operasialar barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Geçen bloglaryn birinde operasialar barada gyzykly gürrün gitdi. şonda agzalaryn biri bu barada blog aşsan has gowy bolar diyipdi. menem bu gün keypim gowy bolanson birzatlar çyrşaşdyrayin diydim...birinjiden men wraç-zat dal. intern student (şu gün 5-nji kursy gutaryp mes bolup otyryşym :)
alyp yatan ökde okuwçy-da dal. türkler inek (bookworm) diyyaler-a, düybünden ol kategoriada dal.''sapaklary anfinin yzky partalaryndan, göwniyetmezçilik bn dinleyanler'' kategoriasyndan.ya-da bizin köplenç oturyan yerimiz yagtylyk bn garankylygyn birleşyan yeri (ying-yang yaly). inekler bolsa hemişe onde oturyalar, ''içgeçmeleri balagyna sygman, köwüşlerini doldursa-da'' hökman sorag sorayalar sapakda. men-a şolar ''köwüş baglama sapagy'' bolsa, ''bagyşlan, bagjyygy, köwüş deşiginin üstündenmi, yada aşagyndan geçirmelimi?'' diyip sorarlarmyka diyyan.

temammyz olar dal. operasialar. men-a şu sözi eşidenme kellame birinji gelyan operasia rhinopasty. yagny burny düzletme işi. sonky wagtlar moda boldy. 19 kişilik grupbamyzda 7si etdirdi şundan. kabirinide burny hakykatdanam gyşyk, kabirlerininki gowy dem alyp bilenok. yöne %90 gowy netije alandyklaryny bildiryarler. sonam ayallar arasynda keserewo(sezeryan) moda. sezeryan bn dogmadyklar hasap edilenokmyş kabir yerlerde (şutka). keserewo köp tarapdan gowy ka wagt. elbetde, indication (endikasyon, zerurlyk) bolanda gowy. agyryny duymayalar...(ene boljaklary gyzyklandyryar)
yene bir gowy operasia bar. belki sizi gyzyklandyrar. cochlear implant (c.i.). kawagt dogabitdi eşitmeyan çagalar bolyar (belki daş töwereginizde bardyr. menin-a garyndaşlarymdan bar.bir oglan dayisynyn gyzy bn öylendi. iki çagasy boldy. ikisem dogabitdi eşidenok(daş etsin).şolara toy tutmanka mün gezek aytdylar. siz öylenman siz yakyn garyndaş. belki problema dörap biler diyip. olar dinlemediler söygi-möygi diyip) şolara edilyar bu. bir gulaga aparat yerleşdirilyar. bolany. son edil normal adam yaly eşidişi, gepleyişi düzelyar. yöne bu operasia nace ir edilse şonça gowy.operasianyn umumy bahasy 30 mün usd töweregi.gaty pulun köp bolsa etdiraymeli. (şu wagt gymmatdyr size, yöne birden çaganda şeyle yagday bolayan-da adam janyny bermage-de tayyar bolyar)
eger yaş çaganyn yüreginde deşik (poroh) bar bolsa, ony hem şu wagt ansat edyarler.2-3 mün usd-a operasia etdiraymeli. bizde köp şeyle çagalar ölyarler. (detskiy kardiolog bolsam köp pula gazanyp boljak)

sonky yatlatma. bizde aşgazan ragy köp duş gelyar. men daşary yurtda okap yören iki oglanda dörandigini bilyan. ikisem 20 yaş töweregidi (tanyş oglanlar). gaty aga bolmak gerek. çilim çekmek, gaty ajy iymek, depressive durmuşda yaşamak (polyanna yaly bomaly). saglykda galyn. sorag bolsa başym üstüne.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "mena sorag soramanjyk okap okap maglumatedindim sorag yüze çyksa sorajak agam:)"
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "arkayyn med degishli soraglary beribermelimi"
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gowy tema acypsyn! Ilki

