Nostalgiýa...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şu wagt ýadap geldim, azajyk uklapdyryn.
Turdym... daşarda howa gaty gowy, mylaýym. Öýde oturşyma içimi it ýyrtýa...
Nostalgiýa... ýa-da öňki günleriň ýada düşmegi... Aslynda şu ýerde dostlarym bolsa, eýýäm çykyp bir ýerlere giderdik we içem gysmazdy, bu pikirlerem kellä gelmezdi. ÝÖNE... ýöne gelip dur, şu wagt içim gysyp inetden bir köneräk hindi kinony tapdym, meň obadaky döwürlerimden... oba bir minutda gözümden geçip gitdi... Görüp oturşyma nostalgiýa çydap bilmän duzurdym. Men edil häzir TMa gaýdyp barsamam gözleýän zadym ýok, gözleýän zadym eýýäm geçmişde.
Sizde-de bolýamy? Şu öňki günler, geçen günler şeýle gowy ýaly, ýüregem şony küýseýä... Ýüregim daş bolmasa, oturyp aglardymam... Aglap bilemok ýöne. Hemme zat şol ýadyma düşýän günlerden erbetleşen ýaly, ýogsam beýlede däldir.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gecen gunler hemmesi edil

Gecen gunler hemmesi edil duynjik bolup gecen yaly kop bolegi gozegime gelyar kabir gunler begendiryar gulduryar kabirlerem "wah sonda samsyk bolupdyryn plan iysi seytmeli dal ekenim" diyan , cagalygyn gaydyp gelse sul-sul isleri etsedim diyan , ay yone gecmisi yatlamak gyzykly zat. Sonra oz yanyndan gecmisinden gorelde alan bolyan oz oglum bolsa su zatlary maslahat bererin su iysde berk tutaryn bu isde gowsak tutaryn ogluma yalnysmaz yaly yol gorkezerin diyen bolyan.
"Gecmisi bolmadygyn geljegi bolmaz"

duyn "tancor disko" we

duyn "tancor disko" we "tancuy tancuy" kinolarina goz gezdirdim chalaja..

Durshuna nostalgiya..:) Ol kinolary kichilikde mashgala bolup goremizson, filmlerin kop kadrlarinda ejemin, jigilerimin, kakamin eden kommentariyalarina chenli yadima dushup gitday tuweleme..:)

Gozume yash aylananini duyman galdim..:)

bir gezek bir mugallymym

bir gezek bir mugallymym okuwy gutarjak bolup yoren dowurlerimizde şeyle manyda birzatlar diyipdi:

"ynsan hemişe durmuşunda geçmişi yatlamak we geljegi arzuw etmek bilen yaşaya.. sen haizr okuwy gutaryan, son bu ztalary kuysarsin..okuwyny, klasdaşlaryny we ş.m. son univere gidersin..son univer durmuşyny kuysarsin.. son bolsa durmuş.. çagalar.. çagalaryn ulalar welin olaryn çagalyk dowruni yatlarsyn, kuysarsin.. şeyle hem durmuş geçip gider..yone şol kuysejek durmuşuny son yatlanynda kaşge diymejek bol.. kaşgeler seni gynandyrar.. kaşge diymegin peydasy bolmaz..ol eyyam geçen zat"

Dogrymy aýtsam, "talyplyk

Dogrymy aýtsam, "talyplyk günleri - iň bagtly günler" ýaly zatlar aýdýalar, "küýsärsiň" diýýäler, ýöne men Orsýedi küýsämok. Diňe AZAJYK diýäýmeseň, mafiýa oýnaýşymyzy, ýogalan professorymy we käbir dostlarymy.
Gaty agyr, esasanam maddy tarapdan, boldy Orsýetdäki ýyllar, bir üýtgeşik eden keýpimem ýatda däl :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

mende elmydamada bolyar göz

mende elmydamada bolyar
göz yatkeşlik gulak gowy işlemesede burun gowy işleyar
çagakam yada 1-2- 5 yyl ön 1 yerde tasir galdyran ysy alyan yaly bolyan kawagt
irden turup yörap baryakam yakymly ys duysam irden çagalyga gityan
moskwa gidipdim gaty kiçikam çaalaja kabir yatlamalar göz önümde
yene şol yere gidesim gelyar 1 zatlary goyup gaydan yaly bolup dur...yzygiderli bolyar
gyrgyzystan bn özbegistanada gidipdik,özbeklerde iyen almamyn yene 1-ini iyesim gelip durya...:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

mekdebe mollum bolup baramda

mekdebe mollum bolup baramda yene hemme zada başdan başlamakçy... belki de şonda önki günleri tazeden yaşamak miyesser eder... ak köyneklije, börüklije çagalar.. anlarynda yekeje düşünje bar .. çaltrak sapaklaryn gutarmagy we nahar wagty bolmagy... meninem şo zatlar kellamden geçjegine ynanyan..

Men bolsa sol okuwa giren

Men bolsa sol okuwa giren gunum edil duynki yaly yadyma dusyar.Yene bir gezek sol zatlary basdan geciresim gelyar.Kabir kocelerden gezemde aradan cykan jigim bilen geciren gunlerimiz yadyma dusyar .. Wah sol gunler yene bir gezek gaytalansady .Seyle bir isleyan sol gunlerin gelmegini.