Senin Soyeninemi ya-da seni soyene

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salawmalikim Millet!
sonky wagtlar shu pikir kellamin tarakanlaryny yatyrmaga goyanok,
bilshimiz yaly ikitaraplayyn soygi kawagt az bolyar, "ya ha bizin soyenlerimiz bizi soyyenok, bizi soyyenleri bolsa biz soyemizok" diyilen soz hem bar
indi shu yerde eger durmush gurjak bolsan sen ozini soymeyan, yone ozin soyyan adamyn bilen durmush gursan birhili ozune gowni yetyanlik duygusy bolup "ay ozumi soydirerin durmush guranymdan son" diyip pikir bolyar,
senin soymeyan a seni soyyan adam bilen durmush gurmaga welin , birihili hic hacan shony soyup bilmejek yaly bolyan, birhili durmushyn gaty yurek gysgync yaly boljak oydyan,
Siz nahili pikirde Seni soyen adam bilen durmush gursan gowy bolarmyka ya senin soyyen adamyn bilen durmush gursan gowy bolarmyka?

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • melike 1 telpek goyyar we yazyar: "JORAŞ, ALLAJAN BAGT BERSİN,SÖYMEK WE SÖYÜLMEK NESİP ETSIN!!!!"
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "dura-bara soyer bararsyng,,alada etme ol zatlary:D "

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Milayim gowjami

Milayim gowjami yagdaylar??:)

ha ha

Ay yagdaylarymyn obshiy erbedem dal welin, yone kellam arasynda agyryar diymesen:), ish guyjem erbet dal, aylygy az diymesen:), mashynam yorap yor benzini azyrajyk diymesen:), oy icerem erbet dal dasharyn kraskasy biraz solupdyr diymesen:),

Milka yagdaylar gowy yone...

Milka yagdaylar gowy yone...shu yokarda yazan 2 varyantyndan biri bashyma geldi, name etmeli diyen yaly birzat boldy munyna...Eger bashyna gelen bolsa yaz, has gowy maslahat berjekler bardyr:::)))

Meň şu temalarda pikirimi

Meň şu temalarda pikirimi bilmeýän galdymyka?! :D
Ýene gaýtalaýynmykam?! :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hmm

ay name zalkomy yazyber arkayyn:)

yone oyu oyun welin shonun yaly yagdayya dush gelende gaty kyn bolyar:)

Bolýa, serýozno bolup

Bolýa, serýozno bolup ýazsam, jynsparazlyk edýän şu temada.
Oglan bolsa, özüni söýýän gyzy alsa has gowy bolarmyka diýýän. Azyndan özüne hormat goýjagy. Äri bolubam, heleýiňden hormat görmeseň gaty kyn bolar, halk içinde ýüzüň asyk bolar, ýa hormat goýdurjak bolup urup, tokmaklap gezmeli bolarsyň. Ikisem gowy däl. Söýgi näme takyk kesgitlemesi ýok, ýöne aýalyň hormat goýmagy wajyp. Öz söýgiň... aý seni söýmeýän bolsa, gürrüň ölmelimikä diýýän. Esasanam men kän romantik däl, pragmatist bolanym üçin şeýle pikirde.
Gyz bolsa ýagdaý azajyk başgaça. Eger öz söýmeýänine hormat goýup biljek bolsa, şoňa bir simpatiýa zat bolsa, ýa bir sebäp bilen özünden uly görýän bolsa, onda baryp biler, GaraDagyň aýdyşy ýaly. Ýok, hormatam ýok, simpatiýa hem ýok bolsa, oglan absolýut parallel bolsa, onda soň oňa söýgi döremek kyn bolup biler, aglap-eňräp gezmegi mümkin, oglan näçe söýse-de. Soň oglanyň yzyndan gepini edip ýörmegi mümkin, söýýänligini ulanmagy mümkin. Şoň üçin idealda öz söýýänine, ýa azyndan hormat goýjagyna barmaly gyz, oglan söýmese-de. Oglanlar "gowy maşgala" bolsa, soň şoňa görä söýerdä.
PS Şeýleräk tapawut görýän. Düşündirip bilmedik bolsam, täzeden başgaça ertir ýazarynda. Kelläm duman, gije 3:22

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Siz dogry aydyarsynyz

Siz dogry aydyarsynyz BAYRAM aga. Yone name uchindir sizi soyyan gyzlary gormeyarsiniz.:)))))))))))))))

Dogrudyr... men asyl

Dogrudyr... men asyl dushunip bilemok, meni kim soyup bilerka diyip. Mena ozumem soyemok... :D
Soyere absolyutno sebao yok. Shon uchin "soyyan" diyene kan ynanamok, bir rational=pragmatiki sebap gozlap bashlayan.
Ya was-was achypdyrynmy...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bayram beyle diyme

Bayram beyle diyme, soygi bolmasada, bile gowy durmush gurup, dushunship yashap biljeklerin bardyrlay tansh gyzlan arasynda...Hany eline bir list alda yazp bashla::))Bardyr bardyr, yone sen gormezden gelyan bolmaly....

Bardyr :) Oň gürrüňi

Bardyr :)
Oň gürrüňi däl, belki kän soňky pylança ýylyň içinde gyzlara wagt bolman, olaram himiýanyň bir bölegi ýaly pragmatiki göz bilen görüp başlandyryn?! :D
Aý degişýänlaý. Bilýän, simpatiýa bar we jynyň almaýan adamy isleseňem halap bolmaýar. Şol simpatiýa hem ulalsa söýgi bolýandyrda.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

...

Yok bayram aga, ilki söyyang onson söygi öçya, kiçelip simpatya bolup galyberya, şon bilen onyşmaly bolya... :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Aýtdyň gutardy! Seň ýaly

Aýtdyň gutardy!
Seň ýaly tejribeli pälwanlar bilen jedel edip biljek däl! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

A men tersini aydyan

A men tersini aydyan:) soygi son doreyar, yada bashda bolyar son ochyar diyilyar...bu bir biriniz soyyan iki kisha gora uytgeyar menche...sana bashda kivilcim olan, son bolsa aleve owrulen soygi dileyan....:)

Resul akga senä hasam

Resul akga senä hasam tejribeli. Dilegiň üçinem, umytlandyryjy sözleriň üçinem Alla ýalkasyn! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

gayrat...

gayrat et görayde bayram aga, aydip dura :DD

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Muhammet akyllyja bolsana

Muhammet akyllyja bolsana :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ansada bu sorag. Eger senin

Ansada bu sorag.
Eger senin yoldashyn,to est durmusha chykjak bolyan oglanyn senden has gowy bolsa,yagny ol senin gozunde senden has yokarda bolsa we seni soyyan bolsa,sen shona chykmaly.Sheyle adalatly bolya.Ola oz soyyan gyzyny alyar,a sen bolsa ozunden has gowy biri bilen yashayan.Dogry dalmi?Eger dogry bolsa,tersem dogry bolmaly.Yagny sen soyyan birini soyyan bolsan,olam seni soymeyan bolsa,yone ondada toy etjek bolyan bolsanyz,eger sen ondan ozune has yokarda sayyan bolsan,onda barybermeli.A eger ol senden has gowydyr oydyan bolsan...zat,men onem aydypdyma,ozune mynasyp birine ashyk bolun diyip...

hmm

GaraDag wrote:

ozune mynasyp birine ashyk bolun diyip...

a mozet sana ahsyk bolan sana mynasyp daldir shonda name onda-da onun bilen durmush gurmalymy?

yok,gurmaly dal.

yok,gurmaly dal.

Mendaki yeketak kriteria

Mendaki yeketak kriteria soygi dal, yone hemme kriterialaryma uyyan 2 gyz bolsa, birini men soysem, beylekisi meni soyse, onda meni soyene oylenerin mena.

hmm

Mergen wrote:

onda meni soyene oylenerin mena.

yureginde hic hili shona bolan duygy hem bolmasa oylenip bilmersin, gaty kyn bolar

namesi kyn

namesi kyn bolarka?:)

ps.Mergen,kriteriyalan arasynda owadanlyk bar gerek?

hm

owadanlyk bar bolsa onda onyn owadanlygyny soyup guryan bolyar:)

ay onda problema yok:(

ay onda problema yok:( chykjak oglanyn bir gowy tarapyny tap,shonsyny soy,chykmak kyn bolmaz onsan:)

GaraDag

GaraDag wrote:

ps.Mergen,kriteriyalan arasynda owadanlyk bar gerek?

Men kriterialarymyn arasynda "goze yakymlylyk" bar, yagny illen goyan standartlaryna gora "owadanlyk" dushunjesi dalde, men ona seredenimde yuzumin yilgiripjik durmagy bar :))
Kabir gyzlary sulhyn alanok, ya-da "jynyn alanok" diyyaler, nache owadan/dowyan bolsa-da birhil ichinde gyzgynlyk duyanok, yuzunde "nur" gorenok, sebabi ich gozellik belli 1 olchegde dashyna-da tasir edyar. Bey diysem ich gozellik umuman shekline tasir etman biler, yagny akyllyja/edeplije gyz bolsan burnyn uzyn/gashyn gyshyk bolmaz diyen zat yok, yone shol uzyn burunly yuzun edep bilen senden goz gachyryshy, chalaja, utanch garylan yilgirishi we sh.m. zatlar ona oz-ozunden owadanlyk gatyar, we yuzi maddy tarapdan seredeninde ay yaly bolubam, ozleri it yaly bolan gyzlardan has yakymly hala getiryar.

Yokarda yazdym yeketak

Mylayym wrote:

yureginde hic hili shona bolan duygy hem bolmasa oylenip bilmersin, gaty kyn bolar

Yokarda yazdym yeketak faktor soygi dal diyip, elbetde yuregim almayan birine oylenmerin meni nache soyse-de...Men edil ozum uchin soygi sozunin kesgitlemesini bilyan, akyllyja oglan bolmadyk shoncha yilimin dovamynda-da gyz soyup goren adam dal men, simpatia, menzeshrak gyzyklanmalar we sh.m. zatlardy kop gezekde...Yokarda-da "soygiden bashga kriterialaryma uyyan bolsa" yazypdym, yagny men edil shol soygi duygusyny duyyancham garashmakchy dal, shondan bashga zatlaryn kopusi bolsa, onda oyleniberjek.

Ikimizin aramyzdaky bashga 1 tapavut hem senin gyz, menin oglan bolmagym. Erkekler(idili, jogapkarchilik alyp bilyanler) has rational(yerlikli sebaplere dayandyrylyp amal edyan) hereket edyan bolyar, olar duygylara-da uns beryaler, yone kelle'den onurti dal, shonun uchinem "Men oylenjek gyzymy gorenimden edil 70 yildan bari tanysh yaly duymaly" diyip yorenoklar, ya-da "Goren badyma tok uran yaly bolup gitse, shona-da oylenerin" diyenoklar, gyzyn bashga-da uns berilmeli birgiden tarapy bar we ilk bakyshda guychli ozune chekse-de, ish oylenmek barada gidende ozune erk edip, gyza objective baha berjek bolmaly.

P.S. Yokardaky "edenoklar"/"diyenoklar" gurrunleri IMHO'dyr, yagny menin dushunshimde erkek yerinde durup bilyan erkeklerin aytmajak/diymejek zatlary.

Men pikirimçe eger yaşlar

Men pikirimçe eger yaşlar biri-birini sylayan bolsa geljekde söyejek bir zatlar hökman tapylar.Hem wagt geçtıgçe bıir-birine öwrenişyan,uje bir-bırınızın durmuşunuzda belli bir yer alyanyz.Esasy boş ynsan bolmamak,yagny "ay meni söyse boldyda "dıyıp elini çekip oturmaly dal.Onda garşyndakyda gynanyp geçya "ay men söygüm garşylyksyz" dıyıp hem sen" ay söymedık adamyma durmuşa çyktym "dıyıp.Kabırlereıne seretyan kımı5 yyl kımı 10 söyüşüp toy edenleri bar emma ,toydan 1-2 yyl sonra ayrylyp gıdenleri-de bar.Bu yamanam kyn mesele.Hem onça yyl söyüşyaler suwuny çykaryp,interesem gaçya,yoy edenden son bır meloçyn üstünde ayrylyp gıtyaler.Mençe 10 yyl söyüşsende 1 yyl söyüşsende adamy bütinligine tanap bılenok.Prosto hasyetini öwrenip bilayan,endıklerini,gyzyklanyan zatlaryny .Ay garaz kan zat öwrenersin ,yöne bu ol adamy bütinligine tanamak manysyna gelmez.Aşyk bolmagy,dalıler yaly söymek hiçem kyn dal,kyn yeri toydan son şo söygüni saklap bilmek.Mun üçinem dine sylamak gerek.Diyelim ayalyn nahar bişirmandir ,işden geldin ola yatyr tv garşysynda.Senem goh turuzyan,oda borlay gaharlanma "men seni söyyane"diyip yryp,agzyny yapjak bolya.Hawwa söyya adamyny,yöne sylanok .Indi diyin mana o söygü sizçe söygümi?Ruslar dıyyare "lyubovyu syt ne budeş",arada "uvajeniye"de gerek.Mena meselem meni söyeni saylardym,eger men şona baran bolsam,"adamym"dıyıp sylap yaşaşyan bolsam,dıymek şol kişi men söygüme mynasyp bırıdır.Yagny menem on gowy taraplaryny tapyp söyerin.Yöne ilki meni söyyani üçi ony SYLARYN.

Ay Mylayymjan joraş senem

Ay Mylayymjan joraş senem tapyanow temajyklar,halal bolsun sana.Otur -otur kellam aylanyp gıtya.Hemme zat yazasyn gelya ayni anda birhili kan şu tema gresımem gelmeya.Son yenem çydap bilman çyrşaşdyran bolayyan :D

ha ha

Jorash bilyana menin kawagt kellama tayak degyar shonda bir zatlary oylanyp tapyanymy:)
menem kawagt yazsama yazyp gidyan, kawagt hic bashyny bashlap bilemok yazmaklygyn

Geöen Nobel alan 1 yaşulyn

Geöen Nobel alan 1 yaşulyn interwiyusyny okapdym taze kitaby çykjakmyshmy namemi:
ol yaşuly 4 sapar oylenip ayrylyshypdyr -- shon aytmagyna gorara gyzlar ucin toy tutmak-durmush gormek gereksiz sebap gaty köp gyz-hemmesine yakyny oglany*bagty*durmushy dalde nirede we kim bn bolsa bolsun akja fata geymegi arzuw etyar çagalygyndan bari...

diyyar
Pygamberimiz:sizin soyyaniniz dalde sizi soyyan gyza oylenin
diyipdir...elbetde sizem olam sizi soyse gep bashga...

konfiyus:gyzlar barjak adamynyz sizi şatlandyryan gulduryan biri bolsun sebap omrunuz bounca gulki size wajyp gulkini gozlarsiniz diyipdir

goshup bolushdirsek
gyzyn seni söymegi has gowumyka diyyan!!!
sizinem işdaniz alsa sulhunyz alsa...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Indi düşündüm namüçin

Indi düşündüm namüçin beyleki blogda"ay şu gyzlan fata söygüsini..." dıyıp yazypsyn.Dostjan o ak fatany geymek arzuw bolup biler,yöne "ımkansyz" bır zat dale.Elinden gelyan zat,yöne gyz seni çyndaam söyse ynan o ak fatadanam geçya sen üçin.Men pikirimçe sana bolan söygüsi ony o aka fata mynasyp etya avtomatiçeski.Söygüde hiç haçan ara adam sokmaly dal.Meselem iki kişi söyüşya,biri-birinden razy yagny"memnun".Gelya gyzyn jorasy "ay sen owadan gyz gelip şu kelje oglanla tirkeşyan,sana mynasyp dal"dıyen bolup gyzyn kellesini garyşdyrya.Ya oglanyn dostlaryda"ay name taptyn şu gyzda ne figura,ne başka zat"dıyışen bolup.Kan duydum şun yaly zatlary.Ya ondan beter hali gynansakda bizde bay-garyp meselesi bar.Garyp gyzy bay oglana mynasyp görenoklar,bay gyzada garyp oglany.Bular yamanam gynandyryjy.Gepin gysgasy ara hiç kimi sokmaly dal,öz kellan bilen karar bermeli.

yurek poemasindan

gozelligi sor bagryna,oykenge..
soyulsen soy,soyulmesen suykenme..
...
we $.m

**********************************************************

If God had wanted me otherwise, He would have created me otherwise.

türkçe yazjak aşk

türkçe yazjak
aşk karşındakini bulunmaz hint kumaşı sanmanla enayi oldugunu anlaman arasında gecen zamandır
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ey bahar pasly üçin şu

ey bahar pasly üçin şu yşk temalary yetiberendir hem howw.. mena şulary okap bar düşümde aşyk bolup çykyanay beh, kösemang how indi, behh:):):):):):)

ha ha

entak yas pasly cykanoga:)
kan acylar yene-de

4-zadyna uns berin!

Gumansyz hemmanizem islam diyninin goyan kada-kanunlaryny goldayan bolmaly dogry dami? sebabi islam kada-kanunlaryny goyyan pygambermiz (s,a,w) elbetde biribaryn gorkezmesi b/n.
Pygamberimiz hadysynda aytyar : gyzyn dort zady ucin oylenilyar 1-dini ucin ,2-neseb(yerligi),3-baylygy,4-owadanlygy ucin.
Su zatlaryn 2-sini ozunde jemleyan gyz tapsanyz basyberin yone bu zamanda olaryn 4-sini ozune jemleyan gyza gyt.
Men oz islegima sol 4-in ikisi: yerligi we owadanlygy bolsa bolya sebabi baya gerek dal nace bay bolandada men onun jubisinden yekeje tenne aljak gumanym yok men erkek adam diyni ucin diysenem diyni men ozum bilyan oylenemson yuwas-yuwas owredibererin. Baylyk bilen dini edinip bolya emma yerligini(ene-atasyny, masgalasyny) we owadanlygyny son edinip bolyan zat dal son ucinem sol ikisi aslynda bolsun , mena sonyaly gyzy gozleyan.

esasy faktorlarmyka diyan menem

Gurban wrote:

Pygamberimiz hadysynda aytyar : gyzyn dort zady ucin oylenilyar 1-dini ucin ,2-neseb(yerligi),3-baylygy,4-owadanlygy ucin.
Su zatlaryn 2-sini ozunde jemleyan gyz tapsanyz basyberin yone bu zamanda olaryn 4-sini ozune jemleyan gyza gyt.
Men oz islegima sol 4-in ikisi: yerligi we owadanlygy bolsa bolya sebabi baya gerek dal nace bay bolandada men onun jubisinden yekeje tenne aljak gumanym yok men erkek adam diyni ucin diysenem diyni men ozum bilyan oylenemson yuwas-yuwas owredibererin.

Gurban tüweleme, menem sen yali düşünyan... sebabi bizin türkmenlerde edep-ekram dindarykdan dal-de hasam sho "nesep" diyeninden, asyllylygyndan gelip chykya, yagny asly, maşgalasy abrayly yermi ya dalmi, gyzlaram şona görarak terbiye alya, gowy bilyan özüm... din bilen kan baglanşygy yokmuka diyan!
a barde bolsa (turkiye), dindarlygyna we owadanlygyna serederdim, umuman bularda din'den gelya gowy ahlagy!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

:D

Bet temalar achyanyz lay ;)
uzyn yazardym welin, elim degenok.
Senin soyeninimi ya sen soyeninmi diyende birini saylamak hokmanmy name? Bir adam hem seni soyup hemem sen tarapyndan soylup bilmezmi? Eger sheyle bolsa ol adamy saylamaly.
Eger sen uchin beyle adam bolmasa we sen oglan bolsan onda soyenini almaly. Eger gyz bolsan soyulenine barmaly. Uzyn yazyp bolardy welin, ekzamenler bar, bagyshlan.

Men bilen ylalashmajak adam hokman tapylarmyka diyyan :D

Where is Hereket, There is Bereket!

hmm

repa wrote:

Bet temalar achyanyz lay ;)

Gaty bet dallay:)ozum yuwashja bolanymdan son dine yuwashja temalary acyana

menem oz

menem oz halanymy almak islardim.. gyzyn halanam zerur welin, ay bor gepi uzatmagyn hajaty yok.. onsuzam menin halanym yzyna meni halamasa, menem nache wagt halap bilerin bilemok..

Quote: menem oz halanymy

Quote:

menem oz halanymy almak islardim......Onsuzam menin halanym yzyna meni halamasa, menem nache wagt halap bilerin bilemok..

Bu 2 sozlem biri-birine gep atyp oturan yaly bolmadymy Yslam ?
Beydip "hachan ol meni halarka" diyip yoreninden, seni halan, yone senin gozune-de hosh gorunyan 1 gyza oylenenin govy dalmi ??

yokla, hachan ol meni

yokla, hachan ol meni halarka diyip yormerin.. GaraDag`yn bashga bloglarda aydishi yali, shonsuz ozuni birhilli onaysiz duyyan yali bolmali.. yagni sen/men ony halamaly.. gyzdaky hasiyetler gyzyl yali bolsa/(ya-da edil senin isleyan hasiyetlen bolsa) onda sen/men diyip olup ochup barmasa-da bolar.. yone sen diyip olup-ochup yatan bolsa, yone senin isleyan zatlanam belli bir mukdary gyzda yok bolsa, haysisini islardin?

yone sen bir soymedik gyzyny, (omurem) "ay hosh gorunyar bir zady bolar" diyip alanyn bn, oz halap alan gyzyn den bolmaz(menin uchin)..

onsonam, sen bir gyzy halasan, shonun uchin omruni bagysh etmane razy bolsan, shonsuz bagtsyzdygyny duydursan(elbetde tanyshanyndan son, yagny ikinizem bir-birinizi bilyaniz, (bolmanda dashardan ya icherden)), gyz kabul eder oydyan, halys gija galmadyk bolsan.. yagny eyyam gyzyn bashga bir soyeni bolmadyk yagdayinda..

p.s.
ay Wepan aydishi yali, konelerimizem bulashdyryp shu meselani.. bizem kan gorjalamaly, bu ishler yazyp/pozanyn bn chozulmaymese.. kim nesibande bolsa, sho bolaymasa..

Eger soydurmegi, soymekden

Eger soydurmegi, soymekden has yerlikli hasaplayan bolsan, hava, senki dogry, eger shony has govy basharjakdygyna ynanyan bolsan menem soyyanine oylenmegini 2 elim bilen goldayan...

...

Bir gyza soradym şu meselani, ol mana "öz söyyanime barmak islardim, söyülenime baranymdan (söyülenini özi söymeya yöne!), men ony bagtly edip bilsem özümi şonda hasam bagtly hasaplardym" diyipdi. Bu tayda rational düşünyan oglan bolsa [Mergen,Bayram yali:)], duygylardan has köp logiki tarapdan seredyan bolsa, onda beyle oglanlar arkayn durmuş guryp bilerler! a menin yali düşünyan, özümem şony söymelidirin, duygularym bn baglanmalydyryn şona diyip pikredyan birine şu bolmazmyka diyan!
Oglanyn nukdaynazaryndan bolsa, men başga aydara zat tapamok, OGLAN HÖKMAN ÖZ SÖYÜLENINI ALMALY! yagny gyzyn seni söyyan bolmasy WAJYP!

P.S: Genel Müdirlikde öylendirme bürosunda işlemek üçin ortalama naçe bolmalay, hemde haysi bölümin talyby :PP :DD

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

oz durmush tejriban ya-da

oz durmush tejriban ya-da eshiden zadynyz barmy ya-da "shol gyz", Bayram, Mergenden gelen netijanizmi shu??

metamorphic wrote:

OGLAN HÖKMAN ÖZ SÖYÜLENINI ALMALY!

p.s.
"oglan hokman ozuni soyyani" diyip yazilsa dogry bolar..

hem ol hem bul...

öz söyüleni=oglanyn özüni söyen gyz, bir manyda ikisem!

IMO diysemem boljak, çünkü öylenip görmedim entek! Yöne özüm üçin bolsa, her 2 taraplayin bolmaly söygi, yogsam durmuş gurmaryn, çünki gyzyn bagtyny yatyraryn diyip gorkyan ol meni söyyan bolsa-da, müjerret geçenm gowy ondana, uly gürlemayin Alla saklasyn!
barde mesele "eger söygi 1 taraplayin bolan bolsady"nyn gürrüni bolany sebapli, şu yagday in gowysymyka diyan!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

metamorphic wrote: Oglanyn

metamorphic wrote:

Oglanyn nukdaynazaryndan bolsa, men başga aydara zat tapamok, OGLAN HÖKMAN ÖZ SÖYÜLENINI ALMALY! yagny gyzyn seni söyyan bolmasy WAJYP!

Mende meni soyyani almak niyet bar bolsa-da, yokarda yazanyn bilen 50% razylashamok.
Yslam meselem oz soyyanini alasy gelyar, bu isleg adaty, yone ozuni soyyan oglana barmak isleyan gyz tapyp bilse. IMHO.

Garaz, eger oglan oz soyyanini alasy gelse, onda oylenjek gyzy ozuni soyyane barasy gelmeli, eger gyz soyyanine barasy gelse, onda barjak oglany soyulmegi saylan bolmaly. Men shu pikirde.
2 tarapam soyse, ona yetesi zat barmy...

wah...

men sizi goz onunde tutanymda, "oglan soyulmegi saylan" diyip pikredenm üçin şeyle yazdym, sen rational düşünyan diydin, söyülmegi saylardyna...
a öz yagdaymi bolsa aytdym..

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Mergen wrote: Yslam meselem

Mergen wrote:

Yslam meselem oz soyyanini alasy gelyar, bu isleg adaty, yone ozuni soyyan oglana barmak isleyan gyz tapyp bilse

umuman alanda gyzlar beyle daldir.. yokarda Muhammedin satashani yali gyz, seyrek dush gelyan gyzlardan.. yagni gyzlar koplench gelyan tekliplere garashar.. nirede gordun, "Men plan oglany bagtly etmekchi, shonun uchin shona barmakchy" sheyle diyyan gyz?? oglan:"bar oynap gel" diyse ya-da oynap tashlasa, dushuner-da naman namedigine?!(ich gepletmam)
shonun uchin koplench gyzlar ozune gelyan tekliplen arasynda oz halanyny saylar.. shonun uchin Muhammedin yokarda beryan maslahaty gyzlar uchin has dogry bolaymasa!! IMSO..

wah..

gitmeli boldum nobatçyda men bugun..
gelenson dowam ederis.. :((
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Bu dovur soyyandigini

Bu dovur soyyandigini oglana bildiryan gyz kop Yslam, munda ayip zadam yok eger niyet chyn bolsa. Koplench gyzlar ozlerine gelyan tekliplerin arasyndan saylayar, ol dogry, yone olar muny na dereje islap edyaler, ol belli dal...Enesh dagy "Oglanlara aytmak ansat, olar oglan, a gyzlar nadip aytmaly ?" diyip yazmanmydy ?? Yagny, olaryn shu gunki saylayish usullaryny, ozlerinin saylan, yureklerine yakyn goryan usullarydyr diyip bilerismi ?? Men pikirimche yok.
Biz barde govnin isleyan zatlary barada yazyas, yagny elinde islan mumkinchiligin bolsa, hemme zat sen govnune gora ediljek bolsa haysy gornushi saylajakdygyn barada, elinde bolan mumkinchilige gora hereket etmek eyyam ayry gurrun.

P.S. Biz name gyzlaryn yerine yazyshdyryp yatyrysay ??
Hellooooo, gyzlar, sesiniz chykanokla bu mowzukda, bu na bolush ?

...

Mergen wrote:

Koplench gyzlar ozlerine gelyan tekliplerin arasyndan saylayar, ol dogry, yone olar muny na dereje islap edyaler, ol belli dal...Enesh dagy "Oglanlara aytmak ansat, olar oglan, a gyzlar nadip aytmaly ?" diyip yazmanmydy ?? Yagny, olaryn shu gunki saylayish usullaryny, ozlerinin saylan, yureklerine yakyn goryan usullarydyr diyip bilerismi ?? Men pikirimche yok.

Mergen gaty gowy nokada getirdin temany... gyzyn yashy kichi bolsa, we gozellik eyleki beyleki taraplardan özüne göwnü yetyan bolsa, onda ol önüne çykyan waryantlara kan sereder, arkayin seçip biler, yöne uly yaşlyrak bolsa (24'den sonrak!) önine çykan waryantlary sypdyrmajak bolar, belki-de oglanlara özleri açylyp bilyamika dyan kabirleri!
howwa onson kiçi yaşda tapyşan bolsanyz, halaşan bolsanyz bir tarapdan arkayin bolup bilersiniz şo gyz seni polno söyüp razy bolanyna, men şona ynanyan!

Yöne türkmen gyzlary üçin köplenç purtsatda oglanlardan kim ilkinji açylan bolsa, şol şansly bolayya :)).. şon üçin göwnünize layik birini tapdynyzmy tijenin!
ay nahili bolday... :DD

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Quote: Enesh dagy

Quote:

Enesh dagy "Oglanlara aytmak ansat, olar oglan, a gyzlar nadip aytmaly ?" diyip yazmanmydy ?? Yagny, olaryn shu gunki saylayish usullaryny, ozlerinin saylan, yureklerine yakyn goryan usullarydyr diyip bilerismi ?? Men pikirimche yok.

kyn yagday elbetde, plan diyemok.. Yone yagday beter kynam dal.. Meselem sen on yazipdin bilyanmi:"Eger bir gyzdan howwa sozuni aljagyma gozum yetmese, diymerin" diyip.. edil sheyle bolmasa-da shu manyda..

Quote:

Bu dovur soyyandigini oglana bildiryan gyz kop Yslam, munda ayip zadam yok eger niyet chyn bolsa.

gyzlaram onunden duyupbilerler oydyan.. shol oglanyn yzyna halap halamajagyny.. gyz yashil chyrany yakanini oglana bildiren bolsa, ondan kop dyrjashmagyn nacherak komegi deger bilmedim.. yone shu yagday bizin uchinem sheyle bilyanmi, bir gyza yone dyrjashyp yatmagyn hajaty yok, eger gyz seni halamadyk bolsa, ya-da halayani bar bolsa:)muny hem onunden duyup/bilip bileris.. gyzyl chyrada gechip gitmegem kop problema chikaryar, shonun uchin sowlup bashga yoldan dowam edibermeli oydyan yashil chiralija yol chykyancha...

...

islam wrote:

bir gyza yone dyrjashyp yatmagyn hajaty yok, eger gyz seni halamadyk bolsa, ya-da halayani bar bolsa:)muny hem onunden duyup/bilip bileris.. gyzyl chyrada gechip gitmegem kop problema chikaryar, shonun uchin sowlup bashga yoldan dowam edibermeli oydyan yashil chiralija yol chykyancha...

gyzyl çyra yanip duran bolsa başga tarapa sowulmagam bolonok aşgabatda daje... :))
belki-de şo gyzyl çyranyn öçüp, yaşyl yanmagyna garaşmalydyrys, kararlydygymyzy bildirmeli gyza kabir yagdayda...
yöne sen gyzdan soramaly yagdayini, başga gowy göryani barmy yokmy, şondan sonra göz yetirersin ters yoldan gelenine... :P

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

:))

:))

Quote:

belki-de şo gyzyl çyranyn öçüp, yaşyl yanmagyna garaşmalydyrys, kararlydygymyzy bildirmeli gyza kabir yagdayda...

elbetde adama gora uytgeyar... men 2`a bolyan yagdayi:

1. Diymaka/(teklip etmaka) ep-esli garashjagyny garashyar.. gyz barada owrenyar, ozuni hem gyza tanadyar.. yagny oz ichinde shu gyz mana layik diyip ozuni iryar/(gyzy soyyar/halayar).. gyz hem muny gowy tanayar.. shondan son teklip edyar.. gyzyl- yashyl chyra gyrp gyrp edyan bolsa onda gyzyn naz edyanini ansa bolar belki, bu yagdayda garashmak gerek.. ortada seryozniy zat bar bolsa, bolanokmy bolanok, onda garashmagyn hajaty yok==> elbetde gynandyryjy, yzasy, agyrysy bolar.. yone kabul etmeli we dowam etmeli, garashmak wagt yitirmek bolyar..

2. Chala-chula eshidyar, 1-2 tanysha sorayar "gowumy? - gowy!!.." Ozi hem goryar, gul yali owadanja gyz, hemme zat shapbat.. Alyp, tarp-turp teklip edyar..Edil teklip bolmasada kakdyrmalardan zatdan, niyetini anyp biler gyz.. Gyz seni tananok edenok, tanasada chala-chuladyr.. elbetde son gyzyl chyran yashyl bolmagyna garashmaly bolaymasan.. gyz name diyse, yok eyle dal, beyle, dushundirmek kosench.. yok yere soz bermeler gelip chikyar.. gyzam naz etmelimish diyse ishini goraymese shu yagdayda.. sheyle yagdaylarda sizin diyyaniniz bolaymasa.. yagni kararlydygyny bildirtmeli bolaymasaniz..

islam wrote: kyn yagday

islam wrote:

kyn yagday elbetde, plan diyemok.. Yone yagday beter kynam dal..

:)
Men shu wagt ankam chashyp otyr, kelle matematikadan bashga hich zat alanok, shu examleri 1 dynayin, son uzyyyyyyn edip yazysharys bu mowzuklar barada :))

hmmm

onki saparky ekzamindenem son hem bir temanyn myjygyny cykaryp yazjakdyk welin ola galaydy:)

bor men gezegi goni sana

bor men gezegi goni sana gechiryan.. kan myjjygyny chykaryp zat yazishasim gelenok:P

hawa sen examleni dyn entek..

hawa sen examleni dyn entek.. ertir in esasylarydyr.. sholar bir sowulsyn hayirlisi bn..

Mergen wrote:

kelle matematikadan bashga hich zat alanok

begenmeli yagday.. boldy-da sana shu wagt kelle matematika alsa bolyar, examleni gechyanchan.. son beyleki zatlar hichlay.. Ertir uchinem ustunlikler..

Kelle-de gerek yerinde otkaz

Kelle-de gerek yerinde otkaz etdi, 1 teoremanyn sonuny getirip bilmedim, prof'am 8/10 berdi, gozuni yumaymaday blin 2/20'a-de..

sen indikine seredishdir gaytalashdir indi

sen indikine seredishdir, gaytalashdir indi reska-reska.. bu gechen uchin prof`a yalbar-yakar edip gorersin son..

+yene bir zat

+yene bir zat:

Quote:

duygylardan has köp logiki tarapdan seredyan bolsa, onda beyle oglanlar arkayn durmuş guryp bilerler!

elbete logiki taydan uymayan gyzy soymek ansat dal buwagt.. logiki taydan uymasa-da "soyyan/halayan" diymek yaman shubheli yagday:))

bilyanmi dogan...

herkimde logika bardyr özüçe, yöne duyguçyl adamlarda +'dan duygular ara goşulya!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

shu wagt birhili pikirlenip

shu wagt birhili pikirlenip gordum welin, birhili dogry bolup duryar,birhili seni soyene barsan egoistlik yaly bolyar damay

Mena şu meseleni önem

Mena şu meseleni önem kellamde pikir edip dali bolup yöranlerden.İn govysy barjak dal,meni söyyanede ,menin söyyanimede.Yaşasyn sallahlyk!!!!!! :D

PS.Bu men şahsy pikrim

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "SUPER:))))))))))"

hmm

Wah jorash dogrymy aytsam shu wagta cenli shu pikirde bolup ejem kakamdan gacyp yorin, yone sonky wagtlar birhili ejem dagylar gaty ozlerini koseyaler, biz bashynyzda wagtymyz Size cykaryp dynaysak diyip:) ozlerini gaty egoist sayyalar, biz seni shu wagt hemme diyenine edip gaty gowy gorup soyyas, senem bizden gidesin gelenok, biz sana begenyas senem bize, indi biz dunyaden otemizden sen ondan kime begenjek diyyaler, Ene atanyn borjy gayrat et indi bizi guna goyma kan diyiship, yogsam ozum hic hacan cykasym gelenokdy, ozumem jay alarynda ishlap otyraryn diyya pikir bardy dineje kellede ,

hawa onson haysyna karar

hawa onson haysyna karar berdin,
seni söyyanemi yada senin söyyanine? :)
_________________________________________
Özüni asjak bolanda, yüpi üzülen oglanjak...

ha ha

men dash yurege menin soyyanim yoga,

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "bolup bilmejek zat. :)"

Ayni problema

Ay ejem dagylar"gözüm açyk gitmesin,senem çagalany göreli .........."Ay sanasan sanawermeli.Önler aglayadymam "menden irdiniz,size yük bolyanmy" diyip.Yöne papama tersine,gözünde hali men çaga yalak,durmuşa çykmamy islanok.Hemme zat şu ejelerden gelyalay.Heley milleti.Bir hili gyzyny garantilap goyjak yaly,hani bız yok bolsakda gyzymyz yeke galmasyn,kösenmesin diye etyan işleri.Habarlary yok hazirki gyzlar kabir erkeklerdende bu durmuşda gowy ayagynyn üstünde durup bilyaler.Takçto eger durmuşa çykmam üçin gaty berk argumenler gerek.meselem söygi yaly.Hesaply,garantili durmuş gurmak,rahat yaşamak üçin seni söymedik we senin söymedigine barmak bir hili ters mana(ay özünü öwdi diyaymen)

Biderek gurrun etmesene

Biderek gurrun etmesene milka.. Gyz durmusha cikmasa nahili bolaray? Hemme zat "oz ayaklari ustunde durup bilmekde" dal-a..

PS: Bu gyz nahilay? Gyz diyenin mashgala arzuwi, caga soygusi, ene bolmak islegi bilen joshup yatan birzat bolayjak yali welin, bula onaraydi..:)

hmmm

Gadyr wrote:

Biderek gurrun etmesene milka..

milkamy ya Melike dushunmedim, gaty biderek hem duruun dal shola, neme durmusha cykanyn bilen kan zat uytgeyarmay

Ay Gadyr asyl sen

Ay Gadyr asyl sen onarraynda,hazir o içimdaki"pembe"arzuwlarymy sanap başlasama,srazu diyesin "ay bu baryp yatan romantigin teki,beter-de,are çykjak bolup ölüp dur"diyip.Prosto yokarda gürrün söymeden, söyülmeden,dine ejen -kakan islegi boyunça durmuşa çykmamak barada gitya.Menem garşy dal durmuşa çykmana,şo "ak fata"aşky lyuboy gyzdada bardyr,muny berk belle.Prosto durmuş gurmak,maşgala döretmek barbi kukla oynan yalak,ya maşyn-maşyn oynamak dale.Diyjek bolyanym içinden özün islemeli,birinin diyeni bilen etmeli dal bu işleri.......

Hmm

Quote:

Takçto eger durmuşa çykmam üçin gaty berk argumenler gerek.meselem söygi yaly

Sen ene-atan elbetde sen bagtly bolmagyny isleyandir. Gyzlar ucin durmusha chykanda soygi uly criteria bolup biler, yone ondan bashga da criterialar bar. Mena gyzlar oglanlara haysy criteria-lara gora durmusha cykyanlaryny bilemok, her kimin oz vkusy bardyr. Yene-de bir esasy zat, oglanyn soygusi sana hemme zady berip bilmeya, bagtly bolmak ucin soygiden bashga kan zat gerek. Yene-de bir esasy zatlan biri, soygunin uzyn dowam etmegi,sebabi soygi wagtyn gecmegi bilen yitaymegem mumkin. Yene birzat, soygi sen durmusha chykanson doraymegem mumkin ;)

Kabir gyzlar ayaklarynyn ustunde durup bilyandir,ona goshulyan. Yone sho gyzlar hokman ayaklarynyn ustunde erkeksiz duryan daldira. Ayallara erkeksiz, erkeklere ayalsyz yashamak kyndyr.

Where is Hereket, There is Bereket!

...

poka birbada kwartirant bolup yashaberin, onson bileje oy alsanyz hasam gowy bolmazmy, yada sen oz adamyn boljak kişini öy bilen üpjün edesin gelyan fantazyang barmy :DD

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

yok

yok how onyn yaly fantaziyama hic hacanam yokdy, yone artykmaclyk etmezdi jayym bolsa

...

ay bu dünyade hiçbir mal artykmaçlyk edenokla, yöne men düşündüm senin önünde goyan şeyle bir şertin barmyka diyip...
ay erbedem dal, dine gyzlar dal, tayyar aşa gonmak isleyan erkeklerem az dalle

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Mylayymjan,joraş telpek

Mylayymjan,joraş telpek berdigine göra ikimizem dertdeş ekenik.Ay kan pikir etdimlay eger kime çykjagyma karar berip bilmesem ,o wagt aşakdaky seçimler galya

1.Platonik söymek

2.Feminist bolmak

3.Ya monastyra gitmek

ps.Açykçasy 3-de kan halamok.Yöne manlay,aydyp bolmaya :)))))))))))))))))

Bir bar eken bir yok

Bir bar eken bir yok eken..
"Yashasin sallahlik" diyip yoren bir gizjagaz bar eken..
Son bir gun ol yolda "yashasin sallahlik" diyip yoren bir oglanjiga dushyar. "Pikirdesh ekenik" diyip bile yoremage bashlayarlar we dostlashyarlar..

Birnace wagtdan olar uludan toy edip durmush guryar diyyar..:)

Shu yerde-de erteki tamam bolyar diyya..:)

HA HA HA

Bu bir teklifmi yogsa :D

toba toba..:) "Yasasin

toba toba..:)

"Yasasin sallahlik" diyyan birini tap ozunge..:)

HA HA HA

Gorkaydyn öytyan.Bor gezay biraz enen-atan guwanyp galsyn sana.

Hawa gorkdum.. yengse

Hawa gorkdum.. yengse damarim gatadi bir-bada.. Herna song kosesdiraydin meni.. Oylenmek gurasin-la..

Yashasin sallahlik!!..:)

ertekini

onda ertekini tamam edaymek galdy melike ikinize :PP

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "ehmm uhmm..:)"

ha ha ha

Ay yokla,men ertekim uzyn sürjek öytyan ,gynansamda :(

şulam edil...

bula edil, "ayalyn gowy bolsa bagtly bolorsyn, ayalyn erbet bolsa filosof bolarsyn"a menzejek menzejek bolaydmy...
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

iki sany betin gurrune

iki sany betin gurrune shayatlyk edyas:)

hawa melike bilen milka gaty

hawa melike bilen milka gaty bet ekeni..:)

ha ha

senem bizden pes dal:)

onda 3 bolyar:)

onda 3 bolyar:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

sallahlyk dine erkeklere

sallahlyk dine erkeklere aydylyar da may?.:P

dorjelemesene..:) melike

dorjelemesene..:) melike turkmence kan bilenoga.. turkcedaki "bekar" sozuni owurip goni ulanayandir-da..:)

PS: Melike gaty gorayme, men degishdim..:)

YOK HOW

Gaty görüp bormay.Arada gülela birazjyk :D

gaty gormejek bolsang aydip

gaty gormejek bolsang aydip galayin menem.. Durmusha cikmadik gyzlara "sallah" diyilenok turkmen dilinde..:)

Hakykatdan türkmençede

Hakykatdan türkmençede "sallah gyzlaryn" göni terjimesi barmyka.Ay Gadyr naçe dörjelemesende "kafaya taktym" şu sözi indi :D

"Durmuşa çykmadyk" ya dine "çykmadyk" diyilyanini eşitdim bir yerde emma,belki men bilmeyan başka sözem bardyr ...

Shondan bashga soz yok

Shondan bashga soz yok bolaymasa..:)

menem yene bir zady goşasy

menem yene bir zady goşasy gelyar gürrüne... bizin oglanlaryn (men tanayan oglanlarymyn) esasan karar bermekde kynçylyk çekyarler.. gowy edip ölçerip karar berensonlaram kararlaryny aydyp bilman kösenyarler.. sebabi aydaysa özüni zenan maşgalan önünde kiçileyjak yaly duyyar... yogsa men yalnyşyarmykam.. ya da kabir gyzlar ilki söz aydylanda göni yok diyyaler.. kellasindaki pikirem şu eger ol meni çyndanam halayan bolsa ol ony gizlemez we yene teklip eder yaly.. in azyndan pikirleneyin diyse de bolayjak yaly welin şunun yaly gürrünlere de gabat gelse bolyar.. aslyny aytmaly bolsa gaty utanjanlyk gerek dalmika diyyan welin bolanok da.. adam naçe utanjan bolsa şonça da gabanjan bolya dogrymyka şol?:P

Dogrudur

Ay kan zat yazjakdym,işim çykaydy.Yöne bu yazgyny begendim,menem bir zatlar goşasym gelya.............

ay

ay howalay Jorajan gideli indi sahsy durmushymyz barada gaty kan yazaydyk oydyan bu gun:)

Dogry dıyyan

Kan syr bermali,gyzlaryn "özelligi"de syr bolmalary.Hemme zady aydyp otursanam gyzygy gaçya..........

:) oglanlarynam bir

:)
oglanlarynam bir ayratynlygy, bilesigeliji bolmalary..
ahli zady dörjelap yöryar.. :)
_________________________________________
Özüni asjak bolanda, yüpi üzülen oglanjyk...

Oglan şo hasyetide

Edil oglanlan şo hasyetide gyzlar bilen gyzyklandyrya,olara aşyk etdirya,olar hakynda pikirlendirya.Bor gyzyklanmayan oglanlaram bar ,yöne bu eyyam başka hekaya.................. ha ha :D

gyz-oglan bir-birini

gyz-oglan bir-birini doldyryarlar.. :)_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

gyz şol yok diyende "oglan

gyz şol yok diyende "oglan çyn yürekden (şu çyn yürekden diymegem moda :D ) söyyan bolsa, yene geler.." diyip pikir edyar.
a önden zordan teklip eden "utanjan" oglanjyk bolsa.. onyn "yok" diyenenine, "ay meni söymeyan birine yene nadip teklip edip bilerin? azar beryandirin.." diyip pikir edyar.. garaz biderek yere söygü çüreyar.
_________________________________________
Özüni asjak bolanda, yüpi üzülen oglanjyk...

Men pikirimçe

Name diyerka,sögermika,urarmyka,dişlarmika,depermika,öldürermika diyip oturmaly dal oglan.Pat diye diy goy.Son puşman edip yöranden.Diyman puşman edenden,diyip puşman edenin has gowy.Yöne bagtyn çüwayse belki diyibem puşman etmersin.............

oglan belki beyle zatlardan

oglan belki beyle zatlardan gorkup söz aytmayan dalde yok jogabyny almakdan çekinyan bolany üçin söz aytmayan bolsa name? hemem oglanlar yuzi gaty dal-a.. kabir gyzlar bar elbetde şeyle oglanlary halayar.. yagny azajyk nagliy bolmagyny.. menin bir joram bar, oglan söz aytsa yok.. azajyk naglirak bolup şoo yzyna düşüp yorse ok diyya.. her dürli gyz ve her durli oglan bar.. Allajan herkime öz gownune gora bersinda..

o how her önünden

o how her önünden çykanyna diyip bilmersin a .. :P aslynda şu mowzukda 2110-njy yyla çenli gürrün etse de boljak.. in gowusy kan girmeli dal.. ey kabir oglanlara hayran galaymaly..yüzüne seredyan welin ne durmuş aladasy bar, ne gyz gürrüni bar, ne de bolar bolgusyz gyzyklanmalar bar.. dogrusy kan kelle agyrdanoklaram.. dandana çenli oturyanam welin agzyny pyçak açmaz gyz gürrüni bolsa.. geçen günler yatlanar, on üstünden düşersin mun üstünden düşersin , emma şu göleli gürrün ansat ansat söhbetlerini bulandyrmaz.. ya da şo bir zady gyzlar hakda aytsa da bolarmyka?::P şol oglanlara seretdigimçe özümi hasaba çekyan .. kabiri menden kiçi kabiri bolsa uly tapawudy yok.. yöne hemmesine gabanjanlyk bilen seretyan.. yat yurtlarda gawunlaryn garpyzlaryn klaslaryny agzynna çenli dolduryan yerlerde de bolsa bakyşlary seredişleri kirli dal.. hiç hili bulançaklyk yok.. nadip başaryarlar hayran me na ?:P aslyny aytmaly bolsa gabanyan diysemem bolar (gıbta etmek) özenyan diysemem boljak.. kaşga şola yaly bolup bolsady.. ya da bolyan yerlerinde kellesi biri buladyryanam bar.. arad a eştdim.. biri türk gyz bilen biri eyran biri bilen neme.. o zat.. aldaşak muldaşak(çyndan dayza dayza) oynap yörler.. bo rla .. saglygynyz :P

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Olar yali adamlarin barligi begendiryar dinge:)"

Shol diyyan bulancaksiz

Shol diyyan bulancaksiz adamlarina il herhili zat diyip goryar.. Meselem: "Erkekliginde problema barmika? Seret gyz bilen ishi yok" yali biderek gepler yayratyarlar..

Olary dinglesen olaryn pikir dunyalerine kibapdash adamlar hakiki "adam" beylekiler ol-bul problemasi bolanlar bolayyar goni..

PS: Asil shu edepli, oglan bilen ishi bolmadik gyzlar halayarmika sheyle oglanlari?? Sebabi olarin gyz bilen ishi yok.. Gyzlar ozlerine uns berilmegini has halayarlar erkeklere garangda..

O how men o gyzlar bilen

O how men o gyzlar bilen gyzyklanmayan diyemde,o akyllyja ,edepli oglanlara diyen daldirin.Olan hiç bolmasa arzuwynda "idel"bir halayan gyzy hokman bardyr,birijik biri.Men diyanim o gyzlar bilen dalde oglanlar bilen gyzyklanyan oglanlar ha ha Ay diydiryanizde hemme zady.O akylly edeplilere hormatym sonsuz.Uns bermege gelende barde gyz oglan tapawudy yok mençe.Gyzlar bilen den derejede oglalaram özüne üns çekmegi halaya.In bolmanda birinin olar bilen gyzyklanmasyny,alada etmesini halaya. Ay yasan yazywermeli.
ŞU Mylayymyn bloglaryny gowy göryan.Durmuşdan,birhili hakyky yazylyp,okalyp,çözülmesi gerek problemar. Kan syyasat temalaRA girmek islemeyan,hawwo boynuma alyan kan başym çatanok,yöne barde naçe dyrjaşsanda,kellande saçyny yolsanda,için yanyp öz pikirlerini yazsanda,tartyşsanda yurdun syyasaty üytganok.Yagny bizin diyenimiz bilen boluwermaya.Hemme zat yolbaşçylara galmyş.

melike wrote: barde naçe

melike wrote:

barde naçe dyrjaşsanda,kellande saçyny yolsanda,için yanyp öz pikirlerini yazsanda,tartyşsanda yurdun syyasaty üytganok.

Name milayimin acan hakiki durmusha degishli bloglarinda yazsan birzatlar uytgeyarmi?:)

Kan zat üytgeya

Mena kan zat ögrendim,özünü üytgedip bilyan.Özünü üytgetmek döwleti üytgetmekden ansatmyka diyyan.Saglygyn :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

...

we in esasysy hem şolda...
+ taraba üytgeeeee

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

bah yazylmadyk pikir

bah yazylmadyk pikir galmandyra barde.. menin öz şahsy pikirim, eger gyz öz söyyani ve söyulyani arasynda saylamaly bolsa onda söyyanini saylamaly.. eger oglan şol gyz meni soyya diyip öylenmage razy bolsa elbetde.. sebabi gyz soyse sylar, hormatlaram.. ve elbetde in esasy zat "fedakarlık".. eger oglan şol gyzy yigrenmeyan bolsa onda gyz öz soygisi, edebi, sylag-hormaty bilen oglanyn soygüsini gazanyp bilermika diyyan.. yone söyyan oglanyn seni halamayan bolsa... onda seni soyyan barada azajyk pikirlensen hem boljak..eger tanayan bolsan, ona ynansan we simpatiyan bar bolsa onda son soyerin diyip umyt etse bolar..

in esasy zat hem yureginde doran soygüni gorap saklamaga synanyşmak.. men ony hemişe soyerin diyip pikir etmeli dalde hemişe soymek üçin gayrat etmeli.. we men name etsemem ol meni soyya diyip pikir etmeli dalde onun soygüsini yitirmejek bolup gayrat etmeli..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Maladis !!!"

Ay bilmedim joraş,oglanyn

Ay bilmedim joraş,oglanyn seni söymesi toydan son biraz"şubheli"görünya.Hem mence gyzlar söyüp biler toydan son,emma oglanlar sylar ,nebsi agrar,öwrenişer sana ayaly hökmünde,emma söymek biraz kyn yaly.10 -da 1 bolaymasa.Durmuş bu kim bilya,her wagt her zada garaşybermeli.

ay oglanam samsyk daldira,

ay oglanam samsyk daldira, eger öz soymeyan gyzyna oylenmage razy bolsa onda dowamy hem gerermika diyyan.. yagny oglan razy bolmazdan 1000 gezek pikirlenip karar berermika diyyan mena.. yone inn gowsy iki taraplayın soymek elbetde..

Quote: ay oglanam samsyk

Quote:

ay oglanam samsyk daldira...

Ynha, asyl gurrune indi geldik.
Senin in yokardaky post'yn manysy "oglan samsyk dal bolsa" sherti bilen many gazanyar Akgul, yagny eger 1 oglan gyzyn soyyanini bilip, ozi koyup barmasa-da oylenyan bolsa(oz islegi bilen), onda ol oglan samsyk bolmasa soyyan gelninin gadryny-da biler, mahrini-de duyar, sylag-hormat-yakynlylyk sebapli soyubem bashlar.
Yone, samsyk oglanlaram az dal. Bashda ne gozel gyza oylenip, oyunin torune gechirensonam onun ayagynyn tozanycha yoklaryn yzynda somp-somp edip yoren...
Ynha, shu meshhur klip'daki yaly :)) (Gelin dovyami ? :D)

1-nji bolum: http://youtube.com/watch?v=C0MxQNGDDxk
2-nji bolum: http://youtube.com/watch?v=xB4wCInYHIM

P.S. Shular yaly gelshiklije gelin bolup bolyaka, name uchin kabir gyzlaryn Turkmen chyzgyly koynekleri + yaglyklary govy gormeyanlerine dushunemok mena.

akgüle :))

metamorphic 5 telpek goyyar we yazyar:
Berekella! Gaty gowy yazypsyn!

:PP

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

JADİNA

Name pryamoy telpek goyman,aşagyndan yazayypsyn.Berda telpek,on yaly sözde"geroylygy" her kim başarya ha ha ha

ps.gaty görayme Muhamed al sanada
5 telpek menden,Berekella,gaty gowy telpek beryan :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "beytmeda... :PP"

WAH

Wah gynansakda bar şon yaly samsyk oglanlar,"power mne na slovo".Hem men üçin men söyüpde oglanyyn meni söyman mana öylenjek bolsa,mena"wazgeçerin"söygümden.

ps.Allajan gorasyn,söygünden "wazgeçmek" dünyada in bir aci duygulardan biri.

Bor betligi goydum

ASLYNDA TELPEGİ AKGÜL ÜÇİN DİYİPDİM,ON YAZYSYNYN AŞAGYNDAKY YAZYNY OKAP,AY BORDA,MANADA ZYYAN ETMEZ TELPEK :D

bilyanle...

yöne sen has döredijilikli yazaypsin-da menden telpek kakmak üçin...
aygüle bolsa indiki sapara galdy! yogsam sen pidakarlik eden bolup beraymersinda alan telpeginem...
gyzjagaza ulanylyar, telpek alanam sn bolayyanmy :DD

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Hajyjan 3 telpek goyyar we yazyar: "Melika hem telpek berip goyber;)"

in gowsy akyllyja bolup

in gowsy akyllyja bolup gezip wagty gelende-edere iş galmadyk wagty şarp edip öylenmek/cykmak
gurrune yazsan examen sonuragy dushuhsyga gitsen gyzlary dörjwlabersen oyde galarsyn garrap:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ha ha

way ynadymow:) gaty hakykady yazypsyn:)

beren telpegindenem belli

beren telpegindenem belli gaty dogry yazanym:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Dogrymy aýdýan, şuň

Dogrymy aýdýan, şuň ýaly temalary görsem özümi gaty daş ýürek hasaplaýan, söýgi möýgi ýok men pahyrda...
Absolýut pragmatizm bar. Esasanam şu gün. Bolýa... gidip "Nepohişşennaýa newesta" diýen kinony görüp azajyk romantik bolaýyn :)
Meň öz saýlawym, men söýemok, ýöne hormat goýýan we sylaýan gyzymy alardym, a ol gyz bolsa meni söýýän bolsa super bolardy.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Yokarda yazylanlardan

Yokarda yazylanlardan akgulin pikirine goshulyan hemem oz pikirimi aystam we sheyle mumkinchilik bolsa diysem.. onda gyz uchin oz soyenine we durmushyny shon bilen paylashyp biljek adamy diyip hasaplan oglanyna (her bir gyz ony oziche kesgitlemeli oydyan :)) barsa gowy…gyzy hakykatdan soyyan oglana garshy shol gyzda duygy bolmasa we soyguni hich hili doretmek islemese, sheyle gurlan mashgala bagtly bolup bilmeyar..mashgalada ya-da ar-ayalyn “bagty” bolanda nahili bolyar diyilse, onda gyz-oglanyn birek birege bolan deng gatnashygy, yagny birek birege akyly bilen, yuregi bilen dushunmek we bar bolan ya-da son dorejek soygini hasam belentlige galdyrmaga ymtylmakdyr. Mashgalada garmoniya bolmalyda gysgacha aydanynda..akyly bilen bilelikde yurekden dushunmek has zerurdyr, sebabi yurekde duygy kop bolyar. duygydan doly yurek hokman soygini shatlygyny berip biler, gamgy gussany hem paylashar, in begenchli kyn gunde goldar, yalnyshy dogryny dushundirip, dushunip hem biler, we omurboyy bile bagtly bolmaga chalyshar..yone sheyle isleg iki adamdada deng bolmalyda..hem gyzda hem oglanda..biri beylekisinden kop soyeninin zyyany yok, eger biri birini sylap gezse ikisininem maksady bile bagtly bolmak bolsa.

hmmm indi bir pikire gelsek

hmmm indi bir pikire gelsek kop gyzlara soyenine barmaly diyyaler oglanlar bolsa seni soyene barmaly diyyaler
kabir oglanlar ozlerini soyenleri aljaklar a kabirleri bolsa oz soyenlerini aljak bolyarlar

hay Gulnar

hay Gulnar alada edip yoren zadyna sered-a:P bu zatlar, diyip goyanin bn bolanogam welin biz(men) ichimiz gysanson yazayyas:) "Hasap dal nesip" diyyalermi turkmenler:D

men pikirimçe hakıkı

men pikirimçe hakıkı söygi toydan son başlayan söygi esası zat bir birine sylaşyk bolmaly. Bir birini sylap yaşayan agzybir maşgalada söygem bolar hemme zadam. A toydan ön söydüm köydümler yalan yalı men üçin. Hakıkı söygi bile yaşap bir biregi has hem yakından tanap başlandan son başlayarmıka diyyan. toyı hem hökman söyüp ölüp köyüp etmek şert dalmika diyyan.

Ha berekella gel Violka

Ha berekella gel Violka jigim kellanden sypalayyn.Menem şony diyyande 15 yllap söyşüp suwuny çykaryalar.Şo 15 yylda biljegini 15 gündede bilse bolya.Esas toydan son tanayan adamy,sylaşyk boldugu yerde "evlilikde" uzun dowam eder,yandym-köydümler kükürt yaly.Yananda owadan,özüne çekyan super bir zat bolya,tizem öçya,öçenden son gara kömür bolya, yüzüne seredesinem gelmez:D

...

melike wrote:

Ha berekella gel Violka jigim kellanden sypalayyn.Menem şony diyyande 15 yllap söyşüp suwuny çykaryalar.Şo 15 yylda biljegini 15 gündede bilse bolya.

dogry shu, meselem diyeli 5 yil soyishdin, we 6 ayda 1 gezek gidip geldin = 10 gezek bolya
her gideninde 1 ay bolyang, 1 aydada her 4 günde bir dushyshdyn diyeli diymek ayda 8 gezek köp gitse!
her dushyshygam 2 sagat sürya diyeli, kan bolsa içgysdyryp başlayandyra ?!!
8x2=16 sagat ayda!
10 gezek gidip gelyas 5 yilda 16x10=160 sagat! olam ==>>> 6.6 gun bah... 5 yil içinde 6 günjik bile bolup tanan bolyasmay telefonda habarlaşanlarmyzy goşmasak! bah!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Bah ,yaltanman şolary

Bah ,yaltanman şolary hesaplarynam çykarypsyn.Gel senem kellanden sypalayyn .D

...

Goyouw sypalama, barja alanja telpeklermem gachyrarsynmy namemi...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Ay şu telpeklerini gysganyp

Ay şu telpeklerini gysganyp geçtin sen .D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "5nji güne çenli gaytarsan bolar :))"

...

öz özüme telpek goyup bilemok ekenim gynandym :((

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • melike 1 telpek goyyar we yazyar: "eytdin beytdin şu telpek goparmany başardyna.borda al jigim :D"

ey oglanlar, yaman

ey oglanlar, yaman ulaldyanyz-lay bi soygi temasyny... onsonam, soygin suwuny cykaryanyz-a how barde :))... (kommentlen ashaky yarsyny okamadym) yene-de bir zat, bi goti-bashy bir bir gyz/oglan bilen arany sazlap, halashsanyz toy etmek dalmi ozi bir?! onam bi adamyn durmushynyn innn uly maksady yaly ahmiyet beryaniz-lay...
onem aytdym oydyan: durmush gurulmazdan onki (kabirlerinde bolyan) alasarmyk duyga soygi diyemok, soygi bilelikde bi durmushyn ajy-suyji gunlerini bashdan gecirmek bn doreya (menin garayshym)...

den

den etman dus etmez, goz etman gas etmez..
hacan soyende name baranson barmankan olmankan soysen boldudurda name mylayim soyga dagy uchrap yormun yogsa :))

Guljemal wrote: den etman

Guljemal wrote:

den etman dus etmez

Dushushan adamlaryn hemmesi denmika ?? Sen govy bolsan, sana dushjagam hokman govy bolmalymy ??

ol turkmen agang "gowunlik

ol turkmen agang "gowunlik beriji" sozlerinden biri.. Logiki taydan dernesen aslinda kop sozdur-ayduwlarin manisi kemlirak, edil shu sozunki yali..

men-a shona ynanayan...

men-a shona ynanyan...

soyem soyulem, in bolmanda

soyem soyulem, in bolmanda sulhyn alsyn...