GELING TAPMACHA AYDYSHALYNG

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

hemme agzalara salam beryan
geling indi herkim tapmacha yazsyn her kimem bilsin 1 nji ozum bashlayan
1. Ing guychsizing guychlulerden hokumi zor.
2. Hatar hatar dash goydum, Al atymy bosh goydum.
3. Jany ayakda, kongli elde, kuwwaty yelde.
4. garadyr, gara daldir, ganatlydyr, gush daldir, ysyrganar, it daldir, chommalar , adam daldir
5. Gapyrgasy odundan, her kim alar suydunden.
6. Agachdan aty, dashdan gaty, oyden uly, yumurtgadan kichi, otden ajy , suytden suyji

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyzykly"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

geling bileling her kim

geling bileling her kim tapmacha yazsynla biler yaly

Selbi tapmaca berip

Selbi tapmaca berip yadamadynmay .Mena yoe garadyp goydun ow .Basga zadam tapaysqana :)

answer for 2

2-njing jogaby ashyk oydyan, sheyle dalmi-di?

gynanyan yalhysh

gynanyan yalhysh

name boldy tmolympiadyng

name boldy tmolympiadyng agzalaryna ishlangde name bilengzokmy?:)

_

ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

6. hoz bolmaly.

6. hoz bolmaly.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry"

1-caga? 2-dish bilen

1-caga?
2-dish bilen dil?
4-tomozak?
5-Guyy?
dogrymyka?
_____________________________
Gozi uly suzse bolar, agzy gin buzse bolar, burny uly name etse bolarka:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry!"

Ayagy koke yapar, agzy

Ayagy koke yapar, agzy yandak capar

Öydeçimi ,düzdeçi ?

Öydeçimi ,düzdeçi ? İyilyami iyilenok ?

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

hmmm

duzdeci, eyyam bilyanzinizle:)

Howwala , Gadyr aga sag

Howwala , Gadyr aga sag bolsun .
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

wiii

wiiiiiilay ol Gadyr aganyn bileni dalda, ola duyedi:)

gaty golaylashipdirin..

gaty golaylashipdirin.. Pochti bilipdirin..:)

Oyun edip diydima ony ...

Oyun edip diydima ony ... Şu gyzlaram gaty sada bolyaray

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

tamdyr ya-da pechka..:)

tamdyr ya-da pechka..:)

o sadikdaky chagalardan

o sadikdaky chagalardan sorasan shulary dash edip bilerler :) men bilenlerimi eyyam yazypdyrlar yokarda :)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Feya 5 telpek goyyar we yazyar: "indikilere yetishjek bol, men yerime hem :)"

Feya, sen yerina tutup

Feya, sen yerina tutup bilmerin, davay, gorunup dur barde yygydan..onkijan bol hany! :)

Jorajan, goruniba duraryn

Jorajan, goruniba duraryn welin onkijama bolup bilmerinmikam diyyan :) gorunmesem meni yadynyzdan chykaraymana :)

gelin:P _____________________

gelin:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

alyn size tapmaça

hemmesini ilki bilene telpek... :P

1. Siz jaňlysagady gurup sagat sekizde ýatdyňyz-da, sagat dokuzda-da oýandyňyz. Siz näçe sagatlap ýatdyňyz?
2. Hindistanda Täze ýyl barmy?
3. Siz eliňiz otluçöpli garaňky jaýa girýäsiňiz. Jaýda bir şem, bir nebitli çyra we peç bar. Siz ilki nämäni ýakarsyňyz?
4. 81 ýaşyna çenli ýaşan adamyň näçe sany doglan güni bolandyr?
5. Size lukman 3 tabletka dermany her ýarym sagatdan birini iç diýip beripdir. Siz bu dermanlary näçe sagatda içersiňiz?
6. Bir adam dört diwarly otagda ýaşaýar. Her diwarynda bir penjire bar, hemmesem gündogary görkezýär. Şol wagt penjireleriň birinden bir aýy içerik seredipdir, şol aýynyň reňki nähilidir?
7. Kagyz galam almazdan 30-y haýsy-da bolsa bir sana bölüň, netijäniň üstüne-de 10 goşuň netijäňizi ýadyňyzda belläp, biziň berjek netijämiz bilen deňeşdirip görüň.
8. Bir çopanyň on ýedi goýny bar eken. Onuň goýunlarynyň dokuzysyndan gaýrysy ölüp gutarypdyr. Çopanyň ölmän galan goýnunyň sany näçe?
9. „Sen meniň oglum, ýöne men seniň kakaň däl“ Bu sözleri ogluna kim aýdyp biler?
10. 1881-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Londonda nähili waka bolup geçipdir?
11. Jaýyň dört burçunyň her burçunda bir pişik otyr. Her pişigiň öňündede üç pişik otyr. Jayda jemi näçe pişik bar?
PS: Soraglar copy paste edendirin.. Yazyjysyny bilemok.. jogaplarynam yetireris .. kim çakgan kim çalt kim çeye.. :::::::::::)

1-1

1-1 sagat
2-bar
3-otlucopi
4-1
5-1
6-ak
7-yatda sakladym
8-9
9-ejesi
10-Christmas
11-4

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "berekella ... toyda gey.. bilenin üçin"

ayt da onda

Bayat-Hajy wrote:

...7-yatda sakladym...

hany indi ayt da galanlaryn hemmesi dogry berekella..
----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

15

15

selbishkan yazan 3'nji

selbishkan yazan 3'nji tapmachasy "wentlyator" bolmaly oydyan...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

yalngysh yone ustunden

yalngysh yone ustunden barjak bolyang

----------------------_

ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

MENINKINI BILENE 2TELPEK

MENINKINI BILENE 2TELPEK :
YEDI DESIKLI GYLLY YUMAK .

bildim

selmonelk85 wrote:

MENINKINI BILENE 2TELPEK :
YEDI DESIKLI GYLLY YUMAK .

şo la name diysenem "erkek" bolya... bildim mi?

menkini bilene 2 telpek
yedi deşikli gylly yumak
soragyn jogaby bolsa "erkek"

PS: Öyde çi düzdeçi:?:)ya azajyk gödek boldumy):(

Wh yalnys

Wh yalnys bilmedin.Sondanansat soragam yok how .Hany boluna synansyn?

hic kim aytmanson, icim

hic kim aytmanson, icim byjyklap gitd-ay... o nahili "erkek" ya "adam" bolyar-ay ol :)), 7-den kop cykyar-a how onda :)), jogap "KELLE" bolmaly :))

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selmonelk85 2 telpek goyyar we yazyar: "Ine bu basgaca !"

guuuuuuuuuuuuuuuy men

guuuuuuuuuuuuuuuy men aytdyma birinji
____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

dostlar natdinizay muni..

dostlar natdinizay muni.. Name ayalda 7 deshik yokmi? Ya gil yokmy?:)

Jogap ADAM bolmali..:)

Adamyn niresi yumaga

Adamyn niresi yumaga menzeyaray? o deshikleri sanabam oturmayyn..

"erkek" diyen yalnishdi men

"erkek" diyen yalnishdi men pikirimche, erkek sozuni shol tapmacha uchin jogap hokmunde yazyan adam, men pikirimche "erkek" diyman "adam" diyse has dogry bolayjak yali..

yalnhysh gadyr aga ustunden

yalnhysh gadyr aga ustunden barjak bolyangyz
_____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Gadyr aga tuweleme biraz

Gadyr aga tuweleme biraz jogaba golay geldiniz .:)

shony bilmeyan bolsangyz

shony bilmeyan bolsangyz masgara
kelle

ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

shony bilmeyan bolsangyz

shony bilmeyan bolsangyz masgara
kelle
maya bagyshla

ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Enesini uwredinizlayow

Enesini uwredinizlayow munyn, indi 1 tapmacha diyip oturyp adamlan deshigini sanalyn...

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 2 telpek goyyar we yazyar: "şu geze ga bermesek bolmady 1-2 sany:P wu ha ha ha ha ...:D"

Mergen tapmaca bolrda

Mergen tapmaca bolrda enesini uwremeli bora .Sanamasan bilmersinde .:D

DOWAMAM BAR : BILENE 5

DOWAMAM BAR : BILENE 5 TELPEK

Dagdan iner gad kimin,
Gollary pudak kimin,
Iner bulut basyna ,
Bagyrar owlak kimin.

Men giderin ,ol galar.

Gap-garadyr her yany,
Her gun daglanar jany.

Yokarda gara-gara,
Yere dusse para-para ,
Elime aldym gan kimin
Agzyma saldym bal kimin.

