Türkmenistandaky gezelenç ýerleri?!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bärik gelip, kä ýerlere kämahal dynç almaga gidýäris. Şol ýerleri görüp ýörkäm, kämahal tm-däki okuw wagtynda giden ýerlerimiz ýadyma düşýär. Tomus duşuşyk+lar gurnaljaga meňzeýär, hatda, dürli welaýatlarda gurnalmagy ündelýär.
Şu sebäpli, tm-däki dynç alyş merkezleriniň, piknik ýerleriniň sanawyny şu blogda jemläýsek nädýär?!

Men bilýänjelerimi ýazmakçy, sizem ýazsaňyz minnetdar bolaryn!
“Bir el eli ýuwar, iki el birigip ýüzi” diýlişi ýaly, köplük bolup ýazsak, has köp ýerleriň ýazyljagy hemmämize äşgär bolsa gerek!
Sag boluň!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

balkanda dengizing yanynda

balkanda dengizing yanynda bir otel bolsa mysal üçin

Aslyn Marydan welin,

Aslyn Marydan welin, Balkandan tutyarmyn :)
Yaz-a how Marydaky dync alysh merkezleridir piknik yerleri barada!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata watan bölünmez,

ata watan bölünmez, ayrylamz, ayra şekilde pikir hem edilmez Watan bitewi:):):)
maryda mysal üçin Mary gres-de gadymy gunşça lageri bar, tomus oglanlar bilen gidip piknik etseng ebeteyli yer, futbol polyasy, howuzy, gür erik agaçlarynyng kölegesi we sweji erikler bar,
ondan başga hem yenede gresing töwereklerinde garagum kanalynyng kenarynda Torrangylyk yer bar, kolegesi hem gowja, suwada düşse bolyar hazirrak bolup,
murgap tarapda bolsa gowşut bent bendi bar, ol yer hem erbet yer dal dynç alaymaga,
yolöten, tagtabazar, sandykgaçy towerekde yaşayan oglanlar bar bolsa has gingişleyin maglumat yazaysalar,
ol yerler beyle yerlere gaty bay yerler, mysal üçin garaşsyzlygyng ilk yyllarynda Nowruz bayramlary tagtabazaryng sahrasynda bellenyardi, haa yatdan çykdy, Maryng çölü bahar paslynda tasin bir gudratlay, edil yaradanyng nury yere ininde arada perde zat yok yaly, gaty tasin we owadan, Allajan yardypdyr!!!

Biziň obamyzda kontor bar.

Biziň obamyzda kontor bar. Birem potrat bar, üzüm ýerler.
Başga näme barkaraýt... Aý başga-da ýerler bar, goşa petdäniň ýany, ak depe, kişmiş depe we beýlekiler. Dynç almaga gitjeklere info berip biljek.
Habarlaşmak üçin PM atmaly.
Turagenstwo "SandykÜZÜM".
Eýesi we sekretary
Baýram
ps men Baýram däldirin, men tanaýan biri.
PSPS Men Maralam däldirin, onam tanaýan ýöne
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :)"

Balkanda deniz gyrasy üçin

Balkanda deniz gyrasy üçin ing gowy we arassa yer Türkmenbaşydaky "Awaza". Awazada gaty adam köp, otel az, şaherden gatnap gidyaler. Indi önki daçalaryn hemmesini yykypdyrlar. Garaz denize yakyn yerde galmak kynrak bolmaly.
Mundan başga hem, Çelekene hem gidilyar. yöne anyrda himiya zowod bolanson, kan arassa dal diyip, maslahat berenoklar.
Mundan başga hem biraz Günorta taraplarda, Esenguly welayatynyn içinde hem denize girilyan yerler bar.
meselem, Ekerem (Priçal hem diyyaler).
Ekeremde 20-30 metr denize girende hem bary yogy1-1.5 metr çunlyga baryp bolyar. Anyrda hiç adam yok diylen yaly, :)

Balkanda dine denizde suwa girilenok. Mundan başga hem "duzly suwlar" bar. Nebit burowy çökenden son, şol yerden duzly suw çykyar we gaty uly çukur bolyar we şona girilyar. Gumdag töwereklerinde, beyele duzly suwlar bar. Duzly suwda çümüp bolmayar, seni yokaryk galdyryar.
Bugdayly, Akpatlawyk yakynlarynda önki kiçijek "wulkanlar bar. çalajadan gaynap duryarmyş. Yagny gyzgyn palçykly yerler bar, ysy bar diyaler. yöne içine giryanem bar.

Mollagara (Nebitdaga 20 km) hem duzly suwlaryn içine giryar yöne, ol çukurlar yaly dal. Derya yaly akyp duryar. Saglyga gaty gowy peydaly diyip maslahat beryaler. Beterem myşşalarda, damarlarda, sünklerdaki nasazlayklary ayyryar. Agsak bolup giren uly yaşly adamlar, Ayaga galyp çykyalar. Eger şeyle esasanam uly yaşly tanyşlarynyz bar bolsa, hökman akidip görün. 1 hepde içinde tasirini görersiniz.
Mollagara yakynrak yerlerde "Garaçagyl"1 diyip palçykly,duzly suwly yer hem bar. Gidip göremok yöne, gara renekli aplçyk halayan bolsanyz baryp görün, saglyga peydaly diyip bay gidilyar öz-a :)

Magtymgulyn diyary Garrygalada hem geziljek yerler bar. Ing esasy gidilyan yer, Parhay. Parhaya gidip baryarkan yolyn kenarynda owadan dag peyzajlaryny görmek mümkin. Parhayyn Arçman suwy bn şol bir çeşmeden gaytyamyş anyrsy. Parhayyn suwyny yörite içmek üçin gityaler, Aşgazana gowy tasiri bar. Başgada "Aydere" jülgesi bar. Edil Çüli, Pöwrize yaly bir yer. garrygalada herdürli miweler bar. esasan hem Nar we hoz agajy köp.
Garrygalan obalaryna tarap gidende, 2 tarap dag, arasyndan sumbar deryasy geçyar, we dine jülge dowam edip gityar. Düşünidirlmesi kyn bir tebigaty bar.

Taryhy yer diylip dine "Maşat-Misserian Dehistan" bar. ol hem Etrek etrabynda, Nebitdagdan gitmek gaty kyn. uzak, takyryn içinde 3-4 sany taryhy yadygarlikler bar.

Gyzylarbada yakyn yerde "Paraw bibi" diyip yer bar.
Esasan hem ynançly ayal-gyzlar gaty köp gityar. Dag daşynyn üstünde bir gyzyn namaz okanda çykan ayak, el yzlary bar öydyan. Üytgeşik bir hekayasy bolnay üçin, Doga edenlerinde hem Paraw bibini çagyryarlar. Men-a gidip göremok. Yöne Aşgabatdan Nebitdaga gara yol bn gidip baryarkan, çep tarapda galyandyr.

*Balkanda hazirlikçe şular yadyma düşyar.

_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

Telpekler (3 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Pacak edipsin, TELPEK!!!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Feya 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Myrat, jigim, oran onat

Myrat, jigim, oran onat yazypsyn, berekellah!

Myrat wrote:

...*Balkanda hazirlikçe şular yadyma düşyar.

diyipsin welin, wikide zatda-da yazan bashga maglumatlaryn bar bolsa, suratlary bn getirip goysana!

Balkan barada-ha kop maglumata eye bolduk gezilayjek yerler barada, beyleki welayatlardan yokmuka kop maglumata eye bolup, barde yazayjak?!

Bayramynky hasap dal, yogsa men hem obamyzyn geziljek, sygyr bakyljak we kantury barada yazyp bilerin, hemmelereme:) Yone gowy degishme bolupdyr, minnetdar, Bayram!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Tuweleme Myrat dash

Tuweleme Myrat dash edipsin!!!

Bize indi sizi gezelenje chagyrmak galaydy-da onda :)

Mekdepde wagtym bizinkiler 3

Mekdepde wagtym bizinkiler 3 gezek gitdi,üçüsündede gidip bilmedim.Köyteni görmane höwesim bar.Nesip bolsa 5 welayatyda gezjek baramson:)

Köýtendag dag'a

Köýtendag dag'a diýýäňmi ýa'da ýer'e? Eger ýalňyşmaýan bolsam Köýtendagyň aňyrsyndaky Köýtendag şäherimi, obasymy(Atamyrat şäheriniň aňyrsynda) diýilýän ýerik wiza gerek:(

Myrat, molodes, gowy

Myrat, molodes, gowy yazipsin Bbalkanyn in esasy gezelench yerleri barada.
Ata aga, gowy tema achypsynyz. Turkmenistanda gezelench uchin owadan yerler kopdur.
men ozuma Balkandan bashga Koytendagy gaty gowy goryan. Ol yerinin tebigaty esasanam yaz pasly gaty owadan. kyrk gyz deresi, Garlyk gowaklary karstdan doly durshuna, shaglawuklar, dinazawryn ayak yzlary hem bar. Yolun uzaklygyna, ashmasynyn kyn bolmagyna seretmezden shol yerleri gorseniz gaty uytgeshik gorunyar. men gidip gormedim yone kop owrendim we turistleri ugratmaga komekleshipdim. umuman tebigatda dynch almak isleyanlere gitsen gowy. yogsa, gadymy arhitekturasynyn saklanyp galyshy we taryhy gymmatlyklary boyuncha Turkmenistanda 1nji yerde Mary welayatyndaky Gadymy Merw'in yadygarlikleri we Dashoguzdaky Koneurgench.

ýaman subýektiw

ýaman subýektiw deňeşdirme ekeni. biziň obamyz näçinji ýerde?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ay, dine men beyle pikir

ay, dine men beyle pikir edemok. hakykatdanam Gadymy Merw super. Koneurgenchde'de Torebeg Hanymyn mawzoleyi :)
sizin obangyz taryha girdimi? wii, haysy oba ol dogrydanam? cheta, sen reklamandan bashga hich yerde eshidemok.

Winsowhoz, ýagny

Winsowhoz, ýagny Sandykgaçy Üzümçilik.
Aý sen eşideňok, sebäbi dünýäden habarsyzda :) Ol ýeriniň derýasam gowy, kontoram gowy, gyzlaram biçak owadan... oglanlar kartam gowy oýnaýalar. Kän beýle ösen, gowy oba tapmarsyň. Çaklap aýtsam, No. 1 oba we iň gowy turistiki ýerleriň biri!*
*Meňkä myhmançylyga geläýmäň beý diýsem!**
**Gelseňiz nan, çaý, suw we spal'niý meşogyňyzy alyp geliň, ýer taparys :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

shutkaaaa

Bayram aga "WinZOVOD" diydinizmi? :)
bah onda dine vino ichmane baraymalyda haa? :)
tuweleme... size-de ow diysen dowwayanizlay...

Näme üçin döwýän?

Näme üçin döwýän? Winzawod erbetmi näme?
Biziň obada bar winzawod. Ýöne obaň ady WinSOWHOZ, zawod däl :)
Men sowhoznik :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yo yo erbet diyemook, yone

yo yo erbet diyemook, yone NO-1 diydiniz welin yaman goresim geldi shol obany... :)

Meň toýuma geläý, ýöne

Meň toýuma geläý, ýöne saňa seretjek adam bolmazlygy mümkin :D Oglan dostlarymyň arasyna goşsam, seni nätjeklerini bilemok :D Gyz joralarymam hersi bir ýere äre çykan ýaly :D Ýaşrak gyzlaram, sen owadan bolsaň, gabanyp näderler belli däl :D
Gowusy ýöne entemäge gel, aýlaýyn :) Toýda gelseňem bolýa, ýöne toýda men zanit bolaryn :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahah :D"

123

Feya yeke gelman, ejesi-dadesi bn gelaymese, Bayram aga. :)

* "döwmek" diyani, sizde "çözmek" bolyar öydyan.. "daş edipsiniz" manysynda . ;)
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

Bayram aga, men-a sizi agam

Bayram aga, men-a sizi agam yaly göryan, sizem meni gyz jiginiz yaly myhman etseniz bolar. Toyunyza barsam, gyz jiginiz yaly hyzmat ederdim.

yone toyunyza barmak ya sizin obanyza gezelenje chykmak olar dine isleg bolup galaymasa!

Aý gelesiň gelse, baş

Aý gelesiň gelse, baş üstüne. Kän utanjaň we introwert bolmasaň, toýçulykda ýer taparsyňla :D
Meň toý ederime garaşyber :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men barde gidemde

Men barde gidemde diyipdim-a, kabir suratlar goymakcy shol yerlerden, ozem shaherin icindaki parklardan hem suratlar bar, hayran galaymaly:

1- Image Hosted by ImageShack.us

(shaher merkezinde)

2-(yokarkyn beyleki tarapy)
Image Hosted by ImageShack.us

3-(shaherin dashynda, dowlete degishli piknik yerinde)
Image Hosted by ImageShack.us

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yene shaherdakinin yokardan

yene shaherdakinin yokardan gornushi, sheyle yerler, hatda, has gowy park yerleri shaher merkezinde sheyle kiop welin, tm-de hem sheyle yerler hacan bolarka diyen arzuw kolune batyarsyn:
Image Hosted by ImageShack.us

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (3 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Suratlary paylashanin uchin!"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "suratlar ucin!:)"
 • Ayechka 3 telpek goyyar we yazyar: "St Martins, Yene bir gezek sho parka baryp bilsem!!!"

gowy goryanda shular yaly

gowy goryanda shular yaly yashylyk yerleri :)) bizde-de beyle parklar bolar enshalla.

:)

Quote:

Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Suratlary paylashanin uchin!"
Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "suratlar ucin!:)"

sonyericsson k800i-nin ceken suratlary:)
bashga-da parklaram surata almaly oydyan telpek zat dagy alyan bolsa :)

Quote:

..yashyllygy gowy goryan...

Yashyllygy soymeyan yok bolaymasa :)
Hawa, elbetde, yashyl tebigat hemishe gowy gorulyar, ynsanyn gownuni acyar, goze hosh yakyar, tamiz howa bolyar hemishe sheyle yerlerde. Dync alayyarsyn sheylelik bn onat yagdayda!

Tm-da beyle yer men-a goremok, yone Culi, Neftohimik we sh.m. lager yerlerinde azda-kande gorupdim baglyk yerleri. Powrize hasam yashyllyk diyyalerdi, gidip gormedim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Atam Türkmengalany gaty

Atam Türkmengalany gaty owadanlapdyrlaray suratlardan görnüşüne göra :)) Baryp görmali yillar geçipdir weli tüweleme özgerdipdirleray ...

haha..:) Turkmengala bilen

haha..:) Turkmengala bilen bayramparij o yagdaya baryanca asirlar gecmeli bolaymasa..:)

Sanjar jan, suratdaky t.gala

Sanjar jan, suratdaky t.gala däl, uk.gala degişli :)
beh, senem t.galadyr öýdäýdiňmi ýä degişdiňmi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

derwezedaki ot yanyp duran

derwezedaki ot yanyp duran gaz yatagyna gitmeli:)

Ashgabatdaky Saglyk yolunyn

Ashgabatdaky Saglyk yolunyn golayynda achylan park hem dynch alysh uchin gowy, shu suratlardaky yaly bag kop dal, yone ol yeri hem gaty rahat. yone 6-7 gunleri adamdan dolydyr . hepdanin ichinde gitsen gaty kop dal diyyaler. Ashgabatlylar gowy bilyandirler, sholar aytsa.. "Dostluk Seyilgahi"'di oydyan ady.

MARYDA 65 DİYİP

MARYDA 65 DİYİP ESHİDENSİNİZ SHO YERDE 2 . Mekdep bar shon gyrasynda zey kanal bar okayan wagtlam shol yerde balyk tutyadym gamyshlan arasynda günün batyshyny suwun howany sowadyshyny duymak gaty gyzykly
birem suw arassalayan desga bar on arkasynda ullakan meydancada batgalyk we gamysh bar jigim bn aylanmaga gidemizde shol gamyshlygyn ortasyndaky hayatdan dash toweregi synlamak suwa daş zynyp oynamak ordek kowalamak

mena in gowy goryan yerlerim şolar

birem garagum kanalynyn ustundaki kopri bar hezil shon towerekleriiiii

garagumyn gyrasynda kurort bardyr bilyan bar bolsa shon garshysyndada bizin dacamyz bar sholam gaty owadan yer
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Nesip bolsa Magtymguly

Nesip bolsa Magtymguly etrabynda yerleshyan "Shybly baba", "Shybly ata" biza "Shyblanjan"diyyas- zyyarata gitmekchi. o yeri hem gaty owadan we uytgeshik taryhy bar. bilishime gora: Shyblanjan dushmanlaryndan gachyp bir uly dagyn ustune chykyar, shonda demini alanda agzyndan ot chykyp dagyn usti otlanyar we garalyp galyar. ooongrak kichirak wagtym gidip gorenimde dagyn usti garalyp durdy. ashagrakda ullakan chynar agachlary bar.

dogry tema yazdymmy bilemok, yone yazasym geldi, size hem bilmek gyzyklydyr belki...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: ":) Paraw bibibn doganymyka? Paraw bibi hem dagy deşipdi.. :D"

ehhhhh Koytendaga baryp

ehhhhh Koytendaga baryp gaytmaklygy maslahat beryan, yone 1-2 gunlik dalle, 3-4 gunlik barmaly yoly gaty uzak, yadayan:( yone baranyna degyar uytgeshik yerler kan,
40 gyz galasy bar,
dinozawyrlaryn ayak yzlary bar (gormek ucin daga gaty yokara cykmaly, gaty yadayan)
ceshme bar, gaty suwy suyji eken (yone hemme yerdaki gyrantlardanam akyan suwlary suyji)
onson Gaynar baba diyilyan yeri bar, ol yerinin suwy gaty lecebnyy, ozi gaynap cykyar suw, suwa dushulyar, biza yone dushup bilmedik:(
in sonyndada Astanbaba baryp gaytdyk ol yerem gowyja yer eken, ozem bara cykdayjysy gaty kanam dal:) onushmazca dallaray:)
bu yerde poyezdli gitsen Ashgabatdan sagat 17-de munmeli, Marydan 24 den son, Lebapdan irden zat munmeli onson sagat 12-den son baryp Kerka yetyan, Kerkiden son yene 3-4 sagat mashynda gitmeli, Samolyotly gitjek bolsanam dine Carjewe cenli ondan son yene poyezdli yada mashynly gitmeli,
adam bashyna 1 mln manada golayrajyk cykar hemme produkty zatlar bilen, esli agentstwanyn usti bilen gitjek bolsan gymmat bolyar
1 mln manadyn kalkulyasysy gerek bolsa guk diyyan:)

...

Milaym men yazjaklarmy yazaypsyn...
bolya gowam daş edipsin bara yadatmadyn meni :)))
indi şu yila köytene gitmesem bolmaz :((
yogsam 50 kilometrjiklay...
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

ey, onca pula Londony

ey, onca pula Londony aylansa bolyar-a :) Koytendag TM-da dalmi :)
Bah, ol yerlerigem gitdik diysene. Suratjagash zat yokmy?! Ozunizinkini dal-de, gidilen yerlerdaki owadan yerlerin, yadygarliklerin suratyny diyyandirin:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ozunizinki dalde,

Ozunizinki dalde, yanynyzdaky gyzlarynky diyjek bolyanmy kakdyryp agam?

ata wrote:

Ozunizinkini dal-de, gidilen yerlerdaki owadan yerlerin, yadygarliklerin suratyny diyyandirin

Oylenip dyn agam, yone surat sorap aylanyp yorsun gyzlardan :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Baýram jan, men

Baýram jan, men "özüňkini" diýmedim, "özüňiziňkini" diýdim :) (Tak çto)/Şol sebäpli hem, yrsarama-da how :))

Aýtdym-a indiki tomus öýlenjegimi :)
seň bn bir ýylda toý edýäs öýdýän:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:)

(Tak çto)/ oho Ata aga jalaylashyar:)
Bayram bratok yrsaramy indi:)

yrsaramandyr, owupdir gaytam

yrsaramandyr, owupdir gaytam :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Agam Inş-Allahu Teala. Ýa

Agam Inş-Allahu Teala. Ýa nesip, şeýle bolar.
Sen bir meni dogalaryňda ýatla, gowy adam bolup, gowy maşgala başy bolaýyn Allajan! Sen bir Hudaýa ýakyn adam, dilegiňem tämiz dil bilen bolar :)
Menä plan çyzyp ýörün her hili ýagdaýa welin, biziň planlar umyt, Allanyň plany başgarak zat.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ey, utandyrmasana, jigim

ey, utandyrmasana, jigim :))
Hawa, bashga birinin agzy bn edilen dilegler tamiz bolyar hemishe, shol tarapdan diyaymesen, Allaha yakynlyk we men - bular 1-1-ine ters sozler we yagday.
Senem dilegde bol bu babatda!

Allahyn playny barada yazanlaryny gysharnyksyz goshulyaryn we boyun egyarin!

Biribar ikimize-de hayirly yagdayda oylenmegi, mashgalabashy bolmagy we Ozune layiklykda yashatmagyny dileyarin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ehhh

ata wrote:

ey, onca pula Londony aylansa bolyar-a :)

ehhhhhh agam shu gun irden gulagym gapylypdyr, onson dashy bilen yag calyp geldim:) gulagyma munjek bolman:) suratlaram gormeli, ozumkileri name goysam gorkarys diyip gorkdynmy:) seretmeli suratlara gowysy bar bolsa goyyaryn

seret, Milka! Londony iň

seret, Milka! Londony iň oňat underground bn gezip bolýar. 15 $ töweregi günlük bilet alyp bolýar 6 zonasynyň ählisi üçin. Onsoň gez gezibileniňi 1 günläp. Ajyksaňam, ýene 10-15 $ arzanrak baha nahar iýip doýsa bolýar. Onsoň 1 mln manadyňam 70 $ gowrak bolýar.

Gulagyňy ýaglasaňam, ýaglamasaňam, şonça pula Londony gezse bolýar :) Ýöne Londonda bolmak şerti bn :)

Wiý, galyberse-de, men öz gurnan agzalar bn duşuşygymda seni uzakdan görüpdim, şonda tasdan özümden gidýädim gorkymdan, zordan tutdym özümi. Indem bärde suratyňy görübem, okap oturan ýerimden diň arkan gaýdasym gelenok, jigim :))

PS: Degişmedir, seň ýaly owadan we asylly gyzlary gündiz eli çyraly aýlanybam tapyp bilmezler! ps2: ýöne maňa yrsaramagyňyzy goýmagyňyz şerti bn muny ýazýan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

15

15$ dolaram 100 mun manada golay bolya dami? ashgabatdan Atamyrada cenli poyezde bilet 100 mune golay hana onson 6 zonadanam kop yere gezibermeli stansiyada munup dushup 5 minutlyk:) ajyksanam her bir stansiyada gawun garpyz, daze stansiya hem dushman icinde name zakaz etsen lyashka cenli akelip beryaler:)bir bud lyashka 200 mun manat:)

PS: name meni owen bolupsynyz:) yrsaramagymyzy goyyaryn oydyanizmi? goymaryn!!!

Hawa, diyenlerine goshulyan,

Hawa, diyenlerine goshulyan, yone men hem hakykaty yazandyryn, yalan dal :)

Seni owmek we yrsaramagyn barada bolsa : Mana barde (umumy yerde) nace yrsarasanyz yrsaraberin! Yone shahsy ya ozara gurrunlerde arkamdan gyybatymy etmeseniz, tohmet atmasanyz we sh.m. etmeseniz bolyar-la! In azyndan edilen wagty garshy gelseniz, dymmak bn tohmeti goldamasanyz hem bolyar. Bu yagday boldy diyemok, bolayan yagdayinda sheydin diyyarin! Senin yaly asylly gyzlar adalatsyzlyga, yalana, tohmete ya eli, ya dili ya-da kalby bn garshy durarmyka diyip pikir edyarin!
Hmm, mana name tasiri bolar?! Belki, bolmanam biler, bolup hem. Garaz, ejir ceken men bolarmykam diyyan! Muny isleyan dalsinizdir-le, ensallah?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha ha

namay Ata aga gezelenc yerde hem goleli guruunin aladasynyn edyanizmay:) bor how guda tarap gelende yamanlap yamanlap wiiiiii wiiii owup owup aydyp bererin:) yaman etse iki uc sany dayza pul berip olaryn yanyna baryp owup gaydarys, nadersiniz bu owgulerden son gyzy yzymy dushurup goyberseler:)

bor-laý, ýeňildim

bor-laý, ýeňildim :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

15$*14250=213750 manat

15$*14250=213750 manat bolyar:))) gaty tegeleyan ekenin, goni yarsyndanam koprage cenli:))) 1 mln manadynam sheydip tegelansin sen, indi dushnuklu namce ucin beyle kan cykdy sende:))

wiii, birem kicijek

wiii, birem kicijek duzeldish, poyezdaky lyashkan bahasy 20 mun manat, yekeje nol yalnyshypsyn, zyyany yok-la, beyle zatlar kawagt bolyar:)))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))))"

yaman gowy yazypsyn, menem

yaman gowy yazypsyn, menem baryp-gaydypdym Koytendaga, bar diyen yerlerinem gorduk, yone bizde onca pul cykmady:)))
sen ucurypsyn jora, hany dogryny yazsana!!!

bu bahalary ildeshler gorse

bu bahalary ildeshler gorse Koytendaga gitmekden cekinerler, men size hakyky informasiayny yazayin-la: Ashgabat-Atamyrat (Kerki) poyezda bilet 80 mun manada golya, shona hem yetenok
Son ondan taksi bilen Carshanny diylen yere barmaly, olam asyl bahasy 35-50 mun manat arasy
Ondan Koytendaga aylanyp gaytmak, yene yzyna Carsanna gaytmak ucin 150 mun manat ( 40 gyza, dnzwrlan ayak yzy bar obasyna, gaynar baba aylayanmak shol pulyn icinde)
yene Kerka barmak ucin 35-50 mun manat
Ondan Astanababa 10 mun manat, yzyna Kerka yene 10 mun manat, jemin 20 mun manat
Kerkiden Carjewe poyezda bilet gerek dal, prowodniga 20 mun manat bermeli dine
Carjewde dushup taksa munmeli aeroporta, olam 5 mun manat
Carjew Ashgabat ucar bileti 290 mun manat
Jemi 665 mun manat
Obada myhman alyan oyler bar, olarda bir gije galjak bolsan 25 mun manat
Jemi 690 mun manat
Iyjeginem: iki gunde kan zat iylenok. in kani 100 manat diyeli, hatda shonca-da cykanok, sebabi oyden bishirip akidilen zatlar bilen onulyar.
50 mun manat adam bashyna diyeli. Sheylelikde, hemme zady oz bahasyna alan yagdayinda kan pul cykanok, yone bilmedim, belki Mylayim biletlere has kop pul tolandir (wzyatka)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Tazeden hosh gelipsin!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "hasap diýip şuňa aýdylýar, Milka:)"

bah

bah senden onca cykmadymy?:), name oglanlar gitse senin yaly oyde zat bishirip giderlermi:) onsonam oydaki bishiren zatlarynam bahasyny goshda goyber ashak:) wi onsonam 35 den almadylara, bizi wank gorup 50 manatdan aldylar:) wi jorajan onsonam men 3-4 gunligin bahasy diyip goz ceni bilen olcap goyberdim, gaty ucuran bolsa bir iki cemce gany geciber:)

yok, mende senkin yarysy

yok, mende senkin yarysy cykdy.. men barrakden gitdim sebabi:) taksin puluny 50 den hasapladym men:) hawa. oglanlar gitjek bolsa sen diyyanin cykar, gyzlar gitjek bolsa arzanrak bolar:))
Dashoguza-da baryp gaytmaly oydyan:)

men nesip bolsa dashoguzyng

men nesip bolsa dashoguzyng suratlaryny goyjak bir elim boshashsyn bir ishimi dynsam

______________________________________
Live in the present, not in the past

tüweleme, daýow

tüweleme, daýow ekeniň-laý! Hoş gelipsiň!
Sen-ä GID (guide) edäýmeli ekeni gezelenç barada:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men-da hoşgeldiň. Ýaman

men-da hoşgeldiň. Ýaman bir hili "exciting" görünýäňle... :D
klassiki ýagdaý. biziň ganymyzy gyzdyr!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Quote: Ýaman bir hili

Quote:

Ýaman bir hili "exciting" görünýäňle... :D

"Tomiris" yaly gorunmanem duranok :)

Mary Welaýatyndaky gezelenç ýerler

öň başga bir ýerde ýazypdym, ýöne Maryny gezesi gelýänler üçin bärde de goýaýyn.

1. Serhetabat(Guşgy, Kушка) ýaman owadan ýer, läleler(тюлпан), içindenem bir derýa akýar ýöne suwy pes, içine girip balyk, krab çöpläp ýörmeli, möwsiminde gitseň pisse hem bar, giň beýik baýyrlary bar, bir beýik baýyryň üstünde krest heýkeli bar, ol heýkel barada her tüýsli rowaýatlar aýdylýar, SSSR-de diňe 4 ýerde barmyşyn şol heýkelden, we heýkelde ullakan işik bar emma uly gulp bilen gurulan, işigiň nirä çykýanlygy barada halk arasynda her tüýsli rowaýat bar

2. Tagtabazarda da gezere ýer köp. bir bent bolmaly, ady ýadyma düşenok, şony ýaman öwýäler. Tebigaty hem owadan. onsoňam bir Pygamberiň ýa da bir sahabaň(doly ýadyma düşenok) gubury bar.

3. Ýol-Ötende Hindiguş bendi, suwa düşmek üçin gowy ýer. Birem murgabyň gyrasynda bir park bolmalydy, kiçikäk gidip katamaran sürýädik.

4. Üçajy we Rowninanyň çöli, käbir ýerlerinde balykgulak(ракушка) hem bar, ol ýerler gaty öňler deňiz bolanmyş. gaty beýik gum depeleri bar, Land Cruiseriň bolsa dubai gerek däl

5. Baýramalyda Gadymy Merw Galasy, gyzlar galasy, Soltansanjar mowzoleýi, Sahabalar we hoja Ýusup baba, iç galada aýlanyp ýörkäň köplenç arheolaglara gabat gelip bolýar we olardan köp zat örenip bolýar.

6. Baýramalyda Gowşut bent bar, olam suwa düşmäne gowy ýer

7. Garagum etrabynda Unesco tarapyndan taryhy baýlyk uglan edilen taryhy Margush(Margiana), Goňur depe, Türkmenistanda gidilmeli ýerleriň başynda diýseňem bolýar, gaty öňki taryhdan galan, ýalňyşmasam bürünç döwründen bolmaly. Garagumdan Daşoguz welaýatyna gideňde çölüň käbir ýerleri, ol ýere araplar kän gitýärler we ilkinji Prezidentiň "Şa-mülk"i hem bar.

8. Oguzhan etrabynda, Howuz han, her ýyl gitýän dynça almaga ýaman gowy ýer, we balyk restoranlary bar, ýaman lezzetli balyklar bişirýärler, Mary welaýatynyň Awazasy diýseňem bolýar!

9. Mary şäherimizde bolsa, metjide meňzeş, gök gümmezli bazarymyz bar!

10. Säkar-Çägä gitmek isleseňiz, Çaşgyndan aňyry geçmäň, ondan aňyrda näme bardygy belli däl :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek!"

jigim, minnetdar! örän

jigim, minnetdar!

örän oňat ýazypsyň, berekellah!

telpegiň ýokarda :)

dowamyna-da garaşýas bar bolsa:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Londony ýene 1 gezek gezdim

Londony ýene 1 gezek gezdim oňadrajyk :)
birgiden surata-da düşen boldum çopan halyma :)

geziljek esasy ýerleri:

1- London Eye;
2- Parlamento binasy;
3- Big Ben (Parlamento binasynyň bir başnýasy/diňi/minarasy:)
4- Hyde park;
5- Green park;
6- Tower Bridge;
7- British Muzeýi;
8- History Muzeýi;

we ýene-de birbäçe muzeýleri bar meşhur. Ýokarda sananlarymdan 4, 5, 6 we 7 mugt. Beýlekileri hem daşyndan surata düşseň mugt-da, içine girjek bolsaň pully.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"