Galyň sanawy we netijeleri

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Öňem galyň blogy bardy, uzap gitdi we galyň barada köp zatlar ýazyldy. Indi şu blogda galyňa
1- nämeleriň;
2- näme sebäpli;
3- näçeräk mukdarda;
4- kimler tarapyndan;
5- kimlere niýetlenilip we ş.m. sebäpli zatlary, gysgaçasy, galyň sanawyny (spisogyny) bilýänler ýazaýsa. Meniň-ä başym çykanok bu zatlara, ýöne indiki ýyl başymyň azda-kände agyrjagy welin görünýär.

Şu galyň sanawy zerarly:
1- Näçe niýetler goýbolsun edilendir?!
2- Näçe maşgala gan aglandyr?!
3- Naçe söýgiler netijesiz galandyr?!
4- Näçe kişi gaçandyr?!
5- Näçe maşgalanyň bagty ýatandyr?!
6- Näçe kişi bergidar galandyr?! We ş.m. sebäpler sanalyp biler.

Hawa, hormatly agzalar, indi bu babatdaky pikirleriňiz üçin mikrofon sizde!

Telpekler (2 kisiden 10 sany)

Bu yazgi ucin

 • stalin 5 telpek goyyar we yazyar: "Pikirlenip bashladyk diymek :-)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

yakynda birine jemi 200 mln

yakynda birine jemi 200 mln manada galyn salnypdyr, indi toy goybolsun edildi. Mumkin, gyz we gyz tarap beylekilere "shunca gitdim" diyip owunjek bolan bolup bilerler, mumkin, 2-nji ya 3-nji baryshda jemi 150, hatda 100 mln-a hem dusherdiler, yone sheyle etmek nama gerekka?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dineje galyn 200 mln manat

Dineje galyn 200 mln manat ?? Gyz tarap ynsabyny iyen, ustune-de samsykmay ?? Eger gyz "soraberin, bermage guyji bar, berer" diyen bolsa, shol gyz oyunde galsyn enshalla, bar umydy yitip baranda-da 1 yeni yoluk 20-30 mln berip alyp gitsin...OMYN !! Chagalaryny haryt yaly goryan, ya-da "Men gyzyma palancha berdiler" diyip bilmek uchin sheydyan ene atalarynam, satyp-bayamak/abray gazanmak islegleri gursaklarynda galsyn enshalla, olaram sonunda 1 yeni yoluga gyzlaryny chykaryp pushman bolsunlar. OMYN !!!

Yokardaky dilegim 100 mln'lap galyn sorayan bar gyza degishli, oylerinde galsynlar hudayim pushman bolyanchalar, shoncha oglanyna bar arzuwyny pul diyip yikyan bolsa, ozem shol yikilma prosesinden gechmese chykmasyn. OMYN !!

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "Içden dileg edipsinow yegen :D.."
 • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: ""Beddua"-ny beyle erbet etmeli dal ekenin?!"
 • Guljemal 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"
 • viola 1 telpek goyyar we yazyar: "amin"

turkmengyzy

turkmengyzy wrote:

Saglykmy?!

:))
Shol bir "saglykmy ?" soragyny utanman "200 mln getirin" diyip bilen mashgala-da sorasym gelyar welin, elimde dalda :)

Sen shu wagt ozune sereday Jemal...US'de, ayda girdi-chykdy puluny hasaplasan eline nache yuz dollar galyandyr(govy diyende), belki ishlemeli dagam bolyansyn okuw, eyle, beyle puly yapmak uchin...Senden shu wagt pat diyip 6000-7000$ sorasalar nahili bolar ?? Indem mashgalany pikir et, olarynam ayda ellerine gechyan nache yuz $'dyr, olar sendenem beter kosenip, full time ishlap gazanyalar ol puly...Sonam ogluny oylendirmeli bolanda pat diyip shoncha mun $ sorayalar, ustune-de gyz ne okuwly, ne-de "wow" diydiryan edepli/akylly bolman bilyar...Nahili bolarsyn shu yagdayda ??

P.S. Meninem doganymy guyz'de oyerjek bolyalar, gonshy mowzukda yazypdym ~nache mun $'yn gitjekdigini...Biza barde oyden pul almajak bolup 2-3 yuz dollaryn gurrunini edyas, ilin gyzam gelya-da nache mun'lap alyp gidyar...

P.P.S. Gyzlara nache "beddua" eden bolsamam, "omurlik oylerinde galsynlar" diyen daldirin :)) Maksat olaryn shol yagdayi oz derilerinde duyup, pushman bolmaklary we ozunden kichilere beytmegin govy daldigini dushundirmegi, arsiz galmaklary dal.

:)) El-ayagyndaky barja

:))
El-ayagyndaky barja puluny alyp gidip durkalar godek bolmazlyk mumkin dala how :)) Mena "Alyber arkayin gayin ene, ziyani yok, men 2-3 yillap kosenip gazandym, hayryny siz gorun" sheklinde nazik jogap berip bilerin oydemok shoncha mun $ sorasalar :D

P.S. Ol name bolsa-da "hokman gerek" pul, t.e. Avstraliadan gelyan bolsanam "yol puly" diysen mena sesimi chykarmazdym, sebabi keypine soranok, a olarynky name ?? Nache yuz gramlap zynjyr, palancha sany koynek, toy'da in gymmat fata...

P.P.S. Men adaty limit'lerde we gerekli zatlar uchin soralyan Galyn'a garshy dal, yone 2 sany heleyin oturyp "gereklilik" shertlerini kesgitleyishlerine garshy !!

Bize dine yol puluny

Bize dine yol puluny hasaplap shony getirin

oy nirrrrrrakdekaray:DDDDDDDDDD
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

50-50 etmesen dallay gaty

50-50 etmesen dallay
gaty gymmada düşyar
15000 WV Passat alyp bolyara how-12000-e
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Mergen, shu mesele boyunca

Mergen, shu mesele boyunca gyzlaryn kamahal tasiri bolyar, koplenc we umuman bolsa ejelerin we olara tasir edyanlerin ynsapsyzlygy tutyar. Shonun ucin bedduana biguna gyzlaram degishli bolyar. Shol sebapli-de shol zeyilli ejelerdir,olara tasir edyan garyndashlaryna Biribardan ynsap dilemek has yerlikli bolar pikirimce!

Senem halys bolanson sheyle yazana menzeyarsin, aslynda :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men 2 yagday uchinem ayry

Men 2 yagday uchinem ayry "beddua" yazdym ata aga, t.e. gyz soran bolsa eyle, ejesi dagy soran bolsa beyle diyip :D

Onsonam, men gyz bolsam, gul yaly, yagny chekmeyan, eklap biljek, adamkarchiligi govy we meni halayan 1 oglana islabem barmanmay ?? Gyzlara shu yagdayda ejelerini dinlemezligi we in bolmanda gachyp gitmegi maslahat beryan(gachyp barmak nache govy dal bolsa-da), sebabi ejanin/dayzalaryn pul diyip chagasynyn bagtyny yatyrmagy mundan 100 esse govy dal zat we beytmage olaryn 1 gram haklary yok...

Mena gyz chagamy islemeyan adamyna pul beryar diyip chykaryp, sonam onun baran yerinde hergun yassygyny goz yashlary bilen myjjyk edip yorendigini gorsem oyumde rahat yatyp bilerin oydemok, ol chaga govunlik beribem bolmaz sebabi ahyr sony 1 gun "Meni palany sorap gelende bersediniz, shu wagt aglap oturmazdym" diyip yuzune urar...

Ol saglyk dal, ol

turkmengyzy wrote:

Saglykmy?!
Gy name examler gynayamy? Onki tanayan Mergenimiza dal bu..

Ol saglyk dal, ol okuz(goch?) :D
*gachyp gidip, gizlenya* :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bizinkilerin köpüsi ur

bizinkilerin köpüsi ur diyseler gözüni çıkarayyalar. çen çakı bn bolubermelida

Yöne şu yagdayam göz

Yöne şu yagdayam göz önüne tutmaly - galyn salnanda onun 80-90 prosenti geljekki maşgalanyn üpjünçiligi galany bolsa toy harajatyna goşant. Ujundan bolsa gyzyn enesi tarapa pay berilyar. Seredip otursan eger türkmen durmuşynda yaşajak bolsan indiki guruljak maşgalanyn şol dap dessurlara göra tayyarlygy zerur. Ynha toy aladalary sowlup taze maşgala il içinde ornaşdy. Garyndaşlarynda ya-da yakyn gatnaşyk saklayan yerlerinde toyçylyk ya-da üyşmelen boldy-da. Şonda taze maşgala oglanyn ejesinden ayratyn sowgatlyja, saçaklyja barmaly. Ol maşgalanyn egin-eşik goyara stenkajygy, taze gurjak ya-da guran jaylaryna döşejek halydyr-palaslary bolmaly. Bular in kiçijek mysallar. İne şu we ş.m yerlerde bu taze maşgalanynam özbaşdak mülkiyeti gerek bolyar. Dogry kabir beyleki medeniyetlerde bolşy yaly toy tutanson dine 2 adamyn eklenji bolyan bolsa bizde-de onda galynyn zerurlygam yok.

