Köp Zat dal... Bizden Dine Yekeje gezek 'YOK' diymegimiz islenilyar...!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Amerikadan yaylımını dowam etdiren CNN, Hz.Muhammet(s.a.v) karikatury hakynda anketa başlatdy.
CNN habar kanaly internet sahypasyndan gelen HAWA ya da YOK seslerining sanyna göra bu karikatury yaylima girizip ya da girizmezlik karary alynjak.
Anketa goşulalyn we wakany yakin yadymyza herkime eşitdirelin. Mümkin boldugyça beyleki forum ya-da chat sahypalaryna yazalyn. Bu herbir iman edenin borjudyr. Muny O'na bolan sylagymyzyn we söygimizin bir nyşany hökmünde görkezmage çalşalyn, we belki-de bu edilyanler dine başlangyçdyr. Sizin berjeginiz yekeje oy, yer yüzüne yayradylmak islenyan Yslamofobi( Yslam gorkusy)ni yok etmek adyna berlen göreşi has-da güyçlendirjekdir.
Edilen we edilyan hayasizliklara görkezilen garşylyklaryn azlygyna ya-da köplügine göra bularyn dowamy geldi we gelyar.
CNN internen sahypasyna aşakdaky linkden girip ses berip bilersiniz:
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/02/02/cartoons.wrap/index.html
'YOK' diymek üçin QUİCKVOTE yazygly yerden 'NO' saylap 'VOTE' yazgysyna basmagynyz yetyar. Sagbolun

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

2006 diyyar welin. 2006dan

2006 diyyar welin.
2006dan galma anketamy by?
_________________________________________
Garry oglanjyk...

Köne bolup biler...

köne bolup biler...bu yazgy menin e-adresime gelipdir bir tanşymdan, menem dykgat etman barik yazayipdyryn. Bu sahypa-da dine üstüme düşenini etmek niyeti bln yazdym. Eger köne bolsa ötünç sorayan bagyşlan

bu ses berishlik

bu ses berishlik konerak..:)

Yone shu gunler "dunyang in tasirli liderleri" ady bilen bir ses berishlik gechirilyar diyip bilyan.. Bu liderler hazir hem yashap yorenlerin arasindan saylanmali..

Adres zat bilip yelmarin-da shu yere..

"Palana ses berelin" hem

"Palana ses berelin" hem yazaymaly ekeninda sonuna :))

"Tasirli lider" dalde, "intelectual"-dy oydyan anyrdaky "top 100", shu wagtam "Top 20" saylanyan bolmaly.

Adresini yazsana bilyan

Adresini yazsana bilyan bolsan??:) Mende yatda dal shuwagt..

www_foreignpolicy_com '

www_foreignpolicy_com ' bolmaly, yone shu wagt ishlanok.

barden 1000lap ses

barden 1000lap ses beryaler.. :)
yapylarda elbetde.
_________________________________________
Garry oglanjyk...

Achypdyrlar eyyam !

Achypdyrlar eyyam !

NE SOGLASEN

Dünyanin in gowy futbol oyunçysy kim diyip soranlarynda, name üçin aklymyza ilk gelen adamlar, şu döwürdaki belli oyunçylar dal-de, köp vagtdan bari futboly taşlan Pele, Maradona'dyr.
Haçanda bir sportsmen bir rekort guranda, name üçin şol rekort belli bir wagtdan son pozylanok-da, ony başga bir sportsmen gyrana çenli duryar.
Klasda 20 okuwçy bar, şolardan 19-ysy ikilikçi biri-de üçlükçi, şol üçlükça otliçnik diyip biljek mi?
Şonun yaly-da 'Dünyanin in tasirli lideri' şu wagt yaşayan liderlerin arasynda saylanmaly dal-de, dünyade yaşap geçen liderlerin arasynda saylanmaly!

sebeabi Pele,Maradono,

sebeabi Pele,Maradono, Benkinbawer, Yashn bular oyunchular taryha giren yada taryhda yz galdyran oyunchulardyr.
Onsanam taze yash oyunchular sholardan gorelde alyp her kim taryha giresi gelyar,meninem arzuwum shol.............!

dine şu döwürde in tasirli bolmaly dal

Onda sen dine şu döwürde in tasirli bolmaly dal-de, yaşap geçen adamlardan-da üstün bolmaly.Ya-da sen şol beyik adamlardan pes bolup, taryha girjek bolyan my?

Ol yashap gechen adamlary

Ol yashap gechen adamlary sylag yitirlenoga! Elbetde guyjchli, beyik yazyjylar, alymlar,... yashap gechdi. Beyle beyik adamalr bilen hem dengleship bolmaz! Yone olar yashan durmushuny yashady, bu dowurde eyyam liderler bashga! Yone yadan chykarma biz elmydama taryhdan taryhda bolan yalngshlyklardan, shol beyik adamalradan owrenyaris ahyr!
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz