Oz obany gorkezmage utanarsynmy?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shu yerdakilerin aglabasy bashga yurtlarda, men bilshime gora, yagny Turkmenistanyn oz ichinde dal.
Indi herimizde bolan zatdyr, mende bir dal, gaty kop gezek boldy, oz yurdumyz barada soralya. Gurrun beryan, elbetde dashary yurtlylara oz obany, yurduny ya shaherini owup, adamlary owup bal kolune batyryan. Azyndan men sheydyadim koplench, hazirem owyanle has kan. Onson bularynam gyllygy akya we... "hany surat barmy gorelile?" diyya. Boldumy sheyle yagday sizde?
Men bir bahana bilen surat tapamok, wideo hem. Name uchin? Yok, men oz aslymdan utanamok, yone obada zatda bir gorkezip owunere zat yok. Bary bolshy yaly gorkezsenem... bir hili her kime gorkezesin gelenok. Yakyn dostlara gorkezsen, gorerler we dushunerler, azyndan samsyk zat aytmazlar. Bashga biri bir ters komment eder, ondanam gaty gorerin... ine men shun uchin gorkezemok.
Youtube klibi hem sheyle. BAshga yurtlylara gorkezilyan suratlar bir tipli, turkmenin durmushyny bir tarapdan gorkezya. Kopusi Ashgabat we jajek binalar, ya Ashgabatly klipler. Marynyn oba kliplerine bolsa, pes baha beryaler :D Derrewem "kolhoz" diyip komment yelmeyaler. Bolanda name? Turkmenistanyn iladynyn 54% obada yashaya, diymek turkmenin kopusi. Yone... hich kim boynuna alasy gelenok... turkmenin kopusinin yagdayi sheylerakda... :(

Ine hindilerin kinolaryny gorsenizem shol yagday. Bollywood, super gyzlar, dowrebap bay hindiler. Asyl Hindistan nahili? Google'da gozlap gorun... gozgyny yer. Bizem gelin shon uchin dine Ashgabadyn suratlaryny gorelin, kliplerinem gorelin, we Turkmenwood* diyen dunyajikde yashalyn!
*Resmi dowlet wersiyasy "Altyn Asyr"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • maksat 1 telpek goyyar we yazyar: "`Atyn Asyr` bankroda dushdi, `Galkynysh` boldi"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hmmm,name uchin owyan

Hmmm,name uchin owyan dushunmedim.Men-a barde owemok,bar bolshy yaly aydyan.Bu menin watana soygimi azaldanok.Hich kimem ustumden gulenogam,erbet zadam aydanok.Barja suratlarymy gorkezdim olaram haladylar sebabi men erbet yerlerde surada dushmegi halamok.
youtube meselesine gelesegem...gaty ylalashamok.Berdinem,lachynynam kop kliplerinde erbet kommentler yazylyar.Maryn "kolhoz" kliplerine balsa obada dushurilenligi uchin dalde,aydymyn,sazyn we videonyn hili pes bolany uchin,talantsyz adamlaryn aydyanlygy uchin pes baha berilyar.
turkmenin yarysyndan kopusi obalarda yashayar,kim boyun alanok?poll gechirip goray.

türkmenistanda suw mugt;

türkmenistanda suw mugt; emma men şaherimde (Balkanabatda we şol sanda Türkmenbaşyda hem yagday bir menzeş, welayatyn beyleki şaherlerinde hiç-hili suwly, turbaly sistema yok diylen yaly!) günde dineje 4 sagat akyar;
olam irden 7-9 arasy we agşam 6-8 arasy..
ol hem öz öyüne nasos zat goydyranda şeyle akyar; kabirlerin öyüne bolsa hiç suw gelmeyar; olar aşaky gatdan yada başga yerden baklaşkalary doldyryp suw ulanyalar.
yagny dine obalar dal, Aşgabatdan beyleki şaherlerem yza-galak..
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

Yewreylerde şeyle zat bar

Yewreylerde şeyle zat bar diiyp eşidipdim .Oglan ,gyz (gyzlaram watan gullygyna alynyar Izrailda) bolsun watan gullygyny dynyp geleninden son 1 yilmy 2 yilmy dünyanin çar künjine siyahat etmane döwlet tarapyndan goldow berilyar .DÜnyanin çar künjini gezman durmuş gurmayarlarmyş yalnyşmayan bolsam . Mowzuk bilen name baglanşygy bar diyjeksiziniz.
Ynha biz hazir daşary yurtlaryn ösen şaherlerinde bilim alyas .İn azyndan şaherde yaşayas we içinde boldugumuz ülkanin oba yagdayini onat bilemizok .Sonam ol yer beyle bul yer beyle diyip Tm ni deneşdiryas ya-da başga milletlarin yanynda obalarymyzy görkezmane utanyas .
Elbetde öse döwletler hatarynda bolmagy kim islemez ? Yöne biz öz döwledimizi başga döwletler bilen deneşdirenimizde biizn bilen den derejeli düşinjeden sypan we den yaşdaky döwletler bilen dneşdirsek in onady bolarmykan diyyan .
Ynha kabirlerinize pursat .Yolunyz tc üsdinden geçyanlariniz bar bolsa ya-da tc de okayanlarynyz bar bolsa gara yol bilen tm gidip görin.Hem tc yagdayini hem Eyranyn yagdayini görersiniz .Onsan yenede deneşdiripjik görin Tm bilen 80 yaşyndaky ya-da ondanam köp yaşan döwlet bilen öz halymyzy . Ya bolmasa Germanyadan maşyn sürip gelenler bilenjik söhbetdeş bolalyn .Şony etmaneha mümkinçiligimiz bardyr ...

Hiç utanmadym

Hıç utanmadym,hotya men şaherçeden,yagny s posyolka gorodskogo tıpa.Ay nam bolsada,obaly bolsamda utanmazdym.Yurdumdan,obamdan,şaherımden şu çaka çenlı hıç utanmadym,emma kabır yurtdaşlarymdan yaman erbet utanan wagtym boldy.