Öwrenilen we Gazanylan Bilim we Ylym haçan we nadip Türkmenistanymyzyn we halkymyzyn bahbidi üçin durmuşa geçirilmeli?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam, Bilimliler we Bilimli bolmaga çalyşyanlar!

Türkmenistan ösmeli!!
Dünyade in ösen döwletlerin önki hatarynda bolmaly!!

Muny hemmamiz hem bilyaris we isleyaris.
Ösen döwletin halky bolmak diymek, menin düşünişimçe,
bu - halkyn maddy yaşayyş şertleri şeyle derejede bolmaly welin
halk öz ruhy durmuşynyn beygelmegi hakda oylansyn we gerekli adimleri atsin.
'Anyyeti (ruhy durmuşy) maddyyet (maddy durmuş) kesgitleyar'.
Maddy durmuşyn ösmegi üçin, menin pikirimçe, halkyn Bilimli we Ylymly adamlary şol Bilimi we Ylmy durmuşa ornaşdyrmaly we dogry ornaşdyrmaly.

Bu Ornaşdyrmak işi haçan başlar(-ka) we nadip başlamaly(-ka)?
Bu Ornaşdyrylyşyn dogry bolmagyny Nadip gözegçilik etmeli (-ka)?

Ahlimizin bu işde öz payynyn bolmagyny
we bu payy kemçiliksiz yerine yetirilmegini arzuw etmek bilen...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • azik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gin tema! Bu yerde kop

Gin tema! Bu yerde kop pikirler beyan edildi. Jedeller dowam etdi..

Men pikirimche kop adam name etmelidigini "ozuche" bilyar yone ilkinji adimi bashgalarin atmegine garashyar.. Bilmedim belkam yalnish pikir edyandirin..

PS: Manewiyat sozunin sinonimi hokmunde ulandinmi ol "aniyet" sozuni? Birinji sapar eshidyan welin erbedem dal yali..

"Aň" bolanda "Şuur" bolyar

"Aň" bolanda "Şuur" bolyar menin bilshime gora, Aniyet diyyani hem sho towerekdedir, ol yerde yalnysh ulandy men pikirimche ha, "maddiyet ******'ni kesgitleyar" -- name diyjek boldy ?? Maddiyet'in radius'y nache beyle zatlary kesgitlar yaly ? Manysyz yaly...

İndi esasy tema gelelin.

İndi esasy tema gelelin. Hakykatdan hem Watany ösdürmeli wagt gelayenoklay birhili. Şu wagta çenli birnaçe yiti zehinli,ukuyply oglanlarymyz gyzlarymyz okuwlaryny gutardylar, yetişdiler. Hany olar nirak gitdiler? Ya-da olar Watany ösdürmage başladylar-da bizin habarymyz yokmy ondan?Haçan güyçli depgin bilen Watany ösdürmage ymtylarlarka millet.Adamlaryn anynda Watansöyüjiligi ösdürmeli.Emma haçan...?

Ka wagt pikir edyarin weli

Ka wagt pikir edyarin weli Türkmenistanda ediljek birnaçe işler bar.Hem halk üçin bahbitli hem döwlet üçin.Daşary yurtda okan talyplar üçin kyn hem dal kabir işleri etmek.Herkimin öz urundan edip biljek tazelikleri barmyka diyyan Ya-da buna rusat berenoklarmyka.Eger şeyle bolsa name üçin. Ol her iki tarap üçin hem bahbitlahow. Hem dowlete hem halka.

Rusçasy "Cознание определяется Бытием".

Rusçasy "Cознание определяется Бытием" (Karl Marksyn pelsepesinden öydyan).
Bu sözün belki başga düşündirilişi hem bardyr, emma menin düşünmek isleyşim,
adamlaryn maddy yaşayyş şertleri gowulaşmadan, olardan ruhy ösüş garaşmak yalnyş!

Yaşayyş şertlerini nadip gowulaşdyrmaly?

Gelin, real durmuşy göz önüne getirelin,
Sizın pıkırınızçe,
haysy ugurlarda (ykdysadyyet, kanunçylyk we ş.m.)
haysy üytgeşiklikler (reformalar) edilse,
halkyn maddy durmuşy gowulaşar????

Her kim 'öz' pikirini aytsa, we şonça pikirlerden saylamak yoly bilen in effektiwlerini saylap bilsek we ol pikirlerin durmuşa geçirilmek yoluna karar bersek, bu eyyam gaty uly iş.

Men pikirimçe halkyn anyny,

Men pikirimçe halkyn anyny, düşünjesini gowylaşdyrmali. Halkda Watana bolan soygüni artdyrmali. Her bir parahor para aljak bolanynda watana bolan söygüsi,wyjdany rusat bermese, ya-da hudaydan gorksa, "men muny alsam haram bolar,maşgalam dagar,Watana dönüklik etdigim bolar,ilin hakyny iydigim bolar,Ol dünyade dogzahda yanaryn" diyip düşünüp biler yaly etmeli.Yöne nadip...? Halkymyz "Wattan Watan..." sözünden yadady indi. Çünki manysyna düşünman ayytyarlar.Yürekden dal, kiçi dilden barde ayytyarlar.Hazir Türkmenistanda 10-nji klas oglanlaryn, gyzlaryn naçe göterimi Watan üçin janyny breip biljek yagdayda watany söyyandir? Yöne olaryn her biri in bolmanda 1 gezek Miili kasamymyzy aydyp görenedir.
" Eziz Türkmenistan – ata Watanym,
Gurban bolsun saňa bu janym-tenim! "
Bu kasamy yat tutup ayytmak ,kiçi dilinden barde ayytmak kasam etmek bolmayar.Onu janyn tenin bilen ,yürekden ayytmak kasam etmek bolyar.
Yöne onu nadip milletin yüregine ornaşdyrmali? Nadip milletin janyny gurban edip biljek yagdayda watanyny söydürmeli? İnha esasy çözülmeli meselelerimizin biri.

Renaissance ilki bilena hoş

Renaissance ilki bilena hoş geldin sapa geldin .Enşalla yazan yazgylarynyn höwri köp bolar .Barde hereketliligini yitirsen yiter gidersin :))

Onat mowzuga deginipsin Yöne mowzuk gaty giniş .
Mena senagatlaşmak gelyamika diyyan ykdysadiyedimizi ösdirmekligin başynda .Dayhançylyk edip ezenjegi galan yok bolaymasa . Şu atalar sözide tassyklayara " Söwdegar söwdegarin yzyndan bir şappatda yeter ,maldar maldaryn yzyndan 7 yilda yeter , dayhan dayhanyn yzyndan ölyançe yetmez " diiyp