Gyz ejesine, ogul kakasyna menzarmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salamchik Millet! shu sorag birhili sonky wagt pikirlendirdi meni:( yna aydylyar Ejesini gorde gyzyny al diyip, ya-da ata kesbi ogula halal diyip, yone indi kawagt goryan welin ejeleri nahili gul yalyjak bolup yashap yor yone gyzlary hic kime bildirman nahili ishleri edip yorler, ya bolmasa kakasy il ogrysy bolup, oglynyn nahili gul yaly bolup ishlap yoreni goryarin, ya-da edil shunyn yaly yagdaylary oglanda-da gorup bolyar gyzda-da
siz name diyyaniz eger ejesi ya kakasy erbet bolsa hokman sholarynam cagasy hem erbet bolyandyr oytyanizmi?

kella kan gowy ishlanok dushundirim bilendirin diyip umyt edyarin.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Elbetde .Hatda ulularymyzam

Elbetde .Hatda ulularymyzam in bagtly gyz kakasyna menzarmiz diyyarler .Goy ol owadan bolmasyn zeleli yok dine bagtly bolsa yeter.Onsonam kakanyn hasiyeti gyza ejesininki bolsa ogluna gecyarmis diyyarler .Bilemok ,yone kopzatlary gabat gelyar.

biza 4 erkek dogan velin,

biza 4 erkek dogan velin, onson islesek islemesegem shu kanundan chykyas... herimiz birine cheken, in kichi jigima voopşe bize-de menzanok (hasiyet tarapdan), ol has akillirak:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

chyndanam??

chyndanam?? baybuu..sizdenem akylly bolsa, beh nahilikanay:)

:)

yigit daya ceker diyyarler

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty dogry.!"

Bir bar ekeni, bir yok

Bir bar ekeni, bir yok ekeni. 1 mashgalanyn 2 sany ekiz oguljygy bar ekeni, yone ol mashgalan 1 kemchiligi, kakalarynyn haramchylyk edip, ogurlyk bilen gunini gormegi ekeni...Oglanlar ulalyp baryaka 1 gun yanky kaka tutulyar, we 15 yil berilip, turma basylyar...We yene-de 12-13 yildan yanky oglanlaram yetishyar, 1'i ha kakasynyn yolundan gidip ogry bolyar, beylekisem halal ish edip yoren, uly sowdagar...Son 1 gun adamlar bulara sorayalar "Sizin ozuniza ekiz, terbiyaniz denecher berlendir, mashgalanyzam 1, yone name uchin edyan ishleriniz beyle tapavutly ?" diyip...Shonda ogurlyk bilen gununi goryan ogul "Mena kakamdan gordum", sowdagar oglan bolsa "A men kakamy gordum" diyyar...
Gepin tummek yeri, 2'sem shol 1 yagdaya seredyaler, yone biri ol yalnyshlygy dovam etdiryar, beylekisi ol yalnyshlygy eden adamyn dushen gununi gorup, beytmeli daldigine dushunip, onun yagdayindan sapagyny alyada idili yoldan yoreyar...
Bu dunya'de chagalaryn edyan hereketlerinin hemmesi ene-ata'nyn chagalaryna beren terbiyesine gora gidenok, sebabi herkimin exameni ayry we Alla chagalaryn idili yola gelme mumkinchiligini hich hachan yapanok, onun adalaty muna rugsat bermezem eger adamlar islap/duzelmage gayrat edip yorseler.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Geliň-eý, agzalar, myhmanlar, şu ýerini okaň!"
  • PULIN 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bir atada alty ata soyy bar/

Bir atada alty ata soyy bar/ Magtymguly/

7 arksyndaky her kime menzap biler///

Menin bardaki diyjek

Menin bardaki diyjek bolyanym hokman sypar tarapyndan dal, sypat tarapyndan menzar gonsylaryna menzemejigi bella:) hasiyet tarapyndan diyjek bolyan Mergen dogry dushunipdir

Quote: sypat tarapyndan

Quote:

sypat tarapyndan menzar gonsylaryna menzemejigi bella

nädip belli?
hmmm...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

haa

wi gonshylara menzese onda arada bir zat bolan bolaymasa:) nadip caga gonshylara menzesinay

men aýdýana, BELLI diýip

men aýdýana, BELLI diýip nädip 100% aýdyp bilýäň?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

1-2.synpdakak ejem doganym

1-2.synpdakak ejem doganym ikimize Margaret Tetcher hakynda gurrun beripdi...
son gechen semester "toplumsal yapilar ve tarihsel donushumler" dersindekak, kitapda tetcherizm ve reagenizm sozleri gechdi. mollymam kabirlerini turuzyp shu sozleri sorady, nama anlatyanini. 2-3 kishi bilmedi, son biri reagenizm'in abş'nin klintondan onki presidentinin doreden sistemasy diyip aytdi. emma nahili sistema ve tetcherizmi bilmedi.
son synyp listine gora dogru hemmekishiden tetcherizm'i sorap chykdy, hich kimem bilemok diyip oturyalar. menem dashary yurtli bolamson listin in sonunda... gezek mana yetdi ve dine margaret tetcher, b.britaniyanin premyer ministri bolandygyny aydip yetişdim(yzyny mollym aytdirmadi)... ay mollymdan ovguler baryny topladym sho guna, tetcherizmin nahili sistemadygyny menem bilemok yogsam... yene ejeme minnetdar...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Birine menzemek yüz keşbi

Birine menzemek yüz keşbi babatynda dal-de hasiyet babatynda-da köp duş gelyar. Emma aşakdaky faktorlar aslynda dogulandan son köp tasir edyar kime menzejegine:

1. Başdan ene-ata terbiyesi. "Enesini görde gyzyny al", ene terbiyesi in uly tasir adamyn kiçiliginde. Emdiren wagty aydyma hinlenen enanin çagasam aydyma hinlenegen boluberyar köplenç. Atanyn hereketleri esasanam belli bir yaşdan son ruhyna itergi bolyar adamyn. Kakasyz maşgalalarda yetişen ya-da kakasy kaka şekilli bolmadyk öylerde yetişen çaga naçe erjel bolsa bolubersin durmuşda hergiz özüni ejiz duyyar eylekilere garanda. "Ata kesbi ogla halal."

2. Maşgalanyn ya-da şol çaganyn ornaşan yerinin gatnaşygyndaky adamlaryn tasiri. Obada toya yasa gatnaşyp, marekede yetişen bilen bizin TTM-lerde yetişenlerin arasyndaky tapawut bir mysal muna. Her ikisinde-de kem we artykmaçlyklar bar özüne göra. Biri oba düşünjesindakilere çalym eden bolsa beyleki birem özlerine berlen terbiyan awtorlaryna menzandir.

3. Zamananyn tasiri. Döwrümizde 1-nji orunda duryar belkem. Ene-atasy gül yaly, gatnaşyan aadmlaram pak çaga TW, Kompyuter oyunlary, inet-daki bolgusyzlyklar, yaşlaryn artykmaç, manysyz üyşmelenleri (plança yyllyk, gullukdan gelen toyy we ş.m) sayasynda ters yola düşüp bilyar. Esasanam TW. Döwrün alymlaryndan biri diymandirmi name "Zamanamyzda in uly jihat (şere garşy göreş)TW-li otagdan TW-siz otaga geçibilmek." diyip. Elbetde dogry yolda ulanyp bolar, yöne çagalar na derejede haçana çenli ulanar.

Onda biz kime menzemeli: Bize menzemek üçin baş nusga Alemlerin Serweri Muhammed (s.a.w) pygamberdir. İn azyndan şol yolda bolmaly, kiçi uly her sünneti amal etmeli. Sebabi olam bize 2 zady amanat edipdi hoşlaşyk hutbasynda. Biri Kur'an, beylekisem Sünnet (Onun yerine yetiren amallary)

Ýeńiş

Aý daýylara

Aý daýylara meňzenilýändigi kän aýdylýar, nä dereje dogry Alla bilsin. Meň pikirimçe, çaga nähili tejribe gazansa, şoňa görä bolýar. Ejä ýa kaka meňzemek erteki.
Meselem, kakasy içip, iliň içinde ady biderek bolsa, öýündäkileri urýan bolsa, çaga kakasyny ýigrenip ulalmagy mümkin we ol çagaň kaka meňzemejegi belli. Ýöne kakasyny idol we gahryman hökmünde görýän bolsa, onda meňzemegi ähtimal.
A eger çaga öz öýündä kän bolman, başga ýerlerde, ýurtlarda ýaşan bolsa, ikisine-de meňzemän biler. Biz ýaly türk mekdebiň önümlerinde şol täsir görülýär :D Biz öýdäkilere edil beýle kän meňzämizok, sebäbi biziň tejribämiz üýtgeşigräk.
Beý diýsem, pikir edip oturşyma, özümde hem ejemiňem, kakamyňam käbir häsiýetlerini görýän. We bulam adaty zat, sebäbi biz şol öýde ulalyp, şolardan köp zady öwrendik, görelde aldyk, ol tejribäniňem bir täsiri bolmalydyr elbetde...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

çaga kop terbiyani ejeden

çaga kop terbiyani ejeden we kakadan alya yone daş toweregindaki adamlaryn hem tasiri kop yetya.. ene ata çagalary bilen kopurak gyzyklanmaly, olaryn pikirini hem dinlemeli w pikir edip öz kararlaryny bermage hem pursat bermeli.. İMHO

yone kop yagdayda çaga özi mysal bolup gorkezmeli.. yalan sözleyan ene ata çagasy yalan sözlande, ony ayıplayan bolsa barde bir terslik bar diymek bolya.. in esasy zatlaryn biri hem çagalara halal iydiirip içirmek..haram zatlardan daşda tutmak..

ay mena ozim sypatym kakamka

ay mena ozim sypatym kakamka menzapdir yone hasiyetim kime menzani bilemok, ozum burhiljik gyz:)

Çaga aýdan zadyňdan,

Çaga aýdan zadyňdan, çaganyň gören zady has beter terbiýe berýär! Meselem: men kiçikäm sygyr bakmana gitýärdim. Şonda dostlarymyň hemmesi diýen ýaly çilim çekýädi. 2 gün soň menem başladym. Bolmasa öýdäkiler çilim çekýänimi bilseler urýadylaram. Çaga bir zat etme diýseň, şony barlap görmek üçin hökman edip görýär. Janly mysaly mendim:D

Anekdot:
Bir gün doktorlar konferensiýa geçirýärler. Konferensiýanyň esasy gozgaýan meselesi "Çilimiň adama zyýany"! 1 sagat ýaly konferensiýa dowam etýär we doktorlar dynç alsynlar diýip "Perekur" yglan edilýär:D

Ýokardaky anekdot kakam dagyň birmahalky maňa aýtýan zatlaryny ýatlatýardy. "Oglum arak içmegin, erbet zatdyr" diýýädi:(

hmm

Mollan diyeni et edeni etme diyipdirler.

sheylerajik sorag barlay:)

sheylerajik sorag barlay:) Yna hokumet tarapyndan alynanada caga 18-yetenden son eje kakasy ona zat diymeklige haky yok, ol oz edyan ishine ozi jogapkar bolyar, indy yslamda nahiliki eger bir ene atanyn ogly ya gyzy kicilikden gowy bolsa, azdyrmasyn we azana dushurmasyn diyilyan yaly (Allajan hic birimizi dushurmasyn) biraz ulalandan son hapa ishleri etse ene - ata shonun edyan ishine jogapkarlimi,
ya yna ogly ozi ene ata bolandanam son agzyny hapalap ogyrlyk edip yoren bolsa ya bashga bir shona menzeshrajik ishlerden edyan bolsa, shona ene atasy jogap bermelimi, gyza yalnysh bilmesem ene atasy durmusha cykarandan son jogapkarciligi adamsyna tabshyrylyar oydyan,
ya durmusha cykyp ayrylyshan bolsa son sholaryn gyzy tenini satyp yorenlerden bolsa hem shonda hem ene atasyna guna bolyarmyka, olar etdirmejekler yone ellerinden gelyan zatlary yok bolsa

bu soragyňy görmändirin,

bu soragyňy görmändirin, muňa degişli gowy jogaplar, ynha, şu ýerde bar. Iň halanlarym:

Baýramdan:

Şuny aýry tema açanymyň sebäbi, türkmenleriň käbirleriniň pis häsiýedi. Bir adama özüçe baha bermän, derrew dogany we garyndaşlarynyň eden ters herekedi bar bolsa şony ýatlatmaklary... Men şony halamok, her öz garyndaşyňa, doganyňa sözüňi ýöredip bolýamy? Ony aýtmak ters, men Baýram, maňa bahany özüme görä beriň!
Men olimpiadadan gelip, MGU gitmekçi bolup ýören döwrüm, bilim ministriniň kömekçisi Nury Baýramowyň kömek bermekden geçen, päsgel berip, ýürek bulanjy sözleri maňa aýdany entägem ýanynda. Onuň kellesinde ýokardaky beýik sözler ýaly düşünje ýok...

Akgülden:

hiç kim başgasynyn günasi bilen yazgarylmaz.. bu dogry.. yone bilelikde edilyan günalerde herkim hem jogapkar..
mysal üçin toylar.. herkim içya.. içyan adamlar hem öz işi.. yonme şonun yanynda bolubam ony düzeltmage.. yada şonun şol edyan hereketine yuregi awmayan bolsa onda bir kemçilik bar diymek.. şuny aydanymda mana biri her kim öz gunasini özi çeker diyyaler.. yone men pikirimçe bu ayaty yalnyş yerlerde keypine gora savunma(özüni gorama) enjamy etmeli dal..
men şeyle yagdaya şeyle mysal getiresim gelya.. bir oturlyşykda biri gybat edyan bolsa beylekiler hem şony dinleyan bolsa onda dinlanler hem öz payını alar..
men pikirim..

Esasy jogaby bolsa, aýat berýär:

"We la tezirü waziratu wizra uhra", yagny, "hic kim bashgasynyn gunasi bn yazgarylmaz/hasaba cekilmez!

PS: Akgüliň jogaby göwnümden turdy. Aslynda, takwa ynsanlar üçin şeýle diýjekdim welin, ýöne onuň aýdanlary dogry gelýär, umuman!

PS2: Akgül punktuasiýa belgilerini goýmakda örän gowşak ekeni, hatda, kä sözlerini hem düzedip goýdum:) Özi ýokka hezil edip güleýin-le :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

meň eşidenim:"Gyz

meň eşidenim:"Gyz kakasyna, oglan ejesine çekse bagtly bolar!"
elbetde, yrym diýýän men-ä muňa.
esasy bagtlu adam, Biribardan haky bn gorkan, has takygy, Ony haky bn söýüp, Onuň buýruklaryndan çykmaýan we ynsanlara zyýanly däl-de, peýdaly bolan ynsanlaryň bagtly boljagyny pikir edýän!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Meňem bir soragym bar

Meňem bir soragym bar üýtgeşigräk:

Diýeli, men öýlendim. Çagalarymyzam boldy diýeli(enşallah, Biribar rowa görsün sagadatly, sagdyn çagalary). Indi gyz çagalarymyzdan ýetişen biri bir oglan bn halaşsa, onam keýwana(ejesine) aýdyp, maňa aýtmasa, ýanýoldaşym(aýalym, ýassykdaşym) şony maňa aýtmazmy?!

Garaz, är-aýal hökmünde guran maşgalamyz barada hemme zady maslahatlaşmaly diýip bilýän men-ä we bu babatda öz ýanýoldaşyma bil baglamak isleýärin :)

Tersini pikir eden bar-maý ?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmmm

ay mena kan halamaryn, kakama hemme menin aydan zatlarymy ejem aydyp otyrsa:( hana shol oglan mana lak atdy diyip kawagt ejene aytsan olam kakana srazuw aytsa, kakan eyyam ony bashga dushunje bilen dushunyar, name ucin ejene aydylyar sebabi ejenem senin yaly gyz bolup osen hemme zada dushunyar a kakan bolsa hemme zada dushunmez,
kakana hacanda gudacylyk gurrun gelende aytsa bolar shonda ejen "yok senin gyzyn halshyany bar" diyip a tak galan wagt welin aydylmasa gowy bolar oydyan

goşulamok. Indi men öz

goşulamok. Indi men öz çagalarymyň näme edip ýörenlerinem bilmeli dälmi?! Onda-da ýanýoldaşymyň menden gizlemegine hijem kabul edip bilmerin. Maňa ynanmaly bolar, ahyryn?!
Nämme, kakalar öz gyzlaryna erbetlik islärler öýtdüňmi?!
Ejeler, elbetde, gyzlaryna has gowy düşünerler we duýgydaşlyk bildirerler. Ýöne öz başdan geçirenleri olara gowy tejribe gazandyrandyrmyka diýýän, şol sebäpli-de, öz gowy tejribeleriniň gaýtalanmagyna razylyklary bolsa-da, säwlikleriniň gaýtalnmagyna göwünleri razy dälmikä diýýän.

Garaz, men-ä ýoldaşymyň hemme taraplaýyn maňa ýagdaýlary bildirmegini islärin, men hem şony ederin ýoldaşyma, ýagny, hemme zady bileje karar bereris, enşallah!

Men bu barada özümden mysal bereýin:

Türkiýä uniwersitete gitmäkäm, namaz okamaga başladym. Ilki-ilkiler ene-atamdan gizleýärdim, çetdäki otagy içinden kilitläp okaýardym namazlarymy. Soň bir gün ejeme aýtdym ýagdaýy we oňa:"Eje, saňa aýtdym bu ýagdaýy, ýöne entäk kakama aýtma, wagty gelende oňa-da aýdarys. Bolýarmy, eje?!" diýipdim. Ejemem:"Bolýar, oglum, sen hiç alada etme, diýşiň ýaly bolar!" diýdi. Menem arkaýynlaşdym onsoň. Şol gün agşam kakammeni öz ýanyna çagyrdy we:"Sen namaz okaýarmyň?!" diýdi. Men hem nygtadym. Kakam zat diýmedi. 18 ýaşymdadym şol wagtlar. Ýöne şuny bildim, ejeme bir zat aýtsam, hökman kakamam bilýärdi.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bolya

bolya indi agam siz aydyn hany eger shu sizin gyzynyzyn halashyany bar bolsa siz shona nahili seredersiniz, menin "name ucin beyle" blogymdaky sorag barde hem dorap biler hat-da siz ozuniz oz gelninizi soyushup hem alsanyz sizin gyzynyzyn halashyp barmagyny islemersiniz!?
onsona men garshy dal hemme zady ejesi gizlap otyrmaklygyny yone gyzyn kabir syrlaryny gizlemeli bolar kakasyndan,
yna bizin bir tanshymyz ejesi oglynyn agzyny hapadygyny bilyan bolsada kakasynyn yanynda hem dash toweregindenem ejesi gizlap yumarlap gezjek boldy, onson ish ishden gecenden son kakasyna inerdan yeri hem boldy oydyan , kakasy wagt gecman ayryldy

Milka, men gyzym biri bn

Milka, men gyzym biri bn halaşsa, elbetde, bu ýagdaýy öwrenmeli bolaryn, halaýan oglany barada, onuň ahlagy, ynanç ýagdaýy, iş, okuw, maşgala we ş.m. zatlary öwrenmesem bolmaz-a?! Sen näderdiň şu ýagdaýda?!
Men garşylyk görkezemok, diňeje öwrenmek isleýän we gyzym üçin has gowusyny isleýän.
Ýokardaky ýazan aýratynlyklarym taýdan prob ýok bolsa, onda men her iki maşgalanyň hem bu ýagdaýy bilmegini islärin we resmi, dini taýdan günälere girip ýörmeklerini islemen we bu zatlara çäre tapmak islärin ýanýoldaşym bn.

Elbetde, aýtmak aňsat bu zatlary, ýöne, enşallah, şeýle bolarmykam diýýän.

Kakam şu agdaýyň tersini edýär. Gyz dogandyr jigilerim şeýle ukyplydy, sap 4-5 bn gutardylar, okaýalar. Ol-a halaşma ekeni, ýekejesinem okuwa ibermedi, näçe isleselerem. Ýogsa, welaýat 1-njisi bolup, respublika ýaryşyna gatnaşmaga mynasyp bolupdy. Şonda Aşgabada gitmegine-de rugsat bermedi gyz doganyma!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bir tarapdan dogry

Bir tarapdan dogry aýdýaň, Mylayym. Ýagny adalat boýunça, eger kakasy söýşen bolsa, gyzyna hem rugsat bolmaly.
Ýöne şol açan temaňda hem beren jogabym bar, kakalaryň özi oglan bolan, we oglanlaryň aňyny, ýagdaýyny bilýäler. Ynam etmek kyn.
Onsoňam, kakalaryň bary söýşüp alandyr öýdemok menä. Hatda tersine, esasanam öňki döwür üçin.
Dogrymy aýtsam, özümem söýüşmän almakçy, bolaýjak tragediýa göremok.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bayram aga aljak gyzyngyzy

bayram aga aljak gyzyngyzy bir tanayangyzmy?;)))(garyndashyngyzmy)

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Hmm... menem internetde

Hmm... menem internetde tanymalmaý?!
Men özüm barada köp zady eşidýän inetde... haýran galaýmaly :D
Seň soraglaryňa jogap ýok şu wagtlykça. Ilki bir öýlenýänmi 100% öwreneýinä jan doganlar!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

he he :))) nabeleyin

he he :)))
nabeleyin oylenjek oylenjek diyang welin shondan soradym:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

I woobşe, şu şahsy

I woobşe, şu şahsy soraglary kän soraýalarlaý menden :D
Şu gün himiýa fakultediniň piknigi boldy parkda. Şonda hytaý, hindi gyzlar bilen tanyşdym. Baram sähel gürrüňden soň
-Do you have a girlfriend?
diýip soraýalar... :D
Borda...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

he he :)) belki gowja

he he
:)) belki gowja gorendirler , onsang ichlerinden aytyandyrlar erbet oglana dal diyip , sypdyrmaly dal eger girlfriend i yok bolsa diyyandirler
ha onsangam hindini alsanga hezil edersing galynga tolardiler:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Ýoklaý, hindiler kinodaka

Ýoklaý, hindiler kinodaka birem meňzänoklar. Özlerem hindileriň bar negatiw taraplaryny sanaman, birijigini aýdaýyn. Gaty hapysa.
Ol gyzlara-da aýtdym
-Hä näme boldy? Meň girlfriend'im bolasyňyz gelýämi?
diýip :D
Ýokda ýok boluşdylar
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yokla bey diyen daldira

yokla bey diyen daldira :))
arassalaram bardyra , yada turklerde gowja gyzlar bar shu tayyk gel men size gowy gyz tapayyn :))
4 sany owadan sheyle gowja gyzlar bar, ikisi kapaly ichinde hasam birini gowy goryan sheyle mahirli gorsengiz sizem halarsyngyz:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Şeýle... geliň maňa gyz

Şeýle... geliň maňa gyz tapmagy goýalyňla?! :D
Onsoňam, maňa gyz tapmagyň ugruna çykanlaryň sany-sajagy ýok, baram şeýle bir ynamly maňa... hamala barsy bor diýäýjek ýaly?!
:D
Maňa tapmaň, başga ýaşlara tapyň! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

her kim oglana gowy gyz

her kim oglana gowy gyz tapyp beryar , hazir erbet oglana tapyp beresing gelmeza:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ony bizdenem sorayalar

ony bizdenem sorayalar how:)
baram bolsa yok diymrli yone
menda yok:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ynandym _____________________

ynandym

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Baýram, şu göleli

Baýram, şu göleli gürrüň boýunça günümize goýjak däller-ow şu gyzlar bar-a :)

Neme, Milkaň soragyna/ýazgysyna jogap beripsiň welin, meň soran soragyma ýazgy ýazmansyň-laý, näme, hökman gyz bolmalymy soraglara jogap almak üçin :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men ýazgylaryň ählisini

Men ýazgylaryň ählisini okamadym agam. Seň Milka ýazan jogabyňda sorag görmedim menä.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ýokardady,

ýokardady, ynha:
http://tmolympiad.org/?q=node/3279#comment-78502

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ejesi alyp çykarlay mena

ejesi alyp çykarlay mena başym çykanok bu işlerden-ozalam ejesini yryançam bu temalarada yagday galmady etc
diyip syparyslay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Gyz dadesine, a oglan

Gyz dadesine, a oglan nanesin menzese olar bagtly bolarlar diyip hem aydylyar.

Life is just so wonderful!!!

"Gyz kakasyna, oglan ejesine

"Gyz kakasyna, oglan ejesine çekse bagtly bolar!" - diýipdim men hem, goldaýanlar köpelýär :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay men commentlary okamadym,

Ay men commentlary okamadym, yone teman adyny okap yazyp goyberdim. Howa ol hakykatdan sheydip kop aydylyar. Men onda goldayaryn.

Life is just so wonderful!!!

Goldow

Senem goldamasan biz naderdik :)

aý, sen tüwelem-ä

aý, sen tüwelem-ä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena kakama

mena kakama mengzeyan
diiyyarler

______________________________________
Live in the present, not in the past

senem tüweleme :)) "Elinden

senem tüweleme :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bir owadan gyz bilen

bir owadan gyz bilen profesor bar eken gyz gaty akylly(ökde) dal profesoram yaman bedroy eken. gyz profa teklip edyar: gel ikimiz durmuş guraly çagamyz akyl taydan sana gözellik taydan mana menzar. profam jogap beryar: ol akyl taydan sana gözellik taydan mana menzese nadeli. gaty gülkünç bolmady öydyan yöne şonda-da gülmeli.yazyan ejesinin körpeje ogluda hiç zat onaranok.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Mena guldum!!! "
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

chynymy aytsam mena

chynymy aytsam mena dushunmedim
onda da yalanjykdan gulen bolayyn HAAAAAAAAAAAAAA

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Selbiş düşünmediňmi?

Selbiş düşünmediňmi? Sen owadan... birem düşünmediň...
Menem potansiýal professor...
Ýok, bolanok! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ":))))))))"

einstein

dasa wrote:

bir owadan gyz bilen profesor bar eken gyz gaty akylly(ökde) dal profesoram yaman bedroy eken. gyz profa teklip edyar: gel ikimiz durmuş guraly çagamyz akyl taydan sana gözellik taydan mana menzar. profam jogap beryar: ol akyl taydan sana gözellik taydan mana menzese nadeli. gaty gülkünç bolmady öydyan yöne şonda-da gülmeli.yazyan ejesinin körpeje ogluda hiç zat onaranok.

popular urban legend about Einstein that has no basis in reality is that he sat next to Marilyn Monroe once at a dinner and she told him that she wanted to have a child with Einstein -- with her looks and his brain, it would have been the perfect child. Einstein is said to have responded: "Ah, but what if it had my looks and your brain?"

Einstein tanayansynyz, gyzy tanamayan bolsanyz shu yere seredin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe

yok dushunmedim

yok dushunmedim

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bah aladalay

bah aladalay

nameng

nameng aladasy?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Quote: men-ä ýoldaşymyň

Quote:

men-ä ýoldaşymyň hemme taraplaýyn maňa ýagdaýlary bildirmegini islärin

yna Ata aga siz barde sheyle diydiniz, indi menin hemelerin pikirini bilesim gelyar, bir blok edip doretsegem bordy welin ay barde gidibersin,
aydaly menin joram durmusha cykan we men onun bilen edil onkiler yaly syr berip alyshyp duryn, indi shol hemme syrlary adamsyna aytmaly, adamsy name diyip gurrundesh boldunyz diyse, mena islemerin menin yagdayymy joramyn adasynyn bilmegini, ya yna oglan oz aralarynda gybat etyarler shol gybatlary gelip ayalyna aydyp dursa nahili bolaray, gizlemeli bolmazmy kabir zatlary????

Hmmm... belki seň

Hmmm... belki seň aýdýanyň dogry. Emma praktikada aýalyňdan/adamyňdan syr saklamak kyn bolmagy mümkin.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Jigim, maňa "junk mail"

Jigim, maňa "junk mail"(biderek we degişli bolmadyk syrlar) gerek däl, ýöne men, ýanýoldaşym, çagalarym we ş.m. (maşgala we garyndaşlarymyz, işimiz we ş.m.) baglanşykly bolsa, näme üçin öwrenmek islemäýin?!

Syryňam bize degişlisi bolup biler. Eger erbet zatlar aýdylýan bolsa, onda şol ýagdaý erbet bolsa, onda düzetjek bolmaly, gowy bolsa, hiç zat etmäge-de gerek ýok!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"