Taryhda haysy basybalyjynyn eden ishlerine hayran galyanyaz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Aleksandr Makedoniyaly
18% (12 votes)
Alp-Arslan
24% (16 votes)
Napoleon
4% (3 votes)
Gannibal
3% (2 votes)
Yuliy Cezar
0% (0 votes)
Gitler
12% (8 votes)
Chingiz Han
24% (16 votes)
Bashga
15% (10 votes)
Jemi 67 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men mekdepdakam

Men mekdepdakam taryh,esasanam urshlar bilen gaty gyzyklanyadym(shu wagtlaram gyzyklanyan,yone o diyen wagtym yok).In kop okan,halan shahyslarymy yokarda sanadym.Olaryn batyrlygyna,mertligine, chykgynsyz yagdaydan chykalga tapyanlyklaryna hayran galyadym.Shu shahyslar menin pikrimche taryhyn in beyik basybalyjylary. sizin pikrinizche nahili?name uchin?

Gannibal diýip

Gannibal diýip Karfagenleriňkä aýdýan bolsaň, ol basybalyjy däl, basylyp alynmajak bolup uruşýan. Alp-Arslan barada maglumat känmi näme?
Iskender Zulkarneýin elbetde dillere dessan.
Ýöne bulardan başga beýikleriň sany has kän bolansoň, "başgany" saýladym.
Başgalaryň arasynda ägirt uly territoriýany alanlar bar, şolaryň käbirleri:
Hz. Muhammed(saw)
Ýyldyrym Baezid(Beyazit)
(Ýawuz) Soltan Selim
Soltan Süleýman(Suleyman Welikolepniy)
Mahmud Gaznewi(Hindistany we Päkistany)
Hz. Omar (r.a.)
Hz. Muawiýe(r.a.)
Bulardan başga hem az däl.
Teýmirleň
Baty Han
Selçuk Beg
Mussolini
Ispaniýaň käbir korollary
Iňlisleriňkiler, Elizaweta I
we ş. m.
Seň sananlaryňdan iň haýran galdyrýany Çiňgiz Han elbetde. Absolýutno ideologiýasy bolman urşup ýören adam. Beýlekilerä bir logika goýsaň bolýa welin, mongollar hakyky warwar bolanda
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Teymirleni yatdan

Teymirleni yatdan chykarypdyr,yone beylekilerin hemmesi bir rang kichi menin pikirimche.

Pygamberimize "basyp alyjy"

Pygamberimize "basyp alyjy" diyilmez, elbetde. Ol(Allahyn salamy Ona bolsun=SAW!), aslynda, musulman halky dashky gurshaw we hujumlere garshy gorapdyr. Onun dowam etdirijileri, ayratynam, Hz.Ebu Bekir we Hz.Omer (Allah olardan razy bolsun=r.a!) bolsa, beyleki halklara Yslamyyeti tanatmak we olary has gowy durmusha cagyrmak maksady bn gidipdirler gidilen yerlere. Netijesi hem belli, shol gidilen yerlerin halky sonundan :"Biz hristiyanam bolsak, musulmanlaryn edarasynda yashamak isleyaris!" diyip beyan eden ekenler. (Bu yagdaya bir mysal: dinlerine degilman, dushmandan goralyanlary ucin belli nyrh toleyan halkyn, bir dushman goshunyn hujumine doz gelip bilman yza cekiljeklerini we bu yagday ucin ozlerine berilen nyrhy yzyna beren musulman serkerdesine aydan sozleri bolmaly)

Garaz, bu ses berlishik "basybaljylar" barada, yone "tasir galdyran serkerde" diysen welin, onda gurrunsiz Hz.Muhammed(SAW) boljagy ikucsyz! Muny US-yn oz gurnan statistikalary hem boyun alyar. 23 yilyn icinde sheyle agirt uly basharnyk we eden ozgerishlerini yer yuzune gelen we mundan beylagem geljek hic bir shahsiyet edip bilmez!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men Cingiz hanyn eden

Men Cingiz hanyn eden islerini okanymda depe sacym huzzerdi .Onun yaly wagsy adam yokmyka diyyan .Oran tasin adamlara jeza berme metodlary bar ekeni sonyn .
A beylekiler ondan son goryan .

hawa, öran gen galdiriji

hawa, öran gen galdiriji kararlar beryan eken.
bir söweşde öz egerlerinin biri onun janina kast etjek bolupdyr. esgerin atan oki Chingiz hanin şleminin bir gyrasyndan degip geçipdir, yagni öldürüp bilmandir.
uruşdan son Chingiz han goşunini bir yere üyşürüp yanki donügin kimdigini sorapdir. esger gorkman öne çikan, kellesini orta goymalidigini bilse-de.
a Chingiz han bolsa ony batyrlygy üçin goşunin bir bölegine serkerde edip bellapdir.
başga-da şuna menzeş uytgeşik beren kararlary kan eken
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Imperator(soltanlary) dalde

Imperator(soltanlary) dalde olaryn guran imperiyalaryny goz onunde tutsak onda meni shular hayran galdyryar:

Osmanly Imperiyasy(esasan hem 14-17 asyrlary Osmanly-nyn)
British Empire(16-20 asyrlar, dunyanin territoriya boyunca rekord bularda, hemme materiklerde barypdyrlar )
Russian Empire(shu wagtky in uly dowlet territoriya Russiya da dal mi name)
Islamic Empire(7-8 asyrlar, gaty gysga wagtda shonca yere baryp yetipdirler, PBS super videosy bar seretmedik bolsanyz hokman seredin ady: Empire of Faith)

Yone bularyn hemmesi yakyn taryh. Yokarda sananlarym barada birneme kitap okadamym, video seretdim. Has onki taryhlar(Makedonskiy, Cezar) barada kop okamadym.

PBS'nin yasan "Islam: Empire

PBS'nin yasan "Islam: Empire of Faith" atly dokumental filmini isleyanler bilen paylashyp biljek, mende bar shu wagt..

nadip görüp bolarka

nadip görüp bolarka

Torrent ulanyan bolsan

Torrent ulanyan bolsan paylashyp bilerin...

Teýmirleňiň agtygy

Teýmirleňiň agtygy Baburyň guran imperýasy hem güýçli bolan. Hindistanyň hemme bölegini dagyn basyp alan, 332 ýyl (1526-1858) höküm süren.
Özleri hem musulman imperiýalaň arasynda durýa. Baýram Hany, Ekber şany, Taç Mahaly unutmak bolmaz.
paid tha cost to be da Bo$$

Iskender Zulkernayin barada

Iskender Zulkernayin barada yaman kop okadym,kinosunam gordum,ikisinem haladym:)kinoda-da edil rowayatlardaky yaly edipdirler.
A chengiz hany okan zatlarymda zalym,nejis biri yalak goryadim.Kinosunda gowy adam edip dushuripdirler.
Men bir rowayatda Chingiz Hanyn 500 sany gyrnagynyn bardygyny okapdym,kinoda bolse bir Borte diyyani bar.

Gyrnak sany agzyny

Gyrnak sany agzyny suwartdymy Chingiz Hany Soltan Suleymandan one goyupsyn welin? :D
Olary gunde birininkide bolsanam baryna aylanyanchan 2 yil gerek...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hahahaha,yokla men eden

hahahaha,yokla men eden zatlary boyuncha sanadym.Sultan Suleymanyn elinde bir imperiya bardy.Eden zady goshun yignap yevropa gitdi.Sultan Suleymanyn goshuny her soweshde dushmanlarynkydan hem uly hemem has gowy yaraglanandy.Onsan namesine gen galjak.Chingiz hanynky uytgeshik.Okap yazyp bilmeyan adam,giden tireleri birleshdirip shon yalak goshun duzup aziyany basyp alyar.Mongoliyan Turkmenistandan kan tapawudam yok.iki tarapdada gonup-gochup yoren tireler.Goz-onune getir shol dowurde chingiz han yaly biri turkmen tireleri birleshdirip dunyan yarysyny basyp alyar.imkansiz pochti.

Aý bu subýektiw pikirä...

Aý bu subýektiw pikirä... edil şeýle-de sen Muhammet Şanyň ýa Hytaýlaryň akmaklyk edip ýeňilenini aýdyp bilýäň.
Suleýman Welikolepniý(Mükemmel) bütin Ýewropa garşy urşan adam, diňe bir döwlet däl.
Asyl Teýmirleňem güýçli bolan, oň garşysyna urşan Soltan Beýazid ýöne-möne däl, edil şol wagt Konstantinopoly aljak bolup duran biri. Oň daşyndan, Balkanlarda Haçly ýörişleri ýeňen Soltan. Ýöne Teýmirleňe ýeňilýär...
Mongollar Hytaýy 1211-1215de basyp alansoňlar diňe mongollar däl, bütin Hytaýyň goşuny bilen bile hereket edenler. Olaryňam elinde imperiýa, döwrüň tehnikasy(katapulta we ýaglar) bolana.
PS Şu ýerde Hz. Saad bin Ebi Wakkasyň Persiýany ýeňişini bellemeli! Hz. Omaryň döwründe hem Persiýa hemem Wizantiýaň uly bölegi basylyp alnan. Ýogsam araplar şol döwür hasaba hem alnanokdy
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Halid b. Welitmika diyyadim

Halid b. Welitmika diyyadim welin...

Eýrany basyp alan serkerde

Eýrany basyp alan serkerde Saad b. Ebi Wakkas bolmaly
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

...

bayram aga hergün biri bilen onyşyanyny nirden bilyang?

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

yokarda ady geçen

yokarda ady geçen serkerdelerin köpüsi basybalyjy dal..

Gannibaldan galanlary

Gannibaldan galanlary basybalyjy.

Basyp alyjy sozuni name

Basyp alyjy sozuni name uchin sogunch ya peseldiji sozdur oydyaniz? "Bir shaheri almak" shol yeri basyp almak, yagny shol processde guych ya gylych rol oynan bolsa.
Hz. Muhammedin serkerde we basyp alyjy bolanynda men erbetlik goremok, Hz. Suleymanam basyp alyjy bolan yalyla. Sowesh kop etman, has kop diplomatiyany ulananam bolsa, Pygamberimizem, sahabalaram gylychlary bilen belli bolan dalmi? Mekkeliler shol guychden gorkmasa tabshyrarlardymy? Ya Fatih Sultan Mehmet basybalyjy dalmi?
Men basybalyjy diymegin erbetdigine dushunemok. Shol ya bu sebapli, territoriyalaryny ginedenler. Yalnyshmasam hadysam bara
-Bu dowur Yslam gylych bilen yayilyan bolsa, bir dowur geler, galamyn guyji bilen yayilar
Yagny shol 7-8nji asyryn adamlaryna gylychsyz guychsiz takal okap dushundirip bolyamy kapyr, warwarlara? Yok! Onda gidyan, meselani chozyan
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bizin dilimizde "basybalyjy"

bizin dilimizde "basybalyjy" bar, yone turkcedaki "fetih" sozi yok, shonun ucin ulanylsa-da gen dal welin, pygamberimiz ucin "basybalyjy" sozi godek gelyar mana!
Sebabini hem bilyarsin-le, Bayram!
Biribar ona layiklykda ymmat etsin bizi we ahyretde-de gonshylaryndan biri etsin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Atamyrat aga, menin soz

Atamyrat aga, menin soz baylygym kan daldir welin, men turklerin Fatih sozunin turkmenchedaki dineje bir garshylygyny bilyan, olam basybalyjy!
Sen Pygamberimize Fatih diyip bilyansina? Sheyle bolsa, sholda.
Elbetde, men sana dushunyan, Pygamberimizi Chingiz Han bilen bir sozlemde deneshdiren yaly bolunyar, ki yalnysh. Yone onunde sonunda, musulmanchylyk Mekkeden bashlap ta dunya yuzune chenli yayrayancha kan gylychly, pychakly dowurleri bashdan gechiren, kop yerler basylyp alnan
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hawa menem ol sozi iki ayri

hawa menem ol sozi iki ayri dunyadaki adamlar uchin ulanmagi birhilirak goryan.. Fethetmek nahili gowi mani beryar arap dilindaki manisi bilen pikir edengde.. "Gonlumu fethetti" diyip hem ulanayyarlar ka yerlerde.

Onsonam meselem turk tarihinda we hatda umumi yslam taryhynda musulman bolmadik dowletlerin oz hasabina geciren topraklarina "fethetti" diyilmeyar.. Hicbir turk dilindaki cheshmede men-a gabat gelmedim..

Gadyr aga yazan ekeni,

Gadyr aga yazan ekeni, shonky yaly pikir edyan-da, yone senin hem name diymek islanine dushundim, bulam bizin dilimiz ucin dogry, turkcede dal, arapcada-da. Ynha, shuna gynanyan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bolya, basybalyjy diymekden

Bolya, basybalyjy diymekden el chekyan.
Pygamberimiz temasyndan chyksagam, menin uchin basybalyjy erbet manyny berenok. Basybalyjy bar, basybalyjy bar. Arada tapawut bar.
Kabirleri basyp alansonlar shol yerin halky ona alkysh okayar, kabirleri basyp alanson gan gusduryar...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Poll'da az-kem sawlik bar..

Poll'da az-kem sawlik bar.. "Hayran galdirmak" sozi yaman otnositel'ni yagni "manisi adamdan adama uytgeyan" sozmuka diyyan.. Haysi manida ulanjak bolsan ulanip oturmali.. Shol sozi haysidir bir soz bilen chalishmali welin edil hazir hiczat kella gelmedi..

hmm

barik Teymir lenide goşsanyz boljak eken..
yada bolmasa Yavuz Sultan Selim Hany

mena hijisem

mena hijisem tasirlendirmedi...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

Salam oglanlar we gyzlar.

Salam oglanlar we gyzlar. Aşakda yazylanlary doly okaman tankyt etdim welin yalnyşan ekenim. Yöne yene de 'basyp alyjy' sypady poll'da berilen atlaryn hemmesine degişli dal diyip pikir etyan...

Chingiz han

Chingiz hany taryh sapaklarynda okaptyk we owganystanda Balhta gordym adamlary koskynyn hayatyna dyry dyry goyyptyr,su wagt hem sol adamlardan galan zatlar cykyyar,mena hayran galdym...

Horezmshalar sho wagt

Horezmshalar sho wagt dunyanin in guycli dowletidi. shony basyp alanson chingiz hana telpek..

If God had wanted me otherwise, He would have created me otherwise.

Erkek yali garshina cikmadik

Erkek yali garshina cikmadik dowledi menem basip alardim..:)