Diktatorlyk+Owgisoyerlik+menmenlik=Kemciligini yatdan cykarmak

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Howa bilsimiz yaly onki prizidentimiz Turkmenbasy(Alla ondan razy bolsun) dunya syyasatcylry tarapyndan "diktator"
diyip tanalyardy , diktator hem bolsa yurdun duybuni tutdy Turkmenistan gaty cokgunli yagdaydaka osdurip arabany yola saldy, indi dine araban tizligini caltlandyrybermeli.
Ilkinji yurdun duybuni tutujy prezident ucin diktator bolsada, sagyr bolsada , romantik bolsada ayyp dal sebabi hemme zady basdan baslajak bolsan hemme taraplayn bolmaly bolya , hemme zady kellani sokmaly bolya , son ucinem onki prezidentimizn hereketlerini erbet goremok.
Emma hazirki gunlermizde, hazirki yolbascylaryn , hazirki prezdenti owup, arsa cykaryp(ak juyjejikler bolmak ucin) ony azdyrmaklary duybunden yalnys hem oran howply yagday.
Cunki prezident dal copanam getirip yuzune owup otursan solam ozuni hiiil bir zat hasap edip baslar ertesem goynuny bakmaz.
Prezident br dowlet-halk ucin gowy is edyan bolsa sona mynasyp sagbolsuny almaly yone artkmac gerek dal , sebabi ol onun borjy , belki ol edyan isinden kopurak etmage hem mumkincilik bardyr.
Mejlisde,yygnaklarda diktatorlyk edip suyji sozler aydyp, eden islen barada hos bolup gurrun bersen, oturanlara el carpyp yarym sagatlap oturman (yallaklasyp) dursalar indiki yygnakda diktatorlyk we beyleki artykmac gurrunler kopeljegi ikiucsyzdyr.
Hacanda adam etyan isinin gowulygyna-erbetligine garamazdan, basgalardan sona bolan gollaw tapsa , onda ona son-sonlar yalnysyny yada kemciligini aytmak kyn bolar.
Son aytsam janynada yakmaz , bu adamyn tebigaty , adam yalnysar , ol ayyp dal , ayyp nirede? hacanda yalnysyny boynuna alyp sony duzetmegin ugruna cykmasa ayyp sonda.
Dogry prezidente hususanda bizin yurdumyzda kemciligini aydyp bilyana tapylmazmyka diyan yone , in zayndan adamy azdyrmasalar gowy bolar. Cunki adam sol gidisine gitse, ellerem yarym sagatlap carpylsa, yalan syrtarmalaram dowam etse , adamyn gozi kor bolar , hic-hacan hakykat diyilen zadyn onunde gozuni acyp bilmez , sebabi hakykat bir yagtylyk , owguli yalan sozler bolsa garankylyk, o yagtylyga bolsa ol gozler owrenismedik.
Biza dasary yurtlarda bolup olan yygnagyny goryas welin adamlar bir cynlakay meselan onunde duranlary yuzleri bildirip dur her dilden cykan soz ertir hakykata owruljek durmusa yol gorkeziji bolup gorunya , bizinkiler yygnak etya welin name netije cykarjagyny bilenok oz yanyndan , dine bir-biregi owusup "hemme zat gul yaly, bujagaz gosgymam dinlayin" w,s,m... lardan doly , kabir ministrsumaklardagy onunde yazyp berlien kagyzy okap bilman wazzyklasyp durlar , o kagyzda bolsa halkyn ykbalyny cozyan kararlardyr sona menzes mohum detallar yazylgy.Ay bolyada aytsan zat kan kellani agyrtyalay bular.
Yeri gelende "adamy yuzune owme!"
(pygambermizin hadysy).
Yany watan gordum welin yuzum cydanok hereketlere , icimi bir dokeyin diydim.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bu tema bn razylaşamok.

Bu tema bn razylaşamok.

Yöne offtopik habar berjek. Prezidenting wagty 5 den 7 yila chykarjak bolyalar(dylar)
Большинство поступающих предложений касается продления полномочий Президента Туркменистана с 5 до 7 лет, что связано с необходимостью предоставления главе государства гарантированной возможности по времени для реализации коренных долгосрочных программ.
http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=1&id=080522e

Önürak chykan kabir habarlara göra, 70 mln dollarlyk monument gurjak bolyamyşlar.

Nesip etsin

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

gurban sen şulary haysysy

gurban sen şulary haysysy üçin yazdyn??
önki hazirkin 10 essesidi..
hazirka şükür edip otyryan men-a şon üçin.

_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

onku, yada hazirki bilen

onku, yada hazirki bilen yuzbe-yuz oturup gurleship gordunmu? yada ishleship gordunmu? ishleshen kim bilen gurleshdin? ....

Hajyjan

hawa gaty dogry aytyang ay

hawa gaty dogry aytyang ay demokrtaiya bolmayan yerde dowam etjek yadamadym entak diyse on dal 30 hem edeler yada ömülük hem ederler, türkmening öwrenişmedigi tema dal-a önkü hem bolupdy, halk onglayan yaly edip etmek kyn iş dalaa

Hazirki bardada gurleyan,

Hazirki bardada gurleyan, onki name edenem bolsa ozi etdi-ozi goydy towuguna tok diyilmedi , yone olam oz gezeginde hemme zadyn duybuni tutup berdi.Onsanam on dowrunde on oturan yerine dalasgarlik edibiljek has dogrusy on yerini onaryp biljek yokdy diyen yaly. A indi bolsa nesil tazelende an-dusunjeler ginap uytgedi taze-taze yas-yas dowunmly oglanlarmyz bar indi inki dowur yaly birinin goltugundan galdyryp son bilen kowalasyp yormek yalnys dusunje cunki bu wagtky nesil biri-birinden kamil derejede islap biljekler. Son ucin diyan bu adamy sen-sen etmesinler yogsam son kararlar uytgaberer 10-yylam bolar 20-yylam bolar gider otyr. O pahyram so diyilse so boljak bolup , ozi ayrylsa cyndanam hemme zat durayjak yaly duyar son ucinem ozini galdyrmak ucin name karar bolsa cykarar.
Hemme geljekki problemlary onunden dusunmek gerek.Bu meselede halk hem kop rol oynayar tebigy adam gatnasan yaly gatnasmaly on bilen dogry sylamaly yone cakjagazy bilen sol cakden cykdymy eyyam gitdi...

artyk owgem bolmaz dowgem

artyk owgem bolmaz dowgem kanunyng dogry ishleyan erinde

Shuwagtki halkin yagdayini

Shuwagtki halkin yagdayini eshidip, bolyan zatlar barada resmi dal maglumatlar yignadigimca onkuni has gowi gorup bashladim..

Honestly..

Täze käbir kararlary gaty

Täze käbir kararlary gaty gynandyrýa we howatyrlandyrýa. Prezidentlik edil öňkiň ýolunda, ilki 5 ýyldan 7 ýyla, soňam ömürlik...
70 mln $ monument. Gorasy gelýän gorabersin, munyňam öňkiden tapawudy azalyp barýar
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ay bellidi önem,daşardan

Ay bellidi önem,daşardan Türkmenistana seredip nebsim agyrya.Göya ulalyp ,ösüp gitmegin yerine,her kimin elinde oyunjak boldy.Gün-günden gaytam b.. çykya.
Ay saglyk bolsun,name diyeli başka.Halkymyza sabyr bersin Allajan!!!

3 ayagin ustundakini onarmak

3 ayagin ustundakini onarmak uchin ??mln$ gerek bolarka? ony hem onarmagyn pingine(aladasyna) chykylandyr oza:D

Birhili garankiliklara tarap

Birhili garankiliklara tarap baryan yali Turkmenistan edil shuwagt.. Halkin yagdayi gun-gunden agirlashyar.. Ong adam bashina 90 kw/sagat elektrik energiyasi mugtdi. Indi shol 45'e dushurilipdir. Kwartiralara, oylere, jaylara tok, suw we gaz hasaplayish gurallari (schotcik) berkidilyar. Bu elbetde bir tarapdan gowi, yone indi her mashgala ayda pilanca yuz mun manat shol zatlara hem tolemeli edildi. Ong dowlet hasabindan uryardilar dollar hasaplamasini we shonda-da halka arzan dushyardi, indi dowlet bahasi hem galandigi uchin ep-esli bolup dur tolemeli pullar..

1,5 million aylik bilen bir adam nadip mashgalasini eklesin.. 2 gezek bazara girip chiksan, al sanga 1,5 million.. Gok-onumlerin hazirki bahalari bilen shundan gowa garashibam oturmali dal..

O barmana-da dashari yurtdan icerik harit getirmegin salgitlari galdi cakdan asha.. Bazarda eyrandan gelyan kashirin kilesi 25 mun manada bardi.. Oz kashirlerimizin hemmesini diyen yali sowuk urdi gecen gyshda..

Halk arasinda onki prezidentin ady "yashuli"dy.. Indiki prezidentin halk arasindaki lakamy "STAMOTOLOG" bolupdir..

şol gök-önüm bahalary

şol gök-önüm bahalary galdy diyaler welin..
etin bahasy-ha hazirem 30 mün manat eken, dogrymyka şol baha galdy diyilyan gürrünler?
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

bahalar galdy Che, aylyk

bahalar galdy Che, aylyk onki kop yerde. etin bahasam nebitdagda 55 mun manat shuwagt.

edit: 30mune et diyyanin naman eti yone? tovugynam eti 35 munden..sen aydyanyn name arzan etka ? :)

Towuk etem dowlet

Towuk etem dowlet magazinlerinde 34dendi, yone gechenlerde dowlet magazinlerinde bolmanson bazarda 45-50 boldy...

Towuk etini iyer yalak dale,

Towuk etini iyer yalak dale, bir gezek kakam bazardan alyp geldi , nahar etdik welin, hich iyer yalak dal , hich hili tagamy yok, mena iyip bilmedim, bir hili tagamy uytgapdir,
______________________________
Live in the present, not in the past

"diktator hem bolsa yurdun

"diktator hem bolsa yurdun duybuni tutdy Turkmenistan gaty cokgunli yagdaydaka osdurip arabany yola saldy, indi dine araban tizligini caltlandyrybermeli."
Arabany haysy yola saldy? Dogry yolamy, yalnyş yolamy? Yurdun düybüni Gaygysyz Atabayew tutup gitdi.

diktatorlyg-a dal welin,

diktatorlyg-a dal welin, owunjenlik barada men hem acypdym 1 blog, ashakda linki bar:

http://www.tmolympiad.org/?q=node/1880

shu yerde ka zatlar yazylandyr, men gaytalap oturmayyn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"