Saýlanma nostalgiýa ýa-da... geçen günleri küýsemek barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men bir ýaşuly(aý ýaşuly diýýän welin, bary-ýogy 5-6 ýaş uly) biri bilen gürleşdim täzelikde. Ol maňa şeýleräk tezisini öňe sürdi
-Nirede bolsaňam öňkini ýatlaýaň, küýseýäň we nostalgiýadan gaçyp bolanok. Ýöne obýektiw seretseň, bir küýsäre üýtgeşik gowy zadam ýok, öňki günleriň artykmaç gowam däl, şonda-da küýseýäň... Aldanmaly däl şoňa.
Pikir edýän... Dogry. Näme bardy öňki günlerde häzirkiden HAS HAS gowy? Aý kän zadam ýokdy, dogryny aýtmaly bolsa. Şonda-da bir hili ýürek gamlanýar öňki günler ýada düşüp. Seredýäň... "eý şeýle bolupdy... şeýdýädik. ÝENE bir gezejik şol günleri başdan geçiräýsedim!" diýip ýatlaýaň...
Men köne, bir döwrüň super hit hindi kinolaryny göremde ýüregime şeýle bir agyr gam aralaşýa. Uzak we bagtly bir çagalykdan gelýän ses ýaly. Ýok şol günler.
Çäre näme?! Nätmeli? Öýlenip dynmaly öýdýän :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bayram wrote: Öýlenip

Bayram wrote:

Öýlenip dynmaly öýdýän :D

Son sallah dovrun bashdan gechiren hezilliklerini yatlap, "govy dovurday" diymek uchin oylenmelimi ? :))

Mümkin, ýöne şeýtany

Mümkin, ýöne şeýtany kowarynda :)
Öýlenemsoň gowy adam bolmakçy men :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

men barde oglanlara hindi

men barde oglanlara hindi kino görmezligi we kasoy dinlemezligi maslahat beryan. sebabi bular adamy obasyna, oba mekdep yillaryna alyp gidyar. son oglanlaram dineje bir nokada seredip daş bolup otyrlar-da...arzuw aleminde uçup...6-nji klasda söyen gyzyny yadyna salyp...gyzyn jorasyny üsti bn hat iberip, ol gyzam haty okaman yirtyp taşlap... hay hay şul oglana gülyanow men-a özüne bildirman. ha aydyşym yaly hindi kinolar we kasoyin aydymlary oglanlarda PSİHİKİ TRAWMA döredyar. (oglanlarda- ha şeyle, gyzlary bolsa bilmedim)

gecen gun 1 dostum

gecen gun 1 dostum mana
-Anna turkce olimpiadalaryna seretdim in owadan gyz turkmen gyzy ekeni
diydi(examlar diyip dunyaden uzakda)
menem gije ayak aldygyna turkmen gozledim hars urup
sonam
owadan gowy gyz welin in owadan diymali diysem
-ay nabileyin TM barada 1 zat aytsam yuzune nur cayylan yaly bolyar shondan diydi
:=(
tonnerak dugusyzrakmykamam diysem adam cagasy watanyny içinden gaty kuyseyar ekenay
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Hakykatdan son 10 galanlaryn

Hakykatdan son 10 galanlaryn içinde in owadany bizin gyymyzdy.Mena otyryp agladymam.Tm-dan men yurdumdan diye "hava attym" bu türklerin yanynda.Sesam gowy.Ay garaz molodis :D

Bizin gyzymyz 2njiligi

Bizin gyzymyz 2njiligi haketmedi meng pikirimche.. Yone shol sms'ler kop rol oynapdir oydyan.. Birinji hakikatdanam gowja aydipdir.. Yone men 3nji gyz has gowi aytdi diyip pikir edyan bizin gyzymyza garangda..

Ay o 3-nji gyz hakykatdan

Ay o 3-nji gyz hakykatdan yaman govjady,aydymyny eşitsem bir hili aglasym gelip gidiberya. Yöne yerler dogry berildi.
GÜNAHLARYMLA, SEVAPLARYMLA BURALADAN GİDİYORUM.................