Bir bakyş we ýylgyryş

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bilýän, "söýgi-möýgi" temada ýazgy we blog gaty kän, ýöne nätjek... biz ýaş, daşarda ýaz... başga näme bolsun?! :D
Euro 2008 başlaýança azyndan :)
Garaz nemedä, şu gaty owadan gyzlara gyzyl kart bermeli we ýüzüni ýapdyrmaly. Şolar bir seredip, soňam güläýseler, ýa ýylgyraýsalar, men özümden gitjek bolýan. Ýüregim, içimde böküp gidýä bir sekundam bolsa, üstüňden bir zat ýörän ýaly. Hm... bilmedim...
:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Teman govi eken. :) "

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gözel bakyş yakyş

gözel bakyş yakyş diýýäñmi..hava, ýöne gyzlary indi futbol meydanynda diýip göz öñüne getirip başlandymy? bah..beýle bolsa, gyzyl karty gülene däl, seredene-de bermeli bor, pökgide bolmaly ünsi, pökgide :)
müñde bir yalñyşlyk bilen gyzlar vs. oglanlar futbol oýnalsa, onda gyzlar oynun arasynda oglanlaryñ gözüni bir owadan ýylgyryş bilen gamaşdyryp utjakda.

Aý ýok, edil beýle-de

Aý ýok, edil beýle-de däl :)
Men Euro başlaýança kellede gyzlar üçin ýer bar diýjek boldum :)
Ýöne bardy geldi futbol oýnalaýsa, men azartniý adam, bakyşa seretmän podkat ederin :D
Ýaňy bir klip gördüm welin... aý ondaky gyz gelip elimden tutsa jansyz ýatarynmykam diýýän ýürekden tutup.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Hany birileri "men romantik

Hany birileri "men romantik dal" diyip gulaklarymyzy iyipdi.Seretyan welin buzly yürekler eremane başladay ,yazyn gelmegi bilen :D

Men romantik dal, yone yurek

Men romantik dal, yone yurek kuyseya az-kemem bolsa.
Ol bir gapdala, yone bedenem kuyseyada. Bu bolsa gormonlar, romantiklik dal ;)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gyzlara surata dusheninde

gyzlara surata dusheninde chalajada bolsa yylgyryp dushsen birhili gorulyarmi? nahili pikir edyaniz? USA'dakiler, hemem kop dashary yurtlylar gulaga yetincha yylgyryandyrlar? bizde turkmenler sadajadan dushjek bolup gayta tukat gorunyaler kop suratda.

hawa, gelişse oglan gyz

hawa, gelişse oglan gyz diýmän ýylgyrmaly. Menä maýmyna meňzeýän ýylgyryp düşsem. Özümem gorkýan :D
Ýaňy bir owadan gyzly klibi gördüm. Kyn boldaý ýagdaý. Oň ýalylary görmän gezeniň gowy.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

klibi goysana goreli

klibi goysana goreli

Şu oglanlar owadan ekeniŞu oglanlar owadan ekeni :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ol adam pahyr agtyklaryna

ol adam pahyr agtyklaryna guwanym otyrmala gara ol
______________________________________
Live in the present, not in the past

Gara bolmak erbetmi?

Gara bolmak erbetmi? Garaýagyzlara dil ýetirýäňmaý?! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gara diyjek bolmadym

gara diyjek bolmadym garrydiyjek boldum
______________________________________
Live in the present, not in the past

bayram aga hezil edip

bayram aga hezil edip yatmala siz mena yatyp bilemok gundiz yatyan gije pikir edip otyryan yatyp bilemok entek owrenship bilemok
______________________________________
Live in the present, not in the past

Men gündiz azajyk

Men gündiz azajyk ýatypdym. Özem gije giç ýatmaga öwrenişen men, ir ýatmak kyn düşýä.
Ýöne ertir irden New Yorka gitmekçi, Turkish Festival bar, şony görmäge.
Gidip ýataýyn.
Gijäň rahat!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

mang bir majorna alyp

mang bir majorna alyp gaytsana birem ak koke alyp gaytsana
______________________________________
Live in the present, not in the past

...

nurishkang bir sozi bar garalar we aklar barada sheyle diyya

"AK diyyaning ak gar dalmi ustunde itler oynar"
"GARA diyyaning gara gazan dal mi ichinde ballar gaynar "

men ne ak nede gara. meng bugday renkim bar. ne bal gaynayar nede ustumde itler oynayar
:D:D:D

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

hich hili gulkim tutmady

hich hili gulkim tutmady name uchindir
______________________________________
Live in the present, not in the past

Hatyja ýokardakyny degişip

Hatyja ýokardakyny degişip goýandyryn :D
Ine asyl aýdan gyzym
http://youtube.com/watch?v=C_tm7ZqcMZU&feature=PlayList&p=3829F75E3858E72B&index=0
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Aýdymam gowy... wah

Aýdymam gowy... wah onyyyyyy... indi nädip ýataryn?! :((
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Dilber Rahmanowa - Ezizim

Dilber Rahmanowa - Ezizim gelsene
Dilberiň gözi çüýşe göz ekeni, ýa linzamyka?! :)
Mundan öň diňe saçy uzyn ylgaýan gyza keýpim oturypdy hol otly klipde edil şeýle.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Gözi çüýşe ?

Gözi çüýşe ? haha..reñkini aýdýañda..aý linza indi gok yaşyl köýnege podsvet edýäler güyji ýetýän aýdymçylar. Dilberiñki hakykat bolsunda..

Dilber! BEÝTME

Dilber! BEÝTME DILBER!
Ýakdyňahow... :D
Beýle ogryn-ogryn bakyşlar...
Gijäň ýary ýatyrmadyň :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bayram aga, gozunin

Bayram aga,

gozunin renkinidagy nadip gorup bildinizay? monitorun ichine girena dalsiniz? biza hatice ikimiz bay seredip renkini saygaryp bilmedik...

Ol pahyryň gözi dyzzyk,

Ol pahyryň gözi dyzzyk, görmek kyn. Ýöne gara däl şoň gözi
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ey onungyz

ey onungyz jynmay:)))
______________________________________
Live in the present, not in the past

Bolýa, sen maňa owadany

Bolýa, sen maňa owadany görkezäý :)
Birden öz suratlaryňy goýaýma, bilýäs seň biçak owadanlygyňy
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yok aytdyma goysam goni

yok aytdyma goysam goni jennede gidersing:))
______________________________________
Live in the present, not in the past

Näme manyda?

Näme manyda? Düşünmedim...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bir blokda maksadym jenede

bir blokda maksadym jenede dushmek diyipsing
______________________________________
Live in the present, not in the past

Bir hili ters düşünilip

Bir hili ters düşünilip bilner ol aýdanym. Emma ol meň üçin kän bir uly maksadam däl aslynda.
Ine saňa düşündireýin. Sen bir sapak alýaň uniwersitetde. Sapagy bilmek, gowja düşünmek we ş. m. gaty wajyp we peýdaly özüň üçin. Sapagyň soňunda ekzamen bar. Ekzamenden gowy baha bilen geçeniň, sapaga gowy düşünip, gowy öwrenendigiňi görkezýä we şony adam isleýä. Bu bir maksatmy? Belki hawa. Ýöne asyl maksat ol däl. Asyl maksat, sapagyňy gowy bilmek, düşünmek.
Edil şoň ýalam, durmuşda asyl maksat belki "ekzameni" geçip jennede gitmek däl. Asyl maksat, gowy adam bolup ýaşamak, hemme zada göz ýetirmek we ş. m. Ýöne eger netijede jennede gitseň, diýmek sen şony başarypsyň. Ýagny bu bir kiçi maksat.
Şeýlelikde, kiçi maksadym, jennede düşmek! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

way yalngyshyp telpegim

way yalngyshyp telpegim gidipdir chalt yzyna ber!
______________________________________
Live in the present, not in the past

Berjek däl :) Göwnüme

Berjek däl :)
Göwnüme ýaraýan bir zatlar ýazmasaň, telpek ýok.
Hawa, onsoňam sen meň owadan diýen gyzymyň üstünden güldiň, nädip telpek bereýin?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bermeseng kakama

bermeseng kakama aydaryn
______________________________________
Live in the present, not in the past

Baş

Baş üstüne!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ozungizem elim yadadyp

ozungizem elim yadadyp yazanym uchin , hemde kop aydyranyng uchin 2 telpek bering
______________________________________
Live in the present, not in the past

menin uchin yone yanky

menin uchin yone yanky yylgyrysh yasamarak gorunyar. gozun oynadyp..o sada sachy uzynynky ya utanjan turkmen gyzynky has gowja deneshdirsen.

Barmy oň ýaly zat? :)

Barmy oň ýaly zat? :) Amerikada oturan ýerimden ýa ýokardaky iki sany nemäni görmeli, ýa Dilberi, ýa-da Azat Orazowy :D
Indi ýagdaýyma düşünýäňmi?! :)
PS Oýunlar bir gapdala, dogry aýdýaň, Dilberiň seredişi sterwozno görünýä, sterwalar şoň ýaly seredýäler. Ýöne erbet ýeri, sterwalar täsirem edýädä erkeklere...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

dushunyan yagdayyna. o

dushunyan yagdayyna. o oglanlaram men gyzyn klibini goy diyip yalnyshamda, prikol uchin goyanynada dushundim..yone sen ilki o gyzy owup son PS'de yazan zadyna gerek dal eken..men prosto deneshdirsen sadaja yyldyrysh gowy diydim. sen o klibi gorenson, asha owup arsha yetirmegin hajaty yokdy ilki, son wagt gechmanka beydip pikirini uytgetjek bolsan. nahili seredende-de on oz ishi, yone deneshdirme uchin yasama dal yylgyrysh gowy diyip goyaly.

Sen düşünmänsiň, men

Sen düşünmänsiň, men PS'de ýazanym ondan öňki ýazanyma garşy däl. Ýagny pikir üýtgetmedim, sterwa bolmak meň göwnüme ýaramzlygy aňladanok.
Aýdýana, sterwalar köp erkekleriň göwnünden turýar diýip
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Mena dogrymy aytsam şo

Mena dogrymy aytsam şo diyen "sterva gyzlary" sylayan "uvajayu".Stervalar hakyndan çykya erkeklerin, hem "sterva"bolmanyn bir zarary yok.Gaytam samsyjak,sessiz "loh" bolsan durmuşda dine utulyan eken.Şon üçin ahli gyzlara seslenyan GELİN STERVA BOLALYN!!!

PS.bu şahsy pikrim,islemeyan bolman biler :D

Aslynda bu bir spektr, yagny

Aslynda bu bir spektr, yagny dine iki wariant yok. Ya sterva bolmaly, ya agzuna suw salma, dommy, yuwash we loh bolmaly diylen iki wariant yok.
Balans bolsa gowy, hemme zatda bolshy yaly. Asha sterva bolsa, onda aragatnashyk uzaga chekmegi kynlashya, birhili ynam az olara, olarda kan bir mahirem az. Asha dommy bolsa, yuwash bolsa, azajyk ichgysgynch we chekindiryan. Bir balansy bolsa gowy
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Onda GELİN BALANSLY STERVA

Onda GELİN BALANSLY STERVA bolalyn ha ha :D gülki bir tarapa gyz ikisinide başarmaly.Diyşin yaly balansy hökman normalde tutmaly,azajyk duzuny gaçyrdynmy tagamy gaçya her ikisininde.

sada türkmen gyzy galdymay?

sada türkmen gyzy galdymay? bary möjegow olaryn, oglanlar barada menden gowy bilyaler.yok, seryozno daşdan seretsen sada akyllyja yalydyrlar. içgin tanyşsan abowwwww...
ol diyyan gyzlaryn gökdepe söweşinde gyrylyp gutarypdyr...

sen baryny tanayanmy mojek

sen baryny tanayanmy mojek diyipsin welin? kopdur elbetde. bolya, bu sen oz pikirin, yone shu dovurde her hili azatlygyn ichinde hem yashap sada bolup bilyan gyzlaram bardyr yek tuk hem bolsa. dushmadygam bolsan bary diyip yalnyshmadajyk..

umumilashdirmak gowi dal

umumilashdirmak gowi dal medman!..

BAY BOOOOOOOOOWWWWWWWWWW

Möjek diyyan welin,şo gyzlaram keypine "möjek" bolanok,kabir "şagal"erkekler şo dereja getirya gyzlary.Se sini gezsena ay bu ümsümden gelen " daşy jajek içi möjek" etyaler bizden,özünü goramana başaryp yeri gelende gerekli jogaby berip bilsenem "wii bu bet gyzy Huday saklasyn"bolyas, ay hemmanin göwnünü tapyp şadyyan bolsan" ay bu yenil kelle"bolyas,akyllyja bolup söysende söyüşman gezsen,gelen oglana "yok "diysen " özüne göwnü yetik arsyran bolya " bolyas.E gepin gysgasy oglanlar," gyzlar on yaly ","gyzlar şun yaly "diyişyaniz welin,arada bir aynada seredayin how :D

Hakyky TurkmenGyzy

Hakyky TurkmenGyzy wrote:

Medman dogan sen gowusy "operasiyaly" temana jyr. Sen bu yerde temany bulashdyrdyan :D

hahaha, ine medman sana Turkmen Gyzyndan BET JOGAP ;)))
turkmengyzy, bir telpek bergilidirin sana, yazyp goy :)

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

way birem muna telpek

way birem muna telpek beripdirlermay...(onda-da oglanlar).elbetde hemmesi dal weli mena 5-6 sany tanayan şeyle gyzlardan (barja tanayanymam 10 töweregi) son 10da 5-6 diysek gaty uly san bolyada.ya men tanayanlarym bolar bolmazlardan. na bileyin-da?!yöne göwnüme bolmasa sonky wagtlar yaman niyetli gyzlar köpelip başladymy yok?bozukçylyk edyanlen sanynda artyş bar. (umumylaşdyramok yöne sandaky artyşa üns çekyan). men-a dogrym hergün herhili fantazia eşidyan. emergency service'de (urgentnaya) bir gije bolsan.herhili waka gelyar. yada legal medicine (sud-medıexpert) sapaklarynda...ey huday şular yaly zat bardyr öydmeyaney...nemanin anyry uçlary. stalin ön harby generallary gyrdyrypdyr. ya şu wagtam bozuk ayallary tapyp gyrdyrmaly diyen pikir kella gelyar. onda-da çykar bir-ikisi demokratia diyip :)
umumylaşdyramok, yöne gowy gyzlaryn sany azalyp, erbetlerininki köpelip baryar. düzeler-de herna. ya olam narkomania yaly bolarmyka. yadynyzda bolsa oglanlaryn 70-80-nji yillaryn arasyndakylar köp bölegi narkoman boldy. yöne indi halk şona düşündi we şu wagt azaldy. bulam şular yaly sosialnyy prosesdir-da

ol sana degship yazdy, menem

ol sana degship yazdy, menem haladym degishmesini, telpek berdim, bu hic-lay...
o nahili sen 10 gyz tanayan bolsan, shonun 6-sy sheyle bolsa, 6/10 netije cykarmagyn dogrymy?

Quote:

ya men tanayanlarym bolar bolmazlardan.

:))) bolup biler :D...

"sheyle gyzlar kop" diysen, ona sozum yok, yone hemmesi diymegin birhili bolanyny indi ozunem bilensin-lay :))

gyzlaryn yilgyryshy barada

gyzlaryn yilgyryshy barada aydyan zadyn dogry welin...bu beren klibindaki gyzy mena halamadym.yilgyryshyny voobshe halamadym,robot yilgyran yaly.agshamrak oz halayan yilgyryshlarymy tapyp goyarynda:D

Haifa - "el wawa" seredip

Haifa - "el wawa"
seredip görün; hakykyk arap gyzy :)
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

Haifa we Nancy Ajram hem

Haifa we Nancy Ajram hem şoň ýaly, dogry aýdýaň :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Millet şu klibi görung we

Millet şu klibi görung we baha berin.

http://www.youtube.com/watch?v=qkipltUtBdY
mena telpek goydum.

Dost edil beýle kän

Dost edil beýle kän halamadym. Gyz owadan, ýöne bir hili tok uran ýaly etmedi
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Şolar bir seredip, soňam

Şolar bir seredip, soňam güläýseler, ýa ýylgyraýsalar
+ eli eline zada dagy degayse özüni nahara beryan:))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

bah dunya koyup yoren eken,

bah dunya koyup yoren ekena, biz bolsa gunuzyn kitaphanada...:((((
yokhow o yilgirishlara dagy seretsek, onda barja okanymyz hem kelleden chykar
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

erbet tarapy

erbet tarapy şoda
kitaphanada yylgyrylyar:)))))))))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

eh yatlatman... duyna iki

eh yatlatman...
duyna iki sanysy ertirden agshama chenli ayrilmadylar shol oturan yerlerinden, ay name keypdirda, sessizje yerde, sessizje ogshashyp[yalashyp:(] yatmak...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Bolmanda erbet seretmezlera:)

Bolmanda erbet edip seretmezlera:)Kitaphanada sessiz bolmaly dal ahyryn ana sonun üçin hem yylgyryalar.Herkim bolanja zadyny ulanyar.(dogrusy men yaly görenin yüzüni alyp yören bolmasa bolyada:))

yilgirişlar seredişler

yilgirişlar seredişler gülüşler.. hiç haysyny gorup bilmedim, mende youtube işlanok :(

youtube nama gerek? ayna

youtube nama gerek?
ayna seret, yylgyr, gül :)
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "haha..menem ashakda yazypdyma..bah sen duyguray tuweleme :)"

ayna sereday :) senki shu

ayna sereday :) senki shu youtube'daky diydimi, kopusininkiden gowy :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "şol ayna seretmek, sana-da degişli :)"

Youtube işlemeyanler şu

Youtube işlemeyanler şu sitesen girip bolyar.

[editlendi
gaty uzyn link ekeni -Bayram]

Ey shu wagt shu klibi

Ey shu wagt shu klibi gordum, tok uryan yaly boldy. Bu gyz yaman owadan ekeni, shu shahyrlaryn goshgy yazyan gyzlary shun yalydyr :D
PS Yone yaman ikilik edyada bagshy pahyra. Sokupdyr hakyt
http://www.youtube.com/watch?v=iqIoMdCX-pk


-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ey klip nahila owadan

ey klip nahila
owadan diyyning shumy , intak meng diyyan owadanmy gorayseng gone jennede dushersingiz:)))
______________________________________
Live in the present, not in the past

Hany?

Hany? Görkezsene
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bahala:)

bahala:)

Во имя Аллаха,

Во имя Аллаха, милостивого и
милосердного!
Призываю в свидетели чернила, и перо, и написанное пером;
Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет;
Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает алеть;
Призываю в свидетели день Страшного суда и укоряющую себя душу;
Призываю в свидетели время, начало и конец всего – ибо воистину человек всегда оказывается в убытке.

sonam biri eger bir senariy yazsadym, birinji sozlem .....we ynsan aldandy bolardy diyyar..