbaşyda balykdan başga herzat daşardan gelyar.
İkinjiden men söwdegar maşgalada yetişenim üçin mana halkyng umumy yagdayi hakynda has köprak maglumat edinme pursaty dogyar. Bahalaryng yokarylygy sebapli halkyng aglabasy entek almadyk aylyklarynyng hasabyna Dükandan yazdyryp(karzyna) alyar. Ayliklary berlende hasaplaşyarlar, emma 10gün sonra yagday yene önkiligine dönyar. Enflyasiya yokarlanyar diymegiming ing uly sebabi bolsa yazdirip alyan alyjylaryng sanynyng barha artmagyndandy we hazirem bazardaky tanyşlarymyz yagdaying üytgemedigini diyyaler. Dogrysyny aytsam söwdany goybolsun edenimizden sonam bergisini berip bilmediklering sany az daldi. Geping gysgasy, Halkyng yagdayindan söz etmek üçin birazajyk halkyng arasyna girmek zerur.

ay mena şong yaly zatlary yatlasam kellam agyrya

Hiç zada düşünemmok. Bir günün içinde $ bilen bilet üytgap dur!

- Nie kanvule, sunkutu -

Masynlanam yanyna bararlyk

Masynlanam yanyna bararlyk yok diya.
Ozalama ol aylygy halkyn 30 % ya alyandyr ya alyanam daldir welin sol dursuna dur galman , gayta zatlar galyp gidip barya.

Name üçinka? Aslynda halk

Name üçinka? Aslynda halk üçin öran gowy bolmaly welin, hiç gowy boldy diyyan yoklay?
Pikirlenip görelin. Dollryn bazar kursy 24000 manat bolan wagty bir adam döwlet edarasynda işlap 2400000 manat aylyk alyar diyeli.Bu aylygy 100 dollar bolyar.Bu agam hiç puluny birikdirip 5000dollarlyk maşyn aljak bolsa 50 ay hiç sowman toplamaly bolyar. A indi ol adam o öki 50 aya derek 30 ay işlesede bolyarahow. (1dollar 14250 manat bolsa) Yada dubaydakylar "sizin pulunuzun dollara bolan hümmedei yokarlandy indi size maşyny gymmat satyaryz" diyyarlarmika?

Hökman maşynda dal,

Hökman maşynda dal, daşary yurtdan gelyan ahli harytlar(import) üçin hem şeyle dalmay? Bizim bazarymyzda hem özümizde öndürülyanden daşary döwletden getiyanimiz kanmika diyyan.Döwlet üçin kyn, halk üçin bolsa gowy bolmaly yaly? Şonda-da halk "öran gowy iş. gaty begendik" diyayenoklay?

Onsanam hayran galaymaly,

Onsanam hayran galaymaly, döwlet nadip öz puluny birden-bire beyle hümmetlendirip bilyarka? Nadip dollaryn kuryny bu bahada saklap bilyarka? Ya-da bizin döwletiniz şeyle güyçli,bay döwletmi? Döwletin milli pul birligini daşary yurt walyutalaryna bolan hümmetinin artmasy üçin ol döwletin ekonomikasy ösmesi gerekmika diyyan? bulam yuwaş yuwaş bolyan işler. Yöne bizinki name üçin beyle dal. Diymek bizin hökümetimiz bay. Bankynda dollary öran kan!?

(1USD=10150TMM boljakmyş diyyarlerlay. çynmyka)

Hawa, bizin dowledimiz

Hawa, bizin dowledimiz Amerikan dollaryna bay. Dasary yurtlara satylyan nebitdir tebigy gazyn bahasyny Amerikan dollary bilen hasaplasyar Turkmenistan. Hacanda dowlet, gaznasyndaky Amerikan dollarlaryny bazara cykaranda Turkmen milli manadynyn dollara bolan hummeti artyar. Bu yagday seyle hem dowam eder, eger dowlet bazara Amerikan dollarlaryny cykarmaga dowam etse. Onsonam bizin dowledimiz indiki yil Russiya bilen taze bahadan gaz satylmagy baradaky kontrakta gol cekdi. Bu bolsa yurda gelyan Amerikan dollarynyn has hem artmagy diymekdir.

Yeniş aga sena bilyansin bu

Yeniş aga sena bilyansin bu soraglaryn jogabyny? Hany gürrün berda?

