Geng adamzat!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam tmolympiad!

Menem oz gezegimde bardaki onki gyzygyn ustune gyzyk goshayyn we gurrundeshlik edilsin diyip bir temajyk achasym geldi..ay, kop gozledim, hemme zat hakynda aydylypdyr. Gor nache temalar achylypdyr..garaz aydylmadyk zat yok..yone onda-da aydylmaly zat ondanam kopdur.. …(edil shu wagt kella gaty uytgeshik zat gelmeyan yaly) bar agzalyan gurrunlerin ichinde hem adamlar bar elbetde..yagny biz! Her kimin pikiri, garayshy, durmushy ayry we durli durlidir..hich bir adam beyleka menzesh daldir. Gelin shu yerde her kim oz onunde dushan, durmushynda goren geng tang adam hakynda wakalary, soraglaryny, ya-da islan zadyny yazyp, ozunde yatda galdyran zadyny aydaysa..dunyade gor nache uytgeshik adam bar? Erbet gowy bir yana, olardan bashga umuman aytsak hersi bir gyzykly kitapchadyr. Eger adamy gowy dushundirer yaly mysal getirip aytsak, onda haysy-da bolsa bir shekilde goz onune getireli. Adamyn yaradylshy barada aytsak(fitrat'y)..onda kabiri bar edil umman yaly gin, yone ilki bada dashkylara gorkunch gorunyar, kabiri edil shaglawuk yalydyr, joshgun we onun ichinde yapyshara yer gormeyan, nirelere we hachan seni zynyp goyberjegi belli dal..kabiri bolsa edil sessiz kol yaly, yanynda bolsan gownune rahatlyk beryar. Yanynda bolmak ayry bir shatlyk, kolun sesi, gornushi duygylandyryar..kabiri adamlar bar, edil deniz yalydyr, duybuni gorup bolyar, her zady yuzunde, gorkman chumersiniz, sizi ozune cheker bir gorende, ichi dashy birdir, ondan chekinmek hokmanam daldir. Sebabi her sozi onun yureginden chykar, her herekedi onun sheyle yureginin achyklygyny sypatlandyrar..sheyle adamlara mydama dushup gatnashmak bagtmyka diyyan.

A yone sheylerak adamlaram bara, nache owrenshsenem ichini bilip bolmayar, edil bulanchak kol yaly, yuzinde hem birtopar suwdaky gul ya-da otdan doly zatlar bar. dashdan gorsen ozune chekyar, aldatyar, ichine chumenizde bashky ozune cheken zat yok yaly..kolun bulanchaklygyndan yana sizing onunizde namanin chykjagy gornenok..
Bah, men nahili tipdaki adamlara degishlikam ? a siz ozunizi nahili tanayarsynyz ? shu dunyade nahili geng adamlary bilyaniz?

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah!"
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ing kyn kar

Ing kyn kar mugallim'likdir..

Sebabi chaga'dan "adam" yasamak onun borjy bolup duryar.. Elbetde 80 yashli "chaga"lary hem hasaba almali muny etjek bolaninda..

Ay yazara yaman zat kan.. Pikirleri jemlemek sheyle bir kyn..:(

Biziň obamyzda "gopal"

Biziň obamyzda "gopal" diýen lakamly mugallym bar, käbir ýerlerde "gopby" ýa "gopbam" diýýäler şol söze, düşünensiňiz nesip bolsa.
Men ol ýaşulyň adyny eşidemde, a biziň obada adyň yzyndan derrew lakamam aýdýalar tanar ýaly, haýran galdym, pikir etdim "aý kiçilikden galan lakamdyr" diýip. Ýöne TTMde okap ýörkäm, klasdaşlarymyň çakylygy bilen birje gün mekdebe bardym, obadaky mekdebe. Onuňam sapagy bar ekeni...
Hahahaha
Ahow, ol adam gopal, ýöne köpler gopal bolsa gaharyňy getirýän bolsa, muň ýöne boş gürleýändigi belli bolup duransoň gülkünç! Aýdýan zatlarynda sarkazm ýok, özi adaty zatmyka diýýä. Sapakda
-Aý onsoň ine men ýaş wagtym, maşyny sürüp bilmesemem bardym ekzamene prawo almak üçin. Mündim, derrew oturamdan hemme zada düşündim, şarp-şurp sürdim maşyny.
Oglanlaram gaz berýäler
-Beh? Näme diýdiler?
zat diýip. Olam tumşugyny göge tutup bad alýa. Eý şeýle bir gülüpdim... :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Hatice wrote: edil deniz

Hatice wrote:

edil deniz yalydyr, duybuni gorup bolyar

Senin aydyanyn howuz bolaymasyn, denzin düybi görünyandir öydemok..

Nihat Dagli yali ucupdyr

Nihat Dagli yali ucupdyr hatyja gyz!..

Duybi gorunyan ya (arassaja) howuzdyr.. Ya-da dagdan akip gelyan duruja chesmedir dogrudanam.. Shon dengiz daldigi-ha hak..:)

PS: Hatija gaty goraymezle..:)

wii, howuzmykanayt.

wii, howuzmykanayt. sheyledir elbetde. hehe, havala, denizin duybuni kenara yakynjak yerinden goryana :D yerinde duzedeninize sagbolun.

P.S. gaty gorere zat yoga, Gadyr aga. men shol suwa menzetme mysaly bir yerden okapdym we terjime edip oturan wagtym kop sozde yalnyshandyryn.

berekella..:) Selbishka

berekella..:) Selbishka aytmishlayin "Al sanga menden 3 telpek!!"..:)

Hmm, gowy tema acypsyn,

Hmm, gowy tema acypsyn, Hatyja!
Men-a ozumi (bilelikde wagt geciren, birlikde yashap goren dostlarymynam aydyanlaryndan ugur alyp) shol yokarda in sonky agzap gecen gornushine giryamikam oydyan... "Seni tanap bolanok, nace wagt bir yerde yashasagam" diyyaler... "Tanadymmykam diyyadim, beylemikan diyyadim, sen beyle-de dal ekenin, men-a bilemok..." diyyaler... Dashyndan gormage, yokarda agzap gecen beyleki gowy hasiyetlerinem gabat gelyan yaly welin :)), hemishe bolanok shol yagday mende... yagdaya gora, duybi gorunyan, joshgunly etc. hemmesi bolyan bolmalym...
Elbetde, bu yagday gowy dal, men barde ozumin erbet adamdygymy boynuma alyp otyryn oz-a :)), agzalar meni yigrenmeseler bolya son :))...

mana bir dostum: Annan puly

mana bir dostum:
Annan puly bamy yokmy,nirede gizleya,name etya---nini ayalm bilmeya
diyipdi welin
-5-6- yyl ön henizem kellamde erbet zat diydimi ya gowumy bilemok:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

anna name bolday sana??:)

anna name bolday sana??:)

az yatyanymdan bolaymasa

az yatyanymdan bolaymasa düzümimdaki minerallar bozulyp başlady öytyan:(
:)

düyn gije nahar iymage gitdik,iydik,öye dolanyp gelyakak Efes Pilsen bar ekeni,şon yanyndan geçiberemde gaty erbet içesim gelday,çalam çaş bolup dünderlip 1 hepde yaly yatsanda içip içip gusup:))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Quote: içesim

Quote:

içesim gelday,çalam çaş bolup dünderlip 1 hepde yaly yatsanda içip içip gusup

eyyam bashladynmay?
chyndanam oylenmeli dla oydyan:(..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

berekellah!

Örän gowy bloklaryň biri ekeni. Azyrak 1 zatlar çyrşaýyn. Birem, täze gelenler hem öňki açylan bloglaryň içinde nähili peýdaly, nähili pikirlendiriji we ş.m. gowy bloglaryň barlygyny bilip, köpüräk gözleg geçirmeklerine sebäp bolar diýip umyt edýärin!

Hatice wrote:

Her kimin pikiri, garayshy, durmushy ayry we durli durlidir..hich bir adam beyleka menzesh daldir...dunyade gor nache uytgeshik adam bar? Erbet gowy bir yana, olardan bashga umuman aytsak hersi bir gyzykly kitapchadyr.

hawa, goşulýan!
1-

Quote:

Eger adamy gowy dushundirer yaly mysal getirip aytsak, onda haysy-da bolsa bir shekilde goz onune getireli. Adamyn yaradylshy barada aytsak(fitrat'y)..onda kabiri bar edil umman yaly gin, yone ilki bada dashkylara gorkunch gorunyar, kabiri edil shaglawuk yalydyr, joshgun we onun ichinde yapyshara yer gormeyan, nirelere we hachan seni zynyp goyberjegi belli dal..kabiri bolsa edil sessiz kol yaly, yanynda bolsan gownune rahatlyk beryar. Yanynda bolmak ayry bir shatlyk, kolun sesi, gornushi duygylandyryar..kabiri adamlar bar, edil deniz yalydyr, duybuni gorup bolMAyar, her zady yuzunde, gorkman chumersiniz, sizi ozune cheker bir gorende, ichi dashy birdir, ondan chekinmek hokmanam daldir. Sebabi her sozi onun yureginden chykar, her herekedi onun sheyle yureginin achyklygyny sypatlandyrar..

käbir adamlaryň şeýle bolşy ýaly, umumy ýagdaýda bir adamda şu hallaryň hemmesi ýa köpüsi hem bolup bilýärmikä diýýän. Ýöne, umuman, ýene goşulýan!

Quote:

sheyle adamlara mydama dushup gatnashmak bagtmyka diyyan.

umuman, ýene goşulýan :)
2-

Quote:

A yone sheylerak adamlaram bara, nache owrenshsenem ichini bilip bolmayar, edil bulanchak kol yaly, yuzinde hem birtopar suwdaky gul ya-da otdan doly zatlar bar. dashdan gorsen ozune chekyar, aldatyar, ichine chumenizde bashky ozune cheken zat yok yaly..kolun bulanchaklygyndan yana sizing onunizde namanin chykjagy gornenok..

Meň aýratynlyklaryma meňzeýär ýokardaky teswir.

Quote:

Bah, men nahili tipdaki adamlara degishlikam ?

Hany, her kim özi barada aýtmaly dälmi :)
Güýçlä güýçli diýmeli :) Gysgaça 1-njidäkileriň hatarynda bolaýmasaň, pikirimçe :)

Quote:

a siz ozunizi nahili tanayarsynyz ?

ýokarda ýazdym-a, aý, ýene 1 gezek ýazaýyn, men-ä 2-njidäkä çalym edýän.

Quote:

shu dunyade nahili geng adamlary bilyaniz?

Haýsy birini sanajak :)
Ýöne men käbir ynsanlary tanaýan we olara hormat edýän. Şeýle güýçli erk, şeýle güýçli sabyr we merhemetliynsanlar. Şeýle ynsanlary tanaýanyma begenýän. Şol ynsanlara sarpam uly we görelde almaga dyrjaşýaryn.

PS: Bu babatda men agzalar üçin "agzalar barada pikirim" we özüm üçin "men we başgalar" atly iki aýry blog açypdym, bärä-de ýazyp oturmaýyn-laý :)

PS2: Güýçli agzalar goşulmandyr-laý bu bloga, olaram öz pikirlerini beýan edäýmeli ekenler :))

PS3: "Güýçli agza diýlipdir, men ýok-laý içinde" diýip, goşulman bilersiňiz welin, ýene-de şol güýçli agza hasap edilýänler goşulsalr gowy bolarmyka diýýän, ýagny, tejribelerinden peýdalanmak babatda!

PS4: Gulnara jigimizden gelen telpegiň bady (minnetdar, jigim) bn men hem sylaglandyryp goýberdim blogyň eýesini :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hatyja wrote: Bah, men

hatyja wrote:

Bah, men nahili tipdaki adamlara degishlikam ?

ata aga wrote:

Hany, her kim özi barada aýtmaly dälmi :)

menem shu tipde: A yone sheylerak adamlaram bara, nache owrenshsenem ichini bilip bolmayar, edil bulanchak kol yaly, yuzinde hem birtopar suwdaky gul ya-da otdan doly zatlar bar. dashdan gorsen ozune chekyar, aldatyar, ichine chumenizde bashky ozune cheken zat yok yaly..kolun bulanchaklygyndan yana sizing onunizde namanin chykjagy gornenok..

offtop

Hatice erbet däl, emma Hatyja has gowy
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol"

sagbol. menem sheyle

sagbol. menem sheyle pikirde.

"Sagboly" kisä salyp

"Sagboly" kisä salyp bolanok! Hany telpek nirede dost? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "geregin telpek!"

Baýram, senemmi :)))) indi

Baýram, senemmi :))))
indi 1 Mergen galdy öýdýän :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Näme menemmi? Men geň

Näme menemmi? Men geň adamhow :D
Men onsoňam telpegi degişip dileýän, sen ýaly "REKORLAR" üçin däl agam :)
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "sen ýaly "REKORLAR" üçin däl .. :D"

wiý, men telpek dilemedim,

wiý, men telpek dilemedim, ahyryn. Mümkin, gowy ýazgyň muzduny sorandyryn seňki ýaly, ýagny, "boş söze garyn doýanok" diýen manyda :)

garaz, rekord üçin däl-dä eger telpek hantama bolanam bolsam. Mne hem degişip diýendirin.

Bäh, 2 körüň alma iýşi ýadyma düşüp gitdi :)

her-hili adam bar-ow, dogrudanam (blog boýunça-laý, ýogsam, Belle başlar häzir "men näme diýýän, dutarym näme diýýär?!" diýip :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Achan mowzugyngyz adamy

Achan mowzugyngyz adamy isleseng islemeseng chung deryalara batiryar.
Men goryan dengiz yali ging adamlary belkem olar bilen gurleshyanem ozum bolsa songky paragrafdaky aydan adamlaryngdanmyka diyyan.
The bend in the road is not end of the road
Unless you refuse to take the turn!!!