Haw,haw ,haw atar,
Cakmak dasy kaw atar,
Segsen sekiz degirmen ,
Tosan dokuz naw atar .

Biz- bizdik,
Otuz ikigezdik,
Yupek kimin suzuldik ,
Hunji kimin duzuldik.

Quote: Dagdan iner gad

Quote:

Dagdan iner gad kimin,

Orscha "gad" manysyndamy ? Ya inlischedaki "god" ? :D

Quote:

Gap-garadyr her yany,
Her gun daglanar jany.

Gara gazan bolaymasa..

dagdan iner "dag" kimin

dagdan iner "dag" kimin bolaymasa..

jogabam yyldyrym bolmaly.

P.S.'gokden iner dag kimin'em gelship dur.

"Dagdan iner gar kimin"

"Dagdan iner gar kimin" nadyar ??

Yildirim dal bolaymasa, on sesi owlagynka menzeyami name ?

maya bulary nireden tapdyng

maya bulary nireden tapdyng kan dillerine dushemok

______________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Ay selbijan bularyn bary

Ay selbijan bularyn bary yrak matallary ..Islesen owganlarynkam bar ...Yone ilki suny bilsinler .Olary son berjek .

alemgoşara menzap duray

alemgoşara menzap duray yazanlarynyz... test edyaniz oydyan...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Edil ozi bilyan zatlarymy

Edil ozi bilyan zatlarymy tejribede ozlesdirmage basladym:)

1. Men giderin ,ol galar. -

1. Men giderin ,ol galar. - YZ

2. Yokarda gara-gara,
Yere dusse para-para ,
Elime aldym gan kimin
Agzyma saldym bal kimin.

Tut

3.Biz- bizdik,
Otuz iki gezdik,
Yupek kimin suzuldik ,
Hunji kimin duzuldik.

32 dish
dogrymy ??

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! meledis :)"
 • selmonelk85 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

menem matal sorap

menem matal sorap galayyn:
garanky otagda kiçijek oglanjyk çüküni yalap otyr.. :)

_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

Quote: garanky otagda

Quote:

garanky otagda kiçijek oglanjyk çüküni yalap otyr.. :)

Gyyuw masgara yazyan zadyna dagy bir seret hany .Basga matal galmadymy indi .Toba toba!

yylyny bersen, jogabyny

yylyny bersen, jogabyny aydayyn? :)
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

men jogabyny bilyan munyng

men jogabyny bilyan munyng sizing ozungiz:)
_____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha, bete bet diymeli :)))"
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "bay bu gyzy...:)))"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Toba toba..:)"

Biz dine gyzlary

Jogap: yalnyş.
Biz dine gyzlary yalayarys..
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

bashga matal tapan

bashga matal tapan dalsing
yazmaly diyilse hemme zatdy yazmaly dal
____________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

toba toba diyip dinge gyzlar

toba toba diyip dinge gyzlar diyyamika diysem oglanlar hem diyyan eken :)
hey gadyr aga samsyk sorag berdi menem samsyk jogap berdim bu gezek mun yanak sorag berse bashga gezek basha ga da sorag beresi geler " suytde agzy bishening suwy uflar icher diyyar" shonung uchin belki samsyk zat yazjak bolyan bashga adamlaram tapylar belki bashgalarad sapak bolar
herkim oz islan samsyk zatlaryny yasda tmolympiad nahili bor
hayyst che aga bagyshlan size hayyst edyas indikide beytmeng
___________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

ol oglanjyk name gimnast ya

ol oglanjyk name gimnast ya figuristmi?

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Uahahaha :))))"
 • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

Sunyna menin pikirimce El

Sunyna menin pikirimce El cyra

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry.. :)"

el chyrany yalap otyr? ya

el chyrany yalap otyr? ya men yalnysh dushundimmi ?

çyranyn içinde yag bolyar

çyranyn içinde yag bolyar we uzynja mata bölegi şon içine salynyp goyulyar.. ot yananda; matanyn üsti bn yag azalyp gidyar.
barde oglanjyk => çyra;

Aslynda şu mataly; kiçikam uly gyzlar utandyrmak üçin sorayadylar..
Degişme bolsun diyip yazaydym welin, ayyplapdyrsynyz meni.
Ötünç sorayan ahli "edepli, asylly we utanjan" gyzlardan.
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

ha, sagbol

ha, sagbol dushnukli..gyzlary hazirem utandyryana shujagaz tapmachany berip..kichilikdaki betchiligim galmandyr oydyan :)

Yene bir gezek sular yaly

Yene bir gezek sular yaly utancsyz matallaryndan beraysen ,sayty basyna geyerin:))))))))))))))

senden "sagbol" diymegine

senden "sagbol" diymegine garaşamog-a onsuzam.

_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

size sagbol aytjak bolyanam

size sagbol aytjak bolyanam yok shu wagt ola size dushindiryar

___________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "ah selbişka, ah.."

no comment! teswirsiz!

no comment! teswirsiz!

Heey, hany akylly bolunsana

Heey, hany akylly bolunsana agzalar, size gora beyle utanchsyz bolan zat, beylekini yere sokmak uchin yeterli sebap dal, aytdynyz yeter, indi muny shahsylashdyryp, govne degip gider yaly sebap gozleman...Ol name sizin shahsynyza yazdymy ?? Yazgaryan bolsanyzam limit'inizi bilin, beydip size diyilmedik zat sebapli ona her zat diymage hakynyz yok.

bilene telpek 1 –

bilene telpek

1 – Pygamberimiz (s.a.w) gelen ilkinji wahyny kime aỳtdy?
2 – “Bismilla” sözi Gurhanda näçe gezek geçỳär?
3 – Edielen ỳagşylygyň gadyryny bilmek, sagbolsun aỳtmaga näme diỳilỳär?
4 – Kaza namazy näme?
5 – İlkinji pygamber Hezreti Adamdan (a.s), Hezreti Muhammede (s.a.s) çenli gelen bütin pygamberleriň habar beren dini haỳsydyr?
6 – Remezan aỳyna düşünmek, berekedinden datmak, sagbolsun ỳerine berilỳän sadakaň ady näme?
7 – Şeỳtanyň dostlaryna:”Size bärde ỳatyş ỳok, agşam nahar ỳok!” diỳilmegine sebäp bolan zat näme?
8 – Suw içeniňden we nahar iỳeniňden soň, ỳa – da gowy bir habar eşidn wagtyň näme diỳilỳär?
9 – Şehid bolanyndan soň, perişdeleriň ỳuwan sahabasy kim?
10 – Akaba söz beren näçe sany?

mena jöhit:P bilemok beyle

mena jöhit:P
bilemok beyle zatlary:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

3- tahyryalkasyn diyilyar

3- tahyryalkasyn diyilyar yada alla razy bolsun diyilyar
6- gurbanlyk bolyarmy?

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

menem tapmacha berjek biljek

menem tapmacha berjek biljek bolung
1. ak yylan agzyn achar
gara yylan sypyp gachar
2. bir kuyzede iki tagam
3. ak dengzing ustunde ak gayyk

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

meng pahyrjygam soragyna

meng pahyrjygam soragyna seredinga

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

hmm bolyar, bilenlemi ya-da bilip bilenlemi bir yazayin

hmm bolyar, bilenlemi ya-da bilip bilenlemi bir yazayin:

1- Jebrayil perishde..
2- 113 suranin bashinda, 1 suranem ortasinda bolmak bn jemi 114..
3- "Alla Rehmet etsin"
4- Parz
5- Bir Hudaylilik, yagny Allanyn birligine ynanmaklyk..
6- Pitre sadakasy
7- Ishden oye gaydip gelip icheri girjek bolaninda we nahar iyjek bolaninda "bismillah" diysen..
8- "Elhamdulillah"
9- Hz. Hanzala
10- 70

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "hemmesi dogry dal yene de yhlasyna berekella..:D "
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Jogaplar: 1. Aỳaly Hezreti

Jogaplar:
1. Aỳaly Hezreti Hatyja
2. 114 gezek
3. Şükür diỳilỳär
4. Wagtynda kylynmady bäş wagt namazy ödemek üçin, başga kylynỳan namaza kaza namazy diỳilỳär
5. Yslam dini
6. Pitir sadakasy
7. Öỳe gireňde – çykaňda, nahara bismilla bilen başlaňda
8. Elhamdülilla (Şükür Alladandyr) diỳilỳär
9. Hanzala el – Ensary (r.a)
10. 12 adam

4- kaza namasy bu sypdyran

4- kaza namasy bu sypdyran namazyng
______________________
ALL MEN ARE IDENTICAL.
NOT LIFE WITHOUT WIFE

:))

:))
ay selbishkaaa, guldurip olduryanda her gezek:D
kaza namazy bu nameden kasty, sunnetmi parzmy diyip sorayan bolaymasa:))

borla wagirdip gulduren

borla wagirdip gulduren bolsam bolyarla
mena kaza diyip shonga dushinyan
allajan ozu gechirsinde bizem kaza kan alyas

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

a indi dushindim ellbetde

a indi dushindim ellbetde parzy

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

kaza na

selbishka wrote:

4- kaza namasy bu sypdyran namazyng

beyle dal.. namazda sypdyrsanam kaza bolya :D ya gaty gödek boldymy?:D

godegrak..:) A name uchin

godegrak..:)

A name uchin gagirseng bolya, yone sipdirsang bolanok.. Howadir-da, nirden chikanda name?:)

birini gysyp saklap bolya..

birini gysyp saklap bolya.. beylekisini bolsa 52 gyssanam elden geljek zat yok:D

---nahardyda nirden iyende

---nahardyda nirden iyende name:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

salam

Bagyshlan soragynyza dushunmedim????????????

2. Hatar hatar dash goydum, Al atymy bosh goydum.
Dish bolyar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry"

Taze matal berjek bilene 3

Taze matal berjek bilene 3 telpek :
1 Yagny otagyn icindaki dort burcun her birnde bir pisik .Olarynam her haysysynyn onunde yene uc pisik bar disek pisiklerin sany nace .
2 Bir gyz bilen bir oglan vagzala baryarmysyn .Onson yanky oglan gyzy poezde mundurup ugradypdyr .Sonam elini galdyryp sagbollasypdyr welin gyz birden monnurip aglapdyr .Gyzjagaz name ucin aglapdyr .

Oglan ol gyzy oz yerine

Oglan ol gyzy oz yerine gullyga iberen bolaymasa :))

Yokkkkkkkkkk! hany go0wuja

Yokkkkkkkkkk! hany go0wuja pikirlensene :))

Hmm

Oglan elini galdyrypdyrmy ya-da gyz? Belki gyzyn eli oglanda galandyr ya-da tersine, shon uchin aglayandyr :D

Where is Hereket, There is Bereket!

Jogaby gülkünç diydin

Jogaby gülkünç diydin welin, oglan orta barmagyny görkezena daldir?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Hahaha =))"

1. matalın jogabı jemi 4

1. matalın jogabı jemi 4 pişik bar otagın için.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selmonelk85 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

sebabi oglanyn münmeli

sebabi oglanyn münmeli yerine gyz münüpdir... gyzlara münse de münmese de bolsa da bolmasa da ... garaz name bolsa da aglamaga gaty ökde.. :D

Gowuja pikirlensene .Cag

Gowuja pikirlensene .Cag gurrunini edyan .Eger gowuja pikirlensen jogaby gaty gulkunc.:))

ba.. adam daley..:D

ba.. adam daley..:D

Men.....bilemokdym haywanmy ol...........

Men.....bilemokdym haywanmy ol...........

Gyyyuw men haywan dal

Gyyyuw men haywan dal ,BORMY!

adam daley:D sözi

adam daley:D sözi çykalgasyz galan wagtyn özara ulanylyan söz..:D

Ha men bilemokdym..... извини или pardon!!!!

Ha men bilemokdym..... извини или pardon!!!!

Kabul edemok !

Kabul edemok !

Kabul etmesen ol sen oz ishin,men eyyam izwineniya soradym..

Kabul etmesen ol sen oz ishin,men eyyam izwineniya soradym..

KOSESENE!

KOSESENE!

:)

kösesenemi ya-da köşeşsene ? :) menem name üchin köse diyyarka diyyan :D

Yoklay men biraz degisjek

Yoklay men biraz degisjek boldum weli edil benzinin ustune kukurt cakan dey boldy duryberdi .

Ikinizem çaga yalylay :)))

Ikinizem çaga yalylay :)))

a seng name ishin bar

a seng name ishin bar chagalan arasinda??:)

bey ba yene yazaysammykam

bey ba yene yazaysammykam adam daley diyip..:D ey biz oyun edyas how..:D

jogaplar

1. Turkmen
2. dishlerriniz
3. Discovery channel
4. chekirtge
5. Kokos fruktasy
6. ????(oran gyzykly)!