İylip içilmesi jaiz dal goşundylar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dünýäde dürli medeniýetleriń dowam etmegi aslynda täsin we adamzat ýaşaýşyna özboluşyna bezeg. Mundan başga-da müń hikmeti bardyr munuń. Her haçan-da bolsa nähilidir bir ideologiýanyń wekilçiligini adamlara nygtamak maksadyna eýerip ýaşasań munuń özboluşly gyzygy bar. Dogry haýsy ideologiýanyń nähili saz çalýandygy başga gürrüń. Menem indi gepi köpeltmän size aşakdaky goşundylaryń sanawyny bereýin. Olar yslam dinine görä takwa meselesinde gaça durulýan goşundylar:

E harp bilen başlayanlardan: 100,102,103,110,120,123,124,125,126,127,128,140,141,142,152,153,
210,213,214,226,234,252,270,280,325,326,327,334,335,336,337,420,
430,431,432,433,434,435,436,442,470,471,472,473,474,475,476,477,
478,480,481,482,483,488,489,491,492,493,494,495,542,550,570,572,
591,631,632,633,635,904

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Başga-da haram halşala

Başga-da haram halşala degişli şeylerak maglumat bar bolsa yazsanyz şu yere begenerdim.

Ýeńiş

Donuz, arak. Ol E'lere kan

Donuz, arak.
Ol E'lere kan seredemok, dogrymy aydayin. Yone U diyen belgi bolsa, halal diymek.
E'li gurrunlerde men skeptiki pikirlerim bar...

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

"It is permissible for

"It is permissible for Muslims to consume the meat of an animal, that has been defined as Halal according to the relevant references from Quran, but has not been slaughtered by the ritual of Dhabiha, by simply invoking the name of Allah right before consuming it. This assertion is supported by Hadith (Bukhari, Volume 7, Book 67, Number 415)"

Şu meseläni näme etmeli bolarka? Hytaýda şeýle halal eti tapmak örän kyn, tapsaň hem birhili beýleki etleriň ýanynda haparajyk görünýär(maňa görä şeýle). Özem beýleki etlerden gymmat. Onsoň bu ýerdäki muslumanlaryň ýagdaýyna seredip utanyp gitýäň:( Uýgurlara seretseňem olaram owganlylar ýaly, ýanlary bilen pyçak göterişip ýörler(daşarda gezip ýörkäler):D