Corrupted Nesil & Taze Nesil

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam saytdashlar!

Aslymarly'nin acan "Afrika we Turkmenistan" blogunda oran derwayis meseleler barada oran onat pikirler beyan edilipdir. Haysi pikiri okap gorsem (yalnishligi dogruligi hem otnositel, hemem ayri mesele) mana pikirlenmage taze penjireler acyar. Agzalan herbir pikiri taze gadamlara badalga hokmunde ulanmak mumkin. Hakikatdanam berekella diyaymeli. Bu yerde takik yuze chikyan in guycli anik netije: Yashlar, oz yurtlarinin gelejegi barada hakikatdanam alada edyarler.. Yurdun dertleri bilen gam deryasina chumup, begencleri bilen begenyarler icgin..

Yone shu yerde bir zadi menem bellap gecesim gelyar.. Mergen yokarda

Quote:

Yone, haysy yana yatanynda-da yokardaky corrupted nesil gitmese, onda gul-ala gullik bolmaz, neo-ykdysadiyetchilerine-de yol bermezler, uyship, arassa nesil bolup, biri-birlerini goldaw berip 1 hereket bashladylaymasa, gaty kyn bu alha-al adamlar bilen.

diyipdir we oran dogry point bellapdir..Shuni acmali we ayratin pikirlenmeli imho..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Shu corrupted nesilden halis

Shu corrupted nesilden halis bolan her bir adam oz towereginde sheyle "adam"lara garshi birzatlar etmeli. Meselem sheyle ahmiyetli yerlere gelende "alha-al" sistema garshi durup biljek bir neslin yetishmegine goldaw bermeli.. Hakiki "kamil adam"larin hataryna bir-iki adam goshmagin aladasini etmeli.. Bu hokman turkmenstan bilen baglanisikli zat dal, umuman dunya bilen baglanisikli bir mesele..

Edil hazir bu basha baranok.. Meselem ynamdar oglanlardan biri TM'da in uly gurlushik firmasinda bir welayatin otdel kadry bolup ishleyan ekeni.. Son ayrilipdir. Biri biduzguncilik etse, belli bir derejeden song ishinden boshadyarmishin. Bir gun gecip gecmanka pogon'lardan telefon gelyar. We kayinc, sonam shol "gushkellani" tazeden ishe almali.. Akla-hiyala sigmajak wzyatkalar hodurlenyar.. Garaz bolar yali dal. In sonunda ayrilyar ol ishden..

Meselem Gyrgyzda sheyle bir

Meselem Gyrgyzda sheyle bir aldawciliklar kan, diyip aydar yali dal. 7-8 sani uly kurs oglan-gyzlar tm'dan okuwa salmak uchin bir topar oglan gyzlari alip gaydyarlar barik. Hersinden pilanca mung dollar alyarlar. Ishlerini bitirenoklar. Baryp yatan masgaracilik.. Kosenyan yene halk, aglayan yene bizin gyzlarimiz, ejir cekyan yene bizin yigitlerimiz.. Ululardan muni goren tazelerem indiki yil oz cikdajisindanam kan pul gazanmagin aladasina dushyar.. Bulara garshi nadip goreshmeli.. Nadip beyle zatlarin bolmazligi uchin alada etmeli.. Nadip indiki tazelerin bir beyle zat etmeklerinin onuni almali..

Ana esasy mesele shol..

Sebabi olaram shoni etse, nesilden nesle gecyan shol bir biderek yagday dowam edip gider..

Eger dogrumi aytsam mena her

Bu zatlar indi gutarmali.. Yashlar bilman edyarler.. Olary pikirlerinden dandirmek kyn dal oncakli.. Yone shu ulular kinrak bolyar.. Seng guyuni gazip bashlayarlar son.. Yilin bashinda shol haramliklari edyanlerin kabirleri oz okuwcilarina "gadyr diyip birini gorseniz, eshitseniz barayman, ol eyle beyle" diyip tazeleri uzaklasdiripdirlar nace aylap.. Son bir sebap bilen tanishdik.. Ol oglanlar, mashenniklerini depip kowup goyberdiler sonunda.. Gozleri acildi, ol aldawcinin biderek adamdigini bildiler..

Sheyle wakalardan son olar elbetde gowja ilgayan oglanlarin guyusini gazyarlar.. Herhili yamanlik planlarini guryarlar we belli bir derejede-de amala ashirmakda basharnik gorkezyarler..

Yagday sheyle bolanson ol

Yagday sheyle bolanson ol okuwci getiryan 7-8 adamin icinde "halal" ishleyan, erkek yali sonuna cenli duryan oglanlar bilen dostlugimiz bekedi.. Sebabi pikirlerimiz birdi, hiyallarimiz mengzeshdi, dunyalerimiz uytgeshik bolsa-da..

Birleshmeli, guyclenmeli, agzibirleshmeli..

Ishleyan oglanlardan her ay ujipsiz hem bolsa pul jemlense we maddi kincilik sebapli ishlemage mejbur bolyan onatja gyzlara stipendiya tolense gor nahili gowi bolardi. Gyzlarimizi ishleyan kafedir-barlarindaki her hili edepsiz yagdaylardan gorap bilerdik.. Sheyle dalmi?

Shu oglanlarin edyan, etmegi planlayan ishleri basha barsa bu yerde indiki yillar oran gowi netijeler bolar nesip bolsa..

Garaz diyjek bolyan zadim;

Garaz diyjek bolyan zadim; corrupted nesil oz-ozi gitmeyar.. Ol nesil oni-soni gitmeli elbetde.. Yone onun yerine geljeklerinem sholardan tapawudi yok boljak bolsa onda olarin gitmegi bize hijem zat gazandirmaz.. Hakikatda olaryn gitdigi bolmaz ahbetin.. Halkimiz yene baynamaz..

Taze nesling aladasini etmeli..

"Eyle bolmasa, beyle

"Eyle bolmasa, beyle etmesek..." yaly gurrunleri kop edyas, yone hakyky durmush'da shol ishler bir adamyn omruni alyp biljek derejede chylshyrymly zatlar, her adam omruni beyle zatlara gidirmage razy dal, onson belli 1 chyzykdan son "mana galypdyrmy" diyip, oz "yer"-ine gaydyp baraymagy mumkin...Sheyle yagdaylary goz onunde tutubam, gonshy mowzukda "Arassa nesil biri-birine goldav berip, halal ishlese" yazypdym, shol "biri-birine goldav" meselesi kok urup, gowja ornashmasa, bizin etjek ishimiz, aljak galamyz bolmaz, sebabi corrupted nesil hich hachan yerini arassa nesil'e goymak islemez, sebabi arassa nesilden olar yaly adamlara "chorek" yok, diyenini etdirip bolanok "Men seni shu yere goydum" diyip.
Yokarda-da mysal beren oglanyn yagdayina dushyan adam kop, sebabi pahyrjyk yeke ozi, oncha zaya adamyn ichinde, name edip biler ?? Hich kimin goldavy bolmasa, bu-da olara yaramayan 1-2 zat etse, ony "Ishde goyberyan kemchilikleri uchin" ishden boshaltmazlarmy ?? Shu yagdayda on arkasyny alyp, "Oynap gelin, shula durar yerinde" diyjek adam tapylmasa, on elinden geljek zat barmy ??
Garaz, shu ishin asyl mayasy, arassa nesilin 1 adam yaly, agzybirje, birine 1 tohmet atylanda yikilan yerinde tashlap gitmejek dereje-de ynsaply ishlemegindemika diyyan, yogsa azajyk kishi bolup edilyan/ediljek ishler, 1 govy adim bolsa-da, hich'den yagshy bolsa-da, gaty kichi adim bolar we yurt bu adimler bilen duzelyancha beter kop wagt gider.

Hemmesini gowy üns berip

Hemmesini gowy üns berip okamadym, diagonaldan okadym. Umuman ylalaşýan WELIN... welini barda...
Seň aýdýan köne nesliň gider diýip garaşsaň gidermikä?! Şol näbelli, sebäbi olaryň Türkmenistanyň içinde ýetişdirýän täze nesillerem edil özleri ýaly ýa özlerindenem beter. Şeýle dälmi?
Ine meselem Afrikadan mysal alypsyň. Afrika ýurtlary häzirki ýagdaýynda, ýagny garaşsyz bolanyna bir asyrdan köp bolan ýurtlar bar, üýtgän zat ýok. Gan dökmeşek, halkyň baýlygyny satmaşak...
Bizde pozitiw üýtgeşmeler bar, ýöne birje nesil bilen bolaýjak zada meňzänok...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Matematikadaki "grant

Matematikadaki "grant problemalari&isci howuz problemalari" yadima dushup gitdi.. Kan bir matematikadan baship chikmasa-da..:)

Bir howuza iki grant suw guyup dur. Biri hapa suw akdiryar beyleki arassa.. Howuz bireyyam dolupdir we suwi dashina cogup dur.. Shu howuzin suwunin arassalanma tizligini nadip olcemeli??

Shu howuzin suwuni nadip arassalamali..

Birinji etmeli ish: Hapa suw akdiryan grandi yapmali..
Ikinji etmeli zat: Arassa suw akdiryan grandin tizlgini kopeltmeli we onundaki (bar bolsa) bokdencleri ayirmali/azaltmali..

Tema dolanip gelsek: Nesil babatda birinji etmeli ishi etmek bizin elimizde dal edil hazir.. Diymek ikinji ishin ustunde has kop durmali we tijenmeli we Mergenin aydishi yali agzibirleshmeli..