Emma taze maşgalanynam fundemental zerurlyklary göz önüne tutulman aşa köp ya-da çendenaşa salgyt salan yaly agyz uçukladyjy nyrh kesip göybersen onda ATA agan aydyany mamla. Gynansagam ata-baban mün hikmeti bolan dabini yoyup nebsine göra şekillendirenlerin sany il içinde yyl sayyn artyp baryar. Munun önüne her edip hesip edip çykylmasa il içindaki gyz alyp gaçmalar hasam artar.

Menin pikirimçe munun önüni almak üçin in azyndan edilmeli aladalar:
1-Halkyn hal yagdayynyn gowulandyrylmagy. Bu döwletin aladasy.
2-İl günin ynsap çaginden çykmazlygyny gazanmak. Esasanam bize bagly. Sebabi in azyndan biz - yagny şu zatlaryn ahmiyetine göz yetiryanler hökmünde öz geljekki durmuşymyzda şu zatlara tazeçe şekil bersek, şeydyanlerin sanam artar we in azyndan şu zatlary bizin islegimiz boyunça dogry yagdayda etmek adaty zat bolar halkda.
Mysal üçin toyda arak bermeyanlerin sany artyberdi welin indi toyunda arak bermezlik gaty gen zadam dal.

*** Wagt çakliligi sebapli gitmeli boljak. Son dowam ederin-da.

Ýeńiş

Telpekler (3 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Emin 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Diline saglyk."
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "TELPEK!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "BAGANA!"

Yenish, sen 2005-de 35 mln

Yenish, sen 2005-de 35 mln cykaran ekenin! Yene-de gyz tarapyn mashgalasy ynsaply ekeni beren hasaplaryna gora! Ol wagtlar dollaram 25 mun manat bolmaly. Diymek, 1.5 mun dollardan azyrak tutan ekeni. Indi dollaryn nyrhy 11 000 manat toweregioydyan. Yokarda dineje pul dal, eysem-de bolsa, galyn sawyndaky hemme zady jemlande 200 mln manat tutyan bolmaly. Dollar hasabynda bolsa hazir 20 000 dollar toweregi boluberyar. Garaz, akyl bar, wyjdan bar-ow, haysy akyl bn shonca isleyarler, men-a hayran?!

Yene bir zat, goybolsun eden oglan bn gyz 4 yil bari tanysh.
Beyleki toy etjek oglanam 3 yil tanysh. Yone tanyshlyk barde kop tasir edenok, esasy tasiri ejeler we olara tasir edyanler edyar pikirimce. Ynha, sholara Allahdan ynsap dilemeli!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Indi dollaryn nyrhy

Quote:

Indi dollaryn nyrhy 11 000 manat toweregioydyan.

14250 manat/1$ dalmi ?? Ya 10.000 manat toveregi boljakmysh diylen gurrunlere salgylanyp yazdynmy ? :)

1 dostum hazir tm-da,

1 dostum hazir tm-da, yany-yakynda gitdi we dollaryn 12 mun bolanyny, wagtyn gecmegi bn 10 000 boljagy myshyny eshidenini aydypdy. Hazir takyk yagdayda 14 500 manat dalligi-ha dogry bolsa gerek?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bankda 1 $ = 14.250 TMM we

Bankda 1 $ = 14.250 TMM we in köp 50 $ çalyşmaga rugsat beryarlermiş bir gezekde .Yene böldürmek isleyan bolsan nobata durmalymyş ...
Gara bazar bahasy bolsa 1$ = 12.000 we 11.000 TMM arasynda ütgeyarmiş ...

Men 2005-in gyşynda

Men 2005-in gyşynda öylenemde 35 million töledim. 11-ne stenka, 3-ne TV, 3-ne de mana toy lybasy, 5-nede gyz yerin toy prokatlary, 4-ne de gelnin gayyny tarapyna berjek sowgatlary alyndy. Galan 9-ny da gyz yerin harajatlarynyn yarysyna-da yetmandir.

Ýeńiş

Galyn meselesinde men

Galyn meselesinde men "Hokman berilaymeli, gerek zat" diyip yazypdym onki mowzuklarda, yone indi yuvash yuvash "tuf-chert" diyibermegin gapysyna getirip baryalar...

Kabir gyzlary gurledeninde galyn alynmagy uchin in bet argumentlerinin biri "Turkmenchilikde bar zat, sen chykarmansyn, senem goydurasyn yok"...Bolya, galyny alanda Turkmenchilik yadyna dushdi, a on yzy name ?? Turkmenchilikde yashynmak/ yaglyk dakmak/ adamyny oyun hojayini yerine goymak/ gayinlaryna kichi gelin gelyancha hyzmat etmek yaly zatlar yokmy ?? Chykyp chykmankan arlerinin gulagyny guradyp bashlamaklary name onda "bashga oyde yashaly" diyip ?? Ya-da "Bashga oyde yashaly" diyenlerinde "Galyn puluny azyrak sorasadyn, belki shu wagt oz jayimizam bolardy" yaly jogaplary alyp, dillerinin gysga bolmagyny alada edenoklarmyka ?? Ya-da arlerine "Oyde sen hojayin dal, meninem senche hakym bar" diyenlerinde, adamsy alyp "Galyny men toledim, meninem sozum gecher, klient hemishe dogry aydyandyr (:D)" diyse nahili gorerler ??
Gepin tummek yeri, gyzlara kichirak maslahat: "Onum bolandan, sonum bolsun" diyipdirler ata-babalarymyz, sizin uchinem toyun sony, onunden has mohum bolsa, onda limitlerinizi bilip galyn soran, yogsa sonunyn bashy gaty erbet bashlar !!

Baa... Yene geldikmay şu

Baa...
Yene geldikmay şu göleli gürrüne :D...
Jemaljan men pikirimçe şu mowzukda hemmezat ene-ata bagly.

Tak, shu tema meni

Tak, shu tema meni gyzyklandyryan tema. Men duyn oye jan edemde ejem bir garyndashlarymyzyn toy edenini aytdy. Olaryn gyz uchin 90 million tolanini aytdy, bilemok dine pul sholmy, ya hemmesi bile sholmy.
Menem ozum uchin hasaplayan:
Turkmenistana gidip gelmek=3000$
Gelini getirmek=1500$
Galyn=???
Toy etmek=???2000-4000$
Minimum menden 10 000$+ gitjek. Beh... kyn boljagow mana*
*oydakilere toyumy oz puluma etjek diydim
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Eeeeywaaaayyy 200.000000? ay

Eeeeywaaaayyy 200.000000? ay how biza onayjak onda:D, onca berip alynyan gyz nahili gyzkaray bilip bolmazmyka?
Bah dowur nira baryaray, ya gyzlaram benzin galyp, dollar dusdi diyip gymmatlaydylarmyka , sonca pula sesini cykarman gelyan gyz zalymmmm zalymmm. Name baranson baran oyunde agzyny asmana tutmalymyka, onde-sonda gazanylanlan hemmesini bir toyda yuwudup, aslynda gazanylanam yetenoklay kopusinda karz-kowaldan bitya hemme zat , bu na samsyklyk bu na ozune geljek peydany-zyyany bilmeyan gun halk.Geljegini berga sokup yasaysyny kynlasdyryp name bolyaray bu adamlara wobse dusuniksizay bular.Alla abray bersin.
"Gyzyn arzanynda hayyr bardyr" pygamberimiz (s,a,w)

Bizem-a toy etmelidik tomus

Bizem-a toy etmelidik tomus welin, kynrak bolar indi..

Saňamy ýa? :) Maňa

Saňamy ýa? :)
Maňa "gelseň şu ýylam toý edip bereli" diýdiler we... gaharymy getirdiler :D
A bu çaka çenli aýtsalar bolmaýadymy?! Men gitjek dälä bu tomus...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

20 diyadiler..şony köp

20 diyadiler..şony köp göryadik..
indi yene bir nol goyupdyrlar yzyna.. :)
bagyşlan welin. ol gyzyn "esasy yeri" gyzyldanmyka?!
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

gyzyl bolmasa da bari yana

gyzyl bolmasa da bari yana bardyr:P

mc_merw, yagny Myrat Sadyk,

mc_merw, yagny Myrat Sadyk, sen oylenenine 3 aya golay gechdi, sizde nahilidi bu galyn meselesi ?? Gelininem tuveleme ay yaly ekeni, shol gyzyn tarapy nacherak galyn sorady ?

Başda berilen spisok 90

Başda berilen spisok 90 mlndan gowurakdy. Hemmäňiz bilýäňiz haty gyz taýynlanok, esasy artykmajy ýazdyrýan daýzasy ýada gelnejesi bir zady bolýa. Köplenç ejeler hem kän goşulanok, şol garyndaşlary "ony ýaz, buny ýaz" diýýäler.
Bir iki hepde soň gaýyt-goýda gidilýa, şonda garyndaşlary bolmansoň artykmaçlary aýyrýalar.

Galyň, toý bilelikde jemi 5000$ töwerek çykdy, o wagtlar dollar 20dendi.
Şol pulyň 2000$ gowyragy toýa çykdy (gyz tarapy hem öz toýuna 2000$ çykarandyr).
Galan 3000$ bolsa galyň bilen eýle-beýlä gitti.

Şuwagt standart, hemme gyzyň alýanyny hasaplasaň 2500$ boluberýä;
Gyzyl, köýnek, ýalyk, gaýynlaryna sowgat, çemodan(hoz, pisse, ...), posuda, ...

Öýlenmeli diýilende stres başlaýan eken, toýdan öňki 6 aýyň dogamynda 10 kg horlandym, şu wagt öňky halyma geldim 75 kg. Aslynda strese gerek däl hem eken. Agalar, iniler bergisiz hemme zady alyp çykdy.
paid tha cost to be da Bo$$

biz oylenyançaga onda 300

biz oylenyançaga onda 300 milyon nanat bolarmyka diyyan.in gowusy mujerret otayinle.ay borlay gymmat hem bolsa alayayynlay.ay olam gaty gymmada how.in gowusy alyp gaçayyn.:D...

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

optom alsan arzanrak

optom alsan arzanrak düşmezmikaray?:P

ya da seç al 300 100 mln:D

ya da birini alana birini mugt berseler bolmazmy?

ya da belli belli sezonlarda 30%-40%-50%...-99,99% skikdka etselerem bolya:D

ya da belli belli kriteriyalara arzanlatsalar ya da gymmatlatsalar nahili bolar?

meselem ön öylenen bolsa 400 mln, çagasy bar bolsa 500 mln içyan bolsa 600 mln, çekyan bolsa 700 mln, tersine maşyny bar bolsa 10 000 $ arzanladyş, çekmeyan bolsa 100 mln arzanladyş, kel dal bolsa 2 mün manat arzanladyş, murtly bolsa bir köpügem arzanladyş yok, owadanja bolsa 5 mln arzanladyş, mollum bolsa 50 mln arzanladyş.. öyi- daçasy dagyn bolsa üstüne pul goyup zat edip bermezlermika :P

agam sana kelirak diyip

agam sana kelirak diyip gymmada gelerler onda

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

hayt, pelaket

hayt, pelaket diysanim:)
neme, o tuki, murt, ahem-uhummm :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dünya yaly aklyn bolandan,

Dünya yaly aklyn bolandan, "hoz" yaly neman bolsyn diyyanleri dogry eken-da :D
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

İne sana gerek bolsa mowzuk

İne sana gerek bolsa mowzuk okap gülüp oturmaly..
Gadyr biz bu tomusam goybolsun edayelile bolmasa :)..

Gadyr ikiňiz toý

Gadyr ikiňiz toý etjekdiňizmi? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ahow Bayramjan esasy helak

Ahow Bayramjan esasy helak bolup yörena sendin gyz bn gepleşip telefon arkaly, gürrünam barik yazyp, indi name gaçyan sen goybolsun edende biz name etmelidami ha_? :)

men pikir etdim, IKIŇIZ

men pikir etdim, IKIŇIZ toý etjek bolýaňyz diýip. Ýa heriňiz aýry toý edýäňizmi? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Sen usa gidip pikirlen

Bayramhan Sen usa gidip pikirlen üytgapdir öytyan_?
Ya Name kan gawatlaşyan my ya şolaryalaklara_?

psiholog indiki yyl gelin

psiholog
indiki yyl gelin hasam gymmatlajakmyş.şon üçin gadyr ikiniz bilinizi berk guşap öylenin.Gözünüzü yumup dynyn şu işden:))

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Toý etmek herkime nesip

Toý etmek herkime nesip etsin :)
Meniňä hemme planlarym oňuna bolup, hiç hili problema bolmadyk bolsa, ertir öýlän bolsa-da öýlenmäge taýyn :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

mena öylenjegem

mena öylenjegem dallay:)
etajlanjak:))))))))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

siza dyndynyzow bu

siza dyndynyzow bu aladadan.anna aga siz naçe tolap aldynyz galyny

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Alip gacsak nadya

Alip gacsak nadya gyzy??

Hmm.. Hani bir pikirlenip goreli, agalar bilen maslahat edeli..:)

ansat yoluny saylajak

ansat yoluny saylajak bolyasmy:)
gyz razy bolmasa name :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gyz yrmak kyn dal-a!:)

gyz yrmak kyn dal-a!:)

hmm, senem geplap

hmm, senem geplap bashladynmay indi, Gadyr akga:)
Gyrgyzda tejribe gazanyasmy ya gulakdan eshitme :)
TM-da-ha gyz gorse gacyanlardandyn :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Halta salyp alyp gaçaymaly

Halta salyp alyp gaçaymaly bolar-da agam :D

wyždanyň razy bolmasa

wyždanyň razy bolmasa näme etmeli?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mujerret otmeli :)) Natdinay

Mujerret otmeli :))

Natdinay muny ata aga, gapyshdyryp goyaydyna how...
Pulyn yok bolsa, gyzam isleyan bolsa yone oyundakiler dineje pul sebapli gyzy bermeyan bolsalar, onda bashga name alach galyar ?? 40 yashyna chenli 10-12 mun $$ uyshireninde name hayry boljak sana ??

P.S. Gaty bizar ediberseler Rumyniya gelay, barde 25'e yeten sallahlary goni oyeryaler "Bular yaly yerde sallah bolup gezmek howply" diyip :))

ha-ha 1-2 ýyl synanyşjak

ha-ha
1-2 ýyl synanyşjak men hem, eger eýgertmese, Rumynýa baraýmaly bolar-da. Bärde-de aňsat däl welin, ol ýerde göni öýlendirýäler ekeni:)

Bilmedim-dä, gyz nägile bolsa, meň edip biljek zadym ýok.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gyz nagile bolsa contact

Gyz nagile bolsa contact details'lerini iber, bizem
bir synanshyp goreli sen yaly oglanyn gaydyp tapdyrmajakdygyny
dushundirjek bolup, gaty bolmasa hayirlisi diyip gechayerisda,
dunyan diregi yeke gyz dala :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "eý, janym bol-a, jigim:)"

gyz nagile daldirlay -

gyz nagile daldirlay - maşgalasynyn esasanam ejesinin gazyna ok diyip dyzayan bolaymasyn
ata aga 2-3 sapar ay yşygynda naharjagaş zat bn duşuşyk gurap yrsanyz bolarlay
juda bolmasa sentyabra garashyn kömek bereli:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hmm, gowja pikir, hany,

hmm, gowja pikir, hany, synanyşyp göreli :)
senem synanyşypmydyň ýa gulakdan eşitmemi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mergen jan, minnetdar,

Mergen jan, minnetdar, jigim!
Senden tamam hem şeýle!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hayt, Mylayymjyk, gacdyn-ow,

Hayt, Mylayymjyk, gacdyn-ow, yogsam "galyn spisoklaryny" hem barik pylcap goyber, "kim kimin namesi" blogyndakyn yaly diyjekdim , sonam pylcasanyz bolyar-ow, shu gyzlaram yalta bar-a, mendenem 5 beter :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

namay

namay Ata aga "gyz gacdy gyz gacdy " diyip gygyryp dursynyzla, gacamok entak:)
ay mena bu yerde yazylan zatlary doly okamok yone gecen hepde toyy boldy joramyn, gyzyn asly tejenli, oglanyn asly bolsa kakaly, doollar 20 dendimi ya ondanam kopirajikdimi shonda 3 000 dollar aldylar we iki sany goyun, yone shol gyzyn bashga jorasy 6 000 mun alypdyr,
indi shol 3000 den ejesini bir zat galandyr oydyanizmi hic zadam galmady tersine ejesi ustune hem goyyandyram
500 golay garnatur aldylar oglanyn oyune
800 golay gyzyl (olam sho mashgala gerek bolan yagdayynda satylyar koplenc oy aljak bolanlarynda zat)
gelin oz tarapynyn koynegi makiyazy - 200 dolar
bukja ucinem minum 300-400 dolara yetyar
indi kurte cabyt say sep -leri indi koplenc az wagtlyk alynyar ay olam 100golay gidendir, (kurte cabyt cagyrysh guni-de baryp alyp gaydayalar gune 100 mun manatdan)
galan zatlar kella gelenok shu wagt, galany toy gidendir
Toy dine bir bosh stol 25 000 mun manatdan (sredniyy restoran), onson oformileniya diyip bir zat edyaler olam 200 dolara (sredniyy 1000 cenli yetyani bar) bagsha nace berilyar olam bagsaha bagly bolyar, stolun ustune-de onson hasaplawermeli,
onsonam nace galyn alan bolsanam shonca hem shol oye akitmeli bolyar, edil yone beyle 300 mln manat daldirle
onsonam shu galyn barada turkmenlerin bir kitabynda bardy "yanan gelinler" diyip shonda galyn alyp oglanyn oyune az zat akidende gununin nahili bulanshy barada gidyardi

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Ynha, munyn bashga gep, jigim :)"

Bay-ba, 6000$ ?! Neme, ol

Bay-ba, 6000$ ?!
Neme, ol dine ashgabatdadyr-a, ya maryda-da sheyle bolayarmyka:)
men-a ashgabatly gyz aljak dal-ey :))

Ha, sanaw/spisok ucin minnetdar, jigim! Telpegin yokarda :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmmm

Ata aga Size ashgabatly gyzy alyn diyemok yone shol gyzlaryn ikisem Ashgabatlydy:)

näme men aşgabatly gyz

näme men aşgabatly gyz aljak diýdimmi, gerek däl aşgabatly gyzlar bar-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

atam gidip hindi gyz

atam gidip hindi gyz tapali.. Olarda durmush gurmak uchin gyzlar galyng toleyarmish oglanlara..:)

ey, men shuny yazjak bolup

ey, men shuny yazjak bolup yordum, meni onurtdin bar-a :)
barde bir hindi dostum bar, men ona:"Sizde gyz durmusha cykmak ucin, oglana galyn toleyarmish, dogrumy?!" diysem
-Mumkin, bizde 82 millet bar, uytgeyar yagdaya gora.
-Ontak-muntagy tashla-da, sen oylensen nahili bolar?! Kinolarda, umuman, gyzlar toleyar puly!
-Hmm, men oylensem, gyz mana pul tolar!#
-Nace tolar?!
-Pylanca mun rupiya.
-Ol dollar hokmunde nace bolyar?!
-12 munc pound.
-Bay-ba, 24 mun dollar diy-a?!
-Hawa!
-Ey, men-a Hindistanda yashajak!
-Ha-ha-ha
:)

Bizde bolsa biz beryas - diyip gulusdhipdik.

Yene bir zat, barde dogup, onup-osen hindiler bardakilerin hasiyetleri we aksantlary bn yashayalar, yone hindistandan gelenler, edil kinolardaky yaly, kellelerini yaykap gurleshyaler, kamahal gulup olyan :)
Birem, "R" harpyny sheyle basyp aydyalar welin, olar dusrshyna r harp bolup durlar bar-a :)

Birem, olaryn dowlet dili inlisce, shol sebapli, bar hindiler inliscani oran onat bilyar.
Hatda, UK-daki kabir shereketlerin "customer service"-leri hindistanda we birgiden hindi ishelyar.
Bizin tmhy-miz hem shona menzapdir :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

Allajan Gadyr bilen Ata aga bir hindi gyzyny yokardan salla:)

Milka, akylly bol, garagoz

Milka, akylly bol, garagoz turkmen gyzlary barka bashga milletin gyzlaryna milt hem etjek dal, eshidyarmin?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa milka eshidyarminnn??:)

hawa milka eshidyarminnn??:)

hol

hol Nupogadide barda slyshu slyshu diyyan yeri, menem shony gaytalayan:)
Bor onda Allajan ol sallan hindi gyzyny yzyna alay

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "garagoljyk :))"

ay galyng 200 milyon daldir,

ay galyng 200 milyon daldir, ony obshiy goshanynda gyzyl, sowgat zatlary bilen sheyle chykan bolaymasa... mena birinji gezek sizden eshidyan. 100 milyondan gechenini hich eshdemok... her welayatynky bashgacha. Mysal uchin Balkan tarapdan 50 milyona yetenok, name uchin beyle? bashga welayatlaryn namesi uytgeshikmishin? hich dushunip bilemok shona.

Size: "Alla Kuwwat bersin" diymeli bolduk...

ps: stalin agza kimay? telpek baryny paylapdyr welin telpekleri satyn aldymyka? ya onden giryan agzalarmy?

galyn yagdayi welayatdan

galyn yagdayi welayatdan welayata uytgeya.. hatda welayatyn içinden etraplara gora hem uytgeya... name üçin beyle yone bilemok..

uytgeyşi şeyle!!))

galynyn welayat we etraplara gora uygeyiş shemasyny çyzyan uns berin!!
ol galyn mukdarynyn uytgeyşi gyzlaryn avtoritetlerine bagly :D gyz maşgalasynyn ynsabyna da bagly :D oglan maşgalan dile çeperligine de baglymy-ka oydyan :D
p.s aslynda men kop zat bilemok da.. owrenjek oza :D:D gerek yeri çykar da nesip bolsa(gyzlara) ;)) xaxaxaxa :D
** krasivyh deffocek mnogo, no ya to odin!! **

stalin bizin "patsanlardan".

stalin bizin "patsanlardan". urjak diydim-lay welin, razy boldy :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Balkanda chykjak gyzlar

Balkanda chykjak gyzlar "sep" diyip 1-2 turkmen haly alyp gidyaler ozleri bilen..kabir gyzlar ozleri hem dokayar ony joralary, beyleki gyzlar bilen. bashga welayatda shon yaly zat barmyka?

hawa gowy aytdyn hatice, gyz

hawa gowy aytdyn hatice, gyz tarap, oglanyn garyndaşlaryna "sep" bn birlikde sowgatlar alyp beryar.
oglan tarap hem gyza "gyzyllaryn" yany bn sowgat alyp beryar.

"sep" - köplenç haly, keçe we tikin işleri bolyar, köpüsem, köynek yaka we balakdan ybarat öydyan.
önler şony, herkim özi dokayan/tikyan eken, bazardan satyn alyp berse, geng görerler eken, indi köp gyz bazardan satyn alyar. emma kabir gyzlar özleri dokap/tikip tayyar edip agraşyp duryalar.
_________________________________________
Akan suwlar gelmez yzyna, edil yaşlygym yaly.

dokap/tikip bilmeyanler name

dokap/tikip bilmeyanler name etmeli?
yagny beyle zatlardan başy çykmayan.. yada hiç şeyle zatlar owrenmage pursaty bolmadyklar name etmeli?

we şu hemme welayatlarda hem barmy?

Balkanda edilyar şu

Balkanda edilyar şu zat.
başga welayatlarda barmy diyip sorapdyra Hatice. menem bilemok.

önki döwür yagny 90lardan önünçaki nesil, beter aşa şaherleşip/orslaşan bolaymasa, köpüsi, haly/tikin dokap bilyaler. ol kyn zat hem dal. asyl kyn şolaryn hemmesine yetişmek, plany doldyrmak. :)
aydyşym yaly, ön şony şony dokap doldyrmadyklara, oglan tarap hem kan gowy göz bn seredmeyar, gyzyn abrayy şol. Yöne indi onyn yaly zat şaherlerde, köpüsi satyn alyar bazardan. 18-20 yaş aralarynda köplenç öz tayyarlyklaryna başlayalar.. :)
öwrenmage pursaty kimlerde bolup bilmez, okuwda okayanlarda zatlarda diyaymesen, önler kan okalyp durulmayan eken gyzlar. hazir hem okayan gyz sany beyleki göra gaty az.
okayan gyza /şeherleşen(orlaşan gyzlar bn deng hatarda tutulyar. ondan türkmen daplerine uymaklaryna garaşylmayar.
_________________________________________
Akan suwlar gelmez yzyna, edil yaşlygym yaly.

"Wagtynda owrenmedikler name

"Wagtynda owrenmedikler name ?" diymeda garaz Akgul :))
Menin 2 gyz doganymam TDU'da okadylar, yone dikin-chatyn kichilikden bilyadiler, 2-nji kursda tomusda oye gelenlerinde-de ejem koynek dagy dikmegi okatdyryady dikinchilere...Garaz, islesen entagem gich dal, senem tomuslary oyde bolyan yalnysh bilmeyan bolsam, 2-3 ayda nameler owrenilenok...

dokap/tikip bilmeyanler

dokap/tikip bilmeyanler satyn alyalar ya-da mysal uchin gyzlaryn/gelinlerin ichinde her kim oz edip bilyan ishine gora tayinlayar we alysh chalysh edip arkalashyalar.
menin 2 ay on 1 joram chykdy, hemme el ishden bashy chykyar, yone okuw okanson hemem sonraa goyanson, durmusha chykjak wagty "sep"-i tayyn daldi. oz tiken balaklary zatlary bolsa-da, edil bukjalyk kop dal-da. wagt az bolanson, satyn aldy halylary we beyleki zatlary.

Ol balaklary azap edip

Ol balaklary azap edip dikyaler, ya-da pul baryny berip satyn alyalar welin, geyyalermi bir ?

Bukja köp edip goşsalar,

Bukja köp edip goşsalar, diýmek gyzyñ özi ya-da barjak ýeri balak geyenini isleýär. Hemmesi bukjany balakdan doldurmaly (azyndan 10 sany) diýlen zat ýokda, çykjak gyza we gaýin tarapina bagly..onuñ ýerine köýneklik mata, çargat, gyñaç zat köp goyulýar. Balakdan onçasy salynan bolsa, diýmek soñ geýýäler.

Balak, gelin bolandan sonra

Balak, gelin bolandan sonra köplenç yagdayda geyilyar.
betere hem myhmançylyklarda , köpçülik yerlerde.
_________________________________________
Akan suwlar gelmez yzyna, edil yaşlygym yaly.

Oba yerlerindemi ?? Ya-da

Oba yerlerindemi ?? Ya-da shaherlerde-de ??

oba yerde, balaksyz bolsan,

oba yerde, balaksyz bolsan, göni edepsiz manysynda seredilyar.
şaherde maşgaladan maşgala üytgeyar, yöne bir şaherli oba türkmen köynekli gitse, hökman balak hem geyyar.
_________________________________________
Akan suwlar gelmez yzyna, edil yaşlygym yaly.

Shaherlilerin gelinlerinden

Shaherlilerin gelinlerinden menem habarly azajyk Myrat, yone men "pokazuha" uchin geyilyan balagy diyemokda, umuman gunlik durmushda, namahrem erkeklerin yanynda geyilme endigi barada aydyan...Myhmanchylyga zada gidende baryan yerine gora bolunyar koplench, yone bu ol ishi/eshigi adamlaryn durmushynyn bir bolegi sheklinde gorkezenok...

3 sany kategoriya bar. hemme

3 sany kategoriya bar. hemme yerde geyyanler, hiç geymeyanler we arada geyyanler.
şaherli gelin diyanin eger, yaşynyan bolsa (bu 80% şeyledir) , onda ol başga adamlaryn görüp bilajegi yerde hem balak geyyar,
namahrem erkek diyanin kim bolyarka? öyde kan natanyş erkegin yanynda otyryp durmayar, gelin başga otagda otyryar.
şol arada geyyanler diyanim, dine öz maşgalasynyn yanynda, we öz garyndaşlarynyn yanynda geyman bilyar, a beyleki yerlerde geyyarler.
_________________________________________
Akan suwlar gelmez yzyna, edil yaşlygym yaly.

Senin "Shaherliler" diyip

Senin "Shaherliler" diyip haysy shaherlileri hasap edyaninem bir aydyp goyber, yogsa menin bilyan shaherlerimin gelinlerinin 80%'nin balak geyyanini goremok men, gurrun yash generation barada gidyar, dayzalar we bizin ejelerimizin neslinin geyyandigini bilyan..

ay men, nebitdag, gumdag

men, nebitdag, gumdag yaly şaherleri göryan (esenguly,etrek, garrygalany oba hataryna goşyan), we her gelnin balak geyip geymeyandigine seredip duramog-a?
Hatice has gowy bilyandir.

_________________________________________
Akan suwlar gelmez yzyna, edil yaşlygym yaly.

Aaa...Men ol shaherlere

Aaa...Men ol shaherlere barybam goremok, shonun uchin habarsyz gelinlerin nahili geyinyandiginden...Ayry shaherlerin gelinleri barada gurleyan ekenik.

200000000 manat

name mal alyas may 200 mln lap. birazcigam ynsap yagşy diyilyar. maşgalalar öz aralarynda düşünüşseler bolyara. eklandir saklandir yetiştirendir. saylama öküz satyan yali etmeli dalda. öz aralarinda aragatnaşik etmeli beydip 200 mln dünya pulunu nadip tapsynlar.

oglanlar, blogyň

oglanlar, blogyň sebäpkäri şol gyzy alaýjak ýaly-la how:)
garaz, gyz ene-atasynyň edenini göwnemändir, indi düşünişip, toý etmek galýar iki maşgala!
Iň oňat/haýyrly ýagdaýda toý edip, bagtly bolaýadylar-da, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

galyn bolsyn yöne az bolsyn

galyn bolsyn yöne az bolsyn :)
sebabi sonra, "men seni satyn aldym" diymage mumkinçilik bolsyn-a.. :)
_________________________________________
Akan suwlar gelmez yzyna, edil yaşlygym yaly.

Pakistan'da galyn

Pakistan'da galyn yagdayi Turkmenistan'daky yaly ekeni, yagny oglan gyza toleyar, ozem az pul....Anyrda-da garyp halk az dal, onson belli 1 yasha chenli galyn puluny uyshurip bilmedik "oglanlaryn" arasyndan gay = homosexual bolup yoreni hem az dal diyyaler bedenin talaplaryny halal usullar bilen garshylap bilmanlikleri sebapli...Pakistan'dan gelen 1 oglan aydyp berdi shu zatlary, mena birhili bolup gitdim, birnache mun $$ diyip oglanlary shol dereja getiren bolsalar mena bilmedim sonunyn nira barjagyny...

bangladesh, pakistan,

bangladesh, pakistan, hindistan we sri-lanka - bularyn 4-si on bir ulke ekeni eshidishime gora, gozleg gecirmedim ozum-a bu babatda. yone dap-dessur taydan menzeshligem bvolup biler diyyadim, galynda-ha tersi ekeni, diymek.

bizde beyle bolayasy yok-la yone. yene-de galyn mukdaryna dowlet bir serhet goymaly oydyan bu gidish bn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

olar galyn tolap

olar galyn tolap bilmeyanligi ucin dal-de, onem sheylerak potansialy bar bolany ucin shol ishe yuz uryandyrlar... gaty gulkunc argument: galyn tolap bilmani ucin oylenenok, oylenip bilmani ucin "gay" bolyar :D

Namesi gulkunch on ?? 30-35

Namesi gulkunch on ?? 30-35 yashyna yetip, islabem oylenip bilman olen ach bolup gitse, ahyr 1 gun 1 gay'in teklibine yok diymejekdigini na bilyan ?? Sen bashda shol yasha chenli oz islegine garshy oylenman ya-da jynsy gatnashyklara giresin gelibem girip bilman gez, son gulkunch'mi dalmi ayday...Men 1 gram goldamok edilyan zady, yone in azyndan "gulkunch" diyemok, sebabi goz onume getirip bilyan belli 1 chyzgydan son kontrolyn nahili kyndygyny eger ichinde hich hili shahsy limit yok bolsa...

bashga milletli gyz almak,

bashga milletli gyz almak, we sh.m. wariyantlaram bar-a?! goy-ey, gozonume gelse yuregim bulanyar. sholaryn onden sholar yaly potensialy bardyr. bashga jogap yok mende ol hereketlerine. galynam bahana. dash toweregin bularynka "bolmanam sheyderler-da" diymegi hasam uly yalnysh.

"Garyp" sozunin manysyna

"Garyp" sozunin manysyna doly dushunenok oydyan sen...Anyrdaky garyplaryn dashary yurdyn gyzyna oylenmek anyrda dursyn, obadan shahere gitmage puly barmy diysene...Onsonam "potensial" herkimde bar, yone her potensialy amala ashyrmaly diyen zat yok, galyberse-de "bolmanam sheyderlerda, bashga name etsinler ?" diyip, olaryn yuzuni yuvyanam yok, edyanleri 100% yalnysh, yone bu olaryn bu yola nadip dushendiklerine goz gezdirmegem gerek dal diymek dal, problemanyn kokune seredip bolyan bolsa birinji bilen kokden chozjek bolmaly...Shol "gay bolmaga potensially" oglanlary 21-22 yashlarynda ya-da oz islan wagtlarynda oylendirmek mumkinchiligi bolsa, onda olar gelinleri bilen halal gatnashykda bolmagyn yerine, 30-35 yashlara gelenlerinde "mende potensial bar bolmaly" diyip, gay bolarlar oydyanmi ??

bir tarapdan sen diyyanine

bir tarapdan sen diyyanine dushunjek bolyan, bolanok, dost. gazanc etmek, garyndashlardan ylalashjak birini tapmak, soyushmek - alyp gacmak, shol yurtdaky bashga milletli gyzy almak, dula oylenmek... mujerret otmek... emma ondan yol bolmaz, galyn-zadam yone bahanadyr.

Menem o gune dushenden

Menem o gune dushenden mujerret otenimi govy gorerin, yone herkim biz dal, bedeninin talaplaryna chenden asha gulak berip, bular yaly zatlary edyanlerem bar, olara agzymyzdan gelenini diyip oturmak hem chozgut dal, chozgut olarynam tebigy talaplaryny wagtynda yerine yetirip bilmeklerini upjin etjek bolmakmyka diyyan...

P.S. Shu gay'lerin logikasyna dushunemogay men, ne gozel gyzlar barka nadip erkege golaylashyp bilyaler...

yslamda; "homo gatnaşyk"

yslamda; "homo gatnaşyk" hem güna hataryna giryandir-a?
we yene bir zady bilesim gelyar.. :D
"haywan-adam gatnaşyk" hem güna/harammy?
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Adam atanyn gapyrgasyndan

Adam atanyn gapyrgasyndan How ene yaradylypdyr:)) erkek-ayal biri-birinin yary, nikadan son biri-birine halal hasaplanyar. haywanlar bu kategoriya girmeyarler:)

Guna meselesi 1 yana welin,

Guna meselesi 1 yana welin, guna dal bolan bolsa homo boluberjekdinmi ? Ya-da zoophile ? :)
Dinde-de bolyan daldir, sebabi erkeklerin jynsy gatnashyga giryan usullary, biri-birlerine halal bolan erkek bilen ayallaryn arasynda-da haram, galyberse-de erkek-erkege halal bolmayar. Detallaryna girip oturmaly...
Hayvanlaryna wopshe gurrunem etmeli dal, fuuuuu'lay...

dine bilmek üçin

dine bilmek üçin soradym.
Islenilenden sonra, günami dalmi diylip seredilip durulmaz..
Haywanlary ara sokmagymyn sebabi;
anyrda eşeklije çopanlaryn yagdayy barada bir zatlar eşidipdim-da.. :D
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

Jenap-Che wrote: Haywanlary

Jenap-Che wrote:

Haywanlary ara sokmagymyn sebabi;
anyrda eşeklije çopanlaryn yagdayy barada bir zatlar eşidipdim-da.. :D

Ööggghhh... :((
Ol chopanlaryn yanlarynda Durex/Trojan gotermeyanlerema belli,
bu-da eger sheyle zatlar chyndanam bolyan bolsa, "oggghhh.." diymekden bashga chykalga guyanok...Fuuuu...

hmmm

acgozlik edipdir gyz tarap...gyzlary nahilika...

lyakgysh...gidyan gurrunlere

lyakgysh...gidyan gurrunlere seredin.
muncha bolanyna gora menem bir-zat yazayjak.Gechen semestr magazina eshik almana gidipdim,magazinden chykyp gelyakem garshy tarapdan bir gey chykdy.anardan yorap gelyar,menem ichimden "oho gey gelyar"-diyip durdum welin,denimden gechip baryarka bir gozuni gyrpdy...iiyyy,titrap gitdim sho tayda,tas gusyadym.Shok boldum,agshama chenli zordan ozume geldim.indi geylerin yuzune seretmejek bolaryn,gaydyp sheyle bolmagyny islamok.

wiiiiiiiiii

wiiiiiii men ol gun bir gyzy gordum:) sacy sary adyna anyadymy ya yene bir beladymy :) figurasy zat incejik bir owadan, ayagyndaky shipilkasy zat uzyndan zordan yoreyar, in soynda aytdylar bu oglan diyip gozum 10 bolday eyyy shu oglanmy diyip,

Gadymdan gelyan dabi uytgedip bilmersiniz.................

Hich bir gyzam satylanok просто dap-dessur sheyle.Hich bir ene-ata oz ogul-gyzyna yamanlygyny yok!Her bir dakan gyzylnyzam beren ara pulunyzam yat adama dakanyzoga oz geljekgi ayalyna грубы aydanda chagalaryn enesine dakyana... так что ara pul bersenizde bermesenizde ol sizin oz abrayynyz.....

Marişa, jigim, eger

Marişa, jigim, eger berilýän zatlar diňeje geljek täze gelne/gyza berilýän bolsady, onda şu ýerdäki ähli gürrüňler edilmezdi. Gyzyň ejesi, onuň öňki maşgalasy, dogan-garyndaşlary hem öz nesiplerini her edip, hesip edip artykmajy bn aljak bolýalar bugünlerde. Şu ýagdaý üçin närazylyk bildirýän men-ä.

Hany, ejelerine "süýt haky", kakasyna "ryzyk haky" diýeli, az-owlak alynsyn, a dogan-garyndaşlarynyňky näme?! Garaz, ýaman kynlaşdyrýalar şu meseleäni!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Geline dakyan bolsanam,

Geline dakyan bolsanam, hemme zatda oz limitlerini bilmeli, baryan yerin aylykdan aylyga yashap yoren mashgala bolsa, name uchin 1 yillik aylygyny senin gyzyllaryna bermeli ?? Gelininin boynunda 1 kg gyzyl bolanda-da ondan abray bolmaz eger erkek galyna tolan pulunyn bergisini uzjek bolup 1 balagy islemeyan halyna 3 yil geyyan bolsa...Hemishe yagdayin bilen bolmaly, abray diyilyan zat ne gyzyl bilen, ne-de bashga maddy zat bilen dorar, dorayende-de olardan peyda bolmaz, 1 yil son yatdan chykar gider nache gramlyk altyn dakanyn, oyne oydaki adamyn omrunden alan 1 yilin hich yere gitmez.

ýene 1 mysal, örän gowy

ýene 1 mysal, örän gowy görýän 1 dostum bar, jigim ýaly gowy görýän, özem şeýle oňat, asylly, 5-5lik diýleni-dä, uni uçurymy, özi hem UK-da mgistraturany hem gutardy. Indi şol şu tomus öýlenjek bolup, maşgalasyny ýene uni uçurymy oňat, asylly bir gyzyň maşgalasyna iberýär, özem 8 gezek dagyn. Iň soň hemme zady bn jemi 150 mln manat bolupdyr, indi maňa "dilegde bol, agam, Awgustda boljak toýam bolman biler indi!..." diýipdi.

Gyzyň kakasy uzan şu galyň meselesini gaharyna çözenem ekeni-le welin, ýene gyzyň ejesi bulaşdyrypdyr we şu ýagdaýa sokupdyr.

Ynha, muňa näme diýersiň?!

Gül ýaly oglan we gül ýaly gyz, betnebis ejäniň ýa-da oňa täsir edýän betnebis ynsanlaryň ýüzünden toý bolmajak bolup dur!
Allah olara ynsap bersin-dä!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Onda Balkandan gyz alay.........

Onda gayrat etde bey diyme hemmesi aydyshyn yaly dala onushyanam bara Atajan!Bey diyman bolmayar..........

ýazanlarym oňuşmaýanlar

ýazanlarym oňuşmaýanlar üçindi, oňuşýanlaryndan Allah razy bolsun we her iki älemde bagtly etsin, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bayboww... Gölan gepi asyl

bayboww... Gölan gepi asyl barde ekena ...:D
Ata aga inni bar alada düşüp yörşin mi indi şul _?
Şu gezek bir alarman my özün _?
Ya yene ahyr bazara garaşjak my _? :D:D:D

Batyr jan, men indiki tomus,

Batyr jan, men indiki tomus, enşallah, toý etmek hyýalym bar, Allah hem isläýedi-dä!
Sen haçan toý edýäň-ow, aýratyn blog açybam ýitdiň-laý :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena türk

mena türk aljak:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

onda sana kolay gelsin:))

onda sana kolay gelsin:))

ona kolay

ona kolay gelsin...üüü
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

çynyňmy?! soňky

çynyňmy?! soňky kararyňmy :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sorap

sorap göreyin:PPPP
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Başda iki dostum barada

Başda iki dostum barada ýazypdym, ýagny, galyňly meseleleri barada.

1 dostum-a 1 aý öňräk öýlendi gyz tarapyň maşgalasy bn ylalaşyp. Beýleki dostumam 1-2 gün öň öýlendi. 200 mln manatlyk bolan :) Gowy düşüpdirler diýip eşitdim :)

Allah olary bagtly etsin we :

Jennetiňde Habybyňa biz goňşy bolsak,
Bakyýetde her juma Jemalyň görsek!
Dileglerimi kabul eýle, Beýik Allahym!

Özüňe laýyklykda bendeler boljak,
Habybyňa laýyklykda ymmaty boljak,
Watana, millete peýdaly boljak,
Nesilleri bize bergin, Allahym!“

dilegini olar üçin Biribardan dileýärin!