Gowy tema acypsyn! Ilki bilen "inekler" barada acyklamana degjek, "sorag soramak" hic hili ayyp zat dal, men-a her sapak diyen yaly sorayan, we bu neman bn ylalashamok... sebabi, dine onde oturmak we sorag soramak "inek" bolanok, men meselem her gun oturyan yerim bir dal, arasynda onde-de oturyan, soragam sorayan... Yone oy ish diylen zady omur edemok... barde bar kabir vyetnamlylar, birem sorag soranoklar, yone mugallym tagta bir zat yazsa, shapyrdadyp gocurip alyalar, oy ishlerinem harpyny sypdyrman edyaler, sapagam ne sypdyryalar ne-de gija galyalar... men kawagt onde oturyan, sorag sorayan yone oy ish etmeyan, sapak sypdyryan/gija-de galyan, mugallymyn tagta yazanlaryndanam azajyk in bir gerek bolayjaklaryndan belleshdiryan, kawagt sapakda uklayan... koroce, barde bolsa, mem yokarda aydan vyetnamlylaryma "inek" diyerdim... sebabi olar ucin yene bir zat, "mugallymyn owredeni hokman anyk we dogry, shubhe etmeli dal" (gundogar yurtlar sheylerak), biz beyle dal, yalnyshsa ya shubhelensek, anygyna yetyancak sorayas...

Operasiya gelsek, sen medfak-da okayan ekenin, oluler bn ish salyshyanyzmy? olini kesip gordunizmi? ilkinji saparky duygylaryn nahilidi?

men aydyanlarym başga hili.

men aydyanlarym başga hili. dogry sen bn ylalaşyan sorag soramak yada önde oturmak ayip dal yöne menin diyyanlerim gaty yürege degiji. şonun üçin köwüş geyme sapagy mysalyny berdim-a. gündelik, adaty hemme kimin bilyan zadyny hem bilmediksiran bolup sorayarlar eger name-de bolsa birzatlar soralmasa gije yatyp bilenokmyka diyyan şolar.

h.pilory köp hemme

h.pilory köp hemme yerde-de. emma ony yok etmelimi yada etmelidalmi diyen sorag ortada entagem jogaplanman yatyr. aşgazan ragy esasy iymitlenşimiz bn bagly köprak. malyn yagy gaty köp iyilyar bizde(saturated).

breast ca (canserin gysgaldylyşy) da köp duş gelyar bizde,dogry. men-a gaty köp duş geldim şona. bir yakyn hirurg tanyş bar şon bn gepleşende aydyar gaty kan diyip. yöne adamlar ony gizleyar başga sebaplere baglan bolyarlar. ''rak'' sözi inini tikenekledyar çyndanam. sonam halk ragy nesiilden nesiile geçyar diyiip ynanyar. bu da ol maşgala üçin gowy zat bolmasa gerek in gowusy gizlemek diyyaler. bu belki dogrydyram. daş töwerekde senasasia nama gerek. yöne döwlet muna üns bermeli.
önüni almak barada bolsa, öz-özüni uly aynanyn garşysyna geçip barlamaly (regulyarnyy edip). gatylyk, şekil bozuklygy, dissimmetria barmy diyip.(bu barada köp konferensia berilyar, şolaryn birine gatnaşsan gowy edip öwredyaleer). dine bulam da, asyl ayal gyzlarymyz wagtal-wagtal umumy ginekologik barlaglardan geçiip durmaly.keselleri irki döwürde kesgitlemek üçin. son wagt geçenson bejergisi gaty kynlaşyar. men 1-2 yaş waka gördüm breast ca. mammectomy edilpdir.

Yürekdaki deşigi operassya

Yürekdaki deşigi operassya edip başlapdyrlar diyip yazanyny okadym weli geçen yil yogalan garyndaşymyzyn garyndaşy yadyma düşip gitdi .Yatan yeri yagty bolsun .Enayija gyzjagazdy men öylerine köp giderdim geçen yil öye gidenimde yogaldy diyip eşitdim weli birhilek bolup gitdim .Ön bilemokdym yarowsyzlygynyn bardygyny .Birinin yekeje gyzydy okuwy gutaryp boyuna gowanyp yörmeli wagty ejesini yeke goyup gidiberdi.

