TOMUS 2008 hakynda

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam hemmeler! bu bolgy edil meng yaly passiw'a açmaly daldi munça aktiwler barka welin yenede açayayyn diydim. haawa name maslahat bar TOMUS2008 barada, name edilyar, hany üyşüp çay içelingda!
PS: egerde bu hakynda gurnayjy blok açmak islese yada açsa adminler meng bolgumy pozayyng, nirede sorajagymy bilmen açdym..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

çay içelingda-----ay

çay içelingda-----ay yoklay baltimor zat bolaysa sowujagyndan:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Gowy maslahat. Şu wagta

Gowy maslahat. Şu wagta çenli hiç gatnaşyp görmandim sizin duşuşyklarynyza. Sebabi men sizin sonky taze agzalarynyzdan. Emma ony her yyl bir welayatda egçireli. Şol yerde gowuja organiza etsek yatda galyjylygy gow bolar. Şu yyl Maryda gurnamagy teklip edyan. Sahaba zyyaraty, Lezzet restoranynda naharlanmak, FOK-ta top oynamak yaly arasyna şagalanly zatlaram goşalyn. İsleseniz, goldasanyz gurnalyn. Men-a elimden gelen goldawy bererin inşallah. Yeter ki iş günlerime gabat gelmese bolyar. Muny ulydan maslahatlaşalyn. Üyşmegimizi hem resmi bir zat hökmünde geçirip bir çare etsek hasam netijeli we rahat geçermika diyyan, maslahatlarynyza gatnaşyan.

Ýeńiş

maryda bolsa galara yer

maryda bolsa galara yer tapilarmika, menem gatnashmak islardim elbetde, yone ashgabatdan baranyma gora 2-3 gunluk bolsam gowyda...
a eger lager yali edip gurnasak nahili bolar, bir nache gunluk...?
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Agzalaryň öz elinde. Men

Agzalaryň öz elinde. Men tomus işli, TMa gidip bilemok. Ýolam super gymmat. Bolmasa gatnaşardym.

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

tomus gelsem, men hem,

tomus gelsem, men hem, ensallah, gatnashmakcy, yone gelmek mana-da oran kyn gorunyar hazir-a. Onun dashyndan Yenishin oran onat teklipleri bar ekeni, men-a edilip bilse onun tarapdary. Bayramynam aydyshy yaly, agzalaryn oz ellerinde muny etmek.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gowy pikir

Gowy pikir

TMda bolsama bokup giderdim

TMda bolsama bokup giderdim yone tomus barmaymasam , gaytyanlar gatnasmaly yone gowy dususyk kop peydasy bolar hemme tarapdanam.

menem

menem unutman eger maryda bolsa...

way güljemal aşgabatda

way güljemal aşgabatda bolsa geljek dalmi?

Aslynda möhüm we manyly

Aslynda möhüm we manyly edip belli bir temada belli bir işi başarjak bolsak onda men Maryda yer gyzyklanyp bilerin. Yatara yer meselem aslynda in ansat yol bilen - maryly agzalarymyzyn öylerine sazlap bolar. Galan zatlar OK no problem. Yöne üyşüp name edip bileris, aljak galamyzyn içinde name barka? Ya-da yöne üyşüp çaşmakmy? Eger belli bir mowzugynyz bar bolsa aydayyn şu yerde, men ön goşulmamson size şondan gyzyklanyan hormatly agzalar.

Ýeńiş

meselem diyeli duşuşyk

meselem diyeli duşuşyk maryda boljk bolsa marydaky agzalar 1-2 öz aralarynda düşünişip çykyş programmasy tayynlap biler .. (skeç, aydym, goşgy we şm) Ondan son çay nahar pampaza we ş.m zatlar iylip içilip bilner.. ya da aramyzda yaryş gurnap bolar.. ya da genel kültür.. agzalaryn arasynda.. ya da şu wagtdan her kimin okap yetişi biljek bir kitabyndan yaryş edeli .. (Meselem Pygamberimizin Ömri ..) Sahabadan soraglar sorap yenijilere sylag gowşurylsa bolar.. ya da mimik yaryşy.. agzalaryn arasynda.. ya da köp ulanylyan sözleri çykaryp şu sözlemi kim köp ulanyar yaly.. soraglar .. ya da her kimin goly bar şeyle dalmi.. şolar hakda gyzykly soragla sorap bolar.. (Meselem Bayram agan gollary köplenç owadan bolya.. hemme kişi okasa yatda galyan bolmagy mümkin.. :D) ya tmolympiad.org hakynda bizin bilmeyan zatlarymyz bardyr.. gelen kültür soraglaryna şolary hem goşsa bılar.. meselem

in birinji agzalary kim...
in yaş agzasy kim
in semiz agzasy
in köp yazyan
in köp in köp yazyan kim..
in köp gay turuzyan
in köp ... yaly..

meni na bar bolup bilşim şu.. şuny aydayyn diyip gelaydim me na :P saglynygynyz..

PS: Tayynym TM a çykdy.. yöne haysy mekdep belli dal.. Hayyrlysy.. 1 yyl bir bolup gaydaly sonam Alla Kerim..

ay bilmedim-da, Wepa, shu

ay bilmedim-da, Wepa, shu cykyshyn-a goldan bolmazmyka diyyan :)), birhili cagalan edyan ishi yalak :)), haysy agza ozi yalak oglanlar ucin skec, aydym tayyarlasyn-ay :))...
mekdepdaki gara oyunizde bir cishlik ayarlatsak bolar yone ;)), ya-da bir yere piknik etc...

galmaga yer barada, gyzlar-a bilemok welin, (hemme oglanlan adyndanam gurlemayin) men-a myhmanhana zat bolsa, shony saylardym...

Tomus duşuşygyny

Tomus duşuşygyny geçirmegin yollaryny maslahatlaşyberin emma men-a kabir dostlarymyn sayasynda aşakdaky zatlary gurnap bilerin inşallah. Tabi bir aksilik çykmasa:

1-Gadymy Merwe syyahat üçin ulag üpjünçiligi.
2-Mary şaherinin merkezi parkyndaky Lezzet restoranynda agşamlyk nahary.
3-Welayat muzeyine aylamak.
4-Öz önümlerimizden tagam dadyrmak.

Bolmasa herkim edip biljek zadyny aytsa-da sonundan şol zatlary tertibe salyp programma düzsek gowy bolaymasa.

*** Gyz agzalarymyzyn hem aktiw gatnaşmagyny gazansak erbed-a bolmazdy.

Ýeńiş

oylenaymesem işim kop

oylenaymesem işim kop bolar:)))))))))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

kel gyzynky bolupdyr senka

kel gyzynky bolupdyr senka :))))

haysı ayda gurnamagy

haysı ayda gurnamagy planlayanız?

mena iyunda baryan, ondan

mena iyunda baryan, ondan barde bolsa gatnashyp bilemok...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

skeç, goşgy, yaryş :D -

skeç, goşgy, yaryş :D - hiç gyzykly bolmaz.
ing gowysy, aydym goyyn, oglanlar gyzlary tansa çagyrsyn :)
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

Awgustun içinde gurnasak

Awgustun içinde gurnasak gowy bormyka? Awgustun 20-25'i töwereginde. Çünki türkiyedaki agzalarymyz yaz okul alsalar awgustda baryp bilerler... Galanynam maslahatlaşalyn.

Shol towerek yagny awgustda bolsa Azigin aydyshy yaly...

Shol towerek yagny awgustda bolsa Azigin aydyshy yaly...hasam gowy bolardy,sebabi menem awgustyn 4-5 shol towerekler oye baryan!!!!

[B]meng pikirimçe gurama

[B]meng pikirimçe gurama Aşgabatda bolmaly onsong ehm piknik yada futbol üçin dalde bir azajyk özümüze gelişayjek zatlar bilen bellemeli.. [B]
maryda bolmazlygy üçin sebapler
1- maryda gyzlar we oglanlar üçin 50-60 kişilik luks organizasiya geçirmek üçin yagdaylar kynyrak
2- balkandan we daşaguzdan geljekler üçin yol yagdayy kyn Aşgabatda bolsa samalyot derrew getiryar
3- yazyjylar we sungat adamlaryu bilen duşuşyklar hokmany suratda gurnalmaly maryda bolsa ol yagday hem kyn.
4- gymmadyrak hem bolsa çare 2 gün geçirilmel,

hawa onsong yokarda sanan temalam boyunça kimler name diyyar, name komek edip biljekler, haysy wagt bellemeli, ıyun ayynyng 15 towerekler bolsa nahili bolar, guramaçylyk edip bilayjek edermen agalar yokmy?

Öýümüzdäkiler bilen

Öýümüzdäkiler bilen gürleşip bilsem, biziň öýümize gelinse hem bolardy:) 40-50 adam dagy sygýar! Onsoň enemlere'de gyzlary ýatyrarys, gaty bolmadyk ýagdaýynda. 4-5 sany gyz:D Aý bu entek diňe teklip, onsoňam öýdäkiler bilen maslahatlaşmaly bolar:)
Gaty bolmasa "Marguş"'a gideris! Basseýny zady hem bar:D:D:D hezillik.

2 galtaman: Sungat adamy maryda köp! Meselem Berdi Mugallym. Eşidensiňä?:D
Mary'daky täze aeroport'un yagdayini öwrenmeli bolar, eger dine Aşgabat-Mary howaýoly bar bolsa başgarajyk bir çykalga gözlemeli bolarda:(

wah ozum yer tapdym gyzlara

wah ozum yer tapdym gyzlara etmeseler name :))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Ashgabatda bolsa menin uchin hasam gowy..

Ashgabatda bolsa menin uchin hasam gowy

el_mariah öylenaymesem

el_mariah öylenaymesem diyipdir. üyşip şonka gideli. çagyrmasada :)
ay name toya tmolympiad.org'yn adyndan sowgatjyk alarys-da. men-a baryp bilmeya. eger sentyabryn 10dan son etsek onda baryp bilerin. yöne şu alymlar sympoziumyna gatnaşjak bolyan

oylenyan diyip oyun etdim

oylenyan diyip oyun etdim how
yone dacada yygmaly yorunja bar shona komek etjek bar bolsa goyunjagash bn bile yygaly:):):):):
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

daça bolsa erbet hä

daça bolsa erbet hä bolmazdy özä:):D

mary bolsa hemme kişi

mary bolsa hemme kişi gatnaşyp bilermika..?

men bu tomus duşuşuklara gatnaşasym gelya yone aşgabadyn daşyna gitmegime rugsat bermezler..

Gechen tomus sana

Gechen tomus sana Ashgabada-da rugsat bermediler, shon uchin mena bu tomusyn dushushyklaryny Bagyr'da edelin diyjek bolup yordum :D :D

ay men gitme diyse

ay men gitme diyse gitmandirinda, "mam gidaaaayeyin" diyen bolsam rugsat berjek ekena:D
yone mara rugsat bermez, toçno bilyan :D

1 Tomusda 1 dushushyk etmeli

1 Tomusda 1 dushushyk etmeli diyen zat yoga, Maryda-da ederler isleseler, Ashgabatda-da ederis nesip bolsa :)
Sen "Telefony ejene ber" diylende ber, yzyndan edil "Gelnejeeee, goyberaaaaaaaaay" diymelem bolsa ozumiz 1 zat ederis :))

:)

:)

ay Tüweleme 2'zem

ay Tüweleme 2'zem yykdynyzay güldirip :))))
Mergenjan 5'lik sana ;)

Eger maryda bolan

Eger maryda bolan yagdayynda ol yerde heniz bolup gormedikler nadip barmaly .Meselem men Lebapdan barayan yagdayymda gije 3 yada 1 baryan .Seyle yagdayda men wagzalda dany atyrmaly bolaryn .Ya onunden cykjak gyzlar zatlar bolarmy ..Sonun yalyda eger dususyk maryda bolan yagdayynda mende sadaka ucin biraz berilen pullar bar we sonun ustune yene toplanayan yagdayynda yolotenin cagalar oyune gidesimgelyar .Suny nahili goryarsiniz .

ashgabatda bolsa mana-da

ashgabatda bolsa mana-da gowy bolardy, çynymy aytsam mara-da gitmek isleyan, emma gidip biljegim gumana...
bir güna chulide piknige ayirsak, yada serdar yolundaki parkda(turkmen turk dostluk seyilgahi) ertirlik nahar gurnasak...
beyleki gunem doredijilik ishgarleri bilen dushushyk diyeli, emma muny gurnap biljegimiz barmy? tanyshlar tapylarmyka?
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Hemme zat tapylar enshalla

Hemme zat tapylar enshalla Yhlas, bir elimiz boshashyp ugruna chykalyn...Yone biraz ulyrak dushushyklaryn dineje gurnalmak dalde, finans problemasy hem bolyar, ony hem oglanlar bolup ayry gurlesheris ugruna chykylanda..

hokman dine Aşgabatta

hokman dine Aşgabatta dal..
2'sam hem Mary hem Aşgabatta bolar diyyipdirlera yokarda :);)

Mergenin aydanlaryna

Mergenin aydanlaryna gosulyan

Ýeńiş

akgül ejenden rugsat

akgül ejenden rugsat alanson manada guuuk diy.

men tomus barmakci yone

men tomus barmakci yone birhili shu dususiklar kinrak gorunyar mana..

Yone geciryanlere basharnik dileyan..

duşuşyga gelmesini isleyan adamlam

1. Hudayberdi diwangulyyew
2. Kerim Gurbanalyyew
3. ylym ulgamyndan daşary yurtda döwlet tarapyndan nahili gidip bolyandygy hakynda maglumat berjek işgar
4. Ylymlar akademiyasynda Taryh yada Edebiyat ugryndan professor
siz name pikir etyangiz, bu adamlara hayyşt etsek gelerlermi? gelmayen yagdayynda men Pylnyny getiryan diyip biljekler barmy?
ong daşynda hem agşamara bir restoranda naharda Palwan yalyrak gitarada aydym aydyp berayjek birini getirp bolarmyka?

Palwan yalyrak gitarada

Palwan yalyrak gitarada aydym aydyp berayjek birini getirp bolarmyka?

Aşyrjan o diyenini Baka ayt daş etya..
Yöne Palwanam Marlyda şona göra danmeli bolarsyn..
;)

Annushy getirayingda

Annushy getirayingda :))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Annuşy tanammokda Selbijan

Annuşy şahsy (liçno) tanammokda Selbijan yöne Kerim aga diysen
Aşgabatta bolup biler ;)

ya ogey aydymchy bir getirme

ya ogey aydymchy bir getirme :))
che agamyz ozuni saklap bilmez, gyzlar bilen tans etjek diyip:))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "haha ay selbijan sena gyryanay :)"

men ses berilyan yer

men ses berilyan yer yasadym welin haysy şaherde bolsun diyip hiç tapamok nirak goyulanyny nadip görmeli, beylekiler-a TAZE İBERİLENLER-de çykayyardy..

Aslynda Palwana aydaryn

Aslynda Palwana aydaryn meselani insallah kabul ederle su wagta cenli narazy edn yera yok, oz programyna gabat gelmese bolyar shol sebapli onertirak duyduryp bilsek gowy bolar

Ýeńiş

ynha by hoş habar!:)

ynha by hoş habar!:)

Hosh habar diplomadyn achan

Hosh habar diplomadyn achan temasynda dalmay?! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ohooww... Oglanlar, siz

Ohooww...
Oglanlar, siz sahypan dushushygy diylende name goz onune getiryaniz ?? 1 bagshy aydyp otyr, bizem barde berekella'syny yetirip, toya gelen yaly bolup otyrys, oglanlar nahar chekiship hyzmat edyar...Sheyle 1 zatmy ?? Ya ozli ozumiz bolup, 1 rahadrak yerde guluship-degiship, hakyky dunyade-de tanysh bolmak yaly 1 zatmy ??

Birinji bilena "haysy welayatda gurnamaly ?" diylen gurrun asla bolmaly dal, sebabi Mary'da gurnamak isleyanizmi? Yaz taze blog achda "Palan ayin palanchasy tovereklerinde, Maryn palan yerinde gurnalyn" diyip, islan adam gatnasharam, teklipinem yazar...Name uchin bu "Marydamy ya-da Ashgabatda ?" yaly shert bilen goyulsyn ??

Bagshylar, eyle-beyle....
Mena "ozli-ozumiz" bolup oturyan dushushyklarymyzy gyzykly goryan, hemme yere hokman "1 zatlar owrenmek, tejribe gazanmak" uchin gidilenoga "Hokman yashulylar bolsun" diyip yorer yaly, yashulylaryn yeri ayry, olar bilen ayry oturybam bolyar, yone bu Tmolympiad'yn agzalarynyn dushushygy diyip boljak zat dal, sebabi olar 1 yashuly adamlar, bardaki gurrunlerden habarsyz we etc...Eger "Palan adamlar bilen dushushyk" diyip gurnasanyz, sahypadanam islan gider, yone agzalaryn dushushygy diymek eyyam birhili bolyar.

Gepin gysgasy yene Mergen

Gepin gysgasy yene Mergen jigim rast aydypdyr bir tarapdan :)

hawa menem kabul etdim bir

hawa menem kabul etdim bir azajyk, bir hili mengki welayat hakimliging bayramçylyk dabarasyna mengzap dur ekena mergening gözi bilen seretdim welin:)

duşuşyga nace wagt

duşuşyga nace wagt gidilyar-az
name etmage gidilyar-tanyshlyga etc.palwan mj dinlemage dal...
akgul o nahilay ehen tr gitmage rugsat beryade mara gitmage rugsat berenogay???...
abatdan barjaklaram maryly oglan gyzlar myhman ederda ... mysal gyzlary tomrise dakarys:D
alym malym zalym nama gerek getiribem bolmaya ucmalynda ozli ozumiz bolalyn
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

akgul dogry aytya, shu wagt

akgul dogry aytya, shu wagt menem kaka balkana gidayin disem, ding arkan gaydar,
sharing ichine zordan rugsat alyas :))
mary bolsa gyzlar barsa barardym:))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

sharing? shahermi ya :D a

sharing? shahermi ya :D
a name Mara bolyada Balkan diylende dik ashak gaytmaly kakan? Balkanda iymeyaler-how.
menem onda Ashgabat dyilse-de gitman oturybermeli. gorerisda bizem onda.. :)

bey diyjek bolmadym

bey diyjek bolmadym hatice:)
men marly onsang enemler bar mamlar bar onsang men gidip bilyan
shu wagt meng balkanda zadym yoga :))bilyan balkan gowy yone kakamda

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

degishdimle, menem

degishdimle, menem selbishka. Yone Balkanada dushushyk gurnalsa, senin ya-da beyleki gyzlaryn yekeje sebabi bolmaga yer yok diyseniz, hokman garyndash gerek dala, joralaram bardyra. men mysal uchin, siz gyzlaryn bizde bolmagynyzy arkayin garshylap biljek. kakanada dushundireris. esasy gatnashmak islegin bolsa.

ay kakamy yrmak angsat ilki

ay kakamy yrmak angsat ilki ejemi yrsam kakamam yrylyar :)))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

:))

Quote:

akgul dogry aytya, shu wagt menem kaka balkana gidayin disem, ding arkan gaydar,

tuweleme ;))

ojagaz

ojagaz chyzyklan gornenogam-a how:D men sen yalilar dushunaymese, selbishka-da Balkana goyberilmeyani uchin tuweleme diyilyarmika diyip dushunaymesin:))

:))) ________________________

:)))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

mergen wrote: 1 bagshy

mergen wrote:

1 bagshy aydyp otyr, bizem barde berekella'syny yetirip, toya gelen yaly bolup otyrys, oglanlar nahar chekiship hyzmat edyar...

Yok edil beyle dal.. Palwanam gatnashar yignaga, songam dushusigin songlarinda 1-2 aydim sipdirar.. Bolany!..:)

Beyle 1 zat gurnajak

Beyle 1 zat gurnajak bolsanyz "Palwan bilen dushushyk" adyny beripjik gurnayin govysy, menin yalylaryn habary bolsun, sebabi mary yaly yerlere ozli-ozumiz bolmasak gitmekde many goremok, Palwan'y dinlasim gelse konsertine gitmegi has makul bilyan, on dashynda meni Palwan'da gyzyklandyryan zat yok.

çalaja polite bolayda how

çalaja polite bolayda how name nu rude'lyk:P

ok mergen, onunden aydaris

ok mergen, onunden aydaris gelmezin yali..

mana-da onuraginden habar

mana-da onuraginden habar edin bir zat gurnalsa, dushushsanyz.

nesip bolsa gowy dushshyk

nesip bolsa gowy dushshyk bolar diyip umyt edyan, mena Maryda bolsa tocno bilyan baryp bilmerin:)

maşynly oglanlar güni

maşynly oglanlar güni birin alyp gaytsa da bolar:P maşynam gaty sürman yolda yzda hazirjek bolup:P sonam taşlarlar da ahala:D 3,5 sagatda yetiryanler a ölüp gutarypdyr indi 4,5-5 sagatda bararsynyz:D

marıda bolsa menem barıp

marıda bolsa menem barıp bilmerin:(

Butin Tomus boyuncha yekeje

Butin Tomus boyuncha yekeje dushushyk bolanok viola, Mary'daka baryp bilmesen Ashgabatdaka bararsynda, gynanyp oturma ahyry :)

ya nesip.

ya nesip.

Gaytmankan Tel ya-da sh.m.

Gaytmankan Tel ya-da sh.m. birzadyny goymagy yatdan chykarma, yogsa islesegem chagyryp bilman durmaly :)

Adres goy, belki keypimiz

Adres goy, belki keypimiz kellamize yetende "Nirede sen Lebap ilindaki Jemal" diyip gaydarys oglan-gyzlar bilen :))
Yone telefon goysan jan edip adresi hem tapyp bileris, shon uchin tel goyay govusy :) Email'imi bilyan..

Geregin islekli bolsun

Geregin islekli bolsun Jemal .Islesen ony gazdada tamdyrdada bisirip bererin .Yone palaw diyme .Iymamson bisiribem bilemok .Palawy halamok Cunki icinde kasir bolyar .Olam yakymsyz ,agzynda erese gutardy cydap bilemok .Garaz anrym almayar.

Nesip bolsa birnache gun son

Nesip bolsa birnache gun son survey dagy bashladarys shu mowzuga degishli, herkim yene gechen yilki yaly haysy datalar arasynda, nirelerde ozi uchin gurnalsa govydygyny yazar we etc...Gechen yilki surveyi tapmadym, yone gurrunler shu yerde:
http://www.tmolympiad.org/?q=tomus07

P.S. Survey modul'y ayrylypdyr, indi bashga 1 zat oylap tapmaly bolar.

Shu survey-i teklip

Shu survey-i teklip etjekdim, ayrylan bolsa, onda atdasha hayish edaymeli ekenik, shondan amatlysy yok we dushushyk gurnajak bolsanyz, shu wagtdan survey etmeli pikirimce. Surveyde agzalaryn:
1-at we familiyalary;
2-tel nomerleri;
3-haysy wagt gatnashyp biljekleri;
4-dushushyk we yeri baradaky pikirleri;
5-goshup biljek goshantlary;
we sh.m. zatlar soralyp, takyk maglumatlar alynsa in amatlysy bolar pikirimce!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ertekiler dunyasinede

ertekiler dunyasinede gidelngda :))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

" O yerde bolsun , bu yerde

" O yerde bolsun , bu yerde bolsun " diyip çekeleşip bitirilen iş bolmaz .
Kim gurnamak isleyan bolsa " şu yerde şu gunlerin birinde " diyip üyşişip boljak bir gün bellemeli ,her dürli kömegi degjek agzalardan kömek islenmeli .Wagty we yeri belli edilenden son gatnaşyjylaryn islegine göra söhbetdeşligin nahili boljaklygy barada çekeleşilse onat bolar imho ...

Garaz belli bir karara

Garaz belli bir karara geleniz son guk diyersinizde .Barde bolan yagdayynda elimden gelenini etmage calysaryn .Hatda nahar bis- dus edip cula akitmelembolsa oyde bisirip bileris .Gapymyz acyk .Yone Ilulyn 20 bilen Awgustyn 20 aralygynda bolsa biz oye gidyaris .Eger basarsanyz sona dusurmejek olun.

Ashgabat'da dushushyk

Ashgabat'da dushushyk gurnalsa hokman restoran/kafe ya-da sh.m. bir yerde gurnalmaly yaly etmalin shu yil, gurnap bilsek 1 oyde, ozli-ozumiz, oz bish-dush eden zatlarymyz bilen oturalyn...Restorandaky yaly hich kim agzyna seredip oturmaz, Turkmen naharlaryny iyeris (gyzlar bishirmage razy bolsa :D), arkayinchylyk bolarda garaz...Piknige gitsegem sheydelin enshalla, yagny biz gyzlara gerek zatlary alyp berelin, olar bish-dush etsinler, son giden yerimizde bile iyer-icher oturarysda...

Mergen sula gowy pikirmika

Mergen sula gowy pikirmika diyyan .Sebabi restorandyr kafelerde herkim agzyna seredip otur yar .Ozunem innanin ustunde oturan yaly duyyan .Eger basarsanyz seydayin.Iki ellap razy .

menin ucina dushushyklar

menin ucina dushushyklar edil gecen yylky yaly bolsa gowy boljak oydyan, sebabi birinin oyune gitmeklige mena rugsat alyp bilerin oydemok, ya bir yerde piknik edip otyrmaklyga, bir kicijik kafe yaly yerde adamlaryn arasynda otyranyn gowy, onsona kim name iyse shonun pulynam ozi tolese o to olan neudobno bolyar, biri senin ucin tolemeli bolsa, yone bu menin oz pikirim bilyansizin sana yalbaryp duran yok gatnasasyn gelmese gatnashma hem diyersiniz yone oz pikirimi aytdym

size mara goyberenoklar ,

size mara goyberenoklar , iling oyune goyberenoklar ,chula goyberenoklar , name dinge kafe goyberyalermi :)))
meng pikirmiche chlatyrak bellesini etmeli herkim bir guni aydyp otursa tomusam gechip gider:)))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

shonun

shonun ucin hic yerigem gidemok bu yyl:)

way name uchin

way name uchin gatnashmayang:))
siz gelmesengiz bir hili borda, ing ulymyza

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Boluna gayrat edin beydip

Boluna gayrat edin beydip garasmaga artyk takatym yetenok.

barde meni görmek isleyan

barde meni görmek isleyan barmyka bilmedim-da; :)
onda da aydayyn, men awgustyn 18 - senyabr 12 arasy bolup gaytyan.
şonda hem köp wagtym nebitdagda geçer, aşgabada suşuşyk üçin yörite gitmezligim mümkin.
_________________________________________
Akan suwlar gelmez yzyna, edil yaşlygym yaly.

Myrat sen bilen Nebitdagda

Myrat sen bilen Nebitdagda hem duşuşarysa Feýa dagy bilen..menem awgustda zanitrak, Aşgabada ýa-da umuman Nebitdagdan başga ýer bolsa baryp bilemok. Iýulda bolsa gatnaşmakçy nesip bolsa.

Seni görmän kimi göreli

Seni görmän kimi göreli 6a1tamanjan?:D Türkmenbaşy'a barsaň görüşmegimiz mümkin! Nesip bolsa senin baraýan wagtlaryň baryp gaýtmagy pikir eden bolýan özä, AjyGan:D

Aleks:D
Justin:D

Hajyjan

way gynanaydym

way gynanaydym :))

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

mara

mara gelayinaaaaaa
hemem ashgabada her hacanam gelip uyship bolyara
maryda bolsa gyzlary men alyp bilerin oyumuze

akguljan

akguljan senem ejenden rugsady ozumjik alaryn hic gaygy etme, bormy!
men sorasam hokman goyberer :)

nesibe :)

nesibe :)

Men yanyja Bolgarian

Men yanyja Bolgarian vizasyny alyp geldim, shu hepdan sonuna Turkiya, ondan 2-3 gun sonam Turkmenistana gitmeli enshalla...Mena tayin Tomus 2008'in etsem petsemlerini gurleshmage, sizem tayin bolsanyz 1 blog achyp, wagtlary we ediljek zatlary belleshdiralin.
Yone survey modul'y yok, nadip kop variant'ly ses berishlik(pole) edip boljagyny bilemok.

Bu babatda atdaşa jaň

Bu babatda atdaşa jaň etseňizläň, Mergen!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ol shu wagt TM'de,

Ol shu wagt TM'de, gorunmeyanine gora biraz ishli bolaymasa, bularam
TM'nin internedi bilen kop wagtyny/zahmedini alarmyka diyyan...

Drupal bilyan yokmay aranyzda ?? Modul dagy goshup-ayirmagy basharyan ??
OldBoy bilyadi oydyan, tanayanynyz bolsa gelip-git diyinsene shona gayrat edip.

men atdaşyň öý we el

men atdaşyň öý we el nomerini bilýän, gerek bolsa internet kafe ýarym sagatlyk gelip-gidip biler-le.
Ýöne bilmedim-dä, oldboy hem edip biler şeýle bolsa, mail ýazaý oňa!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mergen, menem iyulyn 8-ine

Mergen, menem iyulyn 8-ine baryan, Kaka dash yer dal-lay :))... bir cay iceli, Ashgabada gelsen-a :)

Awgust'da men doganymy

Awgust'da men doganymy oylendirmek planlary bar oydakilerin, shon uchin bu tomus men derlap ishlemeli bolaymasam :)) Ashgabada gechen yilki yaly kop gelip-gidip bilesim yok, hem ishleri tashlap bilmerin, hemem finans yagdayim govy boljaga menzanok toy sowgatlary zady sebapli, shon uchin bu tomus men biraz passiv gatnasharyn :((
TM'de, ylayta-da Ashgabatda bolyan agzalar ugryna chyksalar begenjek mena, bu tomusam dushushyksyz gechirmalin enshalla...

toylar onuna bolsun!! ;)

toylar onuna bolsun!! ;)

dostlar menem tayin

dostlar menem tayin. ertir irden ashgabada uchyan. bir tazelik bolsa mana da guuk diyin.
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Ýoluň ak, Ýoldaşyň Hak

Ýoluň ak, Ýoldaşyň Hak bolsun, jigim!
Salam aýt Tm ilimize, halkymyza daşary ýurtlarda gezip ýören raýatdaşlarynyň adyndan :)

PS: Degişli blogymy aktiw edip, hemme gidýänlere ak ýol diläýin-le:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Tomusda dushushykda garpyzam

Tomusda dushushykda garpyzam iysenizlan!
Mena oyde garpyz kop iymeli ekenim diyyan hazir :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bar welin, tagamy edil

Bar welin, tagamy edil türkmeniňkiçä däl ýaly. Özem gymmat
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Gymmat dälmi näme

Gymmat dälmi näme şo?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Günde 1 garpyz==>90-120$

Günde 1 garpyz==>90-120$ aýda
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bolsa iýjekle

Bolsa iýjekle :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Istanbulda dushushjak

Istanbulda dushushjak bar bolsa edelim Tous 2008:)))

tomus2008 kimler oye gaydyar belli boldumay??

tomus2008 kimler oye gaydyar belli boldumyka??
men-a futbol, basketbol, table tennis oynamagy gowy goryan.. futbol basketbol gunun ashagynda kynrak bolup biler, shonda-da oynasym gelyar yone.. yone table tennis, yimpasha gidip oynasym gelyar goshuljak bar bolsa.. aslynda taze blog achsamam bolardy welin, taze bloga allergiyam bar yali:) Indi tmolympiadda, tomus oye gaydip birzatlar sport oynarys, oynasymyz geler diyip pikir edyan bar bolsa jyk diysinle.. bolmanda kim name oynamagy halayar shony bir bilip galasym gelyar..

tennis oynap bilerdik

tennis oynap bilerdik aslında.

barsynda-da seni-hä

barsynda-da seni-hä ýeňerin, jigim :)
Açaýmaly-da aýratyn blog "Haýsy sport görnüşleri bn meşgullanýarsyňyz?!" ady bn.
Men-ä paňlap geçermikäm diýýän we şol blogdan çykmalydyram öýtmeýän, "ur diýse öldürýänlerden" bolup:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

chyndanam?!

chyndanam?!

bashga-da sheyle gyjalat goyup biljek bar bolsa chyksynla.. kim nahili bilelin son gyzykly bolar.. Ata aga yone utulanizson Mergenin diyshi yali itip oynayan kakyp oynayan diymek yokdur:D

Quote: Ata aga yone

Quote:

Ata aga yone utulanizson Mergenin diyshi yali itip oynayan kakyp oynayan diymek yokdur:D

Hahaha :))
Ay nadip diymayin how basket topunyn yerine bizi yere urup yorsen :D
Futbolda/Basketda dagy, onda-da Tozal'yn beton polyasynda garshyna chykar
yaly dala, kamaz susen yaly edip gidyan :))

Quote:

islam wrote:

men-a futbol, basketbol, table tennis oynamagy gowy goryan..

Sen table tennis'em oynayanmay ?? Mena dine basket ya-da futbolda hitay chozan
yaly edip oynap yorenin yadymda galypdyr, tennis yaly nazik oyunam oynayanyny
bilmandirinem :)))

Tomus'da nesip bolsa Yimpash'da oynarys, Sentyabr'a chenli gelip yetishsen...Yone
mena barde eyyam 1-2 yildir 5-6 ayda 1 gezek oynayan, oda sport zalyn zadyn yanyndan gechip baryakam "gel oynashaly" zat diyseler...Shu wagta chenli okuwchylardana utulmadym :))

P.S. Viola, senem tennis oynayanmay ? :)

hovva violada tennis oynaya

hovva violada tennis oynaya yöne stolnıy tennis dala men oynayanım

Islam yokarda table tennis

Islam yokarda table tennis yazypdy, shondan soradym...
Men 2 yil on dagy uly tennis oynajak boldum welin, elimdaki raketlary
table tennis'inki yaly chalt we kichi angle'de bukjek bolyadym stol
tennis'inde owrenshenson, onam beytmeli dal ekeni, men bolsa habarym
yok...Ol guna gyzgynyma oynadym welin, sonundan 2-3 gun dagy bilegim
agyryp gezdi beter nagruska dushenson, onson gaydyp oynamadymam :))

Table tennis oynap bilyanmi ??

dine tennis oynamson table

dine tennis oynamson table tennis birhili gatı nazik görünyar gözüme.onson oynap bilmermikam diyip hiç barlabam görmedim. kim bilyar belki barsam menem oynap görerin.

Viola oynashjakmy men

Viola oynashjakmy men bilen? :))... Menem-a beter pes oynamak tennisi :), ozem gowy goryan sportlamyn biri, sebabi duran yerinden kan dasha ylgap yorman oynabermeli :))
men onda tayyarlanyp bashlaberjek :), howa gyzany bari oynamak kan...

bolup biler:D

bolup biler:D

wapishelay

wapishelay, gije spotzalda 3e chenli top dowyanimiz yatdan chikardinmay..
Rashid bn doubleda-da dagadyadygarow matematikchileri:D ay sen ruminya gelip hemme hatiralari yatdan chikaripsin.. shu futbolda basketbolda urlup dowlen yerlenden yatda galypdyr oydyan:DD

Haha..Goni double'e

Haha..Goni double'e yapyshyberersin asyl, single'de nadip utulyshyn
asyl yadyna dushaymez :)) Shol sport zaldaky oyunlar diyip Yuksel hoca'dan
sharpygam iyipdim men, yatdan chykanokla, yone basketdaki yaly sinyakler
galmanson az yada dushyar :)

nea,hich hili

nea,hich hili utulanym yadima dushenok:DD dine utanlam yadimda:P
ay yuksel hoca size kan oynadanokdarow, biz Hashim hoca dagy bn oynayardyk.. utulsa gahary gelip chykyp gidyardi:DD

gadyrdanlar men hem tyyar

gadyrdanlar men hem tyyar duşuşyga gatnaşmak üçin nesip bolsa ertir günortan sagat 2'de aşgabada uçjak, sag aman otyryng, mail adresim bar şol yere telefonumy sorap mail atsangyz men hem jogap yazaryn we 1 hepde ong habar bersengiz.. saglykda görüşeling!!

sag-man bar tm! oňatja

sag-man bar tm! oňatja dynç al!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

offtopic welin, şu uçmak

offtopic welin, şu uçmak sözi mana-da birhili gelip başlady sonky döwür(cem yylmazy kan gorenimdenmi?),
aslymarly, gowy uçup bilyanmi))), şol uçup baryan sendinmi ya)),
başgarak bir zat diysek bolanokmay şuna?

surat goymagy 1 unudayman

surat goymagy 1 unudayman mena barmaymasammykam diyyan:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

aslynda senem basket zat oynayadyn hami?!

aslynda senem basket zat oynayadyn hami?!

menden soradynmay? :D şo

menden soradynmay?
:D
şo deşige zokjak bolup derlap derlaba gaydyp bilyaz:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hawa,

hawa, name gen goryanmi soradym diyip?!:D ay bilip galayin diyyan kimler basketi gowy goryar yada gowy oynayar, ato saytda bilmedim-da nacherak adam bar basket bn gyzyklanyan..

10 yyl bari hentbol

10 yyl bari hentbol oynamasamam 1-5 klasda hentbola gatnadym 5iklasyn sonunda Balkana gidip 3. hem bolduk:)

yöne ttm-dekam kartda tutulyp gamyş yygdyrylypdym 5 gün şonda söz berdim
-gaydyp oynaman
diyip
Şondan barem oynamak!
:Hakan Çolakere!
-kösedin bizi,sadist!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

men shu wagt turkmenistanda

men shu wagt turkmenistanda welin hawa tomus dynch almaga gelen taluplar gitmaka edayeling shu dushyshygy. men shu gun bellisi bolandyr niyet bilen geldim welin entak hem chozulmandir mesele. hawa. nname etyas?

Salam hormatly agzalar

Salam hormatly agzalar !
Tomus kanikulynyn baslandygy sebapli men oye gidyan .Eger su yylyn icinde gownunize degen yerimbolsa yada godek zadlary aydanambolsam meni bagyslan belkide awgustda yene dususarys .
Sag-aman tomus kanikulynyzygecirin .Dync alyn .Bizdenem gaty gorman .
Saglygynyz !

Gonshy mowzukdaky ses

Gonshy mowzukdaky ses berilishige gora ~7 adam Iyul'yn 15'inden son gurnaljak dushushyga gatnashyp bilyar... Gurnalynmy shol toverek birini ?? Yone bujagashja bolup piknige zada gitmek kan gyzykly bolmaz, son uchin kichirak bir zatlar edilse has yerlikli bolup biler...
Beylekinem Awgust'da edaymeli borda..

baahhh tazelik bu gun he yok

baahhh tazelik bu gun he yok eken hany bir karara geleling bolmasa tmde internede hem girmk angsat ish dal how..

Dogry aydyaney Ashyr Su

Dogry aydyaney Ashyr

Su setirleri yazmak uchin yarim sagat garashdym....

Life is like a rumor
Everyone talks about it
But no one truly knows