Salam oglanlar!Yazylan

Salam oglanlar!
Yazylan zatlary okanymda men hem ünsümi çekdi. Birnäçe soraglar we jogaplar bar infliyasiya we dollaryn bir kursdan satylmagy barada.
Ilki bilen öň name üçin döwledin Amerikan dollary üçin iki sany kurs ulananlygyna seredelin. Iki kurs esasan ösüp baryan dowletler tarapyndan ulanylyar we onun esasy maksady yurtdaky dashary yurt puluny(bu yerde Amerikan dollaryny) kontrol etmek. Yagny, öň döwlet käbir pudaklara 5200 manatdan kä pudaklara bolsa 25000 manatdan satyardy dollary. Esasan hem erkin bazardaky telekeçiler 25000 manatdan çalyşmaly bolyardy. Muňa bashga söz bilen döwlet erkin telekeçilere tarif ya-da salgyt hem salyardi diyseň bolar. Bu yagday bolsa 5200 manatdan çalyşyan pudaklara örän bähbitlidi, yagny olar duran yerinden döwledi soyyardylar hem diysen boljak. Indi bolsa Amerikan dollary bir kursdan satylyar. Hiç kim 5200'den alyp 25000'den satyp bilenok.
Indi dollaryn bahasy 25000'den 14250 manada duşdi. Bazardaky harytlaryn manat bahasy artmady, yone importer şol önki bir bahadan satanda-da köprak dollara çalşyp bilyar elindaki manady. Bu yagday erkin telekeçilere peyda getiräyjek yalydy. Yöne beyle däl. Name döwlet duran yerinde halka pul paylayyandir öydyanmi?! Indi bolsa, dowlet gümrük salgydyny artdyrdy. Beyle etmek bilen döwlet importeriň elindaki artykmaç dollarlary gümrük salgydy hökmunde almaga başlady.
Dollaryň bir kurs bolmagy onda bähbitlimi? Elbetde bähbitli. Yurtdaky infliasiyaniň dollaryň nyrhynyň bir kurs bolmagy bilen hich hili gatnaşygy yok. Gaytam, indi öňki 5200'den alyp 25000'den satyan pudaklar döwledi soyup bilmeyärler. Elbetde, MTC yali kärhanalar indi bahalaryny galdyrdy. Yöne näme olaram bazaryň alyp biljek bahasyndan yokarda satmaz, eger-de monopoliya yagdayi dowam etmese. Onuň üçin hem taze kärhanalar gelmeli. A bu bolsa eyyäm başga mowzuk...

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • azik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Netijede bar yük halkyng egnine...

Netijede yüki halk çekermika diyan. Söwdegarler artan gümrük salgydynyng yükini halktan çykarmaga synanyşmazmy...
elbetde synanyşar. Munyng başga manysy söwdegarler tarapyndan halkyng egnine, resmiyetden daşary Türkiyedaki katma deger vergisi(KDV) mysaly salgyt yüklenmeginden ybarat.Netijede ahli yük halka yüklenyar.
Eger hökümet hakykatdan-da halkyng yagdayina agrylyk edyan bolsa bu yagdaya çare tapmaly bolar.
put on a happy face:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry aydyan!!!"

Shu wagt umumy hasaplaninda

Shu wagt umumy hasaplaninda Importlarin bahasy arzanlamaly. Benzinin galmagy hem belli bir dereje zatlarin galmagyna tasirini yetirdi. Firmada ishleyan dostlarim bar. Olar harytlaryny halka manatda satyar. Sheylelikde shu wagt onka gora has kop girdeji edyarler(Serhetde alynyan axisleri hem hasaplamyzda zatlar hakyna seretsen arzanlamaly). Ashgabatda kabir importlarin arzanlanini gormek bolyar. Kabirleri bolsa kampanya(birini alan bir sowgat) arkaly zatlaryny arzan bahadan satyarlar.
Samalyotin bahasy barada aydanimizda on hem garamayak halk samolyotli uchjak bolsa 250 mun - 150 mun manat beryan ansat-ansat uchup bilenokdi. Biledin asyl bahasy 35 mun manat, arada tapawudy bolsa yolda oturan parahorlar (galtamanlar) alip galyardi. Indi gaty gowy boldi. Islan wagtyn aeroporda(howa menziline) bar bilet bar. Ile para berenok, gownun rahat islan yerine uch.

Baryp 2 sagat sonraky reyse

Baryp 2 sagat sonraky reyse ya-da ertirki reyse bilet berin diysen beryalermi?

Elmydama barmy bilemok yone

Elmydama barmy bilemok yone 2 sagat onunden jan edip bilet barmy diydim, Bar diydi. Ertir irdenki reyse soradym yene bar diydi. Lebaba toya gidemizde hem dostum bir gun onunden alip gitdi biledi.

Işiň üçin belli mukdar

Işiň üçin belli mukdar bilet aýran bolaýmasynlar?!
Umuman, bilet bolup dursa, parasyz bolsa, gaty gowy!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!