Gezek maňa-da ýetip gelýär :) "Eý, kyn eken-ow" diýdirermikä diýýän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bir hili tazeden turkmen

bir hili tazeden turkmen oglanlara nebsim agyryarda naem uchindigini bilemok welin
______________________________________
Live in the present, not in the past

şeýdip nebsi agyranlaram

şeýdip nebsi agyranlaram çyksyn-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga daway bile chykaly

ata aga daway bile log out bolaly, men indi hindi kino gormane gitjek sizem goyup gidip bilemok :))
______________________________________
Live in the present, not in the past

ha-ha, dawaý :)) "Elinden

ha-ha, dawaý :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men indi hindi kino gormane

men indi hindi kino gormane gitjek atat aga hemde busa aga mang gowy hindi kinolar ugradypdyrlar olary bir goreyin
______________________________________
Live in the present, not in the past

ýokarda 3 dostumyň galyň

ýokarda 3 dostumyň galyň ýagdaýy barada ýazypdym.
Ikisi hem öýlendi, hem-de şol isleýän/halaýan gyzlaryna.

Ýekejesi galdy indi, olam kim bilýär. Belki-de, olam maşgalalary bn şol ýagdaýyň üstesinden gelip, haýyrlysy bn goş birikdirer şol degişli sebäpkär bn. Kämahal diýýän:"Allahyň berjek haýryna garşy gidýärmikäm şol ýagdaýyň bolmagy üçin sebäpkärlerden birine bu babatda täsir etmek arkaly, hatda, hemişe şol ýagdaýyň haýyrlysy bn bolmagyny dilemek arkaly.." diýip.

Kim bilýär, biz bir ynsan, erkimiz we amalymyz bn kysmatymyza özümiz sebäp bolýas, ýöne netijesi haýyrmy ýa şer - ynha, muny welin bilemok. Haýyr etsin-dä hernä, enşallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

seret ata aga mena 200 mln

seret ata aga mena 200 mln salypdyrlar diyip maryda eshidemok ,yone ahala tarapda bar , meng pikirmche welayatlarda gyzlar galyngy onchakly dal , men aydayyn oz obamyng yagdayyny, azyndan 50mln, pashti shong 40 yada 35 getiryarler , hemde gyzyl dashyndan yone gyzyl meselesini bilemok,basym owrenerin sebabi dwayurny doganym oylenyar shu 21 dagy gynanyan:( gorup bilmeyanime :( belki doganlamdan nahili salanlary gyzyklanyp gorjek :)
yone men 9 klaskam joramyng dogany durmusha chykdy, shonda nache galyng saldy diyip soradym ,
shonda aytdy 3000$ bir saldy, hemde Gyzyllary Briliant diydi , boyuna dakylyan, hemde yuzugi, hemde , ele dakylyan braslet, gulakalka ,hemmesi briliant diydi ,getiripdirler yone puly 2000$ getiripdirler, gyzyllaram barsyny getiripdirler briliant,gaty gymmat gyzlay ,:) oglanlara nebsim agyryar:) oglan HTTU dan Gyz bolsa Aperiliadan okayar diller institudy :)
toyungam gyzyng fatasy 1000$ chykypdyr, makiyaj(yuzungi una bylamak , angyry bari chalmak)10$, sachy doly bilemok welin 15& diyyadi oytyan , hasaplap gorung sho wagty dollar 25den oytyan 1$=25 mung manat ooooo gaty chykdayjylay:)

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Quote: toyungam gyzyng

Quote:

toyungam gyzyng fatasy 1000$ chykypdyr

Ne gozel turkmen koynekleri, keteniler barka, gerekmika shun yaly bimany baha bimany eshik?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

aytmasana , mena shoncha pul

aytmasana , mena shoncha pul bersem , paralij kakardy mena 1000$ ilki gulgym yalngysh eshtyamika oytdum , yone sheyle gymmat ashgabadyng , fatalary :)
ay yone manga mugt berjek diysede , geymezdim, halamok mena :) fata jynym:) ay her kim her hili bolyar , yone pikir etyan oz hezilgi bardyr ongam:(

_____________________________________
Live in the present, not in the past

nesip bolsa noybrda 1 ine

nesip bolsa noybrda 1 ine gogan oglanym oylenyar. duyn ejem bilen gepleshemde , nache halat saldy diyip soradym welin, 20 mln bilen 4 gyzyl diydi, agzym achhyldy gaty arzan salypdyr diyip, yone garyndashda :))) bizde dinge garyndash bolandanmy , shondan ejeleri az salyan bolayaymasa, bilmedim , yone gaty az salypdyrlar:) bay gynanyan toyy gorup bilmeanime:( nache yyl garashdym shol daoganymky diyip , gel gel olam barik gaydamda bolaymalymy :((((
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • ata 5 telpek goyyar we yazyar: "galyňy arzan salanlara"

Atam shu "gos birikdirmek"

Atam shu "gos birikdirmek" sozi taze catyncalara aydylmayan bolmasyn .Yalnysmayan bolsam dullar
(baryp ayrylysanlar )ucin ulanylyardiyip esidipdim .

---------------------------------------------------
"Yigidin soygisi
ashgazana baglydyr "

Goshulyan..

Goshulyan..

goşulyň, goşulyň, bir

goşulyň, goşulyň, bir şol ýetenokdy :))

oýun edýän-laý, boýnma alaýsammykam ýeňilenimi ýa söweşsemmikäm :)

Men şuny doly bilemok, bilýänler dogrusyny ýazyberseler, men hem şoňa görä boluberjek, häzir-ä netije : 2-1 ýeňilýän :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

goş birikdirmek dul

goş birikdirmek dul üçinem, toý ynsanlar üçinem şol bir manyda ulanylýan bolmaly pikirimçe. Meselem, toý gyz durmuşa çykjak bolýar. Onuňam öz goşlary bar. Hatda, oglan tarapdan alan maddy baýlyklary (mehir, galyň) arkaly ýene-de goş-golam alýar we oglanyň ýaşajak öýündäki goşlary bn birikdirýär...

Garaz, goşulamok :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Agam ozine gora pikir

Agam ozine gora pikir yoredip ozinkini ozin dogrulap otyrsynay :))
"Gosh birikdirmek" taze catyhnjalar ucin ulanylanok guclilerdenem sorap goray !!!
Birem Gadyr aga menin goluma gosulyan bolmasyn :))

---------------------------------------------------
"Yigidin soygusi
ashgazana baglydyr "

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "golung uchin"

ha-ha, hany, meni ýeňjek

ha-ha, hany, meni ýeňjek bolup görüň iki bolup :)
Gadyr akga-ha, barybir, birnäçe gezek ýeňipdi. aA aga-da ýeňilipdi 1 gezek "baHym" diýip welin, meniň ýeňilmegim örän adaty şoň üçinem:)

aA, Jonnuk, HydyrAmangeldi we YlýasAmangeldi agalardan biri sizi tassyk etse ynanjak, bolmasa kabul etjek däl :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men sholardanj namam kem? :)

men sholardanj namam kem? :)

aý, sen hasap däl

aý, sen hasap däl :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay mena galyn tolap

ay mena galyn tolap oyleenimden mujerret otenim gowulayyy:)::)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

gyz tapylarmyka size galyng

gyz tapylarmyka size galyng bermesengiz:)? onda oylenmeli diyip pikir etme:))) galyng bermejek bolsang
______________________________
Live in the present, not in the past

Galynyn sanawyna

Galynyn sanawyna bilemok.
"Şu galyň sanawy zerarly:
1- Näçe niýetler goýbolsun edilendir?!
2- Näçe maşgala gan aglandyr?!
3- Naçe söýgiler netijesiz galandyr?!
4- Näçe kişi gaçandyr?!
5- Näçe maşgalanyň bagty ýatandyr?!
6- Näçe kişi bergidar galandyr?! We ş.m. sebäpler sanalyp biler." Şu sebapler üçin galyn diyilyan zat gerekdal.

ilki 1 link bereyin galyn

ilki 1 link bereyin galyn barada:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/860

indem shol yerde 1 bolek yazgy goyayyn:

ata wrote:

...Yene-de galyn barada :"...Mehirlerini gownap berin, kabir bolegini size bagyshlasa, ishdamenlik bn iyin..." Nisa suresinin shu ayaty boyunca, men hem galynyn tarapdary, yone, kop mashgalanyn yagdayi sheyle onat dal-a, kynlashdyrmasynlar diyyan. Yslam dininde-de, Turkmencilikde-de shol galyn bar we dogry, yone ne ileri, ne-de yz bolmaly, asyl bolmalysy, orta yol, shony janygyp aytjak boldum. Yogsam, ynha Yewropanyn hemme shaherinde galynsyz (ship-shak) oylenip , yzyndanam derrew talak (ship-shak) edyarler, boldugymy bu, ay, medeniyetleri bashlaryny iysin welin, galynsyz bolmajagyny subut etjek boldum! Hany, agyrrak galyn beren ship-shak boshajak bolsun-da ayalyny, yone icinde muyn galar, "shunca pul berdim, indem ishlesin" diyip biler...

In birinji-ha, Allahyn permany bolany ucin, sonundanam, shol ship-shaklyga ansatlyk bn meyil etmeklerini bokdeyani ucin, galyn gerekli, yone goz cykarylmaly dal bu babatda!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dogry, Türkmençilikde

Dogry, Türkmençilikde galyn bar. Yöne yalnyş. Alynan pulyn köpragi bilen gyzyn özüne zat alynya diyyaler. Gyzyna zat almak üçin oglan tarapy ütmage gerek yokmuka diyyan. Gyzam ata-enanin öz çagasa. Çagasy üçin çykdayjy edaysin. Birem gyz tarap çykdayjy etmeli dal diyilyan zat yog-a. Birem oglan, gelni bilen onuşmasa, ayrylşasy gelse yöne, "öylenmek üçin şunça pul çykardym" diyip ayrylşmayan bolsa, bu oglanyn samsyklygy.

galyň bn oňuşmazlygyň

galyň bn oňuşmazlygyň arasynda, elbetde, bag bardyr, ýöne asyl sebäp başgamyka diýýän. Olam maşgala gurulmaka 1-1-lerini gowy tanamazlyklarymyka diýýän.

Maşgalany agzybir saklaýan, aýratynam, zenanlarmyka diýýän. Sebäbi, sabyrly türkmen zenanlary, äri yrsarasa-da, ursa-da, sögse-de, "...çagalaryma kyn bolmasyn, oňuşaýyn-maşgalamyz bozulmasyn, iller her iki maşgala hakynda-da gep çykarmasynlar we ş.m. " diýip ýene-de kysmatyna kaýyl bolup galýarlar pikirimçe. Erkekler üçin şol zady şol mukdarda diýip biljek däl, umum ýagdaý üçin!

Galyberse-de, şu türkmen dilindälki "galyňy" Yslam dinindäki "mehir" diýip pikir et sen, iň esasy şonuň üçin tarapdar men. Onuňam sebäpleri bar, elbetde. Azyrak sanasam:

1- Zenanlaryň erkeklere görä az işläp, ryzyk gazanýany (elbetde, öýdäki işleriň aglabasyny zenan edýär ýöne, meselem: çaga seretmek, nahar bişirmek, kir ýuwmak, bakja, ekine seretmek we ş.m.) ;

2- Aýrylyşan ýa äri ýogalan ýagdaýynda, işlemeýän zenanyň özüne we çagalaryna ryzyk taýdan seredip bilmegi üçin - iň esasy sebäp şumyka diýýän;

3- şol "şip-şak öýlenme we talak" wakasyna belli mukdarda böwet bolýany üçin;

we ş.m.

Garaz, galyňyň, has takygy, mehiriň tarapdary men, elbetde, gözüni çykarmazlyk we alynan puluň/mehiriň täze gurlan maşgala/zenan üçin ulanylmagy şertleri bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry:)"

-50 limon pul bn 20

-50 limon pul bn 20 limonlygam gyzyl,,,beylekilera düşünmedim,birgiden halat+süyjülik diyip yazylgy ekeni...

sonam mana aytdylar gyzyllary gepleşip azaltdyr diyip-edilyan zat ekeni-
menem - yok kelami agyrtman - diydim:)

10000 dollardana köp çykdy:(

on yerine 1 avalon alaly diydim welin---bari tr dal diydiler:)opel aljas öylensen diyildi...:)

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Anna wrote:10000

Anna wrote:

10000 dollardana köp çykdy:(

ine-da onson hytay alasyn geliberya :D, made in china bolanda name? :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "ay how ömürlik ulanjak bolsang gowjasyndasn alsana:)"

ömürlük ulanjak bolsang

ömürlük ulanjak bolsang gowjasyndan alsana

ooo gaty gymmatlay,munyanak

ooo gaty gymmatlay,munyanak hem salmak bormay,
______________________________
Live in the present, not in the past

çyndanam?! eý, ol alanyň

çyndanam?!
eý, ol alanyň altyndanmydy ýa :)

gaty gymmat ekeni ýöne. şeýle bolsa men näderkäm :) müjerret ötäýmesem :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga yyl geshdigiche

ata aga yyl geshdigiche gymmatlayar gyzlar, bula bazardaky zatlara dondilay:))) xa xa
ata aga goybolsun etaysene :)))

______________________________
Live in the present, not in the past

Aý, maňa geljek meň

Aý, maňa geljek meň halyma gynanyp, özi bir zatlar edäýmese, hakykatdanam, müjerret gitmeli bolar-ow :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay siz oylenyachagangyz

ay siz oylenyachagangyz belki mugt bolar:))) mergen agamyng aydyshyna gora:))))
ay ongay ata aga name etjek , shu wagt chenli yashapsyngyz inedem yashabering :)))
______________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "görüberýäs:)"

ot du$en yerini yakyarda..natjek

yazgylarin hemmesini okamaga wagtym yok yone kopusini okadym.unsumi cekennin sebabi,
onurakde bir dostym sheyle bir yagdaya dusdi we galyng meselesi sebapli goybolsun edildi.
yuregim awady dostumyn yagdayina. nace gowunlik berdim yone bolanok. durmushdan sowan yali boldi we oz dunyasine cekildi. onki shadiyanja, guler yuzli dostymy yitirdim.
dowur nahili bolday diydirya indi shunyng yali zatlari gorsem,eshitsem..
nebir yash oglanlaring,gyzlaring ykbalyny dowmage nadip dozyaler, hayran galyan.
nebising azgynlygy dushnukli yone ohoww beyleki tarapdaky sening caganga.. yureginden bir parca.nadip dozup bilyaler?
beyle yagdaylardan Hudayim ozi dash etsin yone ot dushen yerini yakar diylen soz dogry bolup galya.. her ay,her yil shunga mengze$ nace wakalar bolya yone olaryng ing yakynlarindakilar hem yene hiczat bolmadyk yali yolunda dowam edyaler.diyjek bolyanim, adaty bolip gitdi indi shunga menze$ yagdaylar.

durmu$, uzyn yol eger Hudayjan omur berse. zat,pul diylen zatlaram eling kiri. bu gun bar,ertir yok. Allajan berip dursa bolar giderdi da hemme zat.
bedinebisliging bu dereja gelmegi oncakly surprize dal aslynda. Taryhyng sahyparini agdarsak bedinebisliging nahili derejelere yetenligine goz yetirip bolya.
ay name diyeli, Allajan herkime ynsap bersin.

gecenlerde bir yazgy okadym shu tema degishli. onglerde yashap gecen beyik ynsanlaring birining gyzy ucin isleg gudacylyga gelyaler. gelen yer yerlikli,abrayli bir mashgala.yone maddy taydan diyseng garyp. gudalar entek sozu acmanka, oy eyesi gyzyny cagyryar we oglanyng yanina otirdip sheyle nesihat edya.
Bu dunya hickime galmadi we bizdenem otip gecer. Bu dunyaden otemizde elimizde galjak ne mal,ne pul, ne de bashga birzat.dinge bize galjak miras edilen hayir amallar.
mening sizden ing uly islegim we garashyan zadym, ynsanlara hayirli bolmagyngyz.

wah ene ata, oz cagasy ucin berga batip toy etmage tayindirla yone sheyle wakalari eshidyan welin hem gaharyng gelya hem de nebsing agirya.

diplomat2009

diplomat2009 wrote:

onurakde bir dostym sheyle bir yagdaya dusdi we galyng meselesi sebapli goybolsun edildi. dunyasine cekildi. onki shadiyanja, guler yuzli dostymy yitirdim.

Galyn sebapli gyzy bermeseler nameler edip bolyany barada barde biraz pikir alyshypdyk, sholaryn netijesinde biraz garashyp, ene-atany "Bula shol diyenine gitmese oyde galjagow" diyjek yagdayda getirmeli, ondan son galyndanam dusherler. Eger gurrun dine galyn bolyan bolsa, onda mena alyp gachsalaram yerimika diyyan :) Ay dogryda walla, beyle ynsabyny iyen dal bolsan, 5 kopuk uchin gyzyny berman oturmarsyn, gachandan sonam koplench ar-namys meselesi edip oturanok sheyleleri, sebabi dash-toverek oglanyn tarapyny tutup, "az galyn soran bolsan elinem aljakdy ol chaga" diyip, ene-atanyn ozuni gunakarlemegine sebap bolyalar, we belli wagt son olaram pushman bolup, yarashyalar. Yone gyzy alman, goybolsun edip otursan, ne olar beyle ynsapsyzlyklarynyn jezasyny gorerler, we yalnyshyna dushunmedik ony duzeltjegem bolmaz. Bu dine 1 mashgalan meselesi dal, umuman dash toverek sheyle hereketleri yazgaryp, 1-2 sanysyny pushman bolar yaly etse, galanlaram "Sereda palana, elin bermanine pushman bolup yor" diyip, gonshysynyn yalnyshyny gaytalasy gelesi yok.