Sonky ULTIMATUM

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bu yazgymdaky yuzlanmam hemmelere dal-de dine Mergen we onun yaranlaryna degishli !!!

Mergen dost, aslynda men sana dost hem diyesim gelenok. Sebabi sen seytan bilen dost bolmaga layyk biri dal. Yone senin bu sahypadaky diktatorlykly zabun herekedin gelsiksiz. Sen belki menin yazan bu yazgymy namartlap ayyrmagynam mumkin. Goy, bu senin ucin yene-de bir synag bolsun! Onda-da bilip gal, sen bu eden-etdiligin hasabyny bermeli bolarsyn. Hasap bermegin bolsa yoly kan, onda-da gaty kan. Eyyam men 2 gunun icinde shu sahypadaky kabir yazgylary cap edip goydum, yakynda seni we yaranlaryny kabir degisli yerlere tanysdyrjak. Sen bolsa islanini et. Sunam unutma bizin IP kodumyz bilen Tm-in 4 yerinde girilyar. Olaryn hersi bir welayatda. Sen mana gahar edip beyleki yerlerdaki musdaklaryna bowet basayma - bu menden sana sonkuja maslahat bolsun!

Akyllyja gez-de beylekiler yaly senem gysmaly yeri gysyp gez gayrat etde. Uytgejek bolma dost.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mergenin yaranlary diyip 11

Mergenin yaranlary diyip 11 agzany goz onune tutdym. Olaryn sanawy hokman dal - yone menden size soz goy olar ozlerinin kimdigini bari gelende `oz bellije yerinde` bilsin.

Men men diyen arler yatyr gum bolup

Ya Polatjan işine garyşmak

Ya Polatjan işine garyşmak yaly bolmasyn,yöne sen birazjyk ulaltynlay problemany.Gerek dal brat şunlar.Men çeper dilli dal welin,yöne yazmadanam durup bilemok.Hawwa hemmamizde bir yalnyşymyz bolya,ideal adam yok,mesela menem Mergen bilen kan tartyşyadym,yeri gelende sögüşyadim.Onam yalnyşlary şol bir wagtda dogrularyda bardy.Yöne name bolsada ,aramyzda name geçsede şu siteden uzaga gitmezdi,yagny "domaşniy sor na ulisu ne wywodili".Mena barde tarap tutamok ikinizem bir men üçin,ikinizem saytdaş en wajybyda watandaş,men pikirimçe erbet bolsun gowy bolsun özünkilerden mun yaly gaty görüp, problemany ulaltmana gerek yokmuka diyyan.
Saglygyn brat,enşallah içimdakini düşündürip bildim

Name b*k iyyan bolsanam

Name b*k iyyan bolsanam elinden gelenini gaygyrma, men barde yazyanlarymy "Palan adamlar okayan daldir enshalla" diyip yazamok, yazyan bolsam yzynda-da durjakdyryn...
Shu yasha yetip edyan gurrunin shu bolsa, chaga yaly ""Kakama" aydaryn"-dan bashga gurrun tapmadyk bolsan, onda mena sana kop zat diymekchi dal, Huday akyl-hush bersin.

Melike - goy sen mamla

Melike - goy sen mamla diyeli, emma name uchin Mergen edenini edip yormeli. Onsonam erkinlik diylende turkmen gozuni cykarayyar. Muny eyyam 20 yyla golay bari gorup yorus. Mysal ucin egin-esikde towuga tok diyilmanson yuwash yuwash sypyrynyp baryar gyzlar.
Saytda-da soz azatlygy diyilse hemme soze azatlyk berilmeli dal. Meselem watancylyk, millilik duygularymyzy zaherleyji nygtamalary goy yazsalar yazsynlar, in bolmanda belli mohletden son ayyrmaly. Emma Mergen dagy nadyar? Olar olar yaly zady ayyrmakdan gecen gayta nick-leri togtatmak bilen mesgul. Goy onda menin nicklerimin hasaplaryny gaytadan acsyn. Men soz beryan ahli etmislerim ucin sol telpekleri gowy zatlary yazanlara bererin. Hatda gozyetim.com-daky yaly poll gecirilsin, sol yerde in onat yazylan makalalara bererin. Bolmasa sowes SONUNA cenli dowam eder. Yone aydayyn sonam gowy bolmaz.

Men men diyen arler yatyr gum bolup

Men mamla çykjak bolup ya

Men mamla çykjak bolup ya barde abray gazanjak bolup diyemok.Prosto seret birinjiden güna özünde,naçe gezek sana duyuduruş etdiler.Sonunda seni banlamaly boldylar men pikirimçe sen haksyz.Hem bu etyan zatlan sana name gerek,o "spisok" bilen baran yerinde sen üstünden gülaymeseler govydyr,öz yaşyna bir yerik gelmiş,işçi oglan,a etyan hereketlen çaganky yaly.Hem sony govy bolmaz diyyan bula woopşe ayyp,söweş sonuna çenli söweş,inan yaman komik görünyan sen.Eger mun yaly etjek bolsan sen barde abrayyn galmaza,yalnyş düşünme göwnüne degjek bolamok men.Yöne eger öz günan bolup durubam,gidip bir yerlerde yanky oglanlary şikayet edip,bu sitan içinde bolup geçenleri döwlete çykaryp,bu meselani ulaldsan dine özüne - minus.Seni goldajak bolmazmyka diyyan.Sen iki yolun barmyka diyyan adam yalak bir sany nik alyp ,bu bolanlary yatdan çykaryp bardeki yolunu dowam etmek ya-da woopşe girme.Mena gyz bolup namys ederdim mun yaly zada,girmezdimem,ile jar çekip,meseleni ulaltmazdymam.

Ay adamaçylyktyr,men özümem naçe çatlra giryan bir oglan bolup,bir gün gyz bolup,nikler alydaym her hili,banlasalarda sesimi çykarmazdy.ÇÜNKİ HAKLY OLAR

PS.erbet kellam agyryady şuny yazamda ,manysyzrak bolan bolsa 2-3 gr ganymy geçayin... :(

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Manisiz dagy dal, gaharin gelse sap turkmence yazip bilyan ekenin-a sen! Tuweleme!:)"
  • ata22 5 telpek goyyar we yazyar: "Kop niklilik gowy dal!Telpeklerini tygshytly ulan birem!"

haha, dogry aydyan, gulkunc

haha, dogry aydyan, gulkunc oz-a bolup yorshi :)), barya diyyanmi bir edara, elinde spisok, "ay yashuly, shul oglan pylan saytda menin hemme niklerimi banlady, arymy alyp ber!" :)) "name ucin banlady oglum?" "?!?!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • melike 1 telpek goyyar we yazyar: "Göz önüme gelip gitdi, ha ha "

waha ha ha ha göz önüme gelip gitdi :D

Akylly kellesi işlan şo yaşuly duran yerinde gulagyny çeker on,ay yaşulyda özüne menzeş "enayy" bolsa yurda gülki bolar bunlar...........

Mergene asakdaky hasaplary

Mergene asakdaky hasaplary togtadylan nickleri acmagy hem hayys hem-de talap edyarin!

şeytan,
zorekenim,
intperson,
demokrat_molla

Eger şu talabym yerine yetirilmese sahypanyzy başynyza yapyn bigayratlar!!!

Men men diyen arler yatyr gum bolup

Shol talabyna yerine

Shol talabyna yerine yetmanjik gecher, tohum tijini uyshurip bigayrat diydirsenem, 1 yerde gurama bar bolsa gidip Mergeni yamanlasanam...Hany goreli sonunymyzam, sen yaly gayratlylaryn elinden name gelyamishin.

Eý Hudaý bar çagy ýaly

Eý Hudaý bar çagy ýaly ekeniň polatmyrat, şol nikleriň sebäpli ýapyldy. Saňa näme sebäp gerek başga?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

We menden saňa

We menden saňa kontrULTIMATUM. Beýle argumentsiz talaplar we hereketler bilen ýer almarsyň! Eliňden gelenini et, ýöne adamlaryň ýüregini bulama. Şu ýerde kanun az, barjasy garşyňdakylara we pikirlerine hormat goýjak bolmak. Sen ýöne şony başarmasaň, bu nikiňem pozular.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

polatmyrady block-lasam gaty

polatmyrady block-lasam gaty gorjek yokdura?
goreli hany ultimatumyny:)

Bolýa diňe şu user name'y

Bolýa diňe şu user name'y galan bolsa, azajyk galybersin. Ýöne mundan başga ýene birini açyp atyny oýnatsa ikisinem aýyraýarsyň.
Häzir diňe bir niki galan bolsa, ýazybersin IMHO
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

yok,men bu userem blockladym

yok,men bu userem blockladym eyyam,achmagada yaltanyanam,niyetimem yok.name etjek bolsa,taze user bilen edibersin.

Sahypalarda bloklanmak gowy

Sahypalarda bloklanmak gowy zat däl, elbetde;
Bir adam bolup, köp agzalyk ady ulanmak hem;
Sahypalaryň jogapkärlerine haýbat atmak we şantaž etmek hem.

Polatmyrat, umuman, sen kim bolaňda-da, nirede işläňde-de özüňi şeýle alyp barmak hem-de döwletiň jogapkär guramasyny şahsy bähbit üçin ulanjak bolmak bn ýalňyşýarsyň!

Bu hasabyňam ýapylan ekeni. Indiki hasaplaryňda-da şeýle säwlik goýbermersiň diýip umyt edýärin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Onga adam yali aydildi ata

Onga adam yali aydildi ata aga! "Isleseng 100 bot ac, yone adamlarin huzurini bozma" diyip.. Ol bolsa shol diyeninde durdi, guyrugini buladi durdi..

Men-a garshi dalshol nick'lerin bloklanmagina.. Munga-da garshi dal..

11 adamyn spisogyny gorup

11 adamyn spisogyny gorup bolmazmay? Menin adym yokdur diyip umyt etyan:D

ey men-a name diyjegimi

ey men-a name diyjegimi bilemok. spisokmysh? namanin spisogy? NKWD'lere beriljekmişmi? Repressia döwri dal-a bu wagt?50-nji yillarda stalin öldi. repressia-da gutardy. sonam bu tayda yazylyanlar hesmmesi watan bahbitli zatlar. ka makalalar awto-tankyt şeklinde, olam hökman zerur ösüş üçin.

SAMSYKLYK

Ay güldürmay how,spisokmyş.O spisok bilen kime name subut etjekka ,güna özünde bolsa.Hem özünün günasi bar,naçe gezek duydurulmuş.O baryp şikayet eden yerinde özüne galampyr gysdyraymasalar govydyr.Hayran galaymaly.......

Ha..ha..ha gorukdunmay?

Ha..ha..ha gorukdunmay?

Polat yene birnaçe gün

Polat yene birnaçe gün geçenson yene önkijan yaly "sizi barlap görmek üçin etdim " diyyayme .Senden herzada garyşybermeli ...
"Saytinizi başynyza yapin " diyyan weli yüzlerçe agza bar barde şon üçin ilkinji bilen sen azajyk ünsli yaz gayrat edip .

Gülkünçden hem beter

Gülkünçden hem beter çagalar bagy yaly-lay....
'Menden utan aşyklaryny yzyna bermesen seni agama aydyp urdurdaryn' diyilyardimi birnaçe köp yıllar mundan ön? şona menzeyar biraz..
Munun yaly çaga gürrünlerine wagtynyzy sarp edeninizden derrew BLOCK'laymaly Babejikleri....
Aslynda, bu sahypanyn tassyklanylan öz KADALARY barmy?
eger bar bolsa, şol kadadan çykmalary yygylaşdıryan agzalary ilki SÖZ, sonra wagtlayyn DAŞLAŞDYRMA, in sonky jeza hökmünde-de MYDAMALYK UZAKLAŞDYRMA ulanylyp biliner..
Yöne bu kararlary bir adam dal-de, belli bir saylanan agzalaryn in az pylança sanysynyn HAWA diymegi bilen edilse belki ultimatum goymaga utanaram..Türkmen milletinden bolsa eger..

Ay yokla belli mun

Ay yokla belli mun psihikasynda bir problema bar.Eger "golosovaniye"bolsada ona "hawwa" diyjek bolmazmyka.