Oylanma Bayry we jogapsyz soraglar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Biz bu gundelik durmushda eyleki beylkei diyip wagtymyz bolar bolgusyz zatlar bilen zaya bolup gidyar. Adam durmushynda in esasy zatlaryn biri bolan oylanma nace wagt sarp edyaris we nameler oylanyarys? Meselem, men gunun ishleyishine entegem doy goz yetirip bilemok. Shol bir yerde aylanyp dur yone hic hili oduny yetmezcilik edenok yone gidyan bir odunam gorunenok?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Şu pikirlenmek we

Şu pikirlenmek we oýlanmagyň wahyplygyny köp aýatdyr hadyslar beýan edýär. Hatda, köp aýatda Biribar bize şeýle ýüzlenýär:"..pikir etmeýärsiňzimi?!", "...düşünmeýärsiňizmi?!", "oýlanmaýarsyňyzmy?!" we ş.m.
Hadysda bolsa many taýdan "1 sagat Allahyň amallaryny, ýaradan zatlary barada oýlanmagyň, 1 gün, belki, has köp ybadatdan has köp sogap gazandyrjagy" beýan edilýär.

Şuny men başaryp bilemok ýöne. Iň gerekli zatlaryň biri bolmagyna garamazdan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

pikirlenmegin

pikirlenmegin netijesinde kop zatlary bilip bolyamyka diyyan, pikir etdigince ozun uchin taze acyshlar etyan..
mena hic anymyn yetirip biledigim birzat bar, aslynda kan zada anym yetenok welin, esasy zat shu yer togalagymyz bar, onsan on dashynda beyleki planetalar, yildizlar alemi we beyleki jisimler bar, yone sholaryn dashynda yada sholary saklayan zat name???, gozonune getirjek bolup goryan yone bolanok..

gujemal jan menem shol hakda

Guljemal jan menem shol hakda pikir edyan yaman kan pikir edyan, mena sheyle netija geldim: shol zadyng ya songy yok, ya-da bir uly tegelek bolmaly hemme zadam ong ichinde aylanyp yor.
Ay, bizing anymyz bu zatlara entek entek dushunmaymese.
Grek filosofy Sokrat shey diyipdir "Men bir zady bilyarin, ozuming hich zat bilmeyanimi" menem shey diyip oturaymasam.

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Men bir kitap okap

Men bir kitap okap yordum.Ady INTIKAM yaziji Ali Erkan Kavakli.Sho tayda bir sorag bar?

50 yildan song nirede bolarsyng?
shu soragy sorap bir gorung ozungize kop zady uytgedyar?

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

2023-de şeyle bolarsyn 50

2023-de şeyle bolarsyn
50 yyl son nirede bolarsyn?yaly
soraglary özüne sorasan pikir etsen,name etsenem mende üytgeşik zat bolanok...
on yerine kabir soraglary dini yada bolmadyk(boljagy nabelli)zatlar bn öwrenmek dalde,hasam şol yagdayy başyndan geçiren adamlaryn tejribesinden peydalansan gowy!

Mysal Edisonyn durmuşyny okap otyryn , gaty tasin we birgiden mana gereksiz(50 son name bolarsyn,pylan sagat son otüki)soraglary pozyar,name etjek pylan wagt son şeyle bolara kelle agyrtmak , ondan :
-Robin sharman kitabyny okasan,durmuşda ulanyp bilayjegin kabir maglumatlar beryar

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

50 yyldan

men ol kitaby okamadym we awtoryny hem tanamayaryn
50 yyldan nirede bolarsyn?!
-belki gabyr azabynda
-belki hich bir sogap ish edip bilemyan yagdayda
-belkide gowy, shatlykly gunde we shuna menzesh gunlerde
ony dine Alla bilyar yone bu soragy bermek bilen ol ozuniz barada pikir edin belki erte gich bolar diyen yaly manyny beryarmika diyyarin.
Her gun olum barada pikir etmek gerek
olume tayyar bolmaly.

mena hergün galanja yekeje

mena hergün galanja yekeje sapagymy nadip yerlarkam diyip pikir etyan:(
birem iş barada gyşy nadip geçirmeli(gaty sowuk yaydandyryar)

ölüm barada naçe synanşsamam bolanok,kyn ekeni,köp kitapda okap görüpdim,ölüm barada pikir edin,tayyar bolun etc diyip...

aslynda pikir edilyar...

1 garry dayza yolda pul sorayar,yoldan gecir diyyar welin pikir etyan:
-ha şuny etsem Alla hereketimi halar diyip
mysal birden efes pilsen içesin gelyar(futboldan son kursdaşlar bal edip içyaler)
-ay yok,haram diyyan

başgada kan bolsa gerek...

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

olum barada

olum barada pikir edesin gelyan bolsa onda-da edip bilmeyan bolsan onda mazarystana zyyarat et shol yerde yatanlary gor hemde gowja pikir et!
iman saglamak gaty kyn yone bu dunyadaki ahli gowuluklar ol dunyadaki Jennetin yarysynyn yarysychyda yokdur
Ol dunyadaki bir miwanin tagamy bu dunyadaki 40 miwanin tagamyny beryandir.
biz bu dunyade nache kyn bolsada chydamagymyz gerek sebabi bu dunya yalanchy dunya
a ol dunya baky
...............................

Men aslynda kop pikirde

Men aslynda kop pikirde gezyan adam koplenjm yanynda kimin bardygyna uns bermezden icimdakini asyma cykaryaryn.Sonam bolgusyz yagdaya dusyan .Meselem ata aga men sizin diyyan zatlarynyz hakynda oylanamda we das towerekdaki gapmagarsy zatlara gozum dusup olar hakynda oylanamda bizin nira baryarkak diyen sorag kellamde aylanyar .Aslynda biz nira baryarys ?
Men kellamdaki mana gun bermeyan soraglara jogap tapyancam sacym agaryp bu yalancy bilen hoslasarmykam diyyan .Olar hakynda nace oylandygymca sustum basylyar.

mena kop zady kan pikir

mena kop zady kan pikir edesim gelenok, wagtndan on tiz garrasym gelenok, sebabi kop pikir etsen kellan bulashyar hemme zada hemme taraplayyn seretjek bolyan we in sonynda shol ishden akkyllysyrap otkaz hem edip goyberyan,

ony diýseň, meň ýaly

ony diýseň, meň ýaly kämahal :" Güldirme-how, ýüzüme ýygyrt düşýär!" hem diýýänsiňdir :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gyyyyuw senin pikir

Gyyyyuw senin pikir etmage wagtyn bir barmy ,Hacan jan etsem yatyr diyyarler .Gaygy etme garrasyn yok .

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Pikir etmek, oylanmak,

Pikir etmek, oylanmak, Allajan shu kella dynch bermeli, uzak gun bir zat pikir edip yorun, kate bardaki joralam "gyw, sen nirde gezip yorsung?" diyyishyaler, sebabi gunde birje minut pikir etman durup bilemok. name pikir edyang diyersingiz? Ay, shu kellede nahar bishirmek, kir yuwmak, oy ish yaly bolgusyzrak yonekey durmushdan filosofiya chenli baryar.
Mena yone shu pikir etmek gaty gowy zqat oydemok, sebabi ine bir kitap okadym filosofiya barada ady "Sophia world" onda-da dunyang doreyshi yashayysh hakynda zatlar yazylgy, menem pikir edip bashladym ozume sorag berip, ahyry daldirarin oydum, shong uchin gowusy yatayyn diyip zordanchyk ukladym.
olum barada mena pikir edip gordum, "memento mori" diyilyami Latincha.
Fantaziyalarymynan sony chaky yok, bir zat diy, derrew gozegime getirip bashlayan.

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Baýba... saňa diňe telpek goýýan"

Sen meň gyz

Sen meň gyz görnüşim=wersiýam bolmagyň mümkin :)
Beý diýsem, saňa dil ýetirenim ýaly bolmasyn, emma saňa diňe telpek goýýan. Ýaşyňa görä ýazýan zatlaryňy halaýan. Gaty halaýan. Beh... saňa tüweleme diýýän!
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

hawa, onsoň ölüm barada

hawa, onsoň ölüm barada näme netijä geldiň pikir eden bolsaň?! Azyrak paýlaşsana, gyzykly meň üçin-ä. Sebäbi, men-ä entägem şu ölüm barada azyrak gorkym bar - aslynda, ölümden däl-de, ondan soňky durmuşymdan.

Birem, "dalDirärin" däl-de "dälirärin!" bolmaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

olum baradamy?! kan

olum baradamy?! kan zat...men olsem manga name bolar? Huday gunalemi bagyshlarmy? jennet barmy? men yene bu dunya dolanarynmy?
Ya olum diyilyan zat name? Olum bu bir bashga durmusha gechilyan gapymyka diyyan. Yasharsyng yone kim bilyar yene dolanyp gelersing tazelenip.
yone bu durmush pany durmushmy?
Ya-da kate sheyle soraglar kelleden gidenok:
Ine, biri janyng bir uly beyik ish uchin berjekming diyse, bererdimmi? Men olume tayyarmy? olumden gorkyanmy?
Men hachan olerin?
"Ta janym chykyncha donmenem, begler!"
Seyding goshgularyny okasam dagyn, al janymy watana gerk bolsa diyyan kate!
Olum barada kan zat pikir edip bolyar, yone mena ol hakda kan pikir edening bilen bir peyda getirmaymeseng, shu gunung bilen bolmaly!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

1 yewreyden sorayalar Sorag

1 yewreyden sorayalar
Sorag - "Watanyny soyyanmi?"
Yewrey - Elbetde
Sorag - watanyn ucin janyny bermage tayinmi?
Yewrey - Yok
Sorag - Hany soyyadinle watanyny?
Yewrey - Bar gurrunem sonda-da, men olsem watanymy kim soyer onson?

Kamahal su yewrey yaly bolmalymykak diyyan mena, sebabi diri gezip watana hyzmat etmek hem, watanyn diyip oleninden az sogaply is dalmika diyyan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek :)"

Mergen aga menem sheyle

Mergen aga menem sheyle pikirde! shondan diri gezip yorun-da!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Ýokarky ýazanlarymy yzyna

Ýokarky ýazanlarymy yzyna alýan. Sen meň gyz görnüşim däl ekeniň.
Ölseň gaýdyp dolanyp gelýäň?

Quote:

jennet barmy? men yene bu dunya dolanarynmy?
Ya olum diyilyan zat name? Olum bu bir bashga durmusha gechilyan gapymyka diyyan. Yasharsyng yone kim bilyar yene dolanyp gelersing tazelenip.

Men düýbünden goşulamok. Birinjidenä, reinkarnasiýa ynanamok. Gel bardy-geldi bar diýäýeniňde-de, eger sen mundan öňki durmuşyňdan bir gram peýda almasaň, ýada salyp bilmeseň... sen öňki adam bilen nähili baglanyşygyň bar?! Woobşe ol adam ýoga eýýäm, sen düýbünden başga adam.
Reinkarnasiýa, IMHO, ölümden gorkýanlaryň oýlap tapany. "Men ýok bolup gitmerin, gaýdyp gelerin" manyda.
Absolutely ludicrous.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Manga birhili

Manga birhili dushunmedingizmi namemi…
Bayram men siz bir zat aydayyn men edil o diyen dini adam dal, kop garayyshlam Renesanlang ya yene, umuman yewropeyskiy tipdedir. Olam bir sebabe gora, dini kitaplary okamamsong bolaymasa… Onda menem olumden gorkyan adammy?! Yok mena beyle pikirde dal, ol olumden gorkulyp dal-de yene shu dunyani terk edip kuysangsong gaydyp gelmek. Yone meng pikirmche yzynga gaydyp gelengde-de zat yadynga dushesi yok. Chyndanam yslamda yokmy shol? Men yone bir yerdena eshidipdim, yagny Magtymguly Muhammet pygambering yzyna yere gaydan adamsymysh.

Songky dowur voobhe kellamdaki pikiler ornashanok, onda-da Den Browning“ Da Vinci Code”, “The Rule of Four”, “1984”yaly kitaplary yaman gyzykly goryan, ejem meng gyzylamy halanok, ozi kinosyny gordi-de nadip bu zatlara dushunip bilyang diyyar, oba barsamam mars planetadan gelen yaly klasdashlarymyng arasynda bolsamam okayan kitaplamam, aydymlarymam, kinolamam iling tersine.Bilemok, sizem shular yaly bolyangyzmy ya dinge menmi?
Azyrak okamaly dali eder meni bu kitaplar, shu wagtam Dostoyeskining “Prestupleniye I nakazaniye” kitabyny okap otyryn. Raskolnikow yaman kan pikir edyar, nache kan pikir etseng hem songa baka dala owrulip baryang. Yone bir tarapdan kitap okamasang dunya garayshyng dar bolyar we kop zada dushunmersing.
Shu wagt bir pkir kellame geldi, Da Vinci olum barada aydan bir sozi:
“men butin omrum yashamany owrenendirin oytdum, emma olmegi owrenen ekenim”

P.S. Bayram goryan welin pikirimiz koplench deng gelenok, onsongam siz pragmatik, men romatik. Kate-de Bazarow (Turgenewing “atalar we ogullar” romany) yaly “nigilist” bolaymasam diyyan.
Прагматик - это человек, который выстраивает свою систему поступков, дел и взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных результатов.
Way, bizem pragmatic bolsagam kemem dal oydyan?! :)
__________________________
Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

Din barada kän gowy

Din barada kän gowy bilmäňsoňam, maňa goňşy mowzukda yrsaraýaň-da, jigim!

Örän ýalňyş zatlar öwrenipsiň dini taýdan, meselem, Magtymgulyň pygamberiň reankarnasiýasy hökmünde geleni...

Garaz, ilki ýeterlik ýagdaýda öwrenip, soň ýazmak, düşündirmek has amatly. Ýogsam, meň halyma düşersiň, ýagny, belki, dini ýazgylary iň köp men ýazýandyryn, ýöne derrew gaharlanyberýän jogaplap bilmesem ýa biri gülübirse.

Bolýar-da, hemme taraplaýyn kämil bolmagymyzy dileýän men-ä!

PS: Goňşy mowzugyt soňa goýjak, bu agşam ymyklyrak ýazarmykam diýýän ýeke-ýekeden.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

1. Quote: oba barsamam mars

1.

Quote:

oba barsamam mars planetadan gelen yaly klasdashlarymyng arasynda bolsamam okayan kitaplamam, aydymlarymam, kinolamam iling tersine.Bilemok, sizem shular yaly bolyangyzmy ya dinge menmi?

Men ýere görä hereket etmegi başarjak bolýan köplenç. Ýöne käwagt ýere görä hereket edip bolanok we seň dünýägaraýşyň üýtgeşikdigi belli bolýar. Bu hökman oba üçinem däl, Amerikada hem şeýle.
2.

Quote:

Kate-de Bazarow (Turgenewing “atalar we ogullar” romany) yaly “nigilist” bolaymasam diyyan.

Nigilist diýseň boljak bir dostum bardy MGUda, Dima. Ýöne nigilist bolmak döwründe we wagtynda "kruto" bolsa-da, adamy irdirýä. Bir düzgün-tertip islenilýä, bolmasa durmuşda gyzyk ýok. Eger nigilist bolsaň, onda maşgala ýasamajak bol. Nigilism bilen maşgala gapma-garşy zatlar.

Pragmatik bolmak bolsa, eýýäm meň kärim boýunça borjym. Alym pragmatik bolmasa, üstesine skeptik bolmasa, gowy alym däl.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

dini temalarda; menem

dini temalarda; menem bilyanlerimi öwredip bilerin. :)
yagny eger öwrenmek islesen, dine dindarlardan dal-de, garşysyndakylardanam öwren we öz tarapyny sayla.
kitap gowydyr, türkmen gyzlarynda kitap okayanlar peslemez.
any-düşünjesi beylekilere göra yokary bolyar.

Quote: yagny eger öwrenmek

Quote:

yagny eger öwrenmek islesen, dine dindarlardan dal-de, garşysyndakylardanam öwren we öz tarapyny sayla.

Şula iň bir... näme diýsemkäm... "samsyk" diýesim gelýär welin, "ýalňyş pikir" diýäýeýin.
Dini düşünýänden, bilýänden öwren. Onsoň garşydaşlarynyňam pikirlerini diňle, olaryň aýdýanyna-da seret. Soň saýla. Ýagny, her iki pikiriňem ussatlarynyň pikirlerini öwren!

Bolmasa dini ol dini bilmeýänden öwrenmek... öwrenmek bolýarmy näme?! Her iki tarapyňam pikirini şol zady iň gowy bilýän adamdan öwrenmeli başarsaň!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ol, hakykatdanam, dini

ol, hakykatdanam, dini maglumatlary bilýär, ýöne pikir we akyl taýdan terslik gözleýär ýaly, Baýram! Köne ýazgylaryna seretdim welin, maňa meňzäpjik dur-a pikir, ýazgy taýdan şu dini maglumatlar barada :)

Şony diýjek bolan bolaýmasa! Meň açan ses berlişigimde bar degişli 2 ýazgy(sy), men-ä telpek goýdum. Eger 3-njisini yşaratlan bolsa, geň görjek däl, şony dilejek, dileýän Allahdan çynym bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men dini bilmeyanden öwren

men dini bilmeyanden öwren diydimmi?
sen aydan zadyn bilen men aydan zadymyn arasynda ters zat görüp bilmedim.
men "dineje dindarlardan dal-de, beylekilerin hem pikirini bilip gal diydim, objektiwlik bolsun diyip". "samsyk" pikir bolarça zat dal.

hmm, munyň-a birhili boldy.

hmm, munyň-a birhili boldy.

Men hem reankarnasiýa ynanamok, dinde bu ýok.

Ölüm barada bolsa, aşakdaky linke bir göz aýla, soň näme diýýäkäň:

http://www.tmolympiad.org/?q=node/1613/

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga yekeje soragym

Ata aga yekeje soragym bar .Name ucin olumden sonky durmus hakynda beyle alada galyarsynyz .Aslynda bu dunya gelenlerin hemmesi akjajuyje dala .Sizden mun esse guna edenler onda name etmeli .Men sanamagyn hajaty yokmuka diyyan .

alada edip bilyane bir

alada edip bilyane bir "etme" diyme, men-a kan alada edip bilemzok, korleship baryasmy namemi, Hudayjan bagyshlasyn...
onsonam, bashgalara seredip, "ha men shulardan-a idilirak" etc. diymeli dal, her goyun oz ayagyndan asylyar.

wah, jigim, Magşarda men

wah, jigim, Magşarda men "beýleki müňlerçe adam menden has beterdi" diýip bilerinmi?!
Aýat bar:"biri başga biriniň günäsi üçin hasaba çekilmez" diýip. Türkmeniň "her goýun öz aýagyndan asylar" nakyly boýunça, men diňe özüm üçin jogap bermeli, ahyryn!

Men özümi bilýän. Bärde goýan kä dini we gowy terjimeli ýazgylarym arkaly meni gowy diýip tanamaň, ýazgylarymyň arkasyny bukulyp, günä baryny gazanyp ýörmänimi kim bilýär içiňizden?! Hijiňiz! Garaz, men özümi ýigrenýän we ölümden soňy üçin hem gaýgylanýan.

Allah meni bagyşlasyn we menden razy bolsun, enşallah! Aslynda, hemmämizden! Ämin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Jogabynyz ucin kop sag

Jogabynyz ucin kop sag bolun .Yone men siz beylesiniz oydemok .Ozunize kembaha berman .Siz aslynda gyzyl yaly adam .Adalatyn tarapdary.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "eh, minnetdar, jigim!"

Allah şu ýazanyňy dileg

Allah şu ýazanyňy dileg hökmünde kabul edäýedi-dä, enşallah!
Allah senden razy bolsun, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mena sheyle pikir edyan

Mena sheyle pikir edyan Ozungden gowylara seredip pikir et, kichilere seredip shukur et.Yogsam adam mengki boldy,shula yeter diyen wagty batyp bashlayar.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Kimin ozunden

Kimin ozunden "kichidigini" nadip bilmeli ? T.e. deneshdirmani haysy kriterialara gora edip bolyar ??
Men pikirimche ha bu mowzukda il goz onunde tutulyp, yagny palany ya-da palanlar scale = shkala hasap edilip, oz hereketlerine/durmushyna hem shon hereketlerine/durmushyna gora baha bermek dogry dal. T.e. sen bilip bilenok palan adamyn ich dunyasinde nameler bolyandygyny, nameler bilen kosenyandigini we etc, shon uchinem beyik hasaplanyn ichinde gizli moyler, pes hasaplanyn ichinde-de gizli hazynalar bolup bilyar.
Men ozuma deneshdirme dalde, limit goyyan, t.e. dini mowzuk'da limit Pygamberimiz, shona yetip bilmejegim belli, yone shona yetjek bolup ymtylmak hem ozumi birileri bilen deneshdirenimden has dogry yaly gorunyar mana! Elindakini et, edip bilmedigini etjek bol, bolmasa yene etjek bol...Ta bolyancha, bolmasa-da boldurjak bolup olenin nama degenok!

Bagyşlaň welin, "oýlanma

Bagyşlaň welin, "oýlanma baýry" ýaman şablon, ýaman ýasama at ýalylaý tema üçin. Meni öldürselerem şuň ýaly at goýmazdym tema. Asyl açan agzanyň adam şoň ýalyrak, "pikir gämisi"...
Biziň mekdep döwründäki düzmelerde ýazýan ýasama sözlerimize meňzeýä, näme üçindir. Ýöne gaty göräýme, Pikir gämisi! Sen belki şeýle edebi dilde gürleýänsiň.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

haha bar diyjegingi diyip

haha bar diyjegingi diyip onsong hem gaty gorayme diyyangmi:),
oylanma bayry- Kerim Gurbannepesing shu tema bilen baglanyshykly eserining ady
pikir gamisi namedigina bilemok welin natanysh soz duzum-a dal..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Kerim Gurbannepes diýse

Kerim Gurbannepes diýse hiçlaý, men ömür aýdyp biljek däldä "oýlanma baýry". What the $№%$№&?
Pikir gämisi... ???
Altyn asyr
Jennet zamana
ine şuň ýaly zatlar gaty meňzeşdä :D Men bolamok. Erbedräklerinem goşasym gelýä yzyna :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ýöne muňa bir gaty

Ýöne muňa bir gaty göräýme, Pikir Gämisi!
Men okumyş bolmamsoň, "Oýlanma baýrynyň" nireden peýda bolanyna düşünmändirin.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.