Söýmek we söýülmek barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bilesiňiz gelse Gadyr agadan soraýyň, şol ýaman köp bilýäne meňzeýä :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha:)))))))))))))))))))))))"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Degişmek bir gapdala, men

Degişmek bir gapdala, men Orsýetdekäm goňşym, dostum Dimaň gowy görýän gyzy myhmançylyga gelipdi, ady ýatdan çykdy. Şonda eýdip-beýdip meň söýgä ynanmaýanlygymy aýtdylar welin, maňa şol gyz
-Söýgä garaşmaly däl! Söýgi öz içiňden çykmaly daşaryk, diňe şonda söýýäň
diýdi. Indi wagt geçdi we şol pikiri dogry görýän. Men pahyr hiç söýüp bilemok gyzlary kinolardakylar ýaly, sebäbi... söýesimem gelenok, olara doly açylamogam, özümem doly beremok, OLARY SÖÝEMOK. Maňa şeýle pikir dogry gelip başlady.
Hakykatdan ynanyp, özüňi doly berip, açylsaň söýýänsiňem welin... menä şunça ýaşap söýgi diýen zady duýamok :D Gezip ýörüs!
Indi men toçeçniý söýmekçi nesip bolsa! Belki şu ýagdaý gowudyram, ýarym-ýaş bolup gezip ýörmedim hiç haçanam :)
Siz näme pikir edýäňiz? Şol gyzyň aýdanlary dogrymyka?
PS Şu wagt ýaz geldi welin, ýürek we köňüller uçup ýör, howa şeýle bir gowy :D Gül-päpe... hakyt söýgi temasy üçin wagtlar :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ay mena ynanamok .Bu yene

Ay mena ynanamok .Bu yene sizin seyle diyip goyberyan pikirlerinizdendir.Siz bir gorsena ey diyyaniz bir gorsenem bey diyaniz .Edil terezi yaly hereket edyaniz.Mena tekiz dusunemok .Yone ol gyzyn pikiri bilen doly ylalasyan .Birden gaty gorup oturman.

Yoklay, nameden gaty

Yoklay, nameden gaty goreyin?
Sen belki dogry aydyansyn, sebabi ozumem duyyana terezi yalydygymy :) Gyshda soyga ynanamok, yazda we tomusda ynanasym gelyar :D

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

shu wagtta chenli

shu wagtta chenli ongupdyrsyngyz indam ongayng
gelin alarsyngyz ana shol sizing omur boyy soygungiz bor :)))))))))))))))

ay shunca yashapsyn

ay shunca yashapsyn soygisiz, indem gerek dallay birini soyup koymeklik, dine uje oylenjek gyzyna simpatiyan bolsun bolany shol,
_____________________________
Gozi uly suzse bolar, agzy gin buzse bolar, burny uly name etse bolarka:)

bürünç maş gutardy

bürünç maş gutardy şekerem yanja geldi:..
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Anna dusunmedim .O zatlar

Anna dusunmedim .O zatlar name ?Hic aylawly sozlerinize dusunemok .

öyde iyere zat galmady

öyde iyere zat galmady söygi yada dşenok diyjek boldum!!!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

[colour=yellow]Ha seylemi ,a

[colour=yellow]Ha seylemi ,a men basga zatdyr diyip gorkdum.[/colour]

ayuuw

aayuuuuuuw Mayajan menin yaly duzum yazsana renki zat name gerek hana yalnysh iberipsin

Gyyuw mena owrenjek bolup

Gyyuw mena owrenjek bolup ilden yazyp aldym .Sonam denap goreyin diyip birje gezek synansdym .Bary biderek boldy .Olam yalnys cykdy .

"Colour=" dalde,

"Colour =" dalde, " Color = " yazyp gor indiki gezek...

Bürünç (tüwi)

Bürünç (tüwi) gymmatlady.. )))
Yagam şeyle :D

barde bir şu zatlary

barde bir şu zatlary yatlatman.. ön zordan gezip yorun :))

balyk iyip arzan beylekilere

balyk iyip arzan beylekilere göra azajyk yagly edip bişiryan welin türkler has köp nan bn iyyaler:)
arzana düşyar siz dagy gyz bolsany yaprak iyyanizlay semremejek bolup cola zadam içenzok naman kösenji:P:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Yşga düşen kül

Yşga düşen kül bolarmy-gül bolarmy, belli däl.
Ýürek ýansa, erki alsa, oda salsa, oýny kän,
Eý, ýaranlar bu ýarama heý-de çäre barmykan?
Hyruç alyp çykmyş ogluň, alynmyşdyr bady heý.

Aganyyaz aga öz setirlerinin üsti bilen söygini onat beyan edipdir.Aslynda dineje bu setirler dal söygi we söymek hakynda birnaçe şahyr öz setirlerinde aydip gidipdirler. Söymegin namedigini söyip göraymesen dil bilen beyan edip bolmaya men pikirimçe.
Her gören gyzyny ya-da oglanyny söyip bolayanok .İçlerinde gaty owadanlaryda az dal .Mysal üçin Awtobusda gidip baryan weli owadan gyz agarşyndaky oturgyçda otyrandyr .Derrewjik aşyk bolyan , gör nahili owadan yaradylypdyr diyip içini hünürdedip baryarkan agzyn suwyny akdyrman zordan saklanyan .Yöne söymek düybinden başga zatmyka diyyan .
Umuman söymek üçin onyn her hereketi her hasiyeti sana tasir edip bilmeli.Edil menem Bayram yali söyga ynanmayanlardandim geçen yil bir şeytana duşyançam :))
( Şeytan diysem gyzlar üstime çozayman )

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

ynanamokdym men hem.. yöne

ynanamokdym men hem.. yöne edil 1-2 sagat öng dost gyzlardan biri bir oglana bor diyendigini aytdy.. ey bilmedim yaman bir hili bolup mena öyden daşaryk çykdym. 2 sebabi bar yöne haysysy dogry yada meng ruhuma yakyn bilemok edil hazira..
1.sebap- klasda dinge meng bilen yakyn dost bolansong mydama mengkimyka öydadimmykam?
2.sebap- yada indi söygülüsi bilen has yakyn bolup meng bilen dostlugy kesilermika öytyan.

wapşe hiç haçan şu söygi diyilyan zady teswirlap bilmedim.. Mysal üçin bir gyz bir oglan bilen söyüşyan bolsa menem birden ol gyzy söyaysem name etmeli. eldede hem dala söyüp söymemek..
yada aydyşym yaly meng dost gyzym bir oglan bilen söyüşmage başlasa ol oglan hem gyza meng bilen dost bolmagy gadagan etseonda name etmeli?
ya hakykatdan hem gyz bilen o0glanyng arasynda hakyky dostluk diyilyan zat yokmuka? dinge söygi barmyka? bu tema hakynda haysy filosofiya akymy jogap gözleyar, kim name diyyar..

ey yende bir zat mena name problemam bolsa tmolympiada gelip yazyan. içimi dökmek üçin yaman gowy yer:)

Gyz bilen oglanyn arasynda

Gyz bilen oglanyn arasynda hakyky dostluk bolmaya, dost bolubersen, oglanlarda esasan, gabanjanlyk yuze chykya, ondan bashga her hili duygylaram chykyberya. Yuzley dostluk bolya.
Sen soyesin gelmese men sapaklaryma gatna, son soyesin gelse-de soyup bilman kosenersin yone :D
Men yaly "dalireship soyushesiniz gelyami?" diyip blog acharsyn :D Men dalireship soyushesim gelya welin, soyup bilemok! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Yoklay beyle dal .Menina

Yoklay beyle dal .Menina edil gapdal gogsym bar .Men onun bilen gyl gecmez dost .Biz kilikden bile ulaldyk .Bir birimizine ahli syrlarymyzy ynanyardyk .Yone aramyzda hic hili gabanjanlyk bolmandy .Hatyda onun halasyan gyzym bar.Sondada biz dost .Men oye baramda tazelikleri gurrun berip heziller edinyas .Papam bilen mamam hem doslugumyzy bilyar .Yone soygi yok .

Maýa men oglan hökmünde

Maýa men oglan hökmünde aýdýan. Meniňem gyz joralarym bar, özem bir däl 4-5 sany. Olar biz hakyky dostmykak diýýäler, ýöne men gyz-oglan dostlugy oglan-oglan dostlugy bilen deňeýän. Meniň oglan dostlarym bilen dostlugym bilen deňämde, gyzlar bilen dostlugym hakyky däl.
Elbetde gyzlar oglanlary gowy dostmyka diýip pikir edip bilerler, ýöne olar biri-birine hemme zady aýtmaýalar, ýa pikirleri biri-biri barada dury bolman bilýär. Eger oglan-gyz biri-birine hemme zady aýdar ýaly derejä gelse, ýa ikisiniň dostlugy başga zada geçýär, ýa pozulýar.
Meň pikirim şeýleräk.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Menin dost gyzlarymdan

Menin dost gyzlarymdan birinin soyushyani bardy, ol gyzy oler yaly gabanyardy, 1 gezek dagy mana "Sen oyuni yakaryn shol gyz bilen gurleshmegini goymasan" diyipdi :)))) Shu wagt yagdaylar nahilidir oydyaniz ?? Ol gyz indi ol oglan bilen soyushenok, birgiden problema doredi we pochti yat adamlar boldular, yerine-de bashga soyguli geldi...A men entagem dost :))
Mana mundan artyk zat gerek hem daldi, sebabi ol gyz menin dost kriterialaryma uysa-da, soyguli kriterialaryma uyanokdy, yone onki soygulisi muna dusunenokdy...

Ashyr, sen "dost" we "soyguli" saylamak kriterialaryny oz-ozun uchin belli etdinmi ?? T.e. bashga gyz dost'laryn barada edil shu gyz yaly pikir etmeyan bolsan, onda shol pikiri doretmeyan hasiyetleri/endikleri bellap galdynmy ?? Eger bellan hasiyetlerin kopusi shol "halayan" dost'unda-da bar bolsa, onda menin pikirimche soyguli boljak bolubam oturma, sizinki yonekey 1 baglylyk("priwyazannost") bolaymagy gaty ahmal, sen nache wagtlap bar unsuni shol gyza berenin sebapli oz-ozuni ynandyran bolup bilersin "Shol gyz mana soyguli hokmunde-de uyyar" zat diyip...

aradan azajyk wagt geçdi

aradan azajyk wagt geçdi çalajadan sowaşyp başladym.. hakykatdan hem ÇYNDAN DOST hem dal ÇYNDAN SÖYUŞER yaly gyz hem dal eken. wagt bilen geçip gitjegine taze akyl yetirdim. yöne yazyjy zat bolup söygi hakda menem kitap yazaysam çözgütlü teme-ha elde edindim.. yazaysam okap görüng:)

ay mena soyuship

ay mena soyuship yadadim-how..:)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "ýaşyň ýadardan ir dälmi :)"
  • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "hacandan bari !"

arzuw

arzuw edyarowwww ol
wii yogsada halashyp diysene:)

Ay men pikirimçe söygü

Ay men pikirimçe söygü üçin yaz gyş tapawudy yokmyka diyyan:)Arada klasda gürrin çykdy gyzlaryn arasynda o temada''sen hiç aşk oldunmu yada birisini seviyormusun?''diyip soradylar herkim ön bardy sumahal yok,yada ay suny halayan diyen hem boldy son gezek mana gelende menem ''ben herkesi seviyorum''diydim.gyzlar hem gülüp ''çok komik''diydiler.Dogryny aytsanam gülüp durlarlay:)

Erm... sen dogryňy

Erm... sen dogryňy aýtdyňmy?! Erm... näme diýsemkäm?! Hm...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Hmm

Dagy herkimi yigrenmersina!

Ohow durun entek siz soygi

Ohow durun entek siz soygi diyip dine bir zada dusunyanizmi? aslynda soygi bar soygi bar,bizde soygi diyilse dine gyz gozegmize gelya hany beyleki zatlara bolan soygi? indiki gezek soygi barada blog acjak bolsanyz "gyza bolan soygi" ady bilen acyn.
Galybersede soygi diylen zada men ynanyan, yone hersine olceglije yer , dereje beryan, sebabi adam soymese yasap bilmezmika diyan.
Ilkinji soygim Allah sonra pygamberi sonra enem-atam sonra doganlarym ondan sonra bolsa elbetde keywanyny soyers.
Ana mena soyga dusinsim seylerak.
Hacanda sen Alla ucin yada pygamberi ucin yada enen-atan ucin yada doganlaryn ucin yady arin/ayalyn ucin bir zady yerine yetiryan bolsan diymek sen sony soyyan , eger soymesedin son ucin hic zat etmezdin.Durmusdan mysal alyp gor agan bolsun ya-da gullukda demblin bolsun isdesin ya kursdasyn bolsun bir is buyranda yada hayyst edende icinde yigrenyanlerin bolyar sonun buyrugny yada hayystyny edesin gelyami? elbetde yok sebabi sen sony yigrenyan.Howa kabir yerde gorkydan ya mejbury yagdayda edersin yone sen seret sol iysi tebigy dip goyberyanmi ya gaharlanyp narazylyk b/n etyanmi? soygini olcap goray!

hay illenka bal çalynan

hay illenka bal çalynan yaljak bolayyaray...
illen çagasa ot yaljak...:)

oz tejribelemden yazardym

oz tejribelemden yazardym welin,"gahryman bolyan"-diyyalarda...

ps.biri telpek berer.

Kim name diyse oz ishi, sen

Kim name diyse oz ishi, sen basyber arkayin :))

Söymek üçin bilmek dalde,

Söymek üçin bilmek dalde, duymak gerek ;-)

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

hmm

turklerin aydyşy yaly yşk sozi dine agyzdan çykanda govy çykyar...
a galanyny aydyp oturmayin.soygimiş.a men ynanamok suna ...
soygi namemiş ozuni açmak ve birine açylmakmyş...
ay açylanda name bolyar.hiç zadam.durşy bilen kolpa :P:)

şu söyga

şu söyga ynanamok---diyilmeginden halys irdimay...
modamy namemi...daş töweregin şey diyip duran boldy
a ynanmayan bolsan ynanmada name,ynan diyip inne dürtyan yok
ynanmadajyyyk geziber...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hmm

hehe anna aga moda uyamzok biz...
dine pikrimizi aytdyk.name bolanokmy??demokratiya barmy yokmy :P

konfçyüse biri

konfçyüse biri sorapdyr:
-yaşulu ölüm name?
diyip
konfiçyüsem:
-durmuşy bilyanmi ölümi sorar
yaly diyipdir...

hmm

imaly cevaplar verip beni çileden çıkartıyosun.maşallah...
ben başkalarının park ettigi yere park etmem...

Erkeklerin soygusi beylesine

Erkeklerin soygusi beylesine gechiryancha:D

Hmmm...

Hmmm... Men şu mahala çenli bolan yerlerimin hiç bir yerinde bir birine jandan öte söyenleri görmedim. Dinge kinolarda, beterem Hindi filmlerde görendiris. Badyr yok diyemok... Garaşyan öza, belki bir yerlerden çykar... Yöne ata-babalarymyzam diyipdira "işlemedik öküze iym yok" diyip...
:D:D:D

yatan öküze iym yok

yatan öküze iym yok bolmaly damay ol
ya sonky ata-babalar postmodernleşiberdimi:)

söygi garyn doyranok henizem et arzanlanok:)
şuny gol edaysemmikamay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr