DISH AGYRY WE GRIP

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

ilki bilen hemme agzalara salam beryarin
GRIP erbet kesel yone biz ong pitewa bermeyaris kesellesegem ay gecherda diyyas inda uff dish agyry yatlasam dishim agyryar onirak hem grip hemmem dish agyry degdi tas olupdim hem diship agyryar hemmem gyzdyryan hemme ushidyan onsang dish doktara gitdim birinji gezek doktara gidip goryarin dishimi bejertdim meni hemishe gorkazyadylar menem shonyaly agyrtyarmyka oytdi hich zadam bildirmedi belki aramyzda dish doktardan gorkyanlarymyz bardyr meng uchina agyrtmady hich zat bilmedim

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dish agyry erbet zat

Dish agyry erbet zat oza..yone Selbijan, sen dyngy belgilerini (nokat, otur) dishin bilen sogurtdynmy ? sonuna chenli okap zordan demimi aldym mena :)))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :))"

dishimi sogurtmadym blomba

dishimi sogurtmadym blomba goydurdym

Dishagyry

'Dishagyrydan adam olmez, hichkim ondan habar almaz' diyyarlermi.

"Dish agyrysyndan olen yok,

"Dish agyrysyndan olen yok, olmese-de gulen yok" diyibem bardy :)

"Dish agyrydan olen yok,

"Dish agyrydan olen yok, onung halyn bilen(soran) yok" mena sheylani bilyan.

Dish agyrysy yaman, aslynda nirang agyrsa shol agyram yaman bolyar!

okuw günleri dişin agyrsa

okuw günleri dişin agyrsa dat gunune eken: ne gije arkayin yatip bolya, ne de gündüz oturyp dersini okap bolya...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

" Dişi agyryanyn halyny

" Dişi agyryanyn halyny ,dişi agyran biler "
Atalar sözi diysegem boljak weli beyle atalar sözi barmyka bilmedim .
Umuman diş agrysy mena başyma gelmedi şu güne çenli hudaya şükür mundan sonam gelmayedirda .Şon üçin men diş agrysy hakda zat bilemok diysemem boljak .Yöne şuny bilayn .Pygamberimiz(s.a.v) üç erbet agryny şeyle bellapdir .2 si yadimda üçinjini bilene menden telpek . Şeyle " Diş agrysy ,dogum sanjysy , we ... "

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

men hem dishagyryly bolup

men hem dishagyryly bolup gordum, Selbishka, sen halyny men bilmeli oydyan azyrak :)
Polisiya Akademiyasy ucin synag tabshyramda-da mana dishlerimi onartmagy, kabirlerini sogurtmagymy aydypdylar, men hem sogurdypdym. Shonda-da azyrak helak bolarmykam diydim welin, mana-da kan bir zat bolmady :)

Dish we gulak agyrysy sheyle kan welin, ona "ahyret azabyndan" hem diyyanler bar, ya hadysmyka?!

Grip bolsam-a:"Gecip gider-le, ene-atalarymyz aspirin/derman icipdirler-may!" diyip entap yorun:) Gecibem gidyar, Allaha shukur!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sen "policeyskaya

Sen "policeyskaya akademiyadakylara" meňzeýäňem dost :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: ")))))"

beh, onrakler agandym, indi

beh, onrakler agandym, indi dostun bolaydymmy :))

Menzemanem duramok oydyan, dushushykdaky suratda nahili gorunyan, menzeyamikam :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"inim" bolmanyna shukur edip

"inim" bolmanyna shukur edip oturybersene, ata aga :)))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha "

dishimi agyrtma, Guyc,

dishimi agyrtma, Guyc, monitordan cykyp dishini agyrtyan hazir:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ýaşuly poliseyskaya

Ýaşuly poliseyskaya akademiya diylen komediyany yadyna salyan dalmi? Men shona menzeyan diyyanow :D
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ya filmde bir yerde barmydy

ya filmde bir yerde barmydy sheyle yuzlenme we sen ona oykunip yazdynmy?! Yagny, men entagem agan bolyanmy, dostun dal-de :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bratok kellani agyrtmasana

Bratok kellani agyrtmasana :D
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha:)"

3-4 oglan bolup uyshsek

3-4 oglan bolup uyshsek eygertmezmikaray?:) Depelingle shol ata diyilyani?:)

ha ha

ewway Ata agany ekelejek bolyarlarowwww:) duryn hany odin odine cykyn hany 3-4 bolup dal:)
Ata aga komek gerekmii, gyzlara diyeyinmiiii:)

Milka, gorkma, Bayram dagy

Milka, gorkma, Bayram dagy 25 bolup yenip bilenokdylar onler-a, indi 3-4 bolup yenerler oydyarmin:)
Menem Bruce Li-nin jigisi yalyrak diysenem boljak, entagem yok dal mende sheyle hasiyet. Yanyma erbet niyet bn geliberseler, men hem tayyarlyk goruberyan:)

Yone goldaw sozune oran minnetdar! Ozum yadamak islemesem, siz gyzlara hayish edayerin-da?! :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shonda-da gelsinler gyzlar

shonda-da gelsinler gyzlar ata aga! Gyzlar synlap duran bolayaninda-da oglanlara birhili goshmacha guyc goshulan yali bolyandir..:)

ha ha

bah Ata aga indiyskiy kinolardaky geroylar bolyna:) nace sanysyny KIA-dysh dyshk diyip ses bilen 1 metr dasha oklap goyberyanizmiii:)

hany, synanyshyp bir

hany, synanyshyp bir gorun:)
Gadyr aga, sen-a maddy taydan dal-de, manevi/ruhy taydan depaymesen, sana shans yok:) Bayramam shol onki Bayram bolsa, ona-da yok :)
Bashga kim bar 3-4-un icinde?! Annamy?! Ona-da shans yok?!
Bashga?! :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

Hemise shansy bar zatlar bar

Hemise shansy bar zatlar bar Ata aga, meselem yarty kerpich :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha:)"

atam aldingmi jogabingi?:)

atam aldingmi jogabingi?:)

Köp paşyrdaýaňlaý

Köp paşyrdaýaňlaý Atamyrat aga :D
Karate Kid'iňem "şansy ýokdy", uçup ýüzüňe deperindä :D
Senemä bir daýow zada meňzäňok suratlarda. Iki sany skelet urşarda :)
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ata aga zat diymaney:) zat

ata aga zat diymaney:)

zat diyen bilen özüm depişerin :)))

Sen bilen depishmek uchin

Sen bilen depishmek uchin sahypan yarysy ata aga gep atyp bashlaymasyn birden :D

Ata agaň üstüne münip

Ata agaň üstüne münip geläý jigim, çäre taparyn. Süýnip, ýolda aýlanyp deperindäraý
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Quote: Ata agaň üstüne

Quote:

Ata agaň üstüne münip geläý jigim

bah sizem başladynyzmay?:))

Moda etdä muny Atamyrat aga

Moda etdä muny Atamyrat aga Akgül :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ay jigim moda bolsa bizem

ay jigim moda bolsa bizem galmaly :))

Men ömür hakyky durmuşda

Men ömür hakyky durmuşda ulanamokla ony, ýöne bärde degişip ýazdym :)
Maňa "inim" diýmek has ýakyn gelýär
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ata aga nache

Ata aga nache dishini gachyrdylar::)))

entak sowesh bashlamady.

entak sowesh bashlamady. Oglanlara meni urjak bolup gelmedi, gyzlaram goldawa, shon ucin entak hic bir dishim gacmady. Oylenemson, geljekki keywanyn kellesini agyrtsam, onda 1-2-sini gacyrmagy mumkin, oglanlardan-a ansat-ansat gacyrmazlarmyka diyyan:)

Resul aga, sen kimlik?! :)

Ey, nebir gozel blogy gyybata owurmalin isleseniz?!:)
Bolyar, yokardakylara-da shu yerde jogap bereyin:

Mergen, yarty kerpic barada unsli bolsan bolyar, B-alyda 15 oglan kerpiclabem urup gorduler meni, yone unsli bolsan degirman bolyan ekeni, yagny, gowja gacyp urushsan:)) Garaz, kerpiji men hem ulanyp bilerin, eger asha kopluk bolsalar we guyjim yetmese:)

Gadyr aga, entagem kanagatlandyryp bilmedin, nace kerpicli we uyshup gelsenizem, bashgarak cykalgan barmy:))

Milka, Akgul we Turkmengyzy - indi meni goramaga gelyanizmi ya seredip durjak bolyanyzmy?! 3 bolsanyz-a azlyk bolaymasanyz, seredin, nace oglan gelipdir eyyam urmak niyeti bn:)

Bayram, 2 skelet diyipsin welin, men ayakly garpyza menzap baryan sonky gunler:) Onkiligim yogam bolsa, bari yany bardyryn, shol Kakyshyn goyan videosyndaky yaly, entagem onlukgan ashyr atyandyryn elsiz, yza bolsa gorkyan indi:) Garaz, azda-kande bar-da:)
Karate Kid bolsa, onda sana-da shoncarak shans berayerin :)

Guyc, entagem dishi agyrtmak hiyalyn barmy, sen-a Hytayda diyip gomparma, kicjikge 1 zatdyndyr oz-a, uflarin hazir:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Seni kerpichlejek boljak

Seni kerpichlejek boljak bolyan yokhow, yone gorenine "shansyn yok" diyip duranson, shansy bar zatlaryn hem bardygyny yatladayayin diydim :))

way entek dishima sowurdamok

way entek dishima sowurdamok bir gezek kichijikdim dishimi sogurtmana gitdim ulukan gom gok dish gordum tas osumden gitdim gygyryp aglap dishimi sogurtmadym
dogurdanam dish sogurtmak erbetmiiiiiiiiiiiiiii

way menem dishlerimi

way menem dishlerimi bejertmage gitmeli, ta agyryanca gidemok, agyrandanam son sogyrdyp gaydayyan:)

onson dishlen agyrmana-da

onson dishlen agyrmana-da gorkyandyr, bir agyryp bashlasa soguryp tashlayan bolsan :)

he he

wah gorkayanoklarla sholar:) yzly yzyna hatara duryp yoreyaler:)

Protez, goydurma dish yaly

Protez, goydurma dish yaly zatlar bilen chalshmasan bolya-la :D ay, garrasak ondanam gachyp gitme yokdur ichine zat dushurjek bolsan..yogsa onem birinin aydyshy yaly dine "kasha of manka" iymeli bolar :D Shu wagtdan dishinizi gowy saklan!!!

dishini bejerdende apparat

dishini bejerdende apparat gyzyar we nervilana degip "bishiryar",galan zady erbedem dal oydyan:) agyrdanok yagny.
gechen yil bir gije ol prostynda yatypdym welin...shon yalak erbet duymandym ozumi hich hachan.dish agyrysy gowy ekenow diydirtyadi...

Ohoow, öl prostynda name

Ohoow, öl prostynda name uchin yatdyn? sheyle yssydymay ? :)

ay nabileyin,yany yuwulup

ay nabileyin,yany yuwulup guramandy,bashga prostynlamam yokdy,yatyp goyberipdir.
indion yalak yalnyshmaryn,bir gezek yalnyshypdyrn bessir.

onda dishingiz has

onda dishingiz has gowlashandyr

ey, hezillik dish agyryda

ey, hezillik dish agyryda ekeni, son yazaryn!

Bayram, yene bashlasana...

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mugt yerde bejertsena işin

mugt yerde bejertsena işin gaydyan eken. elinin aşagyndaka adamdyr oydenoklar
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Christeane F'in "geroin"

Christeane F'in "geroin" diyip bir kitabi bar. narkotiklar barada hemme zatlar yazilan,hemme yagdaylar diyen yali düşündirilen. gaty gynançli yazilipdir
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

bizin üniverstitetda öz

bizin üniverstitetda öz içindaki hyzmatlary mugt velin, menem yalnişip dişimi bejerdaydipdirin.
dishimden ullakan edip çukur gazanson medsestrasi plomba getirdi gÖmmek üçin. edil men üstümde gurleship otyrlar, doktor diyya:
D-hani tazeleri nirde, bular gurana?
Meds-ilki bulary gutarayali diydik, birazajik galdi...
he he edil aydişlari yali guran plombasy 3 aya çidadi, indi bir gün boshasam yene çukur gazdyryp gaytmali:(
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"

ha ha

srogy gecen zatlary zynmaly diydilermi, bir cukura atyp goyberelimi diyipdirlerda:)

ahyr sony gopardyp dyndymay.

ahyr sony gopardyp dyndymay. goparanda kan bir agry duymadim, goparylan yeri hem agyranok hazirlikche, emma, agzyny dondurmak uchin 5-6 yerinden ukol urdy... grrr... gaty yakimsiz zat eken. shu vagtam chekkamde, dishlerimin duybunde ukol urulan yerler agyryar...
dish agyry gaty biderek zadey, plomba goyduran vagtyn dagy dishini sowukladaysan dilini degirsenem agyryarow:(

Hudaya shukur hemmesi gechdi, inshalla gunalerimin yuwulmagyna sebap bolandyr
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

artyp galanyng dishi mengki

artyp galanyng dishi mengki shu wagt agyrya:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

o işin bn isnikers iyenda

o işin bn isnikers iyenda gowudy:P:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

iymami goydum inda:( shu

iymami goydum inda:( shu wagt yaman agyrtya
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ufff manga degse hemmesi

ufff manga degse hemmesi bileship degyarey , hem shu wagt dishim agyrya , hem asgyryan ushapdirin:( hem gozum chykyp gelya , yaramasam hem ejem goresim gelyar:( ejejan
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Diş

Dişin agırsa başın agırar hiç zat iyip bilmersin,garnın agırar,gullukdakam diş agıranların dişini nah bilen gapa baglap gapynyda komandira açdırardık öran gowy ilk kömeklerin biridi dişi agıran dişsiz galdı ama agırı gitdi,name etçek agırını yenmeli namede bolsa!

way shu dish agyry halamokla

way shu dish agyry halamokla , mazgy aldy , chokap , uf:( bir atagzy bolsady shu wagt , bir goparsam , wah indi gitmeli boljak , yogsa meni gunume goyjak dal bu :(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!