Aman seret nerwinni adamlar

Aman seret nerwinni adamlar kabirleri gaty hor bolyar diyyar a kabirleri bolsa her saparky nerwicit eden-de bir yagyn kletkasy yarylyar we semreyar diyyarler, ya-da yna kabirleri nerwicit edende kop iyyaler:) i shonda haysy uspakayuwishyiy dermanlary icsen bolar?

onson shu rakyn doremegi nameden beyle kopelyaray, haly (men) ellesen hem shonyn hem yzy raka owrulyar diyyaler, owal biri yalnysh yadyma dushmese yanyk (coregin yanan yerini, naharyn gazana yapyshyp yanan yerlerini) zatlary iysen how olam sony bilen shona getiryar diyipdi,
kyn gormesen shular barada wagtyn bolsa sadaja yazyp beraysen hemme kishi dushuner yaly
onson onuni alysh zatlar barada yazsanyz, yanykda 1 pomosh name etsen gowy bolyar, koplenc eline yag sycrap bishyar, kabirleri caltjyk gatyk ya-da benzin calmaly diyyaler a medisnina name etsen gowy bolar?

eşidenlerin dogry. köyen

eşidenlerin dogry. köyen nahar, nan bular zyyanly. yene-de iymitlere goşulyan himikatlar, çilim, stress,haywan yaglary (mesge hem degişli), semizlik.

in gowusy name etmeli diysene. haywan yagyny iymegi azaltmaly. onun yerine eyrandan gelyan günebakar yagyny iymeli. yöne haywan etini iyibermeli (has köp dal yöne)
köp salat edip iymeli (holodilnige salyp sowadyp iysen has tagamly bolyar) name bizde gök önüm, ir-iymişler köp-a.

babeklere ene süydi bermek (2 yila çenli. 6 aylyga çenli dine ene süydi, ondan son goşmaça iymitlere geçeli) köp rak keseelerinden,infeksionny kesellerden gorayar

hmm

yone nerwicit edyan adamlary gaty semiz bolyarmy ya hor ony aytmansyna:)

köplenç hor bolyarlar.

köplenç hor bolyarlar. sonam nerwicit name uçin edyanine bagly. zoby (hyperthyroidea) bar bolsa nerwinniy bolyar, garmonlara bagly. yagny metabolizm tiz işlap başlayar. eger sebap psihoz bolsa onda semrap bilerler. ya-da psihiki sebapler dieli. mysal üçin social fobia adamlardan gaçyar hemme zada gahary gelyar, bular köplen semiz bolyar. ya-da ayal-gyzlarda aybaşyndan önki günlerde nerwinniy bolyarlar (pre-menstruel syndrome)...

onson shu wagt eneden dogan

onson shu wagt eneden dogan cagada eyyam cerpnoy dawleniya bar diyyaler, shonun nahili onuni almaly boljak caganyn ceripnoy dawleniyasy bolmaz yaly, koplenc caga ejenin icinde wagty ejesi kop nerwicit etse shondan bolyar diyyaler dogrymy shu?

cerepnoy dawlenie enanni

cerepnoy dawlenie enanni nerwcit etmegi bn kan baglanyshykly dal. ol köp sebapli yüze çykyp bilyar. bu taydaky esasy patogenez beyninin kelleçanaga sygman beyleki boşluklardan çogup çykmagy zerarly. şol boşluklardan çykyan gan damarlary we nerwleri gysmagy. sebaplerinin arasynda in köp dogabitdi benign (howply bolmadyk, eger alynsa hiç hili zyyany bolmadyk) rak gelyar. olardan medullablastom has köp.ya da embrional defisit. yagny embrional döwürde kelleçanak yada onurga kanaly doly derejede birleşip yetişmeyar.bularam sebap bolup biler.yada kelledaki gan damarlaryny yirtilmagy. köplenç çaga beyik yerden yikylsa, kella güyçli udar gelse yirtylyp biler. beyin we onurga yiligi CSF (cerebro-spinal fluid) diyen suwuklykda yüzüp yör.CSF köpelse çerepnoy dawlenie emele gelyar. CSF köplenç kanalyn dykylmagy bn köpelyar. bejergisi hem dykylan şol kanaly hirurgiki usullar bn açmak. yada CSFi kelleçanakdan garyn boşlugyna akdyryan inçejik şlangalar yerleşdirilyar (muna cerebro-peritoneal shunt diyilyar). yöne bular tm'da edilyarmi bilemok. sen asyl medisina okaymaly ekenin-le :)

yok

yok how medisinany okap bilerinmay, caga zat ukol etseler ozum gapdalynda aglajak bolup duryn, yone medisinada juda saylamaly bolayanymda dine pisihiologiyany ya-da epidemiologiyany saylardym

men san bir zat aydayin

men san bir zat aydayin yöne hiç kime aytma :))))) şutka
stomatologia oka, eger okaryn diysen. gaty pul kanow bar-a.10 min. plomba goy, son gelsin 250 mün manatlar diyip aydym aydyberyan :) men-a edip bilsem jigime şony okatjak. hiç kim bilmanka şuny okamaly-da

hmmm

bor onumden adam cykyanca hic kime hic kime aytmaryn:) gyzdan gowy stomotolog bolanoga, dogry ol blomba zat goymaly bolsa, a dish sogurmaly bolsa guyji yetenok, gelnejemin dishini kesip kesip sogurdy bir gyz, horajyk nireden ondan bir cekenden dishi sogurup alan cyksyn:) yone bolsun gyz dish dogtarlaram menin ejemjan yalylar ucin
ay yone shu Turkmen ayallary nahilay, ol gun ejeme yori dogtara gorkezeyin ayagyny diysem erkek adam bolsa utanyanlay diyyip gidenok, ahyr sony gyz dogtary tapmaly boldy, ey how mamash nadyanay name dogtardyrda baryp gaydarys diysemem gitmedi:) ahyr sony:(

shu blogy gyzykly goryan

shu blogy gyzykly goryan welin hichili kan yazylanoklay:(
aydaly Meni Dagda moy cakda name edeyin shonda:) yanymda hic zat yok, hol sila lyubwi kinosynda yylan cakanda sorup dokyar moyde hem sheyle etsen bolarmyka

Hytay'daky ptichaya grip

Hytay'daky ptichaya grip barada name diyyan? Name iyse bolar, name iymeli dal? Nameler sebapli dorap biler? Eger habaryn bar bolsa yeMLaber:D

menin bir mollymym aydipdi,

menin bir mollymym aydipdi, saglygyn erbet bolmagynyn esasy sebabi ak çorek ve ak sheker diyip. sholary iyman, akulanki yali imuntediniz bolar diyipdi...(akula yeketak kesellemeyan jandar)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

wi shu wagt Gipokratyn

wi shu wagt Gipokratyn (tocno adyny bilemok oza G harpdan bashlayar:) klyatwasyny aydyalarmy diplomy alanlarynda, shonda adamyn keseli oljek kesellerden hem bolsa shol adamyn sen olyan diyip aytmak bolanok eken, a indi nahili boldyka bashga yerlerde shol kasam
aytmak bolyamyka

turkmenlerde sonky dowur rak

turkmenlerde sonky dowur rak kopelyar,ejem kop aydyp beryardi.Koyen hemme zatda kanserogen bar,iymek bolanok.birem rakyn doremegine garshy in gowy zat gowrulan pomidor bolmaly oydyan.koprak pomidor iyelin.
bashga name bilyadimay?ha chilim,nas rakyn doremegine getirip bilyar.Babam,yatan yeri yagty bolsun,nas atyardy we bokurdagynda rak dorap ayryldy.
Aydylyshyna gora rak koplench gaty sagdyn,omrunde kesellap gormedik adamlarda doreyamishin.Ejem onkologicheskiy vrachda ishleyar we aydyshyna gora onler koplench shon yaly adamlar rak bilen keselleyamishin,a hazir bolsa beylekilerem has kop kesellap bashlapdyrlar:(
iki yil mundan on,ejemin jorasy,gyzy we gyzynyn jorasy bilen,dachadan gaydyp gelyalarka oyumize gelipdi.Uchunji gyz gaty mahirli skromnyja gyz ekeni,sho wagtlar 18-19 yashyndady oydyan.gidensonlar ejem aytdy rak bilen kesel ekeni we bejerip bolmayamyshyn.yuregim awapdy chaga,dashyndan seretsen hijem kesele menzanokdy.son name boldy